English to Plautdietsch

a , an (article) - en (masc or neut), ne (fem).

Aaron - Oant (en Fäanome).

abacus - en Räakjenbrat, ne Räakjentofel.

abandon - fe'lote; {with abandon - seele fe'jnäjcht}.

abandonment - Fe'lotenheit.

abase - sikj e'rauf lote, too Grunt gone.

abate - no lote, stell woare, dole.

abattoir - en Schlachthüss, ne Schlachta'rie.

abbreviate - fe'kjarte, aufkjarte, kort fote.

abdicate - fomm Troon erauf stiee; ne Fer'auntwuatlijchkjeit too Sied laje.

abdomen - en Lief, en Buck.

abduct - ne Per'soon met Je'wault feschlape.

abducter - en Mensche Fe'schlapa.

abed - too Bad.

abet - heemlijch methalpe, heemlijch unja'stette.

abhor - aufschüe, äakjle.

abhorrence - ne Äakjlijchkjeit.

abhorrent - jäajen'aun, wadalijch.

abide - fe'knüse; bliewe.

ability - ne Fäijchkjeit, ne Konnst, em Staund too doone.

abject - mis'robel, fe'kome.

ablaze - em Braunt.

able - fäijch, kjenne, em Staund.

able to lift - dwinje.

abloom - aum bläje.

abnegate - sikj selfst aufsaje.

abnegation - Selfst Aufsoag.

abnormal - nijch nor'maul, bütajeweenlijch.

abnoxious - schätlijch.

abode - Wonplauts, Wonhüss, Oppenthault, Woninj.

abolish - üt'm Wäaj rieme.

abominaation - en Äakjel.

abominable - opp'scheislijch.

abort - aufdoktre.

abortion - en Aufdrief.

abound - rikjlijch, toom äwajen.

about - o(nn)je'fäa; omm'häa, e'romm, aun, omm.

above - bowa, äwa, ferr, mea auss.

above board - opprejchtijch, trü, Frie'effentlijch, enne Openheit.

abrade - schiere, aufschrope.

Abram - Obraum.

abrasion - Schlemms fomm derjch schiere.

abreast - Sied bie Sied, toop gone, no bliewe.

abridge - aufkjarte.

abrogate - sikj doafonn looss moake, aufschobbe.

abrupt - haustijch.

abscess - en Schwäa, en Pekjel.

abscond - de Rietüt näme, derjchbrenne, wajch rane.

absent - nijch doa, nijch aunwäsent, nijch fer'haunde.

absolutely - abso'lut, gaunss Sejcha, one bedinjt.

absolution - fonne Schult friespräakje.

absorb - oppsoppe, folltrakje.

absorbing - furjchtboa intra'ssaunt.

abstain - sikj fonn waut (Tobbak, Spiatiss, osw.) wajchhoole.

abstract - waut mau enne Jedanke fäajeit.

abstruse - nijch kloa, schwoa too festone.

absurd - o(nn)feninftijch.

abundance - foll opp, toom äwajen, Äwafluss.

abundant - riew.

abuse - schentlijch fe'nijchte; schempe.

abut - aunhenjent, aunligjent.

abutment - ne Stett, en Stiepa.

abutting - aunhenkjlijch.

abysmal - one Enj, one Grunt, one Mot, sea schlajcht.

academy - ne Learaunstault.

accede - too jäwe, ennwellje, met e(nn)festone.

accelerate - too laje, aunhole.

accelerator - en Gaussläpel.

accent - ne Be'toonung, ne Ütsproak.

accept - aunnäme.

acceptable - ssimlijch paussent.

acceptance - ne Aunnom.

access - en Tootrett, en Toogank.

accessible - trettboa, toojenkjlijch.

accessories - Toobehea.

accident - en Toofaul, en O(nn)jlekj.

accidentally - toofallijch.

acclaim - Loff.

acclimated - de Wittrung jewant jeworde.

accolade - hüaga Loff.

accommodate - paussent be'deene.

accommodation - paussende Be'deeninj.

accompanist - en Be'jleita.

accompany - be'jleite, metgone.

accomplish - foadijch brinje, be'striede, ütfoadje, ütrejchte, foll'brinje, fe'hackstekje, too Staund brinje.

accord - ne Fräd, ne Äwa'reenstemmung, ne Eenijchkjeit, Eentracht.

according (to) - no däm no.

accordion - en Hauntspäldinkj.

accost - aunräde, aunboasche, to doak fläje.

account - ne Räakjninj, fer'auntwuade.

accountability - ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

accountant - en Büakfeara, en Räakjenfeara.

accounting - Räakjenschoft.

accrue - toop saumle, fe'meare, toopoabeide.

accumulate - toop saumle, toopoabeide.

accuracy - Fälafrie; Pinkjlijchkjeit.

accurate - rajcht, pinkjlijch, jeneiw.

accursed - fe'flucht.

accusation - ne Aunkloag, ne Be'schuldjung.

accuse - fäahoole, be'schuldje, aunkloage, fäaschmiete.

accuser - en Aunkloaga.

accustom - je'want woare.

ace - ne wijchtje Eent em Koatespell. Numma Eent.

ache - ne Rietinj, ne Weedoag; riete.

achieve - foadijch brinje, ütrejchte, too Staund brinje. soo aus accomplish.

acid - Süastoff.

acknowledge - aunerkjanne.

acme - de hejchste Punkt.

acne - Hüt Ütschlach, Pekjels, je'weenlijch em Je'sejcht mank aunwaussende Kjinja.

acorn - Äkjenät.

acquaint - be'kaunt moake.

acquaintance - en Be'kaunda.

acquiesce - ennwellje.

acquire - aunschaufe, aungone, kjriee.

acquisitive - no sikj.

acquit - fomm Je'rejcht frie spräakje; fe'räakjne.

acre - en Acka.

acrid - strüf (schoapet Je'roch).

across - äwa'kjriets, de dwäa, äwa'dwäa, äwa'schrots.

act - ne Dod, ne Be'haundlung; en Je'sats; fe'hoole, ne Roll späle.

actor - en Rollspäla.

actual - werkjlijch, rajcht.

actuality - ne Werkjlijchkjeit.

actuate - em Gank brinje.

acute angle - Spetswinkjel, ne Spetsakj; schoap.

adage - Sprejchwuat doa woat mau jesajt.

adamant - aunhoolent, staunthauft, stekjsennijch.

Adam's apple - de Schluckat.

adapt - aum pausse moake.

adaptable - paussent.

add - tooptale, bietale, bielaje.

add fuel - aunlaje.

addition - en Aunhank.

additionally - too bowen'enn.

addle brain - Glommskopp.

addled - fe'wert.

address - ne Ad'rass; adra'sseare.

adept - fäijch, em Staund.

adequate - je'nüach, nüach, toojemäte.

adhere - aunhenje.

adherent - Aunhenja.

adhesive - Liem.

adjacent - aunligjent, aunhenjent, aunjrensent.

adjective - Äjenschoftswuat, Beschriewungswuat.

adjourn - ne Fe'saumlung ent'lote.

adjust - ennstale, enn Ordnung stale, paussent moake, ommleare, sikj schekje, enntanke.

adjustable square - ne Schmiej.

administer - fe'waulte.

administer a dose - medit'sien ennjäwe.

administration - Fe'waultinj.

adminstrator - Fe'waulta, Fäaminda.

admirable - waut too lowe ess, fe'traflijch.

admire - be'wundre.

admit - toostone, be'kjane; jelle lote; e'nennlote, be'kjane.

admittance - Tootrett, Toogank.

admonish - fe'mone.

admonition - ne Fe'moninj.

ado - en Too'doone.

adobe - en Je'bied fonn reiwe Leemtäjle.

adolescence - de aunwausende Joare.

adolescent - en Au(n)jewossenda.

adopt - hannäme, aunnäme.

adorable - schmock auntooseene.

adorn - ütstraume.

adornment - Schmuck.

adrift - one Roodel.

adroit - schoapsennijch.

adulation - en Je'schmeijchel.

adult - en Ütjewossna.

adultery - dän be'frieden Toostaunt fe'schaunde.

advance - ferwoats gone; Fäaschoss.

advantage - en Fäadeel, Je'notte, Je'nuss, Be'nuts.

adventure - Be'läwniss, Er'foarenheit.

adverb - en Ommstauntswuat.

advertise - fe'breede, be'kaunt moake.

advice - Rot, Oppschluss, Unjaräd.

advise - rode, Rot jäwe.

advisor - en Fäaminda.

advocate - en Rotjäwa, en Off'kot.

afar - fonn wiets, fonn wiet auf.

affable - schaftijch, frintlijch.

affair - ne Sach.

affect - en Enndruck moake, aunjriepe.

affiliate - aunschlüte.

affirm - be'städje.

affix - aunhafte, aunspalde, aunbacke.

afflict - Weedoag aundoone.

afflicted - be'triebt.

affliction - en Älend.

affluent - rikj, goot auf.

afford - dwinje.

affray - ne Schläaja'rie.

affront - ne Be'leidjung, be'leidje.

afield - oppe Stap.

afloat - schwamment.

afoot - too Foot.

afraid - Angst, Schnett, be'klomme.

afresh - fomm freschen.

after - no, no'häa, nodäm, hinja'raun.

after dinner - no Meddach.

afterbirth - ne Nojeburt.

afterglow - nojläjent.

aftergrowth - en Nojewauss.

afternoon - no Meddach.

aftertaste - en Noschmack, en Bieschmack.

afterthought - en Nojedanke.

afterwards - no'häa, dan'no.

afteryears - lotre Joare.

again - wa' wada, aulwada, nochemol.

against - jäajen, e'naun.

age - Ella; Tiet; oolt woare.

aged - bejoat.

agent - en A'jent.

ages - Tietstiede.

aggravate - oaja moake, ennoajre.

aghast - fe'bleft.

agile - leijcht too Foot.

agitate - oppräaje.

aglow - jläjent.

ago - trigj, seit.

agony - Angst onn Weedoag.

agree - äwa'reen stemme, stemme, biestemme, ennwellje.

agreeable - au(n)jenäm; e(nn)festone, eenijch.

agreement - ne Be'stemmung.

agriculture - Launtwirtschoft Konnst.

ague - en Feeba.

ahead - fer'opp.

aid - ne Help, halpe, fe'halpe, unja'stette.

AIDS - ne Je'schlajchts Krankheit.

ail - kjrenkje, waut schode, o(nn)jesunt, küare.

ailing - kjrenklijch, kudoakijch.

ailments - Je'bräakje, Oaschjebrakje.

aim - en Ssiel, ne Rejchtung, en Senn, en Stiel; ssiele.

air - Loft; en Wint; ütlefte.

air balloon - ne Loftblos.

air brakes - Loftbrams.

air cooling - ne Loftkjeelinj.

aircraft - en Loftschep.

aircurrent - en Toch, ne Loft.

aircushion - en Loftkjesse.

airgun - ne Loftflint.

airhole - en Loftloch.

airhose - en Loftschlauch.

airpipe - en Loftrua.

airplane - Loftschep.

airpocket - en Loftloch.

airport - ne Loftstatsjoon.

airpump - ne Loftpomp.

airship - en Loftschep.

airtight - Loft dijcht.

airtube - en Loftschlauch.

airvalve - ne Loftklaup.

aisle - en Gank.

ajar - en kjleen engskje op, soo aus ne Däa.

akilter - scheef, winjsch, akjawalsch.

alabaster - witte Ead, Aulebausta.

alacrity - ne Pienijchkjeit, ne Schneidijchkjeit, reed met Goode Moot.

alarm - en Opprua, en Je'loarm.

alarm clock - ne Wakjklock.

albumen - Eia wittet.

alcohol - Spiatess.

alcove - ne Kjikjüt.

ale - kloara, enjlischa Bea.

alert - wacka, schneiw, tigja, oppmoakjsom.

alias - en äkje Nome.

alibi - ne Üträd, ne E(nn)wending.

alien - en Framda fonn ne Gaunss framde Jäajent.

alienate - fientschoft aunreede, Fiend moake.

alight - ütstiee, aufsette; aum Braunt.

align - jlikj oppstale.

alike - äwa'reen, änlijch.

alive - läwendijch; {look alive! - rea die!}.

all - aula, aules, aule, gaunss, gaunsentgoa.

all kinds - allerhaunt, aule Sorte.

all of a sudden - met ee'mol, opp eenst.

allay - lindre, rüijch woare.

allege - be'haupte (be'heipte).

allegory - ne biltelje Räd.

alleviate - lindre, leijchta moake.

alleviation - ne Lindrung.

alley - en Gank, ne Hinjagauss.

allocate - too deele.

allot - too deele.

allow - lote, Frieheit jäwe, tooräakjne.

allowance - waut eenem erlaubt ess; ne beschrenkjde Tooräakjninj.

allspice - Kjrieda'rie.

almanac - en Aulmanak, en Koll'enda.

almost - meist, faust, afen(t)s, soo'mea, toosaje, sootoosaje.

alms - Aul'moose.

alms house - ne Oamen Aunstault.

aloe vera - Ssippelfie.

aloft - hüach bowe.

alone - au'leen; {leave me alone - lot me toch}.

along - met; lengst, felengst, felenjd; opp'm Wajch.

aloof - trigj trakjent, sikj auleen opphoole.

aloud - äwalüd.

alphabet - det Aubeetsee.

already - aul.

also - uck.

alter - endre, ommendre.

altercation - en Ssank.

alternate - aufwakjsle, ommtüsche.

alternately - ommssajcht.

alternative - ne Ütwol, üttooläse.

although - oba, oba dan, doch.

altitude - ne Hejcht.

alto - ne tweede (Früess) Stemm.

altogether - aulatoop, aultoomol.

always - emma, opp emma, emma wäarent.

am - sie; {I am - ekj sie}.

amass - enngaundre, toopbüare.

amaze - er'staune.

ambassador - en Re'jiarungs Feträda.

ambidexterous - jlikje rajcht met beid Henj.

ambiguous - dobbeldiedent.

ambition - Äwa'nämungsjeist.

ambitious - äwanäment, Ea bejiarijch.

ameliorate - febätre, lindre.

amend - bäta moake, trajchtsate.

amiable - schaftijch, leeftolijch.

amicable - frintlijch, frädlijch.

amid - medde mank.

amiss - wan doa waut nijch enn Ordninj es.

ammunition - Je'wäarot, Scheetijch.

among , amongst - medde mank, mank.

amount - ne Somm.

ample - rikjlijch, je'näach, je'näjent.

amputate - en Been ooda Oarm aufnäme.

amusement - en Fe'jnäje.

anabaptist - en Wadajedeepta Mennonist. see baptist.

anaesthetic - kolde Dreppe, Be'teibungsmeddel.

anaesthetize - be'teibe.

anamometer - en Wintmäta.

ancestors - Fäaellre, Fäafodasch, Staumellre, Fäajenja.

ancestry - Aufstaum.

anchor - en Anka.

ancient - oole Tiede, sea oolt, Fräjoa.

and - onn; {and (is also written as) - enn, en, un}; {a - en (masc); ne (fem)}; {in - enn}; {into - en'enn}; {in a - enn en (masc or neut); enn ne (fem)}.

anecdote - en Fe'talsel.

anemic - Blootoam.

anemone (crocus) - ne Pelsbloom.

anew - fomm nieen.

angel - en Enjel.

anger - Oaja, ne Oajaniss, ennoajre.

angered - ennjeoajat.

angle - ne Akj.

anglicized - fe'enjelscht.

angrily - oajalijch.

anguish - Seelenangst.

angular - akjijch.

animal - en Tia.

animal shelter - Stalinj.

animated - hottsijch, läwendijch.

ankle - en Footjelenkj.

annals - Joabäkja.

annex - en Aunhank, en Bieschlach; aunhenje.

annihilate - fe'nijchte, fedesto'weare.

anniversary - ne Joaresfeia, en Denkjmol.

announce - bekaunt moake. aunmalde, weete lote, aunsaje.

announce wedding bans - oppbeede.

announcement - ne Aunsoag.

announcer - en Aunsaja.

annoy - steare, be'laustje, ploag.

annoyance - en Fe'druss, ne Ploag.

annoyed - fe'oajat, schacke'neare, Spiet.

annual - aule Joa.

annual report - en Joaresberejcht.

annul - fe'nulle.

anoint - saulwe, ennsaulwe.

anomalous - o(nn)räajelmässijch.

anonymous - kjeen Nome aunjejäft.

another - noch eena (eene) (eent).

answer - ne Auntwuat, auntwuade, be'auntwuade.

answerable - fer'auntwuatlijch.

ant - ne Eemskje.

ant eater - en Eemskjefräta.

antagonist - en Jäajna.

ante chamber - en Stäfkje, ne kjleene Stow.

anther - en Stoffbiedel.

anthill - en Eemskjeklompe.

anti - jäajen.

anticipate - em Fer'hop, em ferr'üt freie, doaropp spetse.

antics - Fe'nasse.

antipathetic - too'wadre, jäaje'naun.

antiques - oole Sache dee jeschatst woare wiels dee oolt senn.

antler - en Herschhuarn.

anus - en Oaschloch.

anvil - en Aunbolt.

anxious - be'kjemmat, be'düat.

any - irjent.

anybody - irjent eena, irjent eene, irjentwäa, billewäa.

anyhow - irjentwoo, emmahan, soowiesoo.

anyone - irjent eena, irjent eene. billewäm.

anything - irjentwaut, irjent eent, billewaut.

anytime - irjentwa'nea, billewa'nea.

anyway - emmahan, aulenthaulwe.

anywhere - irjentwua, billewua.

apart - op'poat, üte'naunda.

apartment - ne Pens'joon, Stowe too fe'meede.

apathetic - jlikjjeltijch, ma'jeenijch.

apathy - ne Jlikjjeltijchkjeit.

ape - ne Op, no ope.

aperient - Auffea Meddel.

aperture - ne Rets, ne kjleene Opninj, en kjleenet Loch.

apiary - ne Räj Bieeromps.

apiece - jieda, det Stekj.

apologize - entschuldje, aufprachre.

apostle - Apostel.

apothecary - ne Opp'täkj.

apparel - kjleeda.

apparent - schienboa.

apparently - femutlijch.

apparition - en Je'spanst, ne Je'stault.

appeal - prachre, wada aunkloage; jefaule.

appear - äwadäl kome, feren Dach kome; {It would apprear so - Daut wud soo lote}.

appearance - Aunsejcht, en Je'lot, en Fäaschien.

appendage - en Auhank, en Aunhenjsel.

appendicitis - Blintdoarmentsindung.

appendix - ne Blintdoarm; en Aunhank.

appetite - Opp'tiet.

appetizing - opptietlijch.

applaud - Henj klausche; rieme.

applause - en Henjjeklautsch, beklautsche.

apple - en Aupel.

applesauce - Aupelmooss.

application - ne Aunfroag.

apply - aunfroage; aunwende.

appoint - bestemme; aunwende.

apportion - fe'deele, enndeele, toodeele, ütdeele, toomäte.

appraise - schot'teare, aufschatse, tak'seare.

appreciate - waut räakjne.

apprehension - ne Sorj, ne Besorjniss.

apprentice - en Biehutscha, en Oabeitsschiela, en Lealinkj.

apprise - Norejcht jäwe, weete lote.

approach - nodre, noda kome; ne Oppfoat.

approachable - toojenkjlijch.

appropriate - paussent; tooäjne.

approve - lowe, goot heete, ennwelje, bilje.

approximately - fonn o(nn)jefäa, mea ooda weinja.

appurtenance - Toobehea.

apricot - ne Aupel'koos.

