Mangosteen - von Jack Thiessen

Auls daut Schmeatje noch nijch een Kilo Tjräft enn jieda Zigarett haud, vedeend Tjleppensteens Tjnals sijch mett Chesterfields schmeatje ernoa Jeld.. Hee sad sijch eenfach oppem Kunta enopp dem Imperial Tobacco verhäa eenen Sodel oppjelajcht haud, enn dann stetjcht hee sijch eent aun enn tjitjcht nohm Wieden Waste enn säd doabie:

" Hallelujah, leewe Lied

Etj schmeatjch aum leewsten Chesterfield."

Enn dann opp Enjlisch hinjeraun: "Lucky Strike on a Chesterfield", enn donn plintjad hee eene Langhoaje mett korte Betjze too. Doafäa tjreajch Tjnals een Peat, een poah Ladasteewle, een Soofa, enn een Hoot, enn dree Japps Paparossie, enn twee Fuppe voll Boajeld. Dee Paparossie vekofft Tjnals, aulso stockt hee siene Erspoarnisse noch dijchtijch opp.

Enn dit wea aulatoop aune Fiewefetijch, (1955 aulso) auls Tjnals, seea restijch, fiewenzäwentijch Joah oolt word. Etj haud, soos se opp Jantsied sajen, väaje Wäatjch dit aules em Dentjch.

Enn jistre fuah etj Tjnals mol endlijch wada beseatje, wiels etj enne Carillon News jelest haud, daut'et nu wada eenen Eewijchtjeitsborrem jeft, enn dee sogoa hiea dijcht verre Däah, enn dissa heet Mangosteen. Etj kofft fuats eene tjliene Papsiebuddel voll fe feftijch Dolah, enn fuah loos noh Tjnals opptoo. Mol seehne, auls hee doa noch emma tweschen Burwool enn Roosegoad oppem Hempel wiet auf vom Onjezeffa, Germs enn sestje Jefährlijchtjeite wohnt. Enn auls hee äwahaupt noch läwd, enn auls hee noch emma goot too liede ess. Enn wann'a aunjefonge haft too tjwieme, wudd etj ahm mett eenem grooten Läpelvoll Mangosteen wada de Jlieda dee Strufheit utdriewe, soo docht etj mie.

Etj kaum biem Tjnals aun, enn musst mie wundre. Eena kaun von eenem hundatennfiewentwintijchjoaschen Maunsmensch nijch velange, daut hee soo auls een Fallem oppe Weid mett de Hinjabeen utschleiht. Ooda daut hee oppem Jugendverein emma mett een nieet Jedijcht tjemmt, ooda vonne Steinbach Post waut Tachentijjoaschet oppwoamt. Enn eena kaun je dochwoll uck nijch meea vom Tjnals velange, daut hee soo auls enn siene baste Joahre, dee zastijch Joahlang aunhilde, enne Barjchtholsche Tjoatje aulewäje mett eene Soag enn eenen Boage Evanjeliumsleeda späle wudd.

Joh, oba jie send woll uck kratjcht soo nieschierijch auls etj, woo'rett Tjnals, dee enn Dreejoahhundade Tus ess, woll sitt.

Nijch schlajcht. Eletrischet Lijcht haft'a nijch, enn rannendet Wota hafta, em Farjoah wann daut vom Dack biem Deiwe rauftjemmt. Joh, enn hee haft een Hiestje em Bosch, enn auls Papiea deend ahm de Zionskunde, dee mol enn Steinbach jedretjcht word, enn nohm Utspetze vom Tjnals fe twee Dolah oppjekofft word.

Enn daut Äte enn Sesstjet? Wann Tjnals eenmol enn twee Wäatjch waut fehlt, dann phoont hee (joh, hee haft een Phoon), eene jeheeme Numma, enn dee brinje ahm dann waut Tjnals habe well, enn dann noch meea. Auls wann jie daut nijch fuats jerohde habe, Tjnals ess dann doch uck een bät een lestja Scherniesel jeworde, oba wann hee Imperial Tobacco weete lat: "Daut wea je woll uck nijch aules gaunz woah, waut wie donn enn donn de Lied oppschmäde..." dann lohte de groote Jungess biem Imperial Tobacco aules stohne enn lidje, enn brinje Tjnals Howajreet, Eia, Spatjch, Zujbotta, Zocka, Mehl enn aules waut'a well, soolang auls hee nijch vetalt, waut sienatiet aune Woahrheitstonn aules vebie jejleppt wea.

