BUCKLEY'S HOOSTMEDIZIN ooda Rapture in Miniature - von Jack Thiessen

Schnorrijch oba woah ess'et...wann etj mol vetal, woo schlemm enn schwoa enn sua enn diesta daut Läwe ess, dann lach jie hejchstens, ooda hoojohne, enn schlope enn. Uck wann etj gaunz biblisch väagoh. Oba wann etj eenmol jiedet dredde Joah vetal, woo etj toom grooten Jeld jekohme sie, dann fiehre miene Läsach, aule dreedusend, fuats opp aule Zylindasch loos, daut'et reatjat enn schnifft enn brommd enn sommt.

Daut mett de ditjche Dohlasch jeiht nu mol wada loos, woomäjlijch toom latzten Mol, oba dee groote Jeldoos tjlätjad, remuad, weppad, tjlinjad, scheddad sijch, enn donn leet see too, enn buscheld. Enn etj hilt unja, enn haud boold den Tjnippsbiedel, eene Tausch, aule Fuppe, een mennischet Schalduak, enn beid Steewle voll, mett Boajeld, vesteiht sijch.

Daut kaum soo: Wann eena mol eene ooltmoodsche Jripp ooda Flu tjriee well, dann bruckt eena sijch bloos doajäjen unjaspretze lohte, enn dann jeiht dee Jripp eenem seea boold dobbelt toodoak. Soo auls mie. Enn soohne Jripp ess lestja auls eene Fru, dee de Tietäwa neewadrijch ess, enn Jeld ooda sesstwaut habe well. Meist nijch too beschriewe, meist nijch uttohoole; dee Jripp nemmt eenem em gaunzen Tjarpa jeleewat. Sogoa stoawe jeiht dann doch noch bäta, saje soohne, woohne daut äwastohne habe. Soo's etj!

Enn wann dann nuscht nijch meea halpt, enn dee Jrippedoot aul een poah Doag bie de Däah steiht, enn mett lange, denne, jetjrelde enn schoape Kleiwe noh eenem graupst, dann halpt bloos noch eent, enn daut ess Hoostmedizin von dee Buckley Sort enntoonehme. Enn disse Medizin stintjt, enn schrinjt, oba see halpt, oba schmatjche? Soo's auls aunjediet, nohm Schwedentrunk. Enn een Schwedentruk ess (bitte vezeiht mie, oba wie motte bie de Woahrheit bliewe) nuscht aundret auls Juchs aulso, measchtens flissjen Aufgang von Kobble oode Tjeaj, uck Pess jenannt, woohne de Schwede emm Dartijchjoahschen-Tjrijch ähre soojenannde Fiend entrejchtade, enn dann den aunjeschwollnen Menschebuck mett eenem Tjneppel twei= enn opschluage.

Wann Tjriej relijees send ooda woare, woare de besondasch schlemm, wiels de Mensche dann uck de Seel doot schlohne welle, enn dann kohme se mol wada opp diewlische Jedanke. Enn wann jie mie daut nijch jleewe well, dann froagt George W. Bush, dee Meista doarenn. Amen!

Oba tridj noh Buckley's, enn mienen ditjchen Jeldbiedel. Daut Rezapt omm den Schwedentrunk too moake, ess eenfach: eena nemmt emm Somma een Strustje Wermut enn stoppt daut enne eene Buddel, enn jitt dee Buddel bett bowe mett Vodka voll. Dit Menjsel stald eena wajch, wiet wajch, wiels wann een derjchschnettelja Mensch sijch aun soohne Buddel toofallijch vejrippt, schleiht daut Triebsaul met gruljen Loarm too. Wann, saj wie mol, eene gaunz Grupp Mensche soo eene Buddel mit jährendem Schwedentrunk finjt enn sijch meea auls een Ätläpel enntrejchtat, aulso sijch doaraun vejriepe sull, kunn daut sogoa toom Tjrijch kohme. Mensche jleewe nohm eenem Schlucks Schwedentrunk, daut eena daut mett dem Diewel toodoohne jehaut haft. Soohne Mensch habe rajcht! Oba daut blifft trotz aulem doabie: Een Schwedentrunk ooda Buckley's riemt mett aule Krankheite, bett nutoo bekaunt, enn een poah Sekunde opp, een fe aulemol.

Opp Buckley's reajeare Mensche kratjcht soo's opp den Schwedentrunk, bloos schlemma. Enn wiels etj daut wisst, leet etj mie vonne Great West Life enn uck von dee Allianz Vesejcherung een Vertrag aunbeede: Etj wudd jäjen 22.5% Provisjoon Läwensvesejcherunge vetjeepe, enn disse Jesallschaufte säde fuats dobbelt: "Seea jearn!"

Enn dann jintjch daut groote Jeschaft loos: Emm Somma fuah etj aulewäje, woo daut Fastlijchtjeite gauf, enn soomett Menniste, dee eene Näs enn eenn Gorjel fe aulet waut Omsonst ess habe, enn stald doa Buckley's Hoostmedizin ut mett eene groote Tofel opp Huagdietsch, Plautdietsch enn Enjlisch, enn aule säde se: "Een gooda Schluck omsonst, eene Väaspeis verre Eewijchtjeit" ooda: "Freie Tropfen Buckley's: haut den stärksten Eskimo vom Schlitten" enn opp Enjlisch: "Buckley's Mixture. Guaranteed to knock your socks off, even after a full winter's wear."

Kratjcht eendoohnt auls oppem tjleefeldschen Milk enn Honey Festival, hiea omme Atjch, ooda Corn enn Apple Festival enn Morden, ooda den Sunflower Festival enn Altona, ooda Rapture in Miniature en Steinbach, dee Lied kaume enn jinje enn haude den Gorjel volla Buckley's, enn woa see uck jinje ooda stunde, reatjad daut, wiels Buckley's pust meea Frodem, Daump, Ducht enn Gauswoltje auls een derjschnettelja Trakta mett 440 H.P.

Wann de Lied dann nohm easchten Schluck de Trohne rannde, enn see entweda toom Nieen Testament ooda toom Wotaglauss langde (ooda noh de Beeabuddel, wann see Holdemanna ooda Breeda ut Niverville weare), dann kaum etj fetjs aun, enn vekofft ahn oppe Städ fe goodet Jeld eene Läwensvesejcherung, emm Derjchschnett fe eenhundat Dusend Dohla. Doabie reatjcht etj nochmol de Buddel Buckley's romm, enn dann wea uck aul de tweeda Koop aune Reaj.

Enn soo kaum daut dann: de Mensche worde aula koasch enn munta, enn etj talld mol wada daut groote Jeld, enn aulatoop wacht wie opp den Rapture emm Miniature!


© 2008 Jack Thiessen