April - A'prell.

apron - en Schaldüak.

apropos - paussent.

aptitude - ne Fäijchkjeit.

aqueduct - ne Wotaleidinj.

aquiline - runtkromm (soo aus ne Reemische Näs).

arable - üaboa, Launt daut too be'ackre es.

arbour - ne Loow.

arc - en Boageschoss.

archery - Flitsboage Konnst.

architect - en Bümeista.

arduous - arduous, schwiarijch.

are - part of the verb 'to be'.

area - ne Jäajent, en Kjreiss, en Rüm.

arears - fe'siemde Schult, hinjalestijch, rikjstalijch.

argment - en Weadwakjsel.

argue - striede.

argumentative - opp Striet hoole.

arid - sea dräjch.

arise - opprejchte, oppstone.

aristocracy - Aristokra'tie.

arithmetic - ne Räakjninj, ne Räakjna'rie.

arm - en Oarm.

armchair - en Oarmstool, en Sorjstool.

armies - Häare.

army - ne Ar'mee.

aroma - en aunjenämendet Je'roch.

around - omm'häa, e'romm, omm.

arouse - oppwakje, opphetse, oppreitse, oppheitre.

arrange - e(nn)rejchte.

arrangement - ne E(nn)rejchtung.

arrest - faustnäme.

arrival - en Aunkome, ne Aunkunft.

arrive - aunkome, aunlaunde, aunlange.

arrogant - hüachnäsijch, stolt.

arrow - ne Fliltsboage Fiel.

arse - ne Moazh, ne Noasch, en Oasch, en Hinjarenj.

arson - met Fliet Braunt sate.

arsonist - en Brauntsata.

art - ne Oat.

arteriosclerosis - Odafekaulkjinj.

artery - ne Blootoda, ne Schlachoda.

artesian well - Äwaransborm.

arthritis - de Rietinj.

articulate - kloa onn dietlijch.

artificial - er'sats, nijch ajcht.

artist - en Kjinstla.

arts - Konnste.

as - soo aus, aus, soo, wan, wiels.

as if - aus wan.

as opposed to - wuajäajen.

as well as - soo'goa, soo goot aus.

as well - uck.

ascend - enne Hejcht stiee.

Ascension - Himmelfoat.

ascertain - fauststale.

ash - Ausch, Äsel.

ash tree - en Ascheboom.

ashpit - ne Ausch Kül, ne Äselbood.

Ashtray - en Auschkommkje.

ashy - auschijch.

aside - too sied, no de Sied, büta; heemlijch fäasaje.

ask - froage; foddre.

askew - scheef, schrots, äwar'uat, winjsch. also aslant.

asleep - schlapt.

asparagus - Sparjel.

aspen - en Wotapappel.

asphyxiate - stekje, Odem wajch bliewe.

aspiration - en Fäanämungsjeist.

aspire - sträwe, lange, no trachte.

ass - en Üsel.

assail - aunfaule, aunjriepe, aunboasche.

assemble - fe'saumle, toopkome; toopsate, toopstale.

assembly - ne Fe'saumlung.

assert - behaupte (beheipte).

assertion - ne Be'hauptung.

assertive - bestemmt, sejcha.

assess - aufschatse, schot'teare, tak'seare.

assets - Jeeda.

assign - aunwiese, en Prob'leem oppjäwe.

assimilate - änlijch woare, mank heare.

assist - halpe, deelnäme.

assistance - ne Help.

assistant - en Helpa, an Biehutscha.

associate - en Je'schaftspoatna; fe'kjeare, toopkome.

associated - fe'bunge.

association - en Fer'ein, en Fe'bunt, en Fe'kjea, ne Je'meenschoft.

assort - derjchläse, üten'aunda läse.

assorted - fe'schiednalei, feschiede.

assuage - lindre, nolote.

assume - aunnäme aus Woarheit.

assurance - Fe'sejchrung; ne Selfststendijchkjeit.

assure - fe'sejchre.

asterisk - en Stearnkje.

asters - Ka'trienkje Bloome.

asthma - Austma.

astir - rooje.

astonish - staune.

astounded - fe'dutst.

astray - fe'biestat.

astrologer - Stearn Woasaja.

astronaut - en Stearn Schlinjel.

astronomy - Stearn Wissenschoft.

asunder - üte'neen, üte'naunda.

asylum - en Ernhüss, ne Ernaunstault.

at - bie, opp, enn, aum, omm, aun.

at any rate - aulemol.

at first - too'eascht, opp fer'eascht.

at home - tüss.

at least - opp weinijchste, weens, weens(t)ens.

at the same time - too dee selje Tiet.

ate - aut, eet.

atheist - en Gottesläajna.

a'tilt - scheef, schrots.

atlas - en Launtkoat Büak.

atrocious - jreslijch, oppscheislijch.

attach - aunhoake, aunspalde, aunmoake.

attack - aunfaule; en Aunfaul, aunfläje, aunfoare, aunjriepe, aunboasche, too doak fläje.

attain - bott doa kome, erlange.

attempt - proowe, fe'säkje, fe'aunstaulte.

attend - bejleite; fläaje.

attendant - en Deena.

attention - Acht; ne Oppmoakjsomkjeit.

attentive - oppmoakjsom, aundajchtijch.

attic - en Bowabän.

attire - straume Kjleeda.

attitude - ne Stallung.

attorney - en Offkot.

attract - auntrakje.

attractive - auntrakjent, aunjenäm, moakhauftijch, trakjent.

attribute(to) - tootrüe.

auction - en Ütroop.

auctioneer - Ütroopa.

audacious - driest, brow.

audacity - goodjenüach, brow senne, driest senne.

audience - ne Fe'saumlung, Tooheara.

auger - en Boa, ne Schrüw; {grain auger - ne Jeträajd Schrüw}.

augment - toonäme, fe'meare.

August - Au'gust.

aunt - ne Taunte, ne Mum.

aurora borealis (northern lights) - Nuad Lijcht.

austere - strenj, eaboa.

authentic - ajcht, rajcht.

author - en Schriewa, en Dijchta, en Schreftstalla.

authority - Follmacht.

authorize - Follmacht jäwe, berajchte.

authorized - Follmacht droage, beaumt.

auto - ne Koa.

automatically - auto'matisch, fe'selfst.

autumn - Hoafst.

autumn chick - en Hoafst Kjikjel.

auxiliary - ne Help, be'helplijch.

available - loossbandijch, too habe.

avarice - en Jiets.

avaricious - jietsijch.

avenge - Rach eewe.

avenue - ne Gauss, ne Dwäagauss.

aver - be'haupte, fauststalle.

average - en Derjchschnett, meddelmässijch.

averse - en Aufschü habe, jäajenaun.

aversion - en Aufschü.

aviary - en Foagelhüskje, ooda Hiesa.

aviator - en Loftschep Fuamaun.

avocation - en kjleena Beroop.

avoid - meide, schüe, wäare, ütem Wäaj gone.

await - lüre, wachte.

awake - wacka; opp woacke; munta.

awaken - eenem oppwakje, opp woacke.

awakened - wüack opp.

award - en Fedeendet Je'schenkj.

aware - je'woa, be'wust.

awareness - ne Be'wustheit.

away - wajch.

awe - ne Eaforjcht.

awful - schrakjlijch, ferjchtalijch.

awhile - en Stootje, en Kurtsweil.

awkward - o(nn)jeschekjt, lingsch, o(nn)schekjlijch, schla'donsijch, pe'däwlijch, fe'kjeat, onnbeholpe.

awkwardness - ne O(nn)schekjlijchkjeit.

awl - en Als.

awry - scheef, fe'kjeat, äwar'uat, schrots.

axe - ne Akjs, en Biel.

axe handle - Akjs haulm.

axis - en Auss.

axle - en Auss.

azure - Himmelbleiw.

baa - mekjre, en Je'mekja.

babble - en Je'schwauts, en Jeschwieta, schwautse, plaupre.

babe - en kjleenet Kjint, en Bäbe.

baboon - ne groote Op; en Noa.

baby food - Kinjanoarinj.

baby linen - Kinjabade.

baby sit - Kjinja ennwachte.

baby sitter - en Kjinjamäakje.

bachelor - en ee(n)letsja Maun.

bachelorhood - en ee(n)letsja Toostaunt.

back - en Rigje; trigj.

back and forth - han onn trigj.

back biting - hinjarikjs räde.

backboard - en Rigjebrat.

backbone - en Rigjstrank, de Rigje; Ko'rozh.

backdoor - ne Hinjadäa.

backfire - trigj'aun schlone.

background - en Hinjagrunt; ne Häakunft.

backhouse - n Bekjhüss, en Sse'kjreet (see Hieskje).

backlawn - Hinjahoff.

backrest - ne Rigjlän.

backroom - ne Hinjastow, en Hinjatüss.

backside - en Hinjarenj.

backslide - trigjfaule.

backstrap - en Kaumstekj.

backtalk - oppe Frät senne.

backtrack - trigjssoppe.

backwards - äwa'roasch, trigjwoats; langsomm.

backyard - en Hinjahoff.

bacon - Spakj.

bad - schlajcht, prost; goastrijch.

badge - ne Spald dee en Aumt be'diet.

badger - en Eadschwien.

baffle - fe'werre, fer en Rotsel stone.

bag - en Sack, en Biedel, ne Tausch; ennsacke.

bagful - en Sackfoll.

baggage - Pa'kozh.

bagger - en Bekjseleida, ne Bekjseschlap.

Bagpipe - en Dudelsack.

bail - ne Birjschoft; en Bäajel.

bail out - e'rüt birje; ütschape.

bake - backe.

bake dish - ne Back Komm.

bake trough - en Back Troch.

baked - je'backt, goa.

baked products - Je'backniss.

bakeoven - en Backowe; en Back Heat.

baker - en Bakja.

balance - ne Jlikjwijcht; de Äwaje.

balcony - ne Fer'aunda opp'm tweeden Stock.

bald - kol, en kola Kopp, kolkoppijch.

bald pate - en kola Kopp.

balderdash - ne Dommheit.

bale - ne Stroo ooda ne Heigoaw.

balky - nekjsch, bocksch.

ball - en Baul, ne Kügel; en Daunsfast.

ball of string - en Klüe, ne Kull.

ballad - en Folkjsleet.

ballast - ne doodje Wijcht.

balloon - ne Loftblos.

balloon trousers - Büdelbekjse.

ballot - ne Stemm, en Stemm Ssadel.

ballot box - en Stemmkauste.

ban - en Baun; baune, fe'beede.

banana - ne Ba'nan.

band - ne Baund, en Baunt.

bandage - Sseijch toom Schlemms be'wekjle onn fe'binje.

bandy legged - krommbeenijch, spoakbeenijch.

bang - en Knaul, en Schlach, en Bumps; knaule.

bangle - en Bommel, en Uabommel, en Oarmrinkj.

bangs - en Scholm, en Scha'briemkje.

banish - fe'baune.

bank - ne Bank; en Eewa; en Daum.

banker - Bank'ea.

bankrupt - bank'rut.

bankteller - en Banktala.

banner - ne Flag.

bannister - en Wolm.

banns - en Oppbeede enne Kjoakj.

banquet - en Fast, en Gaustmol, en Schmoasel, en Ütfrätsel.

banter - en leijchta Spos.

baptismal service - en Doopfast.

baptist - en Mensch dee dän Gloowe haft daut Mensche sulle opp äa Gloowe jedeept woare, onn wan see eascht oolt jenüach senn sikj daut selfst too äwa'laje.

baptize - deepe.

bar - ne Stang, en Däare Räajel; ne Schenkj; fe'räajle.

barb - en Hachel, en Stachel.

barbed wire - Hacheldrot, Stacheldrot.

bard - en Dijchta fonne oole Tiede.

bare - blootsijch, noaktijch, blooss, kol.

bare faced - o(nn)feschämt.

bare headed - em bloosjen Kopp.

bare legged - blootsje Been.

bare the teeth - täne spiele.

barefoot - boaft, plaut boaft.

barely - meist, afen(t)s, kaum, nootlijch.

bargain - en Je'läajenheits Haundel; spott billijch, en Haundel.

barge - en plautet Frachtboot.

bark - Boakj, Baust; bale.

barley - Joascht.

barley beard - ne Joascht Eil.

barley seed - en Joascht Kuarn.

barn - en Staul, ne Schien.

barn swallow - en Hüss Schwaulmkje.

barrel - ne Tonn, en Faut; ne Flinteloop.

barrel organ - ne Drei Orjel.

barren - onnfruchtboa, eed, fooss, jiest.

barrier - Hindaniss; ne Jrens.

barrister - en Off'kot, en Rajchtsaunwault.

barter - en Tüschhaundel, en Schacha; schachre, dinje, behaundle.

base - läajch, jerinj, je'meen; en Grunt, en Boddem.

baseless - one Grunt, gruntlooss.

bashful - bleed.

basin - ne Komm, ne Wauschkomm, en Wauschjefäss.

basis - ne Gruntloag.

basket - en Korf.

basswood - en Lindenboom.

bastard - en Huarebauljch.

baste - en Brode met Fat bejeete; riee, prüne.

bat - ne Flautamüss; en Kjneppel toom 'baseball' späle.

bath - ne Bod.

bathe - bode.

bathtub - ne Bodwaun.

batman - en Pauslacka, en Biehutscha.

baton - en Tackstock.

batter - too'schlone, fe'kjiele; denna Däjch, Menjsel.

battery - ne Battery.

battle - ne Schlacht, en Striet.

battlefield - en Schlachtfelt.

bawl - roare, en lüdet Je'hiel.

bay - en root brünet Peat; ne Bucht aum Mäa; en Hunjsje'jül.

bay leaf - en Luabäablaut.

bay window - en Bloomefensta.

bazaar - en Ba'soa.

be (to be) - senne, woare.

beach - en Saunteewa.

beacon - en Lijcht wua Schäp sikj no rejchte kjenne.

bead - ne Krall.

beak - en Schnowel.

beaker - en Wotaglauss.

beam - en Baulkje; ne Lijchtstrol; en Dräaja; ne Stang aum Bäsma.

beam scale - en Bäsma.

bean - ne Schaubel; ne Boon.

bear - üt hoole; en Boa.

bear pit - ne Boarekül.

bear trap - ne Boarefang.

beard - en Boat, en Follboat; {barley beard - ne Joaschteil}.

bearing - en Be'näme; ne Rejchtung; ne Backsinj, en Ma'schieneloaga.

beast - en Beest, en Tia, en Fee.

beastly - feemässijch, feeoatijch.

beat - schlone, kloppe, fe'kjiele; en Tack en Mu'sikj.

beat it! - schäa die!, fuat!, go aunt'sied!.

beat up - fe'kjiele, fe'heiwe, too'schlone.

beatitude - ne Seelijchkjeit.

beauteous - ütbenome schmock.

beautiful - scheen, schmock, straum, wundascheen.

beauty - en Schmuck, ne Pracht, ne Scheenheit, ne Priel, ne Schmockheit.

beaver - en Bieba (en Wotatia met en plauta Ssoagel).

became , become - wort, woa.

bed - en Bad, en Loaga, ne Bocht.

bedbug - ne Waumskje.

bedded - je'loagat.

bedding - Strei, Bade.

bedeck - ütputse, ütstraume.

bedew - bedeiwe.

bedlam - en Je'toob.

bedraggled - derjchjetraubt, fe'süsenjelt, be'kjwiemt, henjflijchtijch.

bedridden - krank em Bad.

bedroom - ne Schlopstow.

bedsheet - en Loake.

bedtime - Tiet toom Schlope gone.

bedwetting - ennpische.

bee - en Hommel, ne Bie.

beef - Rintfleesch.

beef eater - en Tormwajchta enn Enjlaunt.

beef soup - ne Rintssup.

beefroast - en Rintsbrode, Brodffleesch.

beehive - en Bieeromp.

beer - Bea.

beestinger - en Bieestachel.

beet - ne Beet.

beetle - en Kjniepa.

beetlebrows - lange Üagbrone.

before - fer, ferdäm, fäare, fer'häa, ea; {I am there before him - ekj sie doa ea aus hee}.

before evening - fer Owent.

before lunch , before midday - fer Meddach.

before sundown - fer Sonn Unjagank.

before sunup - fer Sonn Oppgank.

before supper - fer Owentkost.

beforehand - em fer'üt, fer'üt.

befuddle - be'dusle.

beg - prachre, schlemme, schüaräajle, praunsle.

beggar - en Pracha.

beggarism - ne Pracha'rie.

beggarly - prachrijch.

begin - aunfange, loosslaje.

beginner - en Aunfenja.

beginning - en Aunfank.

begonia - ne Be'gonnje.

begrime - be'südle, be'schmurtse, ennsüdle.

begrudge - nijch jenne.

beguile - be'droage, unja'gone, be'dudle, hinjat Lijcht feare.

behave - schmock senne, onntlijch senne, oppfeare, leewre, fe'hoole.

behaviour - en Be'näme, en Waundel.

behind - hinje, hinja, hinjaraun.

behind the - hinja de.

being - Senne, en Doasenne.

belch - en Relps, opprelpse, oppsteete.

beleaguer - beloagre.

belfry - en Klocketorm.

belief - en Gloowe.

believable - jleeflijch.

believe - jleewe.

believes - jleewt.

believest - jleewst.

belittle - be'schnütse, be'kwoakjse, kjleen moake.

bell - en Kjlinja; en kjlinja ommhenje.

bell mouthed - en Trejchtamül.

bell pull - en Kjlinjastrank.

bellclapper - en Kjlinjaklaupa.

bellied - buckijch.

belligerent - niedatrajchtijch, hasslijch.

bellow - bloare.

bellows - bloat; Blosbaulj, ne Baulj.

bellwether - Leidhaumel; en Leidbock mett'n Klinja.

belly - en Buck, en Panss.

belly strap - en Buckgort.

belong - je'heare, aunje'heare.

below - unje, unja, nade.

belt - en Pojauss, en Gort; ne Seid, en Driewreeme.

belt loop - ne Lets.

bemoan - be'jaumre, be'trüare.

bench - ne Benkj.

bend - bäje, ommbäje.

bend over - bekje, äwabäje.

bendable - waut too bäje es.

beneath - see below.

benediction - en Säajen.

beneficial - nutsboa, toom nutse, paussent.

beneficiary - en Oawjenosse.

benefit - en Nutse, toom Fäadeel, toom pauss, en Je'wenn, en je'wennst, Je'notte, je'nuss.

benign - mild.

bent - je'boage.

bequeath - fe'moake.

bequest - en Fe'moaksel.

berate - schelle, bübaunse.

bereavement - en trüaja Fe'luss.

