BOARESAULW - von Jack Thiessen

Väaje Wätjch Donndach zeowentz, jrods auls etj onse Hunj ähre Nachtjeschijcht verrem Schlopegohne vetalle wull, soo's etj daut jieden Owend dooh, wann see aul enn ähre Pajamas rommet Fiea sette, dann wea mett eenmol Tjinja Friees äah Beand bie mie oppem Hoff. Beand brocht mie een Korboolsaulw-Buddeltje schmock rundvoll Boareschmolt.

. Boaresaaulw tjemmt von Boarefatt ooda uck Boareschmolt jenannt, enn ess soo eene Seldenheit, daut daut nijch mol enn Jack Thiessen sien Weadabuak von Al Reima joahrelang beoabeit, steiht. Aulso meist soo jeheemnisvoll auls de Apokryphen, enn kratjcht soo intressaunt.

Soo väl auls etj weet, jefft daut bloos den jenannden Beand, Woatjentiens Obraum, Diedrich Heese, lang doot, enn een poah Russlenda enn Paraguay dee jeneiw weete, waut Boaresaulw ess, enn waut dee aules heele enn aunstalle kaun. Sesst tjeena. Froagt de Lied mau ruhijch, enn dann woa jie enwoare, daut Boaresaulw soo selden väatjemmt auls een opprejchtja Diakoon enn eene Prosperity Gospel Tjoatjch. Oba BITTE! Vetalt daut beleib nijch wieda waut etj hiea jeschräwe hab, sesst woat daut fuats mol wada aun mien Internet Provider Explornet, verhäa MTS Net jemalt, enn dann schriewe dee mie eene seea earnste Bootschauft, daut etj wiedahans nijch Mensche beleidje doaf. Aulso bitte, doot mie nijch reporte, nä?

Haud etj uck ditmol meist vejäte too erwähne, daut uck Rasputin de Krauft, joh de onheimlijche Macht von Boaresaulw tjand? Joh, daut deed'a, enn doawäjen wea hee uck soo onwadastohlijch. Omm bie de Woahrheit too bliewe, worde de Frulied aulewäje woa Rasputin oppduckt, de Tjleeda too Enj, joh väl too Enj, auls daut Frulied emm Huagen Hoff enn Peetaborjch weare, ooda auls daut dem fraunzeesischem Bootschaufta Tus biem Teedrintje wea. Ooda sogoa enne Tjoatjch gauf daut Onjemack enn Opprooah wann diss jewesna ruscha Heilja ut Sibierijen met Boaresaulw bestritjcht oppduckt enn de Frueswelt platzlijch dieslijch enn derjchenaunda brocht enn muak.

Doaf etj den jeneijchten Lesa bedde mett Rasputin een bät schoonenda ommtoogohne, enn soomett uck mett mie, wiels de ruscha Heilja enn etj deele daut Jeheemnis vonne Boaresaulw. Wie habe daut aul doawäjen nijch emma leijcht, enn doavon well etj daut aulatoop vondoag mol vetalle. Oba eascht wann etj de Hunj nohm Bäde too Bad jebrocht hab, joh?

Etj haud aunfenjlijch enn disse Jeschijcht von een poah "Russlenda ut Paraguay" vetalt, enn doamett meend etj dann vleijcht uck sogoa noch een poah Russlenda, de poah Jaunzes, dee ut Brasilien kohme, noch doatoo, wiels disse Lied habe uck em Läwe omm eene Atj jetjitjcht, enn weete Dinja, von eene Atj em Läwe, dee daut nijch enne Atj von jiedat Hus fe jieden Mensch jefft.

Jenuag: Daut de Mensch dee groote Wotasch enne Welt, enn de huage Boaj oppem Laund, enn dee deepe Städe enne Welt, oba uck de kolde Jäjende nijch toch lohte tjenne weet wie. Oba uck de heete Städe grule ahm nijch meea enn.

Waut ejt doamett meen ess eenfach dit: Auls Reima, Kollege enn Frind, ver väle, väle Joahre sijch entschloot sijch emm Winta enn Arizona opptoohoohle, gauf daut Mensche, woohne meende, daut wudd aulatoop tjeen goodet Enj nehme. Daut weet etj, wiels etj uck docht, daut hee enn see enn uck dee aundre doa aulatoop mett eenmol "TSSST" too heare tjriee wudde, enn dann soo auls een Quaulsta oppem heeten Heat emm Winta jespeaje, vedonste wudde. Eenfach TSSST, een bätje Jestank, een bätje Daump, enn wajch weare se!