Säd etj uck Eia? Mau selden, wiels Tjnals haft twee Schlopstowe enn sienem Hus - mett Pappelholt jehett -, enn enn eene von disse Stowe haft hee sass Heehna enn een Hohn unjajebrocht. Sien Schwien, Putj jenannt, mott oba emm Schwienshock, aulso bute, sijch derjchfräte.

Soos auls daut je dann uck mott: Tjnals siene Heehna habe aula Nohmes, oba dee woa etj nijch oppreaje; dee Hohn heet Stauntepee.

Tjnals siene oole Kobbel heet Maschka enn sien Kohta, dee sijch noch aun Gorbachew dentjche (ooda soo se opp Jantsied sajen: "Gorbachew em Dentjch haft") kaun, heet Iesbraund enn ahm sitt'et uck doanoh.

Tjleppesteens Tjnals helt nijch seea oppe latzte Mood, aulso haft hee een, soo auls erwähnt, Lucky Strike Chesterfield Soofa, enn sesst bloos eene Reaj Heiwtjlatz mett Schopsfall betrocke rommstohne. Sien Heat haft kruggelje Been, oba reatjat noch meastens noh bowe Joh, enn siene Schlopstow? Dee sitt'et seea onnbefriet; Tjnals sien Bad henjt derjch, enn de Datjche kohme measchtens vom easchten Weltjrijch, aulso Army enn Navy Surplus. Oba hee haft eenen seea gooden, grooten Tjalla mett aulahaund doabenne, enn noch eenen bätren Goade. Enn Enjemoaktet enne Jläsa bie de tien Dutz.

Joh, oba jie welle nu doch drinjend weete, woarom utjereatjend diss Tjleppesteens Wellem soo oolt jeworde ess, enn woarom hee enn sienem boold ooltestmentlijchen Ella weda Brell noch Jebiss bruckt? Dauts seea eenfach. Mangosteen ess mau de latste von väle Sorte Eewijchtjeitsborrems, woohne de Menniste aul emma uzhend fe sijch haude. Enne Ukraine wea daut Nippawota woohnt grootet Ella vespruak. Enne Stäts haude de Menniste Schlagenöl, enn enn Kanada haud wie eascht Alpentjreita, enn dann Peadsdokta Pettja sien Bocklezhanesauft, enn noch een poah aundre Sorte, soo's Shakley's Vitamien Pelle, ooda soo's Methuselah Dreppe. Joh, enn aul disse Meddel haft Tjleppensteens Tjnals sien gaunzen Läwelang enjenohme. Enn hee ess je dann uck seea, seea oolt jeworde. Enn trotzdem haft uck hee een Probleem, een grootet Probleem, wiels? Joh, wiels nu well Tjnals aul seea jearn stoawe, oba daut woat nuscht nijch, daut jletjcht ahm nijch, hee mott wieda läwe wiels hee soo jesund ess.

Leewe Lied enn Lesasch (emmahan ruhm dreedusend), etj musst junt disse Jeschijcht eenfach vetalle doamet jie weete woo'ret eenem gohne kaun, wann eena too deep enn too lang aum Eewijchtjeitsborrem mett'em Schleef jedrunke haft. Daut Scheen-Jesundsenne ess aulso nijch gaunz onjefährlijch.

Joh, enn daut woat junt dann woll uck nijch besondasch wundre wann etj junt saj, daut auls Tjleppensteens Tjnals mien Jeschentj aun ahm, aulso de Mangosteen Buddel sach, hee soo schratjlijch doll word, daut etj mie bloos wajch, bloos wajch muak, sesst haud hee opplatzt noch eenen Hoatschlach jetjreaje, enn wann hee dann noch weens veea By-passes brucke wudd?.. daut wull etj ahm je dann doch nijch aundoohne; etj tjann disse Prozedua aum eajnen Lief, enn Tjnals ess mie dann doch too schod fe soohne Prunarie.

Oh joh, wann mie irjendeena fiewentwintijch Dolah fe miene gaunz niee Buddel Mangosteen jefft, dann sie etj reed dee fe billjet Jeld auftoojäwe. COD.

Enn wann nijch, dann mott etj den Mangosteen auleen utsupe, enn dann hab jie mie aunstaut feftien Joah noch weens dartijch Joah eea etj em Modesack nennkrup. Enn wea well daut?


© 2008 Jack Thiessen