Bergthaler - en Barjchtola.

berry - ne Bäa.

berserk - derjch'han.

berth - ne Ankastäd fe en Schep. en Bad em Schep ooda em Ssüch.

beseech - drinjent froage ooda aunhucke.

beside - bie'sied, bie.

besides - too bowen'enn, sest.

besmear - be'schmäare, be'kjleewe, be'südle.

besom - bassem.

bespatter - be'spretse, be'schmatre.

besprinkle - enn'spretse, be'spretse.

best - basta, baste.

bestial - feemässijch.

bestir - sikj reare, rea die!.

bestow - beschenkje.

bestrew - bestreie.

bet - wade.

betide - pa'sseare, woare.

betimes - too Tiet, enne Tiet.

betoken - be'diede.

betray - fe'rode.

betroth - fe'leewe.

betrothal - en Fe'lafniss.

better - bäta; fe'bätre.

between (betwixt) - t(w)eschen; {in between - t(w)eschen'enn}.

beverage - waut toom drinkje, soo aus Tee ooda Koffe.

bevy - ne kjleene Häad, ne Schwit.

bewail - be'trüare, be'jaumre, be'kloage.

beware - opp pausse, sikj heede.

bewilder - fe'willre, fe'werre.

bewildered - fe'bleft.

bewilderment - ne Fe'werrung.

bewitch - be'hakjse.

beyond - dort fe'bie, aun jane Kaunt.

bib - ne Schlaub.

bib overalls - Schlaubbekjse.

Bible - ne Biebel.

Bible verse - en Biebelfarsch.

biblical - bieblisch.

biceps - Oarmmuskle.

bicker - en aunhoolendet Je'stried, kjibble, kauble, ssanke.

bicycle - ne Weppstang, en Flitsepee.

bid - beede; ennlode, be'fäle.

bide - fe'knüse; auflüre, Tiet auflüre.

bide at or in - hü'seare.

biennial - aule twee Joa.

big - groot.

bigamist - en Schinkjeschwoaga.

bigamy - enn'n dobbelda be'frieda Toostaunt läwe.

bigmouth - en Grootmül, en Grootfrät.

bigness - ne Grootheit.

bigot - en blinja Aunhenja dee sikj nuscht saje lat.

bilateral - tweesiedijch.

bile - Gaulsüa.

bilingual - tweesproakijch.

bilious - wan de Gaul aunstijcht.

bill - en Schnowel; en Ssadel.

billet - kwo'tea, boaje, loagre, ennkwo'teare.

billiards - Desch Kügelspell.

billows - walle.

bin - en Hock, ne Scheddinj.

bind - binje, fe'binje.

binder - en Binja.

binoculars - Feltjläsa, en Farnrua.

biology - ne Läweslea, ne Natüakjantniss.

birch - en Boakjeboom.

bird - en Foagel.

birdhouse - en Foagelhüskje.

birth - ne Je'burt.

birth defect - en Je'burtsfäla.

birthbed - en Wäakjeloaga.

birthday - en Je'burtsdach; (joarijch).

birthmark - ne Doodemol, ne Muttamol.

biscuits - Schnetje.

bishop - en Eltesta.

bit - en Je'bett; en bätje, ne kjleene Mot, en Beskje, ne Näj.

bit (p. t. of bite) - beet.

bite - biete, en Bietsel.

bitter - betta.

bitterness - ne Bettaniss, ne Fe'bettaniss.

bittersweet - jeilseet.

blab , blabber - ütplüdre.

blabbermouth - en Plaupamauts, en Plüdasack.

black - schwoat, diesta, en Näaja.

black eye - en schwoate Üag, en Streepschoss.

black pudding - ne Blootworscht.

black sheep - en Daugnikjs.

blackberry - ne Brommbüa.

blackbird - Aumsel, Spree.

blackboard - ne Waunttofel.

blacken - schwoat moake.

blackfly - ne Stäakjfläj.

blacking - Schoowikjs.

blackmail - met Je'wault Jelt felange.

blacksmith - en Schmett.

blacksmith hammer - en Schmädhoma.

blacksmith shop - ne Schmäd.

bladder - ne Blos.

blade - ne Schnied, ne Massakjlinkj; en Haulm Grauss; en Schullablaut.

blame - Schult; be'schuldje.

blameless - one Schult.

blanch - be'bräje; blauss woare.

bland - fleiw, schmacklooss.

blank - en ladjet Blaut Pa'pia; kloa, en Be'stalssadel.

blanket - ne Dakj; be'dakje.

blare - bloare.

blaspheme - spatre.

blasphemy - ne Gotteslestrung.

blast - en haustja, stoakja Wint; en Je'blos.

blatant - one Schaund; schrieent.

blaze - en grootet Fia, en Braunt.

blazer - ne bunte Jack.

bleach - bläkje, fe'bläkje.

bleak - dunkel onn fe'lote, kol, ladijch.

bleat - mekjre, en Je'mekja, baa.

bleed - bleede.

blemish - ne Schaundplack.

blend - toopreare.

bless - säajne.

blessed - seelijch.

blessing - en Säajen.

blind - blint; ne Ger'dien; fe'blende.

blind luck - blinjet Jlekj.

blind man's buff - blinje Koo, Plintskuck.

blindfold - Üage toobinje.

blindly - blinjlinjs.

blinker - en Schüklaupe, en Üagklaupe.

bliss - ne hüage Freid.

blissful - fe'mäaje.

blister - ne Blos, ne Blootblos, ne Wintblos.

blithe - munta, lostijch.

blizzard - en Stiem.

bloat - oppdanse, opppüste, oppschwale.

block - en Klots; en Drotaunhola; fe'stoppe.

block and tackle - ne Trits, en Drotaunhola, ne Kurbel, ne Duj.

blockhead - en Heltabless, en Dommkopp.

blocksalt - en Soltsteen.

bloke - en Kjeadel.

blond - blond, lijcht.

blood - Bloot.

blood poisoning - bloot fe'jeftinj.

blood sausage , (black pudding) - Blootworscht.

blood serum - Blootwota.

bloodblister - ne Blootblos.

bloodhound - en Bloothunt.

bloodshut - blootronnstijch.

bloody - bloodrijch.

bloom - bläje, Bläjchsel.

bloomers - Früess Unjabekjse.

blossom - see bloom.

blot - ne Schaund, ne Plack.

blot out - ütlasche.

blotter - Laschpa'pia.

blouse - ne Blüs.

blow - püste, blose; en Schlach, en Stooss, en Sträakj.

blow the nose - Näs ütschnüwe.

blower - en Blosa, en Püsta.

blowhole - en Loftloch.

blowup - sprenje.

blubber - fattet Feschfleesch; schluckse onn hiele.

bludgeon - en Kjneppel, met en Kjneppel schlone.

blue - bleiw; fe'soagt; fe'soajcht, trüarijch, eensaum.

blueberries - bleiwbäare, Heidelbäare.

bluebottle fly - en Modeschieta.

bluejay - en Heista.

bluff - en kjleeena Bosch; met Wead fe'leide.

bluing - Bleiws, Bleifsel, Fienbleifs.

blunder - erre, en Fäla moake.

blunderbuss - en ooltmoodsche Flint.

blunt - stomp; plomp; kjeen Blaut fer't Mül.

blurred - fe'wescht, nijch kloa.

blurt - fekjs waut saje one bedocht.

blush - em Je'sejcht root woare, feko'lleare.

bluster - ne lüde, ladje Fe'tal.

boa constrictor - ne groote Schlang.

boar - en Kujel.

board - en Brat, ne Bol; enne Kost senne; em Kommi'tee senne.

board and room - enne Kost senne, em Kwo'tea senne; ennkwo'teare.

board of directors - en Rots Kommi'tee.

boarder - en Kostjenja.

boast - puche, prole.

boaster - en Puchhauls, en Wintbiedel.

boastful - puchsch.

boat - ne Lomm, en Boot, en Schep.

bob - opp'm Wota opp onn dol bumpse.

bobbin - en Schepkje.

bobtail - ne Schrug met'n korta Ssoagel.

bock beer - Bockbea.

bode - be'diede, one.

bodice - ne Schneaweest.

bodily - kkjarpalijch.

body - en Kjarpa, en Lief (Liew) ne Leijch.

bog - ne Le'maun, en Somp, ne Keronje.

bogus - nijch ajcht ooda trü; en Schwindel.

boil - koake; en Schwäa; en Je'schwäa.

boil away - fe'koake.

boiler - en Beila, en Kjätel toom koake.

boisterous - ruchlooss, läwendijch, eromm toobe, lüd.

bold - driest, brow.

bolster - en grootet, langet Kjesse; Schämel (Dreischämel) , en Pulsta.

bolt - en Bolte, en Räajel toom fe'schlüte; fe'räajle; derjchbrenne; ne Blitsstrol; ne Roll Sseijch.

bondage - ne Schklowa'rie.

bone - en Knoake.

bonesetter - en Trajchtmoaka; en Kjnibbla, en Knoakenoatst.

bonnet - ne deepe Früess Mets.

bonus - ne Mot too bowen'enn.

book - en Büak.

bookcase - en Büakschaup.

bookcover - en Büak Ommschlach.

bookkeeper - Büakfeara, en Kaussefeara.

bookseller - en Büakhendla.

bookstore - en Büaklaufkje.

Bookworm - en Büakworm.

boom - en holla Knaul; ne lange Stang.

boot - ne Steewel.

bootblack - en Schoowikjsa.

bootjack - en Steewelkjnajcht.

boottree - ne Schooleest.

booze - Schnaups; süpe.

border - ne Jrens, en Raunt, ne Buat, ne Lienje, ne Kaunt.

bore - boare; eenem de Tiet lankwielijch moake.

bored - äwadreessijch, enn oolent.

boredom - ne Kjlakja'rie, en Kumma.

boring - lankwielijch.

born - jebuare.

born again - ne Wadaje'burt, ne niee Je'burt.

borrow - borje, liee.

bosom - en Bossem.

boss - en Bauss, en Weat, en Meista.

botch - waut fe'doawe.

both - beid, beides.

bother - baudre, ploage; ne Ploag.

bottle - ne Buddel.

bottom - en Boddem, en Grunt.

bottomless - one Boddem, one Grunt.

bough - en Aust.

boulder - en groota Steen.

bounce - hupse, bumpse, plumpse, stuckre.

bound - sprinje aus en Ree; bejrenst; jebunge.

boundary - ne Jrens.

boundless - one Jrense.

bouquet - en Bloome Kjrietkje.

bovine - waut toom Osse Je'schlajcht je'heat.

bow - en Boage; ne Ees; bekje.

bow and arrow - en Flitsboage met ne Fiel.

bow legged - krommbeenijch.

bow (of a ship) - det Fäarenj fomm Schep.

bowel - de Doarm em Unjalief.

bowel movement - Stoolgank, kacke.

bower - ne Loow.

bowl - en Kommkje, ne Komm; en Kjäajelspell; kjäajle.

bowler - en stiewa Filthoot.

bowling alley - ne Kjäajelbon.

bowling ball - ne Kjäajelkügel.

bowstring - ne Boageseid.

bowtie - en Eese Schlips.

box - en Kauste, en Backs, ne Kjist, ne Lod; en Plints ferre Uare; ne aufjesondade tee'auta Sett.

boxing - ne Backsinj.

boxing day - de tweede Wienachts Heljedach.

boy - en Jung, en Benjel.

boyhood - Junges Ella, Junges Joare.

brace - ne Stett; en Stiepa; ne Drüw; en poa Pead.

bracelet - en Oarmrinkj.

braces (suspenders) - Droagbenja.

brackish - soltjet, süaret (Wota).

brad - en kjleena Noagel one Kopp.

brag - puche, prole.

braggart (boaster) - en Prola, en Puchhauls, en Wintbiedel, en Oppschnieda.

braid - ne Flajcht, ne Ssopp; flajchte, toopflajchte.

braille - ne blinje Schreft.

brain - em Bräajen.

brainwash - ennpräaje.

brake - ne Brams, bramse; ne Hamschoo.

bramble - Brommbäastruck.

Bran - Kjlie.

branch - en Aust, en Auststaum.

brand - en Täkjen, en Moakj.

brand new - Hoagel nie.

brandy - Braunwien.

branmuffins - Kjlie Küacke.

branny - kjlieijch.

brash - schwiendriest.

brass - Messinkj.

brassiere - en Brosthaulta.

brassy - Messinkjoatijch; driest.

brat - en Bauljch.

brave - brow, tigja.

brawl - en Erommjeriet, en Je'ssank.

bray - en Äselje'schrejch.

braze - breese, leede met Messinkj.

brazen - o(nn)feschämt.

brazier - en Koppaschmett.

breach - en Bruch, ne Onneenijchkjeit; nijch en Fespräakje hoole.

bread - broot; {brown bread - brünet Broot, Schlijchtbroot, Groffbroot}.

bread crust - ne Broot Kjarscht.

bread loaves - brood.

bread pieces soaked in milk - Brocke.

breadth - ne Breed, ne Wied.

break - bräakje.

break in - ennbräakje.

break wind - jlieme; glüdre, Wint lote.

breakable - brakjlijch.

breakdown - toopbräakje.

breakfast - Freestikj.

breaks - brakjt.

breakwater - en Wallebräakja.

breast - en Bossem, ne Brost, ne Tett.

breath - Odem.

breath (slowly exhaled) - Frodem.

breathe - odme, jesche, püste.

breathless - üte Püst, one Odem, one Loft.

bred - berant.

breeches - Hinja Je'scherr; Kjneebekjse.

breed - waut läwendjet opptrakje, ütbroode.

breeze - ne Fresche Loft.

breezy - en bät windijch.

brethren - Breeda.

brew - ne Brie; aufkoake.

bribe - Schmäajelt; bekjeepe.

brick - ne Täjel.

brick kiln - en Täjelowe; en Täjelbrenna.

brick oven - ne Pietsch, en Täjelowe, en Kachelowe.

brick wall - ne Mia.

bricklayer - en Miara.

brickwork - Täjeloabeit.

bride - ne Brüt.

bridegroom - en Briegaum.

bridge - ne Brigj.

bridge railing - en Brigjewollm.

bridge toll - ne Brigjetol.

bridgegirder - en Brigjebaulkje.

bridle - en Toom.

bridle bit - en Je'bett.

bridleshy - schuchta, scheel, Koppschü.

bridlestrap - en Opptäajel.

brief - kortjefot.

brier - ne wille Roos.

brig - en Schep met twee Säajle.

bright - kloa onn dach, hal.

bright-eyed - jrall.

brightness - en Glaunss, ne Kloarheit.

brilliance - ne Pracht, en dacha Glauns.

brim - en Raunt, ne Kaunt.

brimful - foll bott aum Raunt.

brindled - striepijch.

brindled cow - ne Schakj.

brine - Päakjel, Soltwota.

bring - brinj, brinje.

brink - ne schoape Kaunt.

briny - soltijch aus Mäawota.

brisk - munta, fresch, läwendijch.

brisket - Brostfleesch fonn'n Rint.

bristles - Borschtle.

brittle - brosch, reesch.

broach - fäabrinje.

broad - breet.

broadcast - fe'spreede.

broadcloth - Kor'tün.

broaden - breeda moake.

broader - breeda.

broadsword - en breedet Schweat.

brochure - en Norejchtssadel.

brogue - ne stoakje Schoo; en Irlandschet Dialekjt.

broke - Jeltoam.

broken - je'broake, en'twei, ka'put.

bronchitis - Loftrua ent'sindung.

bronze grackle - en schwoata Drotel.

brooch - ne Brostspald.

brood - broode, en Broodsel, ütbroode; lang sette onn jrebble.

brook - bilje; ne Rie, en kjleena Fluss; en Schelsel, en Bach.

broom - en Bassem; (of millet stocks) en Häzhbassem.

broomstick - en Bassemstock, en Bassemstäl.

broth - ne denne Fleeschsup.

brother - en Brooda.

brother in law - Schwoaga.

Brotherhood - ne Broodaschoft.

brotherly - breedalijch.

brotherly love - breedalijch, breedaleew.

brougham - en Bogge met'n Tap.

brought - brocht.

brow - de Stearn bowre Üage; en Launtrigje.

browbeat - ennschuchtre.

brown - brün.

browse - weide.

bruise - de Hüt derjch steete.

brush - ne barscht; en Pensel; Struck; barschte, pensle.

brusque - kort fonn Na'tüa.

brutal - feemässijch, hunjsch.

brute - en Beest, en Tia.

bubble - ne Wotablos, ne seepblos.

buck - bocke; en Reebock.

bucket - en Ama.

buckle - ne Schnall; schnalle; (collapse) toopküakse.

buckle on - aunschnalle, ommschnalle.

buckskin - ne sort Pead; en Herschlada.

buckwheat - Büakweit.

bud - en Bläjchsel, en Bloomeknoppe.

budge - rooje, wieda rekje, reare, be'wäaje.

budget - en Fäarotsplon.

buffalo - en Beffel.

buffet - en läajet Teetijchschaup.

buffet - oppe Wotawalle e'romm tekje.

buffoonery - Noar onn Täaj.

bug - en Kjniepa.

buggy - en Bogge.

buggy top - en Be'toch, en Tap.

buggy trunk - ne Schosskjal.

bugle - en Bloshuarn.

build - büe; ne Sta'tüa; temmre.

builder - en Büa, en Bümeista.

building - en Je'bied, en Bü.

building addition - en Aunbü.

bulb - ne Lakjtrische Laump; ne Ssippel.

bulge - ütjebuckt.

bull - en Boll.

bullace - Schlee.

bullet - ne pa'troon, ne Kügel.

bulletin - en Doagesberejcht.

bullfrog - ne groote Pogg.

bullheaded - stoakoppijch, hoatnackijch, stekjsennijch, eentäajlijch.

bullock - en Oss.

bulrushes - Diedakjiele.

bum - en Süsenjel.

bum around - e'romm steete.

bumble bee - en Hommel.

bump - en Knubbel; steete.

bumpy - knubblijch; stuckrijch.

bunch - en Bonnsel, en Pungel; ne kjleene Fe'saumlung.

bundle - ne Goaw, en Pinjel, en Wesch; ennpacke.

bundle up - bemumle, woam auntrakje.

bung - en kjleenet Tonne Loch, en Spunt, en Spunjsel, en Stoppsel.

bungalow - en läajet, eenstockjet Hüss.

bunion - en Knubbel aune Kaunt Foot bie de groote Tee.

bunk - en eefachet Bad, en Loaga.

bunny - en Hoskje.

bun(s) - Tweeback.

bunting - Flage Sseijch.

burden - ne Laust, ne Be'laustjung, ne Opploag; be'laustje, be'ligje, opphaulse, oppbade.

burdock - Klaupbosch.

burglar - en Fe'bräakje.

burial - en Be'jrafniss.

burlap - radnet Sseijch.

burlap sack - en Radna Sack.

burn - brenne.

