Latzt fruag mie eena, "waea best Du eajentlijch?"

Hiea ess miene Auntwuat:

Een gottloosa Dietschlenda - von Jack Thiessen

Fief Minüte noh Klock Twalw de Nacht, aus etj jrods enne tweede Rund schleep, brommd daut bie ons mett eemol, enn de gaunza Wasthimmel word so dach aus wann de Hale-Bopp eene veadel Miel auf wea. Uli Gehrer wea met sien jewaultjen Tjätel mett twalf Reife enn een Jeschnees, weens tachentig Schooh lang, jekohme, om bie ons enntoseie. Daut Jeschnees bestund üt eene veatigschoohje Loftdrill mett tachentig Schoare enn kratjt soo väl gummne Prassreife, dann een Tank mett tweehundat Buschel Sohtjeträajd, enn nochmol soo väl Fertilaisa. Dann kaum eene Loftkomprassa-Pomp, enn dann aum Zoagelenj een Tank mett flissjen Dinja opp twee-enhaulfschoohje Reife. Aulatoop wea daut Outfit meist so lang aus een dietscha akademischa Sautz, woona opp daut Verb wacht. Daut Gaunze erinnad mie aun een Flugzeugträger, den etj eemol aune näjenefeftig enn Virginia sach. Den vesocht etj uck too beschriewe, oba aus etj aun waut vejlitjboaret docht, enn daut Stooah Eatons nich tooreatjt, säd etj mie: "Aum basten sajchst, Dü hast daut Onjeheia äwahaupt nich jeseehne, enn doamet soo goot." Enn doabie bleef je daut dann uck.

Uli Gehrer kroop üte Traktadäah rüt, enn dee wea soo huach enn so wiet auf, daut etj doamet räatjend, hee wudd mett een Faulschorm raufjesäjelt kohme. Uck wundad etj mie noch dolla, woo een Mensch, wann hee uck een Dietscha wea, mett soon Onjeheia von tachtentig Schooh lang enn tachtentig Tonn schwoa auleen redda word. "Sat Die nenn, enn hool Die faust, daut jeit loos!" Wie foahre oppe schmaule Oppfoat nopp, enn doamett daut Wundawoatj nich ommstellpd, musst etj oppe lintje Sied hinja mie de Schoare rauf lohte, omm daut Gaunze too stette, fauls daut sich medde enn Nacht uck oppet Ooah laje wull.

Soo, enn nü wea wie oppe Stap enn reed. Uli wees mie waut etj toodoohne haud. Ahm wea goot rede wiels hee wea mett hundade von Peadskrauft enn jieda Staul groot jeworde. Oba etj wea en Jedanke feftig Joah tridj noch emma hinja vea Pead, verr eene achtschhooje Schlorrdrill jespaunt, enn ritjt schweetje Pead, enn woame Ead, enn saut oppem Drillekauste enn säd: "Giddap" enn mulwad loos.

Oba tridj, feftig Joah lohta. Emm Trakta verr mie weare meea Lijchta aus oppe Kommandobridj oppem Schepp, enn meist so väl aus em Cockpit von eenem B-52. Een Lijcht dacht opp, daut bedied, daut een Loftschlauch veschletjt wea, enn dann musst wie rüt enn den reinpühle. En de Trakta stund doa gaunz rühig, enn rätad toofräd verr sich han, aus wann'a sich biem Stohne soo een bät oppet Ooah jelajcht haud. Donn kroop wie oppe Lada nopp, so bie acht Schooh huach, tridj nohm Kommandoklotje. Nü wea aules reed. Etj schitzt ahm langsom op, enn fuats fonge veeahundat Pead aum Diestel aun too kleiwe enn too oakre, enn derjche Näs too püste. Donn leet etj de gaunze Reaj von Meschiene hydraulisch rauf, enn aus de aula mienen eenen tjlienen Finja so fein jehorsam weare, docht etj medden enne Nacht aun dem leewen Gott, en woone Freid Hee woll jehaud haud aus'a säd: "ES WERDE!" Etj wad, Hee musst dan boold nohm "Mr. Big and Tall" gohne, wiels Hee woll uck een bät äwabrestig jeworde wea.

Etj läd noch een poah Tanke aum Gasfied too enn leet langsom de Kupplung rüt. De Trakta fong aun mettem Hinjarenj too wackle soo's een Kota eea hee noh eene Müs sprinjt; dann foot hee, brommd enn gnoad, läd de Uahre tridj, enn spield de Tähne, enn donn, jrods aus etj docht, etj sull vleicht doch mett miene groote Teeh een bät nohschüwe, enn aul de Schooh ütjetrocke haud, trock hee loos. Ütem Schorsteen prommeld eene dartigschoohje schwoate Ruakworscht rüt, etj bruckt goanich hantootjitje omm dee too seehne. Donn bebt enn tetjad de Ead, onse Hunj jülde, de Bothwella dreide daut Lijcht aun, enn phoonda enn säde, de Armageddon wea ütjebroake, enn Uli enn etj weare unjawäjess. Etj säd ahm daut nich, oba etj freid mie seea, daut hee doa wea, wiels etj wea sesst woomäjlich, eefach rütjesprunge, enn wea derjchjegohne, bloos wajch, wajch.

Soo jintj'ett. Daut Gaunze kaum ons medden enne Nacht noch emma hinjeraun, soo's 'ett woll mott. Uli meend, etj sull noch een tjlein bät Howa tooschedde, enn aus etj daut deed oajad sich de Trakta, enn brelld tridjaun: "Etj laj mie hiea medden enne Nacht soo seea enne Säle aus etj kaun, reatjt die daut noch emma nich too?" "Sorry, Piet enn Maschka!" säd etj.

Eene haulwe Stund lohta wea wie daut easchtet Mol romm, enn etj wea seea dankboa, daut mie daut gaunze Onjeheia nich derjchjegohne wea, seea dankboa.

Enn dann musst etj mie noch eemol seea wundre. Wiels de Uli, de Dacht enn Nacht von Friedach bett Medwäatj derjchjeoabeid haud, bed mie auntoohoole. Enn donn meend hee, wie sulle aufstiee. Waut wull dis gottloosa Donna, dee uck aum Sindach oabeid, nü? Hee jintj tweschnem Trakta enn de Drill, fung siene Städ, läd sich oppe Tjnees, ropt eene Japs Ead toop, nauhm sich de Metz auf, enn säjend ons Fletj enn. "Daut doo etj opp jiedet Fletj, wiels daut soo mott," säd'a.

Etj haud aus Tjind mol een Jedicht von Chamisso ütwendig jeleaht, enn daut foll mie nü bie, enn daut säd etj nü opplüdes opp:

Sei fruchtbar, o treurer Boden,

Ich segne dich mild und gerührt

Und seg'n ihn zwiefach, wer immer

Den Pflug nun über dich führt.


© 2008 Jack Thiessen