IMG 2002-Aug27 at BirdHillPark:  Bumblebee (Bombus sp) on White lettuce (Prenanthes alba)
2002-Aug27 at BirdHillPark:  Bumblebee (Bombus sp) on White lettuce (Prenanthes alba)