burn out - ütbrenne.

burner - en Brenna, ne Laump.

burning glass - en Brennglauss.

burnous - en Bur'nuss.

burp - oppsteete, opprelpse; en Relps.

burrow - en Hoseloch; en Loch kleiwe.

burs - Lüskjekrüt.

bursary - en Schielaloon.

burst - plautse, oppriete.

bury - be'growe, be'eadje.

burying place - Frädhoff, Kjoakjenhoff.

bus - buss.

bush - Bosch, Struck.

bushel - en Buschel.

business - en Haundel, en Je'schaft.

business letter - en Je'schaftsbreef.

business transaction - en Je'schaftshaundel.

businessman - en Je'schaftsmaun.

buss - en Kuss.

bust - entwei gone, entwei bräakje; ne Brost.

busy - drock, be'schaftijcht, flietijch.

busy time - ne drocke Tiet.

but - oba, mau.

butcher - en Butscha, en Fleescha.

butcher knife - en Schlachtmassa, en Fleeschmassa.

butter - Botta.

butter churn - en Bottafaut.

butter trough - ne Bottamoll.

buttercup - ne Bottabloom.

butterdish - en Bottadinkj.

butterfly - en Sommafoagel.

buttermilk - Bottamalkj.

button - en Knoop; kjneepe.

buttonhole - en Knooploch.

buttonhook - en Knoophoake, en Schoohoake.

buttucks - en Hinjarenj, en Moazh.

buy - kjeepe.

buyer - en Koopmaun, en Ennkjeepa.

buzz - en Je'brüzh, brüzhe, bromme, somme.

by - fonn, bie, no, opp, aun, too.

by election - ne Nowol.

by rights - fe rajchtswäajes.

by the - biem, bie de.

bygone - fe'gone.

bystander - en Tookjikja.

byword - en Sprejchwuat.

cab - ne Droschkje, ne Stinkjdroschkje, ne taxi.

cabbage - Komst.

cabbage lettuce - Koppse'lot.

cabbagehead - en Komstheeft.

cabby - en Kutscha.

cabin - ne kjleene Kot; ne Stow opp'm Schep.

cabin boy - en Schepbenjel, en junga Biehutscha opp'm Schep.

cabinet - en Schaup.

cable - en stolna Strank.

caboose - ne Ko'büs.

cackle - koakle, en Je'kjijcha.

cactus - en Kaktus.

cad - en goaschtaja Maun, en Goaschthaumel.

cadaver - ne Leijch, en doodja Kjarpa.

cage - en Klotje; ennspoare.

cajole - be'teewrer, be'schmeijchle, be'räde.

cake topping - Rieble.

calamity - en O(nn)jlekj.

calcium deposit - Kjätelsteen.

calculate - be'räakjne.

calculation - ne Be'räakjninj.

calculator - en Räakjna.

calf - en Kaulf (Mojja a pet name for a calf).

calf (of the lower leg) - ne Wod.

calfskin - Kaulfslada.

calico - Kor'tün.

California Poppies - Meddachsbloome.

call - roope, aunroope, kroage; en Roop.

call back - trigj roope.

caller - en Gaust.

callous - fe'hoatelt, onnempfintlijch.

calluses - Schwiele.

calm - Wintstell, saunft onn rüijch.

calve - kaulwe.

calves (in a pen) - Hocklinja.

camel - en Ka'meel.

camelea (Camomile) - Kom'male.

camera - en Aufnäma.

camp - en Loaga; büte, enne opne, fresche Loft läwe.

camphor - Kaumfott.

can - kaun.

can - ne Kaun, ne Jeetkaun; ennmoake, ennkoake.

canal - en Ker'nol.

canary - en Kan'eare Foagel.

cancel - ütstrikje, strikje, trigjnäme.

cancer - Kjräft.

cancerous - Kjräftoatijch.

candid - frie onn frajch, openboa.

candlelight - en Tauljchlijcht.

candor - ne Openheit.

candy - Kende, Seets, Ssocka met Spon, Schmunjkende.

cane - en Gonstock; Ssockarua; priejle.

canister - ne kjleene Doos ooda Korf.

canker - en Schwäa.

cannibal - en Menschefräta.

cannon - ne Ka'noon.

cannot - kaun nijch.

canoe - en Paddelboot, en Kon.

cantankerous - ssenkjisch, no Ssank trachte; schlemm.

canter - en langsomma Glup.

cantor - en Fäasenja.

canvas - Leiwent, en Säajelloake, en Plon.

canvass - omm Stemme woawe, be'räde.

canyon - ne Schlucht, en Aufgrunt.

cap - ne Mets, ne Schlub.

capability - ne Fäaijchkjeit.

capable - fäijch, em Staund too doone.

capacity - ne Äjenschoft, ne Fäijchkjeit; en Ennhault.

capital - ne Hauptstaut, en Kop'tol.

capitulate - toojäwe, oppjäwe, nojäwe.

capsize - äwa'kopp stelpe.

captain - en kap'tän, en Schepmeista.

caption - ne Äwaschreft.

captive - en Je'fangna.

captivity - Je'fangeschoft.

capture - je'fange näme, fange.

car - ne Koa, ne Stinkjdroschkje.

caravan - en Hüss opp Räda, meare enne Räj.

caraway seeds - Kjämel.

carbolic salve - Kor'bool Saulw.

carbon - Kolestoff.

card - ne Koat, en Schien; Woll kjamle.

card game - Koatespell.

cardboard - stiewet Pa'pia, Doose Pa'pia.

carder - ne Woll Kjamel.

cardigan - ne Wolljack.

care - Sorj; Fäasejcht, fläaje, feede.

carefree - een'doontijch, sorjfeltijch, sorjlooss.

careful - fäasejchtijch, behutsaum, opp pausse, pauss opp!.

careless - schloff, schlopmetsijch, nachlässijch.

carelessness - ne Schloffheit.

caretake - ennwachte.

caretaker - en Ennwajchta.

cargo - ne Scheplod, ne Frachtlod.

carhorn - en Blosa, en Blosdinkj.

caricature - en Bilt daut fonn eenem Spos moakt.

carnation - ne Fleeschfoawje Goadebloom, ne Tee Bloom, en Näajelkje.

carnivorous - fleeschfrätent.

carob - ne Wulfschoot.

carol - en Wienachtsleet.

carpenter - en Descha.

carpenter's bench - ne Häwelbenkj.

carpenter's level - en Gruntloot.

carpet - teppijch, ne Fluadakj.

carragana - O'kotskje.

carriage - en Foatijch, en Fadawoage ne Iesabons Koa.

carried - drüach.

carrion - Os (hard s).

carrot - ne Jalmäa.

carrousel - en Kjriesel toom Kjinja feare.

carry - droage, feare.

cart - en kjleena Frachtwoage.

cartilage - Gnurpel.

cartload - ne Fua.

cartridge - ne Pa'troon.

carve - kjoawe, ütkjoawe, fe'gnüwle, kjniewle.

case - en Schüwsel; en Ommstaunt.

cash - boa Jelt, Hauntjelt.

cashmere - Kauzhma (Sseijch fonn fiene Woll).

casing - en Kauste; Doarm toom Worscht stoppe.

cask - ne Tonn, en Faut.

casket - en Soakj.

casserole - en kjleena Koaktopp.

cassock - en langa Priestarock.

cast - jeschmoltnet Iesa jeete; schmiete.

cast iron - Guss Iesa.

cast out - erüt schlüte.

cast steel - Guss Stol.

castaway - en Mensch dee fe'dräwe on fe'stat es.

castigate - ütloame.

castle - en Schlott.

castrate - schniede, ütschniede.

casually - toofallijch.

cat - ne Kaut.

cat o nine tails - en Tota, ne Wipp, ne Pitsch.

catalogue - en Kotta'lüag.

cataract - en Stoa.

catarrh - Ka'toa.

catch - fange, jriepe, ennhole, oppfange.

catch a cold - fe'kjille.

catechism - Kate'kjismus.

category - ne Klauss, ne Grod.

caterpillar - ne Rüp.

caterwauling - en Kauteje'jauma.

catfish - en Welts.

catgut - Kautedoarm.

catholic - Ka'toolsch.

cattle - Rintfee.

cauldron - en groota Grope, en Miagrope.

cauliflower - Bloomekommst.

cause - Üasoak, Ommstaunt; fe'üasoake.

caustic - Beits Stoff.

cauterize - ne Wund be'brenne.

caution - Fäasejcht, Woarninj.

cautious - fäasejchtijch, be'hutsaum.

cave , cavern - ne Heel.

caviar - Fescheia.

cavity - ne Hollinj.

cease - oppheare, toch lote.

cedar - en Sseedaboom.

cede - looss lote, toojäwe.

ceiling - en Bän, en Unjabän.

celebrate - feare, soo aus en Je'burtsdach.

celery - jreenet Je'kjäakjs, Ruboaba änlijch.

celibate - auleen, nijch be'friet.

cellar - en Kjalla.

cement - Sse'ment.

cemetery - en Frädhoff, en Kjoakjhoff.

censer - en Rüakfaut.

census - ne Folkjschatsung.

cent - en Ssent.

centenarian - en, ne Hundatjoasche.

centennial - hundatjoarijch.

centipede - en Düsentfoot.

central - meddlijch.

centre - ne Medd, Meddelpunkt.

centrifugal - schliesaoatijch.

centrifuge - en Schliesa.

century - en Joahundat.

cereal - Je'träajd.

ceremony - ne Formlijchkjeit.

certain - Je'wess, Je'wesse.

certain ones - Je'wesse, wesse.

certainly - be'stemmt, sejcha, sswoasch.

certainty - ne Werkjlijchkjeit, ne Je'wessheit.

certificate - en Schien.

chafe - schiere.

chafed - fiarijch.

chaff - Sprie.

chaff bin - Medfack.

chagrin - en Fe'druss.

chain - ne Kjäd.

chainlink - en Kjädeje'lenkj.

chair - en Stool.

chairman - en Fäasettenda, en Kommi'tee Leida.

chaise - en leijchta Bogge.

chalk - Kjried.

chalky - kjriedijch.

challenge - en Drief, en Wucha.

chamber - ne Stow.

chamberpot - en Nachttopp.

champion - en Je'wenna.

chance - ne Je'läajenheit, en Toofaul; toofallijch.

change - endre, wakjsle, tüsche; ne Endaniss, en Wakjsel, ne Fe'endaniss.

changeable - fe'endalijch.

changeless - one fe'endat.

channel - ne Ran, en Ker'nol.

chant - eenteenjet Je'sank.

chanter - en Fäasenja.

chaos - en Wirrwoa.

chap - en Benjel, en Kjeadel; tooplautse.

chapter - en Ka'pitel.

character - en Ka'rakta, ne Mien.

characteristic - ne Äjenheit, ne Äjenschoft.

charcoal - Holltkole.

charge - be'schuldje; aunräakjne; re'säakjle; Onnkoste.

chariot - en Kjrijchsfoatijch.

charitable - mildjäwrijch, jenne.

charity - kjristelje Leew, Aul'moose.

charming - schmock, straum, leeftolijch.

chart - ne Seekoat, ne Koat toom aunschriewe.

chase - joage.

chasm - ne Kluft.

chaste - witt onn rein waut ne Frü aunbelangt.

chastise - schoap be'schuldje, reinje.

chastisement - ne Strof.

chat - schwautse.

chattels - Sache dee ommtookauntre senn.

chatter - en Je'schwieta, en Je'bruddel, en Je'schnack; plüdre, plaupre, schnautre, britsche, schnacke, kjwätre, kwausle.

chatter box - ne Plüdadoos, en Plaupamül.

chauffeur - en Kutscha, en Fuamaun.

chaw - en Preemkje.

cheap - billijch, wollfeilijch.

cheapen - weatlooss moake.

cheat - hinjat Lijcht feare; onnopprejchtijch senne, hinjagone, be'schupse, be'droage, be'schumle.

check - trgjhoole; noseene, noräakjne, unjastone.

checked - jehockt.

checkers - Daumbrat.

cheek - ne Back.

cheekbone - en Backknoake.

cheeky - opp Mül senne.

cheer - lüd be'jreesse.

cheer up - oppmuntre, oppheitre.

cheerful - schaftijch, gootsmoots.

cheerry pit - en Kjoaschesteen.

cheese - Kjees.

cheese (dried) - Dwoaj.

cheese pockets - Wreninkje.

cheesemonger - en Kjeeshendla.

chemise - en Früeshamd.

cheque - en Bankssadel, en Jeltssadel.

cherry - ne Kjoasch.

cherrytree - en Kjoascheboom.

chess - Schach.

chess game - Schachspell.

chessboard - Schachbrat.

chesspiece - en Schachstekj.

chest - ne Kjist; ne Brost; en Ko'mood, en Kauste, ne Lod.

chestnuts - Kostauntjes.

chew - keiwe; preeme.

chewing tobacco - Preem Tobback.

chick - en Kjikjel, en Tiepa.

chicken barn - en Heenastaul.

chickenpox - Wintpocke.

chickenroast - en Heenaborde.

chickenroost - ne Heenafloak.

chickens - Heena.

chickensoup - Heenasup.

chickory - sse'chuaje.

chickpea - ne Heenaoaft.

chide - schelle, bübaunse.

chief - en Fäaschta, ne Fäaschte.

chiefly - haupsejchtlijch.

chilblains - Kjalle.

child - en Kjint.

childbirth - ne Je'burt.

childhood - Kjintheit, Kjinjajoare.

childish - Kjindisch.

childish squabbles - Kjinjastreijch.

childishness - ne Kjinja'rie.

childlike - kjintlijch.

children - kjinja.

child's play - ne Späla'rie.

chill - en Hubba, ne Kold; kjeel, kjläme.

chillier - kjeela.

chilly - kjeel.

chimera - en Huarnje'spanst.

chimney - en Schorsteen.

chimneysweep - en Schorsteen Fäaja.

chin - ne Kjen.

china cabinet - en Glauss Schaup.

chinaware - Teetijch.

chink - ne Rets.

chintz - Meebel Kor'tün.

chip - en Spoon, en Tapkje.

chiropodist - en Heenaüag Dokta.

chiropractor - en Trajchtmoaka, en Knoakenoatst.

chiropractor's chair - en Schänestool.

chirp - schiepre.

chisel - en Beitel.

chisel out - ütbeitle.

chit chat - en Je'schwauts, en Je'plüda, ne Plüdastund.

chives - Prisellüak.

chock - ne Holtkjiel.

chockful - oppjeproppt foll.

chocolate - Schacklits.

choice - ne Ütwol.

choir - en Kua.

choke (onfood) - fe'schlucke.

choker - en stiewa Kroage.

choose - ütwäle, ütläse.

chop - heiwe; en Heiw; Schroot.

chopped grain - Schroot.

chopping block - en Heiwklotts.

chord - met Seidespell metspäle; en Toonklank.

Christ - Kjristus.

christen - deepe.

Christendom - Kjristentüm.

Christian - en Kjrist; kjristlijch.

Christian charity - Kjristelje Leew.

Christmas - Wienachte.

Christmas carol - en Wienachts Leet.

Christmas Eve - Kjristowent, Heljeowent.

chrocheted things - Häakjeltijch.

chubby - drugglijch.

chubby cheeked - püstbackijch.

chuckle - schmunsle, schmüstre.

chum - en Frint, en Kom'rod.

chunk - en Stekj, en Biet.

church - ne Kjoakj.

church ban - en Kjoakjebaun.

church convention - ne Broodaschoft.

church janitor - en Kjoakjefoda.

church yard - Kjoakjhoff.

churl - en rucha Kjeadel.

churn - een Bottafaut.

cicatrix - ne Noaw, en Roof.

cider - Aupelsauft.

cigar - ne Ssiegoa, ne Poppa'ross.

cigarette holder - Ssi'goare Spets.

cigarette lighter - en Huppa, en Huppabrenna, en Fiadinkj.

cinder - en Stekj Ausch.

cinema - Ssinema, Ssinemaspell.

cinnamon - Ker'neel.

cipher - ne Ssipha.

circle - en Kulla, Kjreiss; sserkjle.

circuit - en Ommkjreiss, runt'omm.

circular - runt.

circulate - runtschekje.

circumcise - beschniede, runt'omm beschniede.

circumcision - ne Be'schniedinj.

circumference - ne Mot em Ommkjreiss.

circumstances - Ommstend, Fe'heltnisse, Fall.

circus - Ssirkuss.

cistern - ne Ssista.

citizen - en Birja, en Ennwona.

citizenship - en Birjarajcht.

city - ne Staut, ne Grootstaut.

clabbered milk - dikje Malkj.

clad - be'kjleet.

claim - foddre, aunäjne, be'städje.

clamber - klautre, met Henj onn Feet.

clamminess - ne Feijchtijchkjeit.

clammy - feijcht, klaum.

clamor - en Klo'mua, en Je'toob, en Rummel'deiss.

clamp - ne Kjlam; kjlame.

clan - en Staum fonn Mensche.

clandestine - heemlijch, je'heem.

clang - en Schaul, en Klank.

clap - klaupse, en Klaups, klautsche.

clappper - en Klaupa, en Kloppa.

claptrap - ne foosse Fe'tal.

claret - rooda Wien.

clarify - kloa moake, dietlijch ütlaje, er'kjläare.

clarity - ne Kloarheit.

clasp - ne Schnall; met de Haunt fausthoole, ommoarme, ommfote.

claspknife - en Kjnipsmassa.

class - ne Klauss.

classify - enn Klausse deele.

clatter - klaupre, däwre.

clavicle - en Schullaknoake.

claw - ne Kleiw; kleiwe, krautse.

clay - Leem.

clay hut - ne Leemkot.

clay soil - Leem Boddem.

clayey - leemijch.

clean - rein, rennlijch, reinje.

cleanliness - ne Rennlijchkjeit, ne Reinheit.

cleanly - rennlijch.

cleanse - reinje, ajcht moake.

clear - kloa, rein; dietlijch.

cleavage - ne Spoolinj.

cleave - aunhenje, spoole.

cleaver - en grootet, schwoaret Fleeschmassa.

cleft palate - Hoseschoa.

clemency - ne Jnod, en Er'boarme.

clenched fist - ne fauste füst.

clerk - en Helpa ooda Biehutscha enn en Je'schaftsaumt, en Schriewa.

clever - klüak.

cleverer - kjläkja.

clevis - ne Kaup.

client - ne Kund.

climate - det Kjliema, ne Witrung.

climax - de hejchste Punkt.

climb - klautre.

clinch (clench) - faust hoole.

clink - en Klank aus wan twee Jläsa toopsteete.

clip - ne Pa'pia Kjlam; schäare, be'schniede met ne Schea.

clipper - en Hoaschnieda; ne Sort Schep.

cloak - en Langet Waums, en Mauntel.

clock - ne Klock, ne Wauntüa.

clock dial - en Ssiffablaut.

clockhand - en Wiesa.

clod - en klüte; Kloffe.

clodhopper - en Eefelt, ne eefache Per'soon.

clog - ne heltane Schoo; too'stoppe, fe'schlekje, fe'stoppe.

