Zuka (Tsuka) Bumie (Ich liebe die Erde, Ja la blu Semlaja!) - von Jack Thiessen

Daut ritjche Mensch emm auljemeenen nijch goode Mensche send, weet sogoa de leewa Gott. Enn wann oba mol een Ritjcha jescheit ess, joh sogoa spendoabel woat, fellt daut soo seea opp, daut eena doavon eene Jeschijcht schriewe saul enn mott. Soo auls ditt:

Eene ella-achtje Fru leet ähren Jeldbiedel dem 14 Aprel, aune 1983 bie mie toom Jeburtsdach een Ei laje, enn enn dem Ei wea eene Reis noh Alaska von Vancouver ut, enn aules betohlt. Daut sull soo om disse Tiet en dem Joah loosgohne.

Wiels etj von dee Sort Mensche sie, dee nijch jearn eena von Väle ess, sonda leewa Väle enn eenem sie, enn etj mie oppe groote Wotasch vonne Welt uttjann, leeht etj mie waut ennfaule. De Leida vonne Lufthansa enn Vancouver wea mien Frind, enn soo bedd etj ahm, morje jäjen disse Klockentiet den Kapitän vonne Staatendam, oppe Holland-Amerika-Linje, mie soo auntooroope: "Etj wudd jearn mett dem wijchtjen enn beriehmden Professa Dokta Johannes van Matheywsen perseenlijch rede. Etj wudd ahm daut tootrue, daut hee unja dem Datjnohme, aulso Incognito Jack Thiessen reist. Oba dit Jespräch ess seea wijchtijch."

Auls etj mie enn miene Scheppskohma oppem Schepp irjendwoa deep enne Tweede Klauss schobbd enn hoojend, enn dee Staatendam aul jehearijch Walle nohm Nuade schluag, puttad daut mett eenmol aun miene Däah, enn doa stund je dann uck soohn schopsnäsja Steward, enn leeht froage: "Dee Kapitän well weete, auls See ahm de Eah aundoohne wudde, enne Easchta Klauss äwatoowatjzle? See send doch Professa Dokta..." Etj leeht ahm eascht goanijch utrede, sonda schoof ahm aul een Schemedaun enn siene Grauje.

Fe mie fong de Reis eascht nu rejchtijch aun. Enn joh, daut Äte, enn dee Wien, enn de Jesallschauft ess enne Easchte Klauss uck bediedend bäta too vedroage.

Noch dolla fong de Reis oba aun, auls wie tiedijch aum Sinndach ver Alaska Anka aunläde, enn een Tender kaum, omm de interesseade Passazheare oppet Laund too brinje. Weda fuhl noch domm, wisst etj daut enn disse Jäajend noch Russe läwde, enn daut'et doa sogoa eene rusche Tjoatj gauf.

Daut jefft Mensche, woohne jleewe, daut etj jeweehnlijch lange Been enne aundre Rejchtung moak von woa eene Tjoatj steeht, oba dee, woohne mie tjanne, weete daut enn soohne Tjoatje, woa dee leewa Gott oppe veaschte Beintj sett, etj Tus sie.

Enn soo uck hiea.

Alaska ess amerikaunsch, daut weete sogoa de Amerikauna; daut'et oba enn Alaska Tjriste jefft, daut weete see measchtens nijch.

Oba daut word etj enn. De Mensche enne Tjoatj weare noch measchtens soo aunjetrocke auls mie daut en Jrienthol ut meine Jugend, soo omme tien Joah tridj, bekaunt wea. De Frulied druage bunte Deatja oppem Kopp, rede Rusch, enn de Manna weare schwoat aunjetrocke, enn staupte lang ut, enn auls eena sijch oppe Tjoatjebeintj de Steewle uttrock wiels ahm siene Heehnauage jeatjte, sach etj wada toom easchten Mol noh väle Joahre, daut'et noch Footkoddre gauf. Enn nu wea etj gaunz Tus.

De Predja red väl enn earnst, enn meend de latzte Tiede stunde, wann nijch verre Däah, dann hinjre Däah, enn luta soohn mie lenjst Bekaundet. Von Missjoondriewe word oba nijch jeret, enn uck nijch eegol vom Jeld, oba waut mie seea scheen jintjch wea äah Jesang. See sunge soo meea ut'e Seel enn vom Hoat; dee Mannastemme weare weens dree Schooh deep, enn de Tenore soo ruhm achtien; dee stuake bowrem Tjoatjedack rut. De Frulied haude biem sinje de Uage too, enn de elre Frulied hielde biem sinje, soo auls daut aul emma mott.

Auls etj docht, daut wudd soo eenjemohte jlei too Enj gohne, dreid sijch soohn earnsta Gospodjien mett eenmol omm, enn säd: "Wie habe Besuch. Wellkohm hiea. Dee Nohme bitte?"

"Gospodjien Ivan Petrowitsch" säd etj.

