IMG 2009-Jul13 at BirdsHillPark:  Showy ladyslipper (Cypripedium reginae) plant
2009-Jul13 at BirdsHillPark:  Showy ladyslipper (Cypripedium reginae) plant