cloister - en Kloosta.

close - dijcht'bie; drekjende Loft, dijcht.

close - toomoake, Schluss moake.

close behind - hinten'dren.

closer - dijchta'bie.

closet - en Schaup enne Waunt, en Kjleedaschaup.

clot - en je'ronnet Stekj Bloot.

cloth - Sseijch.

cloth remnants - Sseijchflekja.

clothe - kjleede, be'kjleede, aunkjleede, ennkjleede.

clothesbasket - en Wauschkorf.

clothesbrush - ne Kjleedabarscht.

clothesline - ne Wauschlien.

clothespeg , clothespin - ne Wauschkjlam.

clothing - Kjleeda, maun'dearinj.

cloud - ne Wolkj.

cloud strata - Schijchtwolkje.

cloudburst - en Wolkjenbruch.

cloudy - dunkel, wolkjijch.

clover - Kjlee.

cloves - Kjriednäajelkjes.

clown - en Ülespäjel, en Spucht, en Haunsworscht.

club - en Kjneppel, ne Knut, ne Gnut; too'kjiele; en Fe'rein.

clubbfoot - knossfootijch, scheiwelhassijch.

cluck - kluckre, soo aus ne Broodhan.

clucking - kluckre, en Je'klucka.

clue - ne Oninj, ne Spüa.

clumsy - o(nn)jeschekjt, plomp.

cluster - en Pungel, en Bonnsel.

clutch - faust aunpacke, fausthoole, ne Kopplinj.

cluttered - be'lammat.

co sign - birje.

co signer - en Birja.

coach - en Woage toom Mensche feare.

coachman - en Kutscha.

coagulate - ronne, dikj woare, soo aus Bloot.

coal - Kole.

coalmine - ne Kolemien, ne Kolgruft.

coalpail - en Kole Äma.

coarse - groff.

coast - en Mäa Eewa; met Schwunk foare.

coat - en Rock, en Waums, ne Jack, en Waninkj; en Tiare Fal.

coating - ne Schijcht Foaw ooda waut aundat äwajelajcht, en Be'schlach.

coat-with-tails - en Scheeskje Rock, en Ssüarock.

coax - be'räde, be'teewre, kroage.

cob , corn cob - ne Korn Oa.

cobbler - en Schusta.

cobbler's bench - en Reemapeat.

cobweb - Spandwäw.

cock - en Hon; en Kron.

cock crowing - en Hons Je'kjrei.

cockerel - en junga Hon.

cockroach - ne Schau, ne Terkauna.

cockscomb - en Honskaum.

cocksure - sikj en bät too sejcha.

cocoa - Koko.

cocoon - en Kock'un.

cod - en Seefesch.

coeducation - wua Junges onn Me'jalles je'meenschoftlijch no de selje School gone.

coerce - be'dwinje, be'motte.

coercion - Je'wault, Dwank.

coexist - toop ekjsis'teare.

coffee - Koffe.

coffee bean - ne Koffeboon.

coffee substitute - Prips.

coffeebreak - Faspa, ne Plüdastund.

coffeecan , coffeepot - ne Koffekaun.

coffeegrinder - ne Koffemäl.

coffeegrounds - Koffegrunt.

coffer - ne Kjist, en Kauste.

coffin - en Soakj.

cog - ne Tank em Raut.

cog wheel - en tankjet Raut.

cogitate - denkje, be'senne, jrebble, semmle.

cognizance - en Kjantniss aus fomm Je'rejcht, en Kjantniss fonn waut moake.

cohabit - toop läwe, toop wone.

coheir - ne Metoaw.

coherence - en Toophank.

coherent - fe'stentnissmässijch.

coil - ne je'dreide Roll fonn Stol; ne je'dreide Stolne Fada.

coin - en Jeltstekj; niee Wead ütdenkje.

coincidence - en Toofaul.

coincidentally - toofallijch.

cold - kolt; fekjilt, de Schnopp.

cold blooded - koltblootijch.

colic - ne Koolkje.

collaborate - toop oabeide, met wäm den Kopp toop habe.

collander - en Derjchschlach, en Säw, ne Lajchakomm, ne Sie.

collapse - toopschorre, toopküakse, toopfaule.

collar - en Kolla, en Kroage, en Oppschlach.

collateral - ne Birjschoft.

colleague - en Metoabeida.

collect - toop saumle, kol'lakjte.

collectively - aules toop.

college - ne hejchre Learaunstault.

collide - toop foare, toop steete.

collie - en Schopshunt.

collision - en Jäajenstooss, en Streepschoss.

colloquial - ne auldoagsche Ütsproak, ne jeweenelje Folkjsräd.

colon - en dobbelda Punkt.

colonist - en Aunsiedla.

colonization - ne Be'siedlung.

colonize - be'siedle.

colony - ne Kol'nie.

color - ne Kol'lea, foawe, root woare.

color blind - Kol'lea blint.

colorful - bunt, kuntabunt.

colossal - schrakjlijch groot, groossoatijch.

colt - en Falm.

columbine - Ocko'lei.

coma - en Be'sennungsloosa Toostaunt, one Be'sennung.

comb - en Kaum; kjame.

combat - ne Schläaja'rie, ne Schlacht.

combination - waut toopjepaustet, waut fe'bungnet.

combustible - brennboa.

combustion - en Braunt.

come - komm!.

comedy - en Lostspell.

comely - scheen onn straum auntooseene.

comfort - ne Je'mietlijchkjeit, en Troost; treeste.

comfortable - je'mietlijch, macklijch.

comforter - en Treesta; ne dikje, wollne Toodakj.

comfortless - one Troost.

comma - en Komma.

command - be'fäle, aundeene, kommend'eare; en Be'fäl.

commandment - en Je'boot, en Je'heet.

commence - aunfange.

commencement - en Aunfank.

commend - lowe.

comment - ne Meenung ütdrekje.

commentator - en Ütlaja.

commerce - en Haundel, en Fe'kjea.

commiserate - metliede.

commission - en Oppdrach; opplaje, em Deenst stale.

commit - äwajäwe, aunfetrüe, sikj hanjäwe.

committee - en Kommi'tee.

commodity - Woa, Haundelswoa.

common - je'meen.

common sense - Menschefestaunt.

commonality - ne Aulje'meenheit.

commotion - en Opprua, en Kra'weel, en Je'krom, en Je'loarm, en Je'raussel.

commune - ne Je'meenschoft; fe'tale, unja'hoole.

communication - en Ommgank, ne Unja'hoolinj.

communion - en Owentmol, ne Je'meenschoft, je'meenschoft hoole.

communist - en Kommin'ist.

community - ne Nobaschoft, ne Je'meenschoft.

compact - dijcht fe'packt.

companion - en Kom'rod.

companionship - ne Je'salschoft, ne Kom'rodschoft.

company - ne Haundelsje'salschoft.

compare - fe'jlikje.

comparison - en Fe'jlikj.

compass - en Rejchtungswiesa.

compassion - en Metlied.

compatible - wan Mensche sikj fe'droage kjenne onn sikj eenijch senn, schekjlijch.

compel - be'dwinje.

compensate - wadastale, betole.

compete - sträwe.

competent - fäijch.

compile - ne Schreft toopstale onn enn Ordninj moake.

complacent - en bät een'doontijch, leijcht toofräd je'stalt.

complain - kloage, grum'sauje, loame, jaum'reare, wettre, grunse, wrocke.

complainant - en Kjläajna, ne Klacht, ne Kloag.

complete - follstendijch, follkome; foadijch moake, fe'rejchte, ütfoadje.

completely - aula, gaunss, gaunsentgoa.

completeness - ne Foll'komenheit, ne Foll'stendijchkjeit.

complex - fe'wekjelt.

complicated - fewekjelt, fe'henkjnissfoll.

complication - ne Bre'dulje, ne fe'wekjlde Sach.

complicity - met Schult fe'wekjelt met aundre.

compliment - en Gruss, grauteleare.

comply - je'horjche, doone aus je'sajcht, nojäwe.

component - en Poat jebruckt toom fe'bätre onn toom trajchtmoake.

compose - sikj toopfote; toopstale, toopsate (Schreft ooda Musikj).

composition - en toopje'staldet Schreftstekj ooda Musikjstekj.

comprehend - fe'stone, be'jriepe.

comprehensible - be'jrieplijch, fe'stentlijch.

comprehension - en Be'jriff, en Fe'stentniss.

compress - toopdrekje, toopjamse.

compromise - en Äwa'reenkome.

compulsion - en Dwank.

compute - räakjne, be'räakjne.

computer - Kompüter.

comrade - en Kom'rod.

comradeship - Komrodschoft.

concave - hollrunt.

conceal - be'drekje, fe'stäakje.

concede - toostone, toojäwe.

conceit - ne Stot, ne Ennbilniss.

conceive - biefaule, be'jriepe; enn aundre Ommstend kome.

concern - Kopptoobräakjniss, Kjemma.

concerned - be'kjemmat.

concerning - aunbelange.

concertina - ne Trakjharmo'nie, en Hauntspäldinkj.

conciliate - üwa'reen moake.

conciliation - ne Fe'meddlung, en Äwa'reenmoake.

conciliator - en Fe'meddla.

concise - kort onn dietlijch.

conclude - Schluss moake, entschlüte; be'schlüte.

conclusion - en Ent'schluss, en Be'schluss, en Rotschluss, en Schluss; ne Ütkunft.

conclusively - one Twiewel, entschiede.

concoction - ne Brie, en Ütbrodsel.

concrete - waut hoadet onn fausted; Sse'ment.

concur - met e(nn)festone, be'stemme.

condemn - fe'daume, schuldijch spräakje.

condense - waut dijchta moake.

condescend - sikj e'rauf lote.

condition - en Toostaunt, ne Be'dinjung, en Fe'heltniss.

conditional - met Be'dinjunge, fer'heltnissmässijch.

condolence - en Metjauma.

condone - bilje.

conduct - feare, leide, so aus en Kua; sikj oppfeare.

conduit - en dennet Rua.

confectionary - Nauschwoakj.

confer - unja'hoole, be'rotschlusse.

conference - ne Konfe'rens, ne Broodaschoft.

confess - toostone, be'kjane.

confession - en Be'kjantniss.

confide - aunfetrüe, fe'trüe, toofetrüe.

confidence - en Toofetrüe.

confident - driest, je'troost.

confidentially - heemlijch, waut doa stell bliewe saul.

confine - be'jrensse, be'moake.

confirm - be'städje, be'haupte (be'heipte) , be'stemme, unja'stone.

confiscate - wajchnäme.

conflagration - en grootet Fia.

conflict - en Striet.

confluence - wua twee Wotasch tooprane.

confront - jäajenäwa stale.

confrontation - Ssank aunreede, en Hauntjemenj.

confuse - fe'werre, fe'dreie.

confused - kom'füs, fe'häakjat.

confusion - en Wirwoa, ne fe'werrung.

congealed - je'ronne.

congenial - schaftijch.

congenital (problem) - en metje'orwna Fäla.

congratulate - graute'leare, Jlekj wensche.

congregate - fe'saumle, toopkome.

congregation - ne Je'meent, ne Fe'saumlung.

congruent - äwar'eenstemmijch.

conjecture - mootmose.

conjunction - en Binjwuat, ne Fe'binjung.

connect - toop stekjle, toopbinje, toopkjneppe, tooppausse, toopmoake.

connecting rod - ne Tekjastang, ne Kurbel.

connection - en Toophank.

conquer - en Striet je'wenne.

conscience - en Je'wesse.

conscientious - schneiw no daut Je'wesse horjche.

conscientious objector - en Wäaloosa, eena dee nijch det Je'wäa nemmt.

conscious - be'wust, too sikj, wacka.

conscript - enntrakje.

conscription - Mili'täa Deenst met Dwank.

consecrate - ennsäajne.

consecutive - eent no't aundre, folljende Nummasch.

consent - Frieheit jäwe, ennwelje.

consequence - ne Nofolj, en Ütfaul.

consequently - doa'derjch, met'han.

consider - be'denkje, äwadenkje, enn Be'tracht näme, äwalaje, be'senne.

considerably - be'diedent, je'hearijch, däaj, dijchtijch, ornoa.

considerate - toojedocht.

consideration - Re'spakjt, ne Be'trachtung, ne Be'loonung, Be'tracht.

consist of - be'steit fonn.

consolation - en Troost.

console - treeste.

consonance - en Eenklank.

conspicuous - oppfaulent, sejchtboa.

constable - en Poli'tsei.

constant - staunthauft, be'stendijch.

constantly - stijchlijch.

constipated - fe'stoppt, hoatliewijch.

constipation - ne O(nn)räajelmässijchkjeit.

constitute - bilde, toopstale.

constitution - woo stoakj en Kjarpa be'schaufe es; ne Grunträajel, be'stendje Re'jiarungsräajle.

constrain - trigj hoole, dol hoole.

construct - büe, temmre.

consult - omm Rot froage, derjch räde.

consultation - Rotschläaj.

consume - fe'brucke, oppfräte, fe'täare.

consumer - en Fe'brucka.

consumption - en Je'bruck; Üttäarinj, ne Fe'täarinj; Schwindsucht.

contact - aunschiare, aunreare.

contagious - aunstekjeent.

contain - sikj be'harsche; ent'hoole.

container - en Je'fäss.

contains - enthelt.

contaminate - onnrein moake, be'südle, aunkome.

contemplate - waut em fäanäme habe, waut be'denkje.

contemplative - be'dajchtijch.

contemporary - en Tietje'nosse, too dise Tiet.

contempt - ne Fe'achtung.

contend - sträwe, be'haupte.

content - too'fräd, sikj be'jnäje.

contention - ne Striedijchkjeit.

contentious - no Striet trachte, ssenkjisch.

contentment - ne Too'frädenheit.

contents - Ennhault.

contest - ne Wad, en Spellstriet.

contiguous - aunligjent.

continent - en Weltdeel.

contingency - Toorot, Fäarot.

continually - eegol, eendrajchtijch, stijchlijch, stätswäarent.

continue - aunhoole, biehoole, em Gank bliewe.

contra - jäajen.

contraband - en Schlikjhaundel.

contract - ne Fe'dinjung.

contradict - fe'striede, jäajen striede.

contralto - de deepe Früess Stemm.

contraption - en Je'schnees.

contrariwise - jäajensiedijch, toom jäajendeel.

contrary - jrots aundasch, em jäajendeel.

contrary minded - oppsternootsch, wadaspanstijch, winjsch.

contravene - de Räajle äwaträde.

contribute - bielaje, biedroage.

contribution - en Biedrach, ne Be'schäarinj.

contrite - fonn hoate leet, deemütijch.

contrition - ne Büssijchkjeit.

contrive - ütdenkje, waut too Plon brinje.

control - be'harsche, bandje, re'jiare, kontro'leare.

controller - en Ordna.

contumacious - wadaspanstijch.

convalesce - je'sunt woare, koasch woare.

convene - toop kroage.

convenient - paussent, toom pauss, hendijch, gootschekjs.

conveniently - gotlijch.

convention - ne Broodaschoft, ne Fe'saumlung.

conversant - be'waundat, be'kaunt.

conversation - en Je'noba, ne Fe'tal, ne unjahoolung, en Je'schwauts.

converse - nobre, unjahoole; det Jajendeel.

conversely - ommje'kjeat; em Jäajendeel.

convert - be'kjeare, ommkjeare; en Be'kjeada.

convex - no büte runt.

convey - feare, fuawoakje, metdeele.

conveyance - en Foatijch.

convict - schuldijch spräakje; en Fe'bräakja.

conviction - ne Äwa'sseiung.

convince - be'räde, ennräde, biebrinje, be'teewre.

convivial - schaftijch, seelefejnäjcht.

convulsion - en Au(n)stoot, ne Kraump, en grootet Je'schedda.

coo - kurre, kwoare, soo aus ne Düw.

cook - en Koch; koake.

cooked - goa, je'koakt.

cookies - Küake, Praninkje.

cooking ration - en Koaksel.

cool - kjeel; kjeele.

cooler - en Kjeela, en Iess Schrank.

coop - en Heenaklotje.

coop up - ennstoppe.

cooperate - toop oabeide, metoabeide, deelnäme.

cooperative - toodräajlijch.

coordinate - toop pausse so daut't stemmt; Ordninj ennfeare.

coot - ne Wotahan.

cootie - ne Lüss.

copious - rikjlijch.

copper - Koppa.

coppersmith - en Koppaschmett.

copy - aufschriewe, nomoake; en Aufbilt.

cord - en Baunt, en Strank; ne Klauft Holt.

cordial - oppnäment, schaftijch.

corduroy - rebbjet Ma'schosta.

core (of an apple) - ne Kruts, en Klockenhäss; en Meddelstekj.

cork - en Stoppsel, en Korkjestoppsel, en Proppe.

corked - toojestoppt, je'proppt.

corkscrew - en Stoppseltrakja.

corn - Korn, Kukurus, Turkjsche Weit; en Heenaüag.

corn cob - ne Kornoa.

corn flour - Kornmäl.

corn granary - en Kornspikja.

corner - ne Akj, en Winkjel.

cornercupboard - en Akjschaup.

cornered - enne Akj e'nenn jedräwe, romme Akj je'foare.

cornerstone - en Akjsteen, en Gruntsteen.

cornfield - en Kornflekj.

cornmeal - Mamaläga.

corpse - ne Leijch, en doodja Kjarpa.

corpulent - forsch, schwoa fonn Je'stault, fat, Korpulent.

corral - en Feehock.

correct - rajcht, one Fäla; fe'bätre.

correction - ne Fe'bätrung.

correctly - rejchtijch.

correspond - Breefschriewe; dämänlijch.

correspondence - Breefwakjsel.

corroborate - be'städje.

corrode - too'fräte, fe'fräte, fe'rostre.

corrugated - wallijch, rebbijch.

corrupt - nijch ajcht, fe'jenkjlijch, feädle.

corruption - en Fe'doawness.

corset - ne Schneawest.

cost - Onnkoste; en Priess, jelle, koste.

cost for board and room - Kostjelt.

costfree - Kostfrie.

costly - kostboa, kostspielijch.

costs - jelt; (It costs a dollar; Daut jelt en Dola).

costume - en Aunssüch, ne Maun'dearinj, ne Tracht.

cot - en kjleenet Bad, en Kjinjabad, ne Pritsch.

coterie - ne be'sondre Je'salschoft.

cottage - ne Kot, en kjleenet Hüss.

cottage cheese - Glomms.

cotterpin - en Splint.

cotton - kor'tün, Boomwoll.

cotton batting - Waute.

couch - en Soofa, ne Rübenkj, ne ütjepulstade Benkj.

couch grass - Kjwäakj.

cough - hooste, en Hoost.

could (p. t. of can) - kunn (Fe'gangeheit fonn kjenne).

coulter - en Schniedraut; en Ssajchraut aum Plüach.

counsel - Rotschläaj.

counsellor - en Kaunsla.

count - tale, räakjne.

countenance - bilje; en Je'sejcht.

