"De Uaknaul ooda Big Bang" - von Jack Thiessen

Leewa Hauns,

Kratjcht soo auls junt daut doa noch em Jaumadohl jeiht, soo jintj ons daut latzt hiea aum Eewa vom Eewjen Nippa. Wie vetalde ons aum lohten Sinnowend nohmeddach biem Schemmawoare. Wie haude jrods de Pead emm Nippa jeboht, enn haude uck selwst jeschwomme enn donn Arbuse mett Rollkuake jejäte, enn de Nippaenja haude mol wada eene Kruck Vodka, enn twee mett Beea, enn dree mett Wien rommjereatjcht, enn de Maunslied haude sijch jrods de Piep jestoppt enn aunjestetjt, enn de Frulied fonge uck aun mett äah Neitijch, enn sijch uck von äahre väle Drockijchtjeite, enn von äah ooltnäsjet Frindschauft enne Molotsch aun too vetalle.

Joh enn aulatoop enn toojlitjch jintjch daut mol wada manke Menniste seea iewrijch mett daut Frindschauft nohfädme loos. Joh, de mennische Mumtjess weete hoajeneiw wäa emm Himmel ess, enn auls dissa enn jana hiea easchte Klaus wohnt, enn wäa em Tjalla sett, enn wem daut nijch jejletjcht haft hiea nenntoojleppe, enn entweda, soo's de Frulied dann saje "bute jebläwe ess" ooda "noch opp Jantsied sett", waut natiedlijch soo väl meent, "daut'a dijcht aum Owe sett." Soo woat hiea vetalt. Uck wäa noch enn Paraguay enne Hett wacht, enn wäa en Mexico ooda Bolivien aunstaut Eadschocke Manjoka at, enn wäa enn Nuadkildoona too de Breeda jeheat, enn wäa sijch noch mol deepe lohte mott, omm sijch too befriee.

Joh, onse Frulied weete aul dit soo jeneiw, daut wann de Oola mol een bät de Adrass von dissem ooda janem vejäte haft, dann frajcht hee eenfach bie de mennische Mummtjess aun. Enn dann weet'a!

Wiels de Oola emma soo utjelohte ess, wann Arbuse, Rollkuake, Schwamme enn Peadsbohde, enn de Tjnettarie äwadähl tjemmt, enn aule Mensche Plautdietsch räde, gaunz enndoohnt auls see Mau ooda Meiw saje, ooda keiwe ooda kaue...dann läwt de Oola opp.

Wiels de Oola soo oppe mennische Kost helt, haft hee dijcht biem Nippa eene Bood enrejchte lohte, woa daut nu een stendjet Kohme enn Gohne jefft, enn wiels de Jiesbrajchtsche emma soo friejäwerisch enn leeftolijch mett ähre väle Rezapta wea, woat doa nu eenmol de Wäatjch een Uttusch jehoole, enn nu äte de Halft vonne Himmellenda, soo's see hiea jenannt woare, Neeta ähre Tjoache-Perischtjie, enn sesstje Vetrafflijchtjeite. Enn de aundre Halft schrift sijch de Rezapta opp, enn dann fangt daut Koake enn Brezhauje aun. Eena kaun eajentlijch meist em gaunzen Himmel mennische Kost ritje: entweda Heehnabrode, Schmaundfat, Foarmaworscht ooda uck Schmuakomst ooda Bobbat. Enn Plautz sowesoo!

Auls daut väaje Wätjch kratjcht soo utjelohte ver sijch jintjch, enn dee Vetall fuats von 0-60 enn veea Sekund soo wiet wea, wiels de hiesja Vodka meea veschleiht auls sesstje Driewmeddel, vetald de leewa Gott, Hee wea endlijch mol wada oppe menschlijche Ead jewast, enn haud sijch enn Kentucky, oba uck enn Alberta de Creationist enn uck den Darwin Museum aunjeseehne.