Waut etj weet, ess daut de Chortietsche Jemeend doa enn Weidenfeld hinja Jrienthol daut too ähre Tjoatjeleah muak, daut Arizona too heet fe daut Menschejeschlajcht wea, enn daut dee Mensche sijch heede sulle, sijch doa toom Onneedjen opptoohoohle.

Aulso wea etj seea erleichtat, daut Reima den easchten Winta eajentlijch meea auls goot enne heete Sonn äwastohne haud, enn noch emma äwasteiht. Soo auls mien Voda Tus dreemol aul verrem Freehstitjch säd: "Wea haud daut jedocht?"

Joh, enn waut doaf etj Junt noch fe wiedere Onjleewlijchtjeite vonne Hett vetallend leewre? Auls etj miene Jeschijchte enn Paraguay, enn besondasch enn Fernheim, oba uck sesst enn Nielaund, enn Loma enn Plauta, enn dann uck enn Volendam, meahrere Mol vetald haud, enn de Lied emma jescheida enn vetruensvolla too mie worde, sogoa soohne, dee dochte, daut etj vleijcht de tjliena Vada soo omme Atj vom Anti-Tjrist wea, nauhme see mie aulatoop noh Thielmaun sien Stetj Laund toom Assado. Daut Stetj Laund wea soo aufjeläje enn soo wiet auf auls de Tjrimm von Elloag, ooda de Breeda too Tiede vonne Woahrheit auf send, enn doa noh de fefte Buddel Vino Veritas biem vetrafflijchen Assado, nohdem een jiedra doa wisst, daut wann eena soo schratjlich wiet auf vonne Menscheit wea, daut dee normale Jesatze vom Auldach nijch meea jelde, vetalde disse eahboare Mensche mie eene Jeschijcht, joh eene Bejäwenheit, dee mie uck noch vondoag deep emm Dezamba hiea medden enne Prärie daut Schweete biebrinjt.

Disse Bejäwenheit wea eajentlijch soo meea een Jeheimnis oba daut wea soo onjeheia äwazeijend, daut eena daut Staune nijch lohte kaun, daut eena nijch selwst opp den Jedanke jekohme wea.

Waut wea? Disse Grupp Mensche, sympatisch enn jescheit soo auls bloos Breeda em Jeist senne tjenne, vetalde mie, daut een poah Paraguaya vonne russlendsche mennische strenj plautdietsche Sort, mett Boaresaulw ut Kanada von bowe bett unje noh de Rasputin-Thiesse-Oat jrindlijch ennjeräwe, mett dem mennischen I. F. O. (fe aundre noch emma U. F. O.) Star Gazer aulso Stearntjetjitja, unjre Kaumendatur von Tjleppensteens Wellem ut Schaunzefeld aum Stiea enn Tjneppel, aul meahrere Mol nohm Sonneunjagang noh de Sonn jefloage weare, enn sijch daut doa maklijch jemoakt haude. Haude sijch dann tweschenenn noch een poah Tonne Ies mettjenohme, haude doa enne Schautesied oppe Sonn sijch Iestjallasch aunjelajcht, enn vebrochte doa den Winta, enn feehlde sijch soo macklijch enn moaj auls aum Nippaeewa, soo word vetalt.

Kratjcht soo auls nu bie Junt stad mie de Froag opp, woaromm disse Paraguaya emma, wann see noh de Sonn fleaje wulle, Boaresaulw ut Kanada bruckte, enn woaromm see nijch ähren eajnen bruckte.

"Daut lijcht doaraum" vetald mie dee weisa, huagjeleahda, staumja Piet Klosse, "daut bie ons de Boare nijch soo riew send auls bie Junt. Wie habe hiea uck een poah Boare, oba daut send soo mea blooss Brommboare soo auls Woatjentien enn Dertjze, oba dee tjenn wie doch nijch nijch soo leijcht schlachte, omm daut needje Schmolt uttoobrode!"


© 2008 Jack Thiessen