counter - en Toldesch, en Toomdesch; en Tala, en aundra Bott beede.

counteract - jäajen'aun wirkje.

counterfeit - fe'faulsche.

counterfeiter - en Fe'faulscha.

countermand - aufbe'stale.

counterpane - ne Bowadakj.

country - en Launt.

country estate - en Küta.

countryman - en Ennwona.

couple - en Poa; poare; aufpoare; stekjle.

coupling pin - en Stekjel.

courage - Ko'rozh, Moot, Koaschheit.

courageous - brow.

course - en Gank; ne Foat; ne Leaordnung.

court - en Hoff; en Je'rejcht; friee.

court day - Je'rejchtsdach.

court findings - en Je'rejchtsütspruch.

court of law - en Je'rejcht.

court proceedings - en Je'rejchts Fer'hea.

courtesy - ne Heeflijchkjeit.

courthouse - en Je'rejchtshüss, en Rotshüss.

courtmartial - en kjriejchsje'rejcht.

cousin - en Fada (masc) , ne Nijcht (fem) ; {second cousin - kjleena Fada (masc), kjleene Nijcht (fem)}.

cove - ne Bucht.

covenant - en Bunt, ne Fe'binjung, en Fe'spräakje, en Äwa'reenkome.

cover - en Dakjsel, ne Dakj; toodakje, bedakje.

coverlet - ne kjleene Dakj.

covet - jankre, jiele.

covetous - jankrijch.

covetousness - Janka.

cow - ne Koo; {useless cow - ne Kjlemp}.

coward - ne Schietstremp.

cowardly - enjstlijch.

cowbird - en Kosemalkja.

cowboy - en Ritta aus Feehoad.

cowed - be'schromt.

cowherd - en Feehoad.

cowhide - en Koolada.

cowlick - en Hoa kjriesel.

cowpox - Koo Pocke.

cowslip - ne Koobloom, ne Schlätelbloom.

coxcomb - en Honskaum.

coy - bleed, trigjtrakjent.

coyness - ne Bleedheit.

cozy - macklijch; ne Teemets.

crab - en Kjräft (en Wotatia).

crab apple - en Para'diess Aupel.

crack - ne Rets; en Knaul, en Krach, en Knacks; knacke, knaule.

cracked - too'plautst; en bät Domm.

cracker - ne Schnettje.

crackle - knostre, kjnistre.

cracklings - Jreewe.

cradle - ne Wäj; em Oarm schockle.

cradlesong - en Wäjeleet.

craftily - po'lluckijch, po'llucksch.

crafts - Hauntwoakj Konste.

craftsman - en Konnstoabeida.

crafty - lestijch, po'lietsch.

crag - en rucha, steila Steen.

cram - met Je'wault en'ennstoppe.

cramp - ne Kraump.

cramped - toopjedrenkjt.

cranberry - ne Süabä, ne roode Künebäa.

crane - en Kraunkje; rakjhaulse.

cranium - en Bräajenkauste.

crank - ne Wrang.

crankshaft - ne Kjnekjswal.

cranky - fe'drisslijch; neewadrijch.

cranny - ne deep Rets.

crash - en Krach, en Knaul, wan twee Foatia met schwunk toop foare; wan en Loftschep er'auf kjeiwelt.

crate - en Pack Kauste.

cravat - en Haulsbaunt, en Schlips, en Kra'wat.

crave - en deepet Fe'lange.

craw - ne Kropp.

crayon - Tusch, Foaw.

craze - en Daumel.

crazy - daumlijch, domm, fe'rekjt.

creak - knoare.

cream - Schmaunt.

cream separator - Schmaunta.

creamhorns - Schmaunt Enjelkjes.

creamy - schmauntijch.

crease - ne Fold, fe'knutsche, fe'kjneddre.

create - waut moake, er'schaufe.

create a tumult - toobe.

creation - waut je'moakt es, waut er'schauft es.

Creator - de Ar'schaufa.

creature - Kjrea'tüa'.

credence - en Gloowe, waut too jleewe es.

credibility - ne Jleeflijchkjeit.

credit - kjre'diet, Goot, en Fäaschoss; stendje.

creditable - lowesweat.

creed - en Gloowebekjantniss.

creek - en kjleena Fluss, ne Rie, ne Ritsch.

creep - krüpe.

creeper - ne Rank.

creepy - gruslijch.

cremation - ne Leijchefe'brennung.

creosote - nauta Room.

crescent - ne kjrenjelje Gauss; kjlanda aus en Haulfmon.

crestfallen - doljeschloage feele.

crew - meare Obeida dee toop schaufe.

crib - ne Kjreb; ne Wäj; ne Prosch, en Kjinjabad.

cribbage - en Koatespell.

cribbing - Schortinj.

crick - en stiewet Jnekj.

cricket - ne Schirkj.

crime - en Fe'bräakja.

criminal - en F'bräakja.

crimp - krüse, kjrape.

crimson - knaul root.

cringe - trigjkjrelle, üt Ferjcht trigjtrakje.

crinkle - fe'knutsche, fe'kjneddre.

cripple - en Kjräpel, fe'kjräple.

crisis - en Entscheidungspunkt.

crisp - jalsta, reesch; reesche.

crispy - kjnisprijch, jalsta.

criterion - en Moakjmol, en Täkjen.

criticism - en Dodel.

criticize - dodle, fe'achte, mostre, kjriti'seare.

crochet - häakjle.

crochet hook - en Häakjelhoake.

crocinole - en Kjnipsbrat.

crock - ne Kruck, en Topp, en Steentopp; en oolet Peat.

crocodile - en Krucke'dell.

crocus - ne Pelsbloom.

crofter - en kjleena Pajchta.

crone - ne oole Frü, ne oole Hakjs.

crook - en Gonstock; en Kjnekjs; en Fe'bräakja, en Schwindla.

crooked - kromm, scheef, nijch jlikj.

croon - leis sinje.

crop - ne Arnt; ne Kropp; be'grose.

crop failure - ne Messarnt.

cross - en Kjriets; krüss; schrotsäwa gone.

crosscut saw - ne Trakjsoag.

crossing - wua twee Wäaj krietse.

crossroads - Kjrietswäaj, Dwäagausse, Kjrietslienje.

crosswise - äwa'kjriets, dedwäa.

crouch - meist krüpe, ducke.

crow - ne Krauj; en Rowe; kjreie.

crowbar - ne Bräakjstang, en Koofoot.

crowd - ne Menj, ne groote Fe'saumlung.

crown - ne Kroon.

crowngear - en Winkjelje'driew.

crucifix - en Kjriets.

crucify - aum Kjriets noagle.

crude - groff, onnbe'schläpe, boll'boarijch.

crude oil - en Dagat, en Schma'donns.

cruel - o(nn)menschlijch, feemässijch.

cruise - ne Schepfoat.

cruise control - en Schwunktäajel.

crumb - en Kjreemel.

crumble - kjreemle. brockle.

crumbly - kjreemlijch, brocklijch.

crumpet - Enn Enjlaunt ne heete, wäkje Schnetje.

crumple - fe'knutsche, fe'kjnedre, fe'wrumple.

crunch - kjnirsche.

crunchy - kjnisprijch.

crupper - en Ssoagelreeme.

crush - fe'kjwatsche, schroode.

crusher - en Schrooda.

crust - ne Kjarscht, ne Schall.

crutch - ne Kjrekj.

cry - hiele, roare, schriee, roope.

crypt - ne Gruft.

crystallize - fe'ssockre.

cub - en junga Boa.

cuckoo - en Kuckuck.

cucumber - ne Gurkj.

cucumber salad - en Gurkjese'lot.

cud - en Wadakeiwsel; en Preemkje.

cuddle - em Oarm schockle, ommoarme.

cudgel - en Kjneppel, en Präakjel, ne Knut, ne Gnut; fe'gnuffe.

cue - en Winkj, ne Oninj; waut fäasaje; en Stock toom Pool späle.

cuff - det Enj fonne Lemp ooda Meiw.

cufflink - en Hamsmeiwe Knoop.

cull - derjchläse.

culprit - de Rajchtschuldja, en Schildna.

cult - ne be'sondre reli'jeese Je'salschoft.

cultivate - pläje, Kultiwätre.

culvert - ne tromm unjrem Wajch.

cumbersome - onnbe'holpe, klo'pottijch, schwoafallijch.

cunning - lestijch, hinjalestijch, schüloarijch, po'lietsch.

cup - en Kuffel.

cup and saucer - en Tauss.

cupboard - en Schaup, ne Schatelbenkj, en Ätesschaup. en Schrank, ne Malkjbenkj.

cupola - en runda Torm ooda Doom opp'm Dack.

cupped hands - ne Japs.

cur - en fe'komna Hunt.

curb - ne Kaunt Wajch, bandje.

curbstone - en Rauntsteen.

curdle - dikj woare, soo aus süare Malkj.

curdled - je'ronne.

curdly - grumlijch.

curds - Glomms.

cure - je'sunt moake, heele, ütke'reare; Fleesch räkjre; en Meddel.

cure in salt - ennsolte.

curiosity - en Nieschea.

curious - nieschearijch.

curl - ne Kroll; krüse, kjrelle.

curled up , like an old pair of shoes - oppjewept.

curling iron - en Hoakrüsa.

curly - krüss.

currants - ko'rinte, Olbassem.

current - en Stroom, en Lofttoch.

curriculum - en Leaplon, ne Leaordninj.

curry comb - en Peatsschropa.

curse - en Fluch, fluche, fläkje, schempe, fe'daume, fe'wensche.

cursed - fe'flucht, f'daumt, fe'schempt.

curses - Schempwead.

cursory - äwaflejchlijch.

curt - ne korte Na'tüa.

curtail - aufkjarte.

curtain - ne Ger'dien, en Fäahank.

curtain rod - ne Ger'dienestang.

curtsy - kjenkjbeene.

curved - kromm ooda runt je'boage.

cushion - en Kjesse.

cuss - schan'deare, schelle, bübaunse.

cusswords - Schempwead.

custom - ne Mood, en Je'bruck, ne Je'wanheit, ne Tracht; Ssoll, en Droat.

customs - Sitte.

customs house - en Ssollaumt.

cut - ne Schnäd, en Schnett; schniede.

cut oneself - sikj ennschniede.

cut to pattern - tooschniede.

cutlass - en Säbel.

cutlery - Je'scherr, (Gaufel, Massa, Läpel).

cutlet - ne Schnäd Schwienfleesch reed toom brode.

cutter - en Kotta, en leijchta Schläde fe twee; en Schep; en Schnieda.

cutting - en Auflaja.

cycle - en Roda, ne Weppstang, en Flitsepee; en Kjreis.

cyclone - en groota Kjriesel Storm.

cylinder - en Ssi'linda.

cynical - jniesrijch, jnäajlijch.

czar - en Ruscha Kjeisa, en Ssaar.

dab - be'schmäare.

dabble - plenschre.

dad - Pape, Tate, Pau.

daffodil - ne jäle Nar'ssissebloom.

dagger - en Dorjch.

dahlias - Re'jiene, Ger'jiene.

daily - dach'däajlijch, auldoagsch, aule Dach.

daily report - en Doagesberejcht.

dainty - nietlijch; en Lakjabeskje, Nauschwoakj.

dairy - ne Malkja'rie, ne Malkjwirtschoft.

dale - en Dol, en Tol.

dam - en Daum, en Schutsdaum, ne Waul; ne Tiaremutta.

damage - Schod; beschädje, schädje, schuracke.

damn - fedaume.

damp - naut, feijcht.

damper - en Oweschits, ne Schits.

damsel - en Mäakje, ne Me'jal.

Damson plums - Kjräkjle.

dance - en Daunss; daunse, jrettre.

dandelion - ne Schlangebloom.

dandruff - schenn.

danger - Je'foa.

dangerous - je'fäadlijch, roakboa.

dangle - bommle, schlackre, schlackse.

dank - feijcht, donnstijch onnau(n)je'näm.

dapper - schmeissijch onn straum.

dapple grey - en Aupelschemmel.

dare - woage.

daring - driest, brow.

dark - diesta, dunkel.

darkbrown - dunkelbrün.

darken - dunkelwoare, schemma woare, diesta moake.

darkness - ne Dunkelheit, en Diesta.

darn - stoppe.

dart - ne Fiel toom schmiete; haustijch looss sate, flucks rane.

dash - similar to dart; en kjleeen bätje; stüse.

data - Räakjninjnorejcht; bescheet.

date - en Dotem; ne Dotel, (Frucht).

daub - soo aus dab.

daughter - ne Dochta.

daughter in law - Schwiadochta.

dauntless - äwanäment, brow, one Ferjcht.

davenport - ne ütjepulstade Rübenkj.

dawn - Morjeroot, doage, demmre, dome.

day - en Dach.

day after tomorrow - äwamorje.

day before yesterday - eajistre.

day labourer - en Hauntoabeida.

daybook - en Doagesbüak.

daydreaming - em Droom.

daytime - äwa'dach.

daze - em Diesel, haulf be'teibt.

deacon - en Deea'koon.

dead - doot; doodje.

dead tired - doot meed.

deaf - doof.

deal - en Haundel; be'haundle; deele, ütdeele; en Deel; haundle.

dear - dia (Dee Koa es dia) ; Heea.

dearest - en Leefsta, ne Leefste.

dearth - en Mangel.

death - en Doot.

death penalty - ne Doodesstrof.

death warrant - en Doodes Uadeel.

deathbed - en Stoawbad.

deathly fear - Doodesangst.

deathly ill - doodeskrank.

debate - rotschlone, rotschlusse; en Meenungswakjsel, en Wuatstriet, en Wuatwakjsel; en Je'spräakj.

debater - en Wuatwakjseld Deelnäma.

debauched - furjchtboa fe'läft.

debenture - en Schultssadel.

debilitate - schwakje.

debit - Schult aunschriewe.

debranch - aufaste, ütaste.

debris - Wrack, Pre'waulje.

debt - Schult.

debtless - Schult frie.

debtor - en Schildna.

decade - tian Joa.

decadent - fe'woaloost äwre Joare.

decant - ommfelle, ommjeete.

decapitate - aufkoppe.

decay - fe'füle.

decayed - morsch, fe'fült.

decease - stoawe.

deceit - lest.

deceitful - hinjalestijch, hinjarikjs, scha'luj, po'lluckijch, po'lietsch.

deceive - hinjat lijcht feare, be'droage, be'schumle, aunschmäare.

December - Dee(t)'samba.

decency - ne Schekjlijchkjeit.

decent - schekjlijch, aunstendijch.

deception - en Be'drach, ne Onnaunstendijchkjeit.

decide - ent'schlüte, resel'weare, ent'schiede.

decision - en Entschluss, en Bescheit.

deck - ne Flua opp'm Schep; ütstraume.

declare - be'haupte, (be'heipte).

decline - aufsaje; weinja woare, aufnäme; er'aufbäje.

decompose - fe'füle.

decorate - ütputse, ütstraume.

decoration - en Schmuck.

decoy - waut fe'locke deit; fe'locke, locke.

decrease - weinja woare, kjlanda woare, aufnäme.

decree - en Be'schluss, en Rotschluss; be'schlüte.

decrepit - aufjeläft, derjch jeläft, derjch je'traubt.

decry - fe'achte, dodle.

dedicate - ennweie.

deed - ne Dod; en Be'wiess Schien; en Woakj.

deep - deep.

deepen - deepa moake.

deer - en Hersch, en Ree.

deerhunt - ne Reejacht.

deerskin - en Reelada.

deface - fe'krautse, ferinj'neare.

defame - eenem en schwoata Nome moake.

default - Schult fe'sieme.

defeat - ne Äwahaunt kjriee.

defect - det Fodalaunt fe'saje; en Fäla.

defective - nijch follstendijch, Fälahauft.

defenceless - schwack onn wäalooss.

defend - wäare, aufwäare, fe'teidje.

defender - en Fe'teidja.

defer - oppschüwe.

deference - ne Heeflijchkjeit, ne Re'spakjt.

defiance - Trots.

defiant - trotsijch.

deficient - nijch follstendijch, mangelhauft.

defile - ennschwiene, ennsüdle.

define - dietlijch moake, beschriewe, er'kjläare.

definitely - sejcha, be'leib, joo.

definitely not - beleib nijch, joo nijch.

definition - ne Beschriewinj, ne Erkjläarung.

deflate - Loft e'rüt lote.

deflect - auflenkje.

deflower - fe'schaunde.

deform - de Je'stault ferinj'neare.

defraud - be'schumle, bedroage, beschupse.

defray - be'tole.

defunct - ütjestorwe.

defy - jäajen'aun senne, trotsijch senne.

degrade - fe'schaunde, doldrekje.

degree - ne Gow, ne Stoop.

deity - Gott änlijch, jettlijch.

dejected - mootlooss, one Moot, fe'läaje, je'schloage, fe'tüat.

dejection - ne Fe'läajenheit.

delay - fe'sieme, fe'trakje, schlüare; en Fe'siemness.

delectable - fe'traflijch, gootschmakjent.

delegate - en Fe'träda.

delete - ütlote, ütlasche.

deleterious - schätlijch.

delft - Teetijch daut enn Delft, Hollaunt je'moakt woat.

deliberate - met Fliet, met Welles; rotschlusse, be'senne.

deliberately - aufsejchtijch.

delicacy - en Lakjabeskje.

delicate - emp'fintlijch.

delicate child - en Sorjkjint.

delicious - scheen schmakjent; fe'traflijch, näaschtijch.

delight - en Fe'jnäje.

delightful - foll Freid, Scheengone, fe'jnäjcht.

delineate - auftäkjne, aufmole.

delinquent - rikjstalijch, hinjalstijch; en Beleidja, en Goasthaumel.

delirious - rosent, biesta, wonsennijch.

deliver - aufleewre.

