IMG 2008-Aug23 at the Jim and Marcella Towle property near Senkiw-MB:  Prairie loosestrife (Lysimachia quadriflora)
2008-Aug23 at the Jim and Marcella Towle property near Senkiw-MB:  Prairie loosestrife (Lysimachia quadriflora)