IMG 2005-Aug11 at PR210 near Marchand:  Kalms lobelia (Lobelia kalmii)
2005-Aug11 at PR210 near Marchand:  Kalms lobelia (Lobelia kalmii)