IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Spiked lobelia (Lobelia spicata) flower-spike closer
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Spiked lobelia (Lobelia spicata) flower-spike closer