Deliverer - en Rada, eena dee ons frie moakt.

dell - en kjleena Dol.

delphinium - Radespoa.

delta - ne jriejchesche Lata D; wua en Fluss em See en'enn rant.

delude - aunschmäare.

deluge - en Wolkjenbruch, ne Äwaschwamminj.

demagogue - en Folkjsleida dee Mensche opphetst onn fe'leit.

demand - foddre, fe'lange, froage.

demarcate - ne Jrens oppstale.

demean - en Mensch sien WEat er'aufrunsle.

demeanor - en Be'näme, woo en Mensch sikj oppfeat.

demented - wonsennijch.

demi - haulf.

demise - aufstoawe, aufläwe.

demitasse - en Kuffelkje.

democracy - ne Re'jiarung derjchem Folkj.

democrat - en Demokrat.

demolish - demo'leare, ferinj'neare, aufbräakje, dolriete.

demon - en beesa Fient.

demonaic - be'säte.

demonstrate - wiese, too'schekj halpe.

demonstration - en biltelja Bewies.

demur - Entschuljnisse moake, e(nn)wendje.

den - ne Leewesgruft, ne Bood.

denim - Leiwent.

denim overalls - Leiwentbekjse.

denomination - ne Je'meent, ne Klauss ooda Grod.

denote - be'diede, be'täkjne.

denounce - fe'kloage.

dense - sea dijcht; en bät domm.

dent - ne Bül.

dental - waut Täne aunbelangt.

dented - ennjebuckt, ennjebült.

dentist - en Tänendokta.

denude - aufstreepe, noaktijch moake.

deny - fe'striede, fe'läje, aufsaje.

deoderize - det Je'roch be'näme.

depart - oppe Reis auflaje, fe'lote.

department - ne Aufdeelinj, en Je'schaftsaufdeel.

depend - opp fe'lote, doaropp spetse.

dependent - aufhenjijch.

depict - aufmole.

deplete - ladijch moake, weinja moake.

deplorable - jaumafoll.

deplore - be'kloage.

deploy - oppe rajchte Städ hanstale.

deport - Immi'graunte nohüss schekje.

deportment - woo eena sikj mank Mensche oppfeat.

depose - fomm Troon er'aufsteete.

deposit - en'ennlaje, hanlaje.

depot - ne Stats'joon.

deprecating - jnerrijch.

depreciate - weinja Weat woare.

depreciation - weinja em Weat.

depressed - fe'läaje, be'schrenkjt, be'drenjt, mootlooss.

depression - ne Fe'läajenheit; wan en Launt em Wirtschofteljen Boaj'auf jeit.

deprive - eenem nijch det sienje tookome lote.

depth - ne Deep.

derail - aufjleise, ütjleise.

deranged - fe'rekjt, wonsennijch.

derelict - en fe'lotnet Schep, en fe'lotna Mensch.

deride - ütlache, be'spotte.

derision - en Spott.

derisive - spietijch, jneddre.

derive - häanäme.

derrick - ne hüage Tritts.

desalinating barrel - ne Wätatonn.

descend - er'auf gone; aufstaume fonn.

descendant - Nokome, en Aufstaum, ne Nokomeschoft.

descent - en Er'aufgank; ne Häakunft.

describe - be'schriewe, schilre, fe'tale.

desert - ne Wiltniss, ne Eed; ütstäakje, ütkjniepe, ütretse, wajchrane.

deserter - en Sol'dot dee wajchrant.

deserve - fe'deene.

design - en Mosta, en Plon, ne Aufsejcht; waut ütjrebble.

designate - nane, betäkjne, äjne.

designated - je'äjent.

desirable - weat too fe'lange, au(n)jenäm.

desire - felange.

desist - oppheare, toch lote.

desk - en Desch, en Schooldesch, en Schriewdesch.

desolate - au'leen onn fe'lote, eed, troostlooss.

desolation - ne Fe'lotenheit.

despair - ne Fe'twiewlung, gauns aum Enj.

desperate - fe'twiewelt, gauns fe'läaje.

despicable - niedatrajchtijch, fe'achtlijch.

despise - fe'achte, nijch liede kjenne.

despite - trotsdäm, wanuck.

despondent - fe'ssoajcht.

despot - eena dee met Je'wault well re'jiare.

dessert - Läpelkost.

destination - en Ssiel no en je'wessa Plauts.

destiny - en Schikjsol.

destitute - oam onn fe'lote, one Help.

destroy - fe'nijchte, fe'tilje, ferinj'neare, fe'moarache, fedesto'weare, too Grunt brinje.

destruction - Fe'nijchtung, ne Demo'learung.

detach - loossmoake, loosshoake, auftrane.

detail - ne Ommstentlijchkjeit.

detain - fe'sieme, trigjhoole.

deter - aufrode.

deteriorate - fe'doawe, schlajcht woare.

determination - ne Entschlotenheit, ne Entscheidung.

determine - sikj fäanäme, sikj ent'schlüte, be'stemme. unja'stone, ütkundje, be'schlüte.

determined - fe'pekjt, ent'schlote.

detest - en Aufschü habe.

detestable - opp'scheislijch.

dethrone - fe'steete.

detonate - eksplo'deare, looss scheete, oppknaule.

detour - en Ommwajch, en Ommtoch, e'romm foare.

detract - eenem opp aundre Je'danke brinje.

detriment - en Schode.

deuce - twee (em Koatespell).

develop - ent'wekjle, bilde.

development - ne Ent'wekjlung, ne Bildung.

deviate - ütjleise, fonne Jleis kome.

device - en Je'schnees.

devil - en Deiwel, en Diewel, en Soton, de beese Fient.

devious - hinjalestijch, en froagelje Ommwajch.

devious routes - Schlikjwäaj.

devise - ütdenkje, ütjrebble.

devoid - one.

devote - hanjäwe.

devoted - toojedone.

devotion - ne Aundacht, ne Hangow.

devotional - aundajchtijch.

devour - oppfräte, fe'schlinje.

devout - sea reli'jees, from.

dew - Deiw.

dewlap - daut loose Fleesch daut bie fäl Fee fomm Hauls henjt.

dewy - be'deift.

dexterity - ne Je'schekjlijchkjeit.

diabetes - Ssockakrankheit.

diabolical - diewlisch.

diagonal - schrotsäwa, fonn Akj to Akj.

diagram - en Sennbilt opp Pa'pia.

dial - ne Sonneüa. en Ssifablaut.

dialect - ne Ütsproak, ne Dia'lekjt, ne tüsje Laundessproak.

dialoge - en Je'spräakj tweschen twee ooda mea; sikj met aundre sikj fe'hoole.

diameter - ne Derjchmot.

diamond - en Dia'maunt.

diaper - ne Winjel.

diaphanous - derjchsejchtijch.

diaphragm - ne denne Flies ooda Hüt.

diarrhea - en Derchfaul, ne Schieta'rie.

diary - en Doagesbüak.

diatribe - en lüdet, bettret Je'loam.

dice - Jietskjlats.

dicky - ne Hinjasett opp'm Woage; en Fäahamd.

dicrimination - ne schoape Unja'scheedung.

dictate - fäasaje.

dictator - en Je'waultja, en Dikta'tua.

diction - Ütdruck, ne Rädensoat.

dictionary - en Weadbüak, en Leksikoon.

die - stoawe, ommkome, kjre'piare (refers to animals) , fe'rakje (a crude term for dying) ; en Stampel.

diefy - Gottesänlijch moake.

diesel injector - ne Düs.

diet - ne Kost; ne be'schrenkjde Kost.

differ - aundasch senne.

difference - en Unjascheet.

different - aundasch, fe'schiede, fe'schiedne, unja'scheetlijch.

difficult - schwoa, schwiarijch, ommstentlijch.

difficulty - ne Schwiarijchkjeit, ne Ommstentlijchkjeit.

diffident - en bät schuchta, messtrüsch.

dig - growe, pulkjre.

digest - enne Moag fe'deiwe; waut äwalaje, aus en Plon.

digger - en Growa.

digit - ne Ssol, ne Ssiffa.

digitalis - en Finjahoot, ne Bloom dee aus Hoatmedit'sien deent.

dignified - met Ea.

dignify - eare.

dignity - ne Ea.

digress - fomm Teema beisle.

dike - en Daum toom Wota hoole; oppdaume.

dilapidated - fe'wont, toopjefolle, fe'broake, too'räte.

dilate - opspreede, wieda op moake.

dilemma - ne Kjlam.

diligence - Fliet.

diligent - flietijch, bosijch.

dill - Dell.

dilly dally - sieme, Tiet fe'schlentre.

dilute - demple, toojeete.

dim - dunkel, schlajcht too seene.

dime - en tian Ssent.

dimension - ne Mot runt'omm.

diminish - weinja woare, aufnäme.

diminutive - en Fe'kjlandrungswuat; en kjleenet Dinkj ooda Mensch.

dimity - dikjet Ger'diene Sseijch.

dimple - en Külkje, ne kjleene Hollinj enne Back ooda Kjenn.

din - en Je'toob, en Je'reisch.

dine - heeflijch Meddach äte.

dinghy - ne flacke Lomm.

dingy - jriess.

diningroom - ne Ätstow.

dinner - Meddach.

dint - ne Bül.

dip - ennducke.

dip water - schape.

diphtheria - ne Haulskrankheit; Defte'rie.

diplomacy - Fienheit.

dipper - en Schapkje.

dire - schwiarijch, oppe Näj.

direct - di'rekjt; hanwiese, be'täkjne, lenkje, fäasaje.

direction - ne Rejchtung, en Be'scheet, en Stiel.

director - en Leida, en Diri'jent.

directory - en Ad'rass Büak.

dirge - en Trüaleet.

dirk - en Dorjch.

dirt - Ead; Drakj.

dirt cheap - spott billijch.

dirty - drakjijch, besüdelt, o(nn)rein, schwiensch.

disability - ne onnbehelplijchkjeit.

disabled - kjräplijch.

disadvantage - en Nodeel, en o(nn)jenstelja Toostaunt.

disagree - nijch metstemme, striede.

disagreeable - onnau(n)jenäm.

disagreement - ne Onneenijchkjeit, Jacht, Striet, Striedijchkjeit.

disallow - nijch Frieheit jäwe; fe'beede, baune.

disappear - fe'schwinje, wajchgone, fe'gone, äwagone.

disappoint - ent'stale, teische.

disapprove - nijch ennwellje, nijch bilje.

disarm - en Je'wäa wajchnäme.

disarray - o(nn)riemsch, ne Onnordninj.

disaster - groota Schod onn O(nn)jlekj.

disavow - fe'striede, fe'läje.

disbelief - en Twiewel, en Onngloowe.

disbelieve - nijch jleewe, twiewle.

disburse - üttole, ütlaje.

disbursement - ne Ütgow, ne Üttolinj.

disc (disk) - ne Schiew.

discard - auflaje.

discern - unja'scheede, kjanne.

discerning - schoapsennijch.

discharge - loossdrekje; wan Me'täj üt'n Schwäa rant; waut fe'rejchte.

disciple - en Jinja, en Schiela, en Nofollja, en Lealinkj.

disclaim - nijch aunnäme, fe'striede.

disclose - openboa moake.

discolor - fekol'leare.

discomfiture - wizhrijch onn o(nn)rüijch.

discomfort - o(nn)macklijch, en O(nn)jemack.

disconnect - loosshoake, loossmoake, loosstrane.

disconsolate - one Troost, troostlooss.

discontent - ne Onntoofrädenheit.

discontented - onntoofräd.

discontinue - oppheare, nojäwe.

discord - ne Onneenijchkjeit, en Onnfräd.

discount - waut auflote.

discourage - aufrode.

discouraged - mootlooss, fe'ssoajcht.

discourse - ne Unja'hoolinj.

discourteous - onnheeflijch.

discover - ütfinje, ent'dakje.

discredit - eenem waut noräde, en schwoata Nome moake, e'raufrunsle.

discreet - fäasejchtijch.

discrepancy - ne Onnbestendijchkjeit.

discretion - ne Fäasejcht, ne Ennsejcht.

discriminate - mäakjle, unja'scheede.

discuss - beräde, derjchräde, disko'reare, be'haundle, unja'hoole.

disdain - Fer'acht; fer'achte, be'kwoakjse, gnoare.

disease - ne Krankheit.

disembark - fomm Schep e'rauf stiee.

disencumber - ne Laust aufnäme, looss woare.

disenfranchise - det Wolrajcht aufsaje.

disengage - üten'aunda halpe.

disfigure - fe'gnüwle, fe'krautse, fe'kjniewle.

disgorge - ütspiee, wada erüt brinje.

disgrace - ne Schaund, too Schaunde moake, ne Schentlijchkjeit, Schomp.

disgraceful - schauntboa, schentlijch.

disguise - fe'stale, ne aundere Je'stault aunnäme.

disgust - en Äakjel.

disgusting - ent'jäajen, scheibijch.

dish - en Kommkje, en Schatel, ne Schiew; en Je'fäss.

dishcloth - en Tobbdüak.

dishevelled - fe'ssodat.

dishonest - onnopprejchtijch.

dishonor - de Ea be'leidje, fe'schaunde, too Schaund moake.

dishonorable - one Ea.

dishrag - en Oppwauschkodda, en Tobbdüak.

dishwater - Oppwauschwota, Kjietwota.

disinclined - o(nn)lostijch.

disinherit - de Oawschoft aufsaje.

disintegrate - gauns üten'een faule.

disinter - wada oppgrowe.

disinterested - nijch intres'seat, kjeene Sied näme.

disk - see disc.

disker - en Sstoppeldiesla.

dislike - nijch jleijche.

dislocate - fe'wrekje, fe'drenje.

dislodge - loossriete, fonne Städ schüwe.

disloyal - nijch trü.

disloyalty - ne Onntrüheit.

dismal - ne dunkle Ütsejcht, be'drekjent.

dismantle - dolriete, üten'een näme.

dismayed - ent'stalt.

dismember - en Kjarpa gauns too'riete, too'hacke, enn Bieta hacke.

dismiss - gone lote, ent'lote, wajch schekje.

dismount - aufsette.

disobedient - o(nn)jehuarsaum.

disobey - nijch Acht jäwe.

disorder - ne Onnordninj; enb Je'toob.

disorganized - schloff, nijch jeresel'weat.

disown - nijch mea er'kjane, det Oawrajcht fe'saje.

dispatch - aufschaufe, auffoadje; aufschekje.

dispel - fe'driewe.

dispense - ütdeele, fedeele.

disperse - fe'joage, fe'streie, fe'schmiete, fe'deele.

dispirited - mootlooss.

displace - fe'drenje.

display - wiese, ütstale, oppstale.

disposition - en Fe'heltniss, en Toostaunt, ne Sennung.

dispossess - waut met Je'wault wajchnäme, be'roowe.

disprove - en Be'wiess wada'stone.

dispute - en Striet, striede.

disqualify - fe onnfäijch hoole, fomm Re'jista strikje.

disquiet - O(nn)rü.

disregard - kjeene Acht jäwe.

disreputable - je'meen, fe'süsenjelt.

disrespect - one Re'spakjt.

disrespectful - bott, jlikj'too.

disrobe - dee Kjleeda üttrakje.

dissatisfaction - Onntoofrädenheit.

dissatisfied - onntoofräd.

dissect - en'twei schniede, derjch schniede.

dissent - ne aundre Meeninj habe.

dissention - ne Onneenijchkjeit.

disservice - eenem waut schlajchtet aundoone.

dissident - en Friedenkja, en Jäajendenkja.

dissimilar - nijch äwa'reen.

dissipate - fe'nijchte, fe'drinkje, fe'driewe; fe'schwinje.

dissolve - oppleese, fe'deiwe.

dissuade - aufrode, ütem Senn räde.

distaff - en Spennstock opp däm woat Woll oppjewekjelt; de Früess Sied enne Fa'mielje.

distance - en Sträakj, ne Strakj, ne Wied.

distaste - en Äakjel.

distasteful - äakjlijch, wadalijch, jäajen'aun.

distemper - ne Hunjskrankheit.

distend - ütdanse, oppblose, ütrakje.

distillery - ne Schnaupsbrenna'rie.

distinct - dietlijch'.

distinguish - unja'scheede.

distort - fedreie, ne Je'schijcht oppblose.

distract - de Je'danke fe'lenkje.

distress - ne Noot.

distribute - fe'deele, enndeele, ütdeele, deele.

distribution - ne Fe'deelinj.

distributor cap - en Fia Fe'deelungsdakjsel.

district - en Kjreiss, ne Ommjäajent, en Ommkjreiss.

distrust - Messtrü.

distrustful - messtrüsch.

disturb - steare, fe'stimmle.

disturbance - en Opprua, en Je'toob.

disunity - ne Onneenijchkjeit.

disuse - nijch em Je'bruck.

ditch - en Growe.

ditto - daut'selje.

ditty - en kortet Je'sank.

divan - en Soofa.

dive - Kopp eascht em Wota sprinje.

diverse - fe'schiede, fe'schiedne.

diversify - fe'wakjsle.

diversion - en Tietfe'drief.

diversity - ne Fe'schiedenheit, Fe'schiedna'lei.

divert - fonne Bon leide, wajch stiare.

divest - sikj fonn waut looss moake, auflaje.

divide - deele, aufdeele, trane.

divider - en Deela, en Schetsel.

divine - jettlijch, jeistlijch.

diving board - en Schwunkbrat.

divorce - en Scheede, scheede.

divulge - ütplüdre, ütjäwe.

dizzy - dieslijch, be'duselt.

do - doone; {I do - ekj doo}; {you do (thou doest) - dü deist}; {he does - hee deit}; {we do - wie doone}; {you do - jie doone}; {they do - see doone}.

docile - tom onn onntlijch.

docket - en Ssadel, ne List, en Re'jista.

doctor - en Dokta, en Oatst.

doctrine - ne Lea.

doddering - ellaschwack.

dodge - too'sied üt'm Wäaj sprinje.

doe - ne Herschkoo, en Ree.

doff - de Mets aufnäme.

dog - en Hunt.

dog eared - wan de Akj fomm Blaut em Büak es äwajelajcht.

dog tired - Huntmeed.

doggedness - ne Baulstiarijchkjeit.

doggerel - en kortet, je'meenet Jedijcht.

dogrose - ne wille Roos.

doily - ne kjleene, je'hüakjelde Spreed.

doldrums - wintstell; doljeschloage feele.

dole - ütdeele.

doleful - trüarijch.

doll - ne Popp.

dollar - en Dola.

dolt - en Laups, en Dommkopp, en Düskopp.

dome - en Torm dee bowe runt es, en Doom.

domefasteners - Kjnippsasch.

domestic - tome, hiesijch.

domesticate - tom moake.

domicile - wua eena Tüss es.

domiciled - wonhauft.

dominate - äwaharsche.

domination - ne Üwa'harschung.

domineer - Weat späle.

dominion - ne Harschoft; ne Äwahaunt habe.

dominoes - en Dominospell.

don - oppsate, soo aus ne Mets, det jäajendeel fonn doff.

donate - jäwe, schenkje.

donation - en Je'schenk, ne Gow.

done - je'done, foadijch.

donkey - en Äsel.

doom - en Schikjsols; fe'uadeele, rejchte.

door - ne Däa, en Puat.

doorbolt - en Däareräajel.

doorjam - en Däareje'rejcht.

doorkeeper - en Däarewajchta.

doorkey - en Däareschlätel.

doorknob - en Däareknoop.

doorlatch - ne Däarekjlinkj.

doorstep - ne Däareschwal.

doorway - en Enngank.

dope - Be'teibungsmeddel, be'teibe.

dormant - one je'bruckt, stell ligjent, one be'nutst, em Schlop.

dormer - en Dackfensta, ne Kjikjüt.

dormitory - Schlopstowe fe Stu'dente enne Learaunstault.

dose - ne wesse Mot Medit'sien.

dot - en Punkt.

dotage - ellaschwack.

double - dobbelt, fe'dobble.

double chin - en Koda.

double deal - be'schumle.

double dealer - en Glautmül.

double entry - dobbelt Büakfeare.

doubletree - en Teiw.

doubt - Twiewel, Onngloowe. twiewle.

doubter - en Twiewla.

doubtful - twiewelhauft.

doubtless - one Twiewel, one je'twiewelt.