Donn beschwiemde veea ooda fief haulf, vleijcht wiels etj soo Auntwuat gauf auls wann Ivan Groznie enn etj Frindschauft weare, enn nijch bloß omm'e Atj.

Donn sajcht de Predja: "Habe See een Leed, woohnt ahn scheen jeiht, enn woohnt wie fe Ahn sinje tjenne?"

Etj saj: "Joh, 'Ich bete an die Macht der Liebe' von Bordjansky."

Waut see je nijch weete kunne wea, daut mien Voda bloß een Leed utwandijch kunn, enn daut weare aule Varzh von dit Leed. Opp Rusch natiedlijch. Etj uck.

Enn donn läd wie aulatoop loos. Oba seea. Veea Balalaikas worde läwendijch, bie dree Jitoare zettade de Saide, enn twee Fiddle kaume äwadäl. Etj sung uck, waut Zeijch enn Lada häagauf, enn auls etj dann vom Baus noh de Tenorpartie bie "Ins Meer der Liebe mich versenken" noh bowe omwonk, enn Vollgas gauf, dann haud wie aulatoop jewonne. Wiels de leewa Gott läd sijch dann uck mett siene gaunze Stemm enne Säle, enn tjeena wisst woll, daut dee Oola soo goot Rusch kunn, enn hiea em wieden Alaska vondoag aum Sinndach loht zemorjess oppjeduckt wea.

Auls wie ons dann nohm Schluß verre Tjoatj troffe, kaum daut meist toom tug-of-war, ooda Strangtratje, soo auls de Dietsche daut saje, oba measchten noh dem Gottesdeenst daut nijch doohne.

Waut wea? De Froag wea, wäa mie toom Meddachäte ennlohde wudd. Aule wulle, aule deede.

Etj meend soo bieaun em Stellen, de Predja wudd bestemmt de Henj mett aundre Sache vollhabe, enn etj wudd kratjcht soo jearn biem Diakoon een Kommtje Supp äte, wiels, soo auls etj daut aul lang tjand, talld de Diakoon aul emma de Kollatjt, enn doa foll dann uck dit enn jant biesied, enn doawäjen kunn eena bie ahm aum basten saut woare.

Wie saute aul biem Desch. Daut gauf suren enn seeten Kapusta, uck Komst jenannt, Bortsch ut Beete, enn uck meea noh de mennische Oat, Chjlebb enn Bultje, dann Fesch, weens fief Sorte, jereatjat enn uck freschen, Eadschocke mett Schal, enn uck jebrodne, Iekra biem Ätläpelvoll, dann "Fleesch utem Woold" dochwoll Elch, ooda uck Moosefleesch, soo auls wie daut nanne, dann Läpelkost.

Medden biem Äte fruag de Diakoon, auls etj waut doajäjen haud, wann hee too de Vedeiwung eenen Sturack aunbeede wudd? Etj säd, etj wudd mie nijch doaraun steete, soolang auls mien Glaus nijch ladijch bleef.

"Butadem"säd etj, "mott etj mie noh dem latzten Leed enne Tjoatj een bät stoatje." Enn daut deed wie je dann uck.

"Noch een bät nohschentje?" wea dee Froag.

"Jun Semmehonn ess soo goot, etj wudd sogoa noch een Varzh vom Leed aunstemme, wann Jie noch een bätje oppjeete wudde."

Daut pessead.

Wie kaume enne Vetall. "Woa kohme See häa? Sejchalijch tjeen Amerikauna vonne stätsche Sort, nä?"

Wie drunke noch eenen dobbelden Sturack, enn soo langsom word wie too eene Broodaschauft, enn de Nohbasch kunne äahre Nieschiea nijch lenja emm Hock lohte, enn kaume uck vebie.

Enn dann kaume noch meea, enn wie rede, enn vetalde, enn spezeade auls wann wie aulatoop aum Don, aune Volga, ooda aum Nippa aum Eewa em Somma saute.

Enn donn kaum uck de Predja nohm Meddachschlop aun, enn wull weete, woohne Tjoatjejemeend etj aunjehead. "Mott woll eene ajchte tjristlijche senne?"

"Joh, seea, etj jehea too de Zuka Bumie Jemeend," säd etj.

Daut musst etj ertjläre.

"Etj wea eenmol enn Indonesien, enn doa nannde se de Laundschauft fuats hinjrem Talaga-Warna-See 'Zuka Bumie' enn Zuka haft mett jun Wuat Zucka nuscht nijch toodoohne, sonda meend 'Ya le blu Semlaya,' Ich liebe die Erde, Etj sie de Ead goot, I love the earth." Enn wiels de Welt doa soo schmock wea, wea daut uck nijch schwoa Gott, enn Mensche, enn daut Fletjch Ead doa aulatoop enn opp eenmol goot too senne.

"Enn too dee Jemeend jehea etj. Dee Himmel oppe Ead."

Enn boold noh aul dee goode Sturacks, kaum je dann uck Zuka Bumie, aulsoo dee Himmel, emma nohda.


© 2008 Jack Thiessen