Enn auls Hee vetald, woo grulijch entjelt de Mensche doch städwies send, enn uck jebläwe send, word de Oola lud, wiels ahm daut oajad, daut de Mensche noch emma daut Dentjche de Pead äwalohte, wiels dee eenen jrateren Kopp habe.

Na joh, Hauns, soo auls du die dentjche kaunst, fruag etj dem leewen Gott eenfach mol, woo enn woa de Stäl dann doch rejchtijch enne Fortj statjcht. Enn aul emma stuak. Dann stetjcht sijch de Oola siene baste Piep aun, schoof de Henj deep enn siene Wastfuppe, wackeld mett sienen aunjewintjelden rajchten Foot enn läd loos: "Petro, jleew mau nijch, daut disse Creationist-Heltablesse soohne Dommheite nijch aul verhäa utje-eewt habe. Weit jefehlt! Disse Dommheite send mie nuscht Nieet. Aul eenmol ver vleijcht dartijch Milljoon Joahre, wann nijch noch lenja wea daut uck aul aulatoop soo wiet. Oba wiels daut donn noch tjeene Bibel gauf, wea de Zankarie nijch gaunz soo heet auls nu. Uck gauf daut donn tjeene Amerikauna, dit schledonsje Onjezeffa! Uck gauf daut donn tjeene Breeda, dee je nijch schlajcht send, oba aules bäta weete welle auls etj. Na joh, enn wiels daut soo fierijch biem Vetalle, enn dann boold biem Zanke gauf, enn daut donn sogoa too eene Schuwarie kaum, enn Mensche sijch aul donn emmawajch utdochte waut Sind wea enn emma noch meea von dee Sort, enn boold dach enn Nacht, enn woohnt mau eene tjliene Sind wea, enn eegol sijch enn mien gaunz privautet Dentjche mischte, enn mie sogoa aunfonge väatoosaje, reatjcht mie daut mett eenmol too.

Aunstaut daut dit Toakel dach enn Nacht "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" sunge, saute see sijch em diestren Tjoatjetjalla romm enn sunge: "I'll do it my way!" enn bilde sijch doabie noch eene Striep enn. Joh, enn aunstautt sijch aun mienen basten Wien, von dee Moatjch Canaan too hoole, mulwad dit Toakel emma tridj noh de Dranktonn medden em Schwienstaul, enn kratjcht soo word etj analog enn, wea daut mett dem Creationism em Vejlitjch too miene gaunze Schepfung bestallt! Joh, enn auls mie daut gaunze Bild mett eenmol noh gaunz langa Tiet kloa word, enn mie een Lijcht soo groot auls daut gaunze Firmament oppjintjch, enn dann emma dacha word, dann hohld etj ut, waut etj uthohle kaun, enn drascht mette Fust oppen Desch, daut de Speena fluage.

Enn dis Schlach ess je dann auls de Big Bang bekaunt, oba enn wiels sijch daut aulatoop soo eenfach aunheat, bediet daut oba lang nijch, daut daut nijch soo ess.

Na joh, enn waut doabie donn rutkaum ess je gaunz eenfach: daut etj de Mensche doomleahd enndem etj de Tiet vestald, eenfach aule Kalendasch enn aule Fuppeuahre vestald.

Enn wann de Mensche sijch soo wieda enn mien privaute Sache ennmische, enn emma meea soo huach now buwe rut welle, enn mett miene perseenlijche Plohns Dommheite driewe woare, enn aules bäte weete auls de Meista selwst, woa etj mie daut nijch lang meea jefaule lohte, enn noch mol wada mett de Fust doatweschen schlohne, daut de Speena mol wada fleaje woare, enn de Schwoata sijch manke Jalmähre vesteatje woat.

Oba dann woa etj nijch eea nohlohte bett daut gaunze Pack, enn sogoa de Amerikauna tjnirr enn bescheide enn deemotijch send. Enn dann woa etj ahn toom latzten Mol mette Boajpredijcht kohme enn nijch eea nohlohte bett see mett de Oahre wackle enn ahn de Tjnees tetjre woare, enn de Banke staut Jeld miene Jedanke utliee woare!


© 2008 Jack Thiessen