IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Christie bird-banding talk
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Christie bird-banding talk