IMG 2004-Jul19 at Dene-Village:  Tamarack (Larix laricina)
2004-Jul19 at Dene-Village:  Tamarack (Larix laricina)