douche - düzhe.

dough - Däjch.

doughy - däjijch.

douse - met Wota be'poasche; Lijcht ütmoake.

dove - ne Düw.

dowager - ne rikje, ellerachtje Wätfrü.

dowager's hump - en Puckel dee fäl ellerachtje Fruess opp'm Rigje habe.

dowel - ne Steft, ne runde, heltane Sprot; en Benjel.

down - düne; 'rauf, e'rauf, dol, en'dol, unja, unje, nade.

downhill - boaj'auf.

downstairs - unje, nade, de Trape e'rauf.

downwards - no unje, e'rauf.

downy - dünijch.

dowry - ne Brüt äa Metjeschenkj; Ütstia.

doze - dusle, haulf em Schlop.

dozen - ne Duts.

drab - lijchtbrün ooda greiw; äwadreessijch.

draft - en Toch, ne Socht; en Schlucks; Bea ütem Faut.

drafty - tochijch.

drag - schlape, no schlape, tose, ne Schlap.

drag rake - ne Schlaphoakj.

dragon - en Droak.

dragonfly - en Migjefräta.

drags - schlapt.

drain - ne Aufran, aufleide; aufrane.

drainage - ne Wotaaufleidinj.

drake - en Woat.

dram - en Schluckskje Schnaups.

drape - ne Ger'dien, en Fäarhank; be'henje.

draughtboard - en Daumbrat.

draw - mole; trakje.

drawbolt - en Tochnoagel.

drawbridge - ne Trakjbrigj.

drawer - ne Schüflod; en Mola.

drawers - Unjabekjse.

drawing - en je'moldet Bilt.

drawing board - en Molbrat.

drawl - Wead schlape biem räde.

dread - en Schrakj.

dreadful - schrakjlijch.

dream - dreeme, en Droom.

dreamy - dreemnäsijch, em Droom.

dreary - au'leen onn trüarijch.

dredge - ne Schlapschleep.

dregs - Gruntsopp.

drench - derjchnate.

drenched - plütsnaut, derjchjenat.

dress - en Kjleet, kleede, auntrakje.

dresser - en Ko'mood.

dressy - straum.

dribble - kjietre, klakjre, plenschre; bumpse, soo aus en Baul oppe Flua.

drift - joage, soo aus Schnee em Wint; ne Schneedien; opp'm Wota driewe, soo aus en Stekj Holt.

drill - en Boa; en Drill (ne Seima'schien) ; boare.

drink - drinkje, en Drunk, en Je'drenkj; en Sturack; timse.

drip - lakje, siepre.

drippings - Brodfat.

drive - foare; ne Spat'sea Foat.

driveable - foaboa.

driver's licence - en Foaschien.

drizzle - en Soddaräajen, en Näwelräajen, se'bauje.

droll - schnorrijch, kommisch, sposijch.

drone - en Je'somm; en Fülens, ne Bie dee nijch Honnijch moakt.

drool - schlaubre.

droop - schlaup onn Walkj henje.

droopy - schlaup, walkj, schludrijch, schlunsijch.

drop - faule lote; ne Lakj, ne Drepp.

dropsy - Wotasocht.

drought - ne sea dräje Tiet.

drove - p. t. of drive fua; ne Häad Fee.

drown - fe'süpe, fe'drinkje.

drowsy - schleeprijch.

drub - priejle.

drudgery - en Je'kjlat.

drug store - ne Opp'täkj.

drugs - Be'teibungsmeddel.

drum - ne Drommel.

drunk - be'sope, be'drunke, be'näwelt, dün, steeweldün, be'timst; en Süpa.

drunkard - en Süpa, en Schwalja, en Süpknüst.

dry - dräjch; ütdräje, aufdräje; darschtijch.

dry out - fe'spoake.

drygoods - Schnettwoa, Kortewoa.

duarable - d ürhauft.

dubious - twiewelhauft.

duck - ne Ent, unjaducke.

duckhunt - ne Entejacht.

duckling - en Piela, ne Junge Ent.

duckpond - en Entepuddel.

duds - auldoagsche Kjleeda.

duet - en tweestemmjet Je'sank met twee Senja.

dugout - en Wotaloch.

dull - stomp; ee(n)feltijch, en bät domm.

dumb - stomm.

dumbfounded - fe'bleft.

dumping ground - en Mestacka.

dumpling - ne je'koakte Aupelwreninkj.

dumpy - druglijch.

dun - fe'mone, mone.

dunce - en Schosel, en Schle'boak. Dommajon, en Dups.

dunderhead - en Schaps, en Mopps, en Schopskopp, en Schosel, en Dups.

dune - ne Sauntdien.

dung - Mest.

dungbeetle - en Mestkjniepa.

dungeon - en diestret, nautet Kjalla Je'fenkjniss.

dunk - unjaducke, ennducke.

dunner - en Monbreef.

duplicate - fe'dobble.

duplicity - ne Faulschheit.

duress - en Dwank.

during - wiels, wäarent, äwadäm, unjadäm.

dusk - schemma, dunkel, tweschen Tweediesta.

dust - Stoff.

dust devil - en Stoffkjriesel, en Wintkjriesel.

dustcoat - en Stoffrock.

duster - en Stoffkodda, en Steewa.

Dutch - Hollaundsch.

duty - ne Flijcht, ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

duty free - Ssollfrie.

dwarf - n kjleena Mensch, kjleen fonn Je'wauss; Dwoaj; Häselmenschkje.

dwell - wone; opphoole.

dweller - en Ennwona.

dwelling - ne Woninj, en Wonje'bied, ne Oppenthault.

dye - Kjleedafoaw; opp foawe.

dying - stoawe.

dynamite cap - ne Ssinjkaup.

dysentry - Derjchfaul Krankheit.

dyspepsia - ne brennende Sood.

each - jieda, en jiedra.

eager - rietent, tigja, jeare, iewrijch.

eagerly - fonn Hoate jeare.

eagle - en Odla.

eaglet - en junga Odla.

ear - en Ua; ne Korn ooda Weit oa.

ear ache - Uarerietinj.

ear trumpet - en Hearua.

earlap - en Ualaupe.

earlobe - en Uabommel.

early - tiedijch.

early days - Fräjoa.

early maturity - tiedijch riep.

earmark - en Täakjen.

earn - fe'deene, je'wenne.

earnest - drinjent, Eanst.

earnestly - opp eanst, bindijch, drinjent.

earnestness - en Eanst.

earnings - Fe'deenst, Je'wennst.

earth - Ead, en Eadbaul.

earthen - fonn Ead, eana.

earthenware - Steenawoa.

earthly - irdisch.

earthworm - en Räajenworm.

earthy - eadijch.

ease - ne Rü, Leijchtheit.

easily - gotlijch.

east - ooste, em Ooste en'enn.

Easter - Oostre.

easter eggs - Oostaeia.

Easter Festival - en Oostafast.

easy - leijcht, one Schwierijchkjeit.

easy going - je'mietlijch.

easychair - en Sorjstool, en Länstool.

eat - äte, fräte, knulle, at!.

eaves - Üacke.

eavesdrop - heemlijch horjche.

eavestrough - ne Dackran.

eccentric - en Ütbunt.

ecclessiastical - kjoakjlijch, jeistlijch.

echo - en Schaul, schaule, feschaule.

eclectic - ütwälent.

eclipse - äwatrakje, äwadunkle.

economical - spoasaum; wirtschoftlijch.

economize - spoare.

economy - ne Spoasaumkjeit; ne Launtwirtschoft.

ecstacy - ne be'jeistade Freid.

eczema - Hütütschlach.

eddy - en Kjriesel; äajdwinje, en Osa.

edge - ne Kaunt, en Raunt, en Buat, ne Agj.

edged - kauntijch, schoap.

edging - en Soom, ne Agj.

edgy - en bät kort aunjebunge, ne o(nn)jeduldje Na'tüa.

edible - ätboa.

edict - ne Fe'ordnung.

edifice - en Je'bied daut waut fäastalt, Büwoakj.

edify - berieme.

edit - ne Schreft reed moake toom erütjäwe (soo aus en Büak).

edition - ne Ütgow, ne Opploag.

editor - en Schreftleida.

educate - bilde, ütbilde, be'leare, ütleare, opptrakje.

educated - ütjebilt, je'grommt.

education - ne Be'lea, ne Je'leaheit, ne Bildung.

educational - weat too leare.

educe - ütlaupse, entwekjle.

eels - Iele.

eerie - jespanstänlijch, jreslijch.

efface - ütlasche, ütstrikje.

effect - en Enndruck; Fe'scheel.

effective - fe'schlachsom, wirkjent.

effeminate - früessoatijch.

effervesce - brüzhe.

effervescent powder - Brüzhpulwa.

efficient - leistungsfoll.

effigy - en Nomoaksel.

effluencee - en Ütfluss.

effort - ne Aunstrenjung, ne Strop'otskje, ne Mäj.

effrontery - goodjenüach; {He has the effrontery - Am es daut goodjenüach}.

effuse - ütjete.

eft - en Äajdakjsel.

egg - en Ei.

eggbeater - en Menjselreara.

eggfritters - Eiaküake.

eggshell - Eiaschol.

eggyolk - Eiajälet.

eglantine - ne roosje Bloom.

ego - det Ekj.

egoism - en Ekjsenn.

egotism - ekjijch.

egret - en lankbeenjet, wittet Wotafoagel.

eh? - na?, nijch soo?.

eiderdown - wäkje Entedüne.

eight - acht.

eighteen - achtian.

eighteenth - achtiandel, achtianda, achtiande.

eighth - en achtel, achta, achte.

eightieth - tachentijchstel, tachentijchsta, tachentijchste.

eighty - tachentijch.

either - eent fonn beid, entwäda.

either or - entwäda ooda.

ejaculate - erüt scheete.

ejaculation - en Ütschoss.

eject - erüt steete.

eke out - sikj derjch schlape.

elaborate - ommstentlijch fe'tale; fe'bätre.

elastic - en Gummbaunt; waut üttoorakje es.

elated - be'diedent schaftijch.

elbow - en Alboage.

elbowroom - Spälrüm.

elder - en Elra, en Eltesta.

elderly - be'joat, ellerachtijch.

eldest - elsta, elste.

elect - wäle, en'enn wäle.

election - ne Wol.

electioneering - woawe.

elector - en Wäla.

electric - lakjtrisch.

electric light bulb - ne lakjtrische Laump.

electricity - Lakjtrische'tät.

elegant - met Schmuck.

elegy - en Trüaje'dijcht.

elementary - eefach, Aunfangs, element'arisch, en Grunt.

elementary school - ne Gruntschool.

elephant - Eelefaunt.

elevate - aunhäwe.

elevator - en Foastool dee fonn een stock nom aundren foat; en hüaga Je'träajd Spikja wua Je'träad woat oppewoat.

eleven - alw, alf.

eleventh - alfta, alfte, en alftel.

elf - en Häselmenschkje.

elicit - ütlaupse.

eligible - paussent, wälboa.

eliminate - ütrode, ütstrikje, üt'm Stijch rieme.

elliptical - Eirunt.

elm - en Reesta.

elocution - ne Rädenskonnst.

elongate - lenja moake, fe'lenjre.

elope - heemlijch be'friee.

eloquent - goot be'rät.

else - aundasch, sest, bütadäm.

elsewhere - aundawäajes, aundatswäaje.

elucidate - dietelja erkjläare.

elude - derjche Henj jleppe, wajch rane, derjch jleppe.

elusive - nijch too packe, nijch too jriepe, nijch faust too hoole.

emaciate - fe'täare.

emaciation - ne Fe'täarinj.

emanation - ne Ütstreemung.

emancipate - frie moake.

emasculate - ütschniede.

embankment - en Daum.

embargo - haundel fe'beede.

embark - ennstiee.

embarrass - schäme, bla'meare.

embellish - ütstraume, straum moake.

embers - Gloot, jläjende Kole.

embezzle - en Schwindel driewe.

embezzlement - en Schwindel, ne Schwindla'rie.

embitter - fe'bettre.

emblem - en Sennbilt.

embrace - ommfote, ommoarme, ommhaulse.

embroider - stekje, ütneie.

embroidery - Ütneitijch.

embroil - fewekjle.

embryo - en Kjeem, en Muttakuarn.

emerge - äwadäl kome.

emergency - en Nootfual, too Noot.

emergency funds - Nootjelt, Schwamjelt.

emery stone - en Watsteen.

emetic - Bräakjmeddel.

emigrant - en Ütjewandada, ne Ütjewaundade.

emigrate - äwasiedle, ütsiedle.

emigration - ne Ütsiedlung.

eminent - hüach be'riemt.

emissary - en Je'schekjta.

emit - ütstrole.

emolient - en Meddel toom oppwäkje.

emolument - en Fe'deenst; en Fäadeel.

emotion - ne Oppräajung, ne Be'wäajung, en deepet Je'feel.

empanel - ennschweare.

empathy - en Metjefeel.

emperor - en Kjeisa.

emphasis - ne Be'tooninj, en Nodruck.

emphasize - be'toone, unja'strikje.

emphatically - oppdrekjlijch, be'toonent.

empire - en Rikjdom.

emplacement - en Schutsdaum.

employ - meede; aunwende; brucke.

employee - en aunjenomna Oabeida.

employer - de Weat, de Äjendeema.

employment - ne Be'schaftjung.

employment office - en Oabeitsaumt.

empower - ne Fer'auntwuatlijchkjeit äwajäwe.

empress - ne Kjeisa'rin.

emptiness - ne Ladijchkjeit.

empty - ladijch, ladje.

empty handed - met ladja Haunt.

emulate - no ope, welle bäta kjenne.

emulsion - schümoatijch.

en - Iessfoagel.

enable - mäajlijch moake.

enamel - Jle'sia; jle'siare; Ger'nie.

encage - ennspoare.

enchant - met Scheenheit be'teewre.

enclose - bielaje.

enclosure - en Hock; waut biejelajdet.

encore - noch e'mol.

encounter - be'trafe, trafe.

encourage - toorode, unja'stette, oppmuntre, Moot toospräakje.

encouragement - ne Unja'stettung.

encumber - be'laustje.

encumbrance - ne Laust.

end - en Enj, en Ssiel, en Schluss; be'endje, oppheare.

endanger - enn Je'foa rode.

endeavour - sträwe, proowe, trachte.

endemic - hü'seare, tüsijch.

endive - ne sort Sse'chuaje.

endless - one Enj.

endorse - gootsaje, unja'stette.

endow - be'schenkje.

endowment - en Je'schenkj, ne Gow.

endurable - waut üttoohoole ess.

endurance - ne Hoatlijchkjeit.

endure - üthoole, fe'droage.

enduring - dürhauft.

enema (to administer) - Kjris'tea sate.

enemy - en Fient.

energetic - kjraftijch.

energy - krauft, Lost, Ducht.

enforce - be'dwinje, be'motte.

enforcement - en Muss, ne Be'dwinjung.

enfranchise - det Wolrajcht jäwe.

enfranchisement - en Wolrajcht.

engage - be'schaftje, aunfote, em Je'driew stale.

engagement - en Fe'lafniss.

engine - en Mo'tua, en Kjätel.

engineer - en Bü ooda Ma'schienekjinstla.

English - Enjelsch.

engrave - Wead enn waut hoadet en'ennkrautse.

engrossed - deep enn Je'danke.

enigma - en Rotsel.

enjoin - proowe too be'räde.

enjoy - sikj freie.

enjoyment - en Fe'jnäje, ne Freid.

enlarge - fe'jreetre.

enlighten - be'leare, er'kjläare, dietlijch moake, enndietsche.

enlist - em Deenst gone.

enlist the aid of - too Help näme.

enmity - ne Fientschoft.

enormous - o(nn)jeheia.

enough - nüach, je'nüach, je'näjent.

enquire - froage, be'froage.

enrage - ennoajre, doll moake.

enraptured - bütajeweenlijch foll Freid.

enroll - ennschriewe.

enroute - hinjawäajes, unjawäajes.

ensconce - fe'stäakje, faust enne Sett stale.

ensign - en Earentäkjen.

ensilage - Jreenfooda, Hacksel.

ensilage cutter - ne Hacksellod, ne Hackselmaschien.

enslave - toom Schklow moake.

ensue - fäafaule, nokome.

entangle - fe'ssoddre, fe'ssauble, fe'wekjle, fe'häakjre; fe'plisre.

enter - en'enn gone.

enterprise - ne Äwanämung.

enterprising - äwa'näment.

entertain - en Gaust oppnäme, en aundren en Fe'jnäje tooreede, fe'listre.

enthuse - be'jeistre.

enthusiastic - be'jeistat.

entice - locke, reitse.

entire - det Gaunse, aules.

entirely - guansent'goa, follstendijch.

entitle - be'rajchte.

entity - ne Eenheit.

entomology - ne O(nn)jesseffa Konnst.

entrails - Doarm.

entrain - em Ssüch ennstiee.

entrance - en Enngank.

entreat - prachre, aunprachre.

entrust - aunfetrüe, fe'träe, äwajäwe.

entry - Enngank.

enumerate - tale, oppräje, numme'reare.

enumerator - en Tala, en Auftala.

envelope - en Ko'warkj, en Ommschlach.

envious - aufjenstijch, neitsch.

environment - de Ommjäajent.

envisage - fäastale, seene.

envy - Aufgonst.

epaulette - en Schullastekj.

epidemic - wan ne aunstekjende Krankheit äwahaunt nemmt.

epilepsy - Au(n)stoot.

Epiphany - Helje Dree Kjeenijch.

episode - en Fäafaul, en Toofaul.

epistle - en Breef.

epitaph - ne Graufschreft.

epoch - ne je'wesse Tiet enne Welt Je'schijcht.

equal - äwar'een; äwar'eena Weat.

equalibrium - ne Jlikjwijcht.

equality - ne Äwar'eenheit.

equator - de Sonnelienje; ne Meddel Lienje 'romme Welt.

equerry - en Peatskjnajcht.

equestrian - en Ritta, en Konnstritta.

equilateral - äwar'eensiedijch.

equinox - wan Dach onn Nacht jlkikje lank senn.

equip - met Toobehea fesorje.

equipment - Toobehea.

equitable - äwar'een.

equivalent - em jlikjen Weat.

equivocate - ne Räd dee ne dobbelde Meeninj haft.

era - ne Tieträakjninj, ne je'wesse Tiet.

eradicate - ütrode.

erase - ütlasche, auflasche, lasche.

eraser - en Auflascha.

ere long - em korten.

ere(before) - fer.

erect - äwer'enj stale; steil.

ergot - en Braunt, ne Je'träajd Krankheit.

erode - fe'fräte.

erotic - fonn fleeschelje Lost.

err - erre, en Fäla moake.

errand - en Oppdrach, ne Norejcht.

errand boy - en Schekjbenjel.

erroneous - o(nn)rajcht.

error - en Fäla.

erudite - ütjeleat, je'leat, je'witst.

eruption - en Ütbruch.

erysipelas - de Roos, en Rooda Ütschlach.

escalator - ne Rolltrap.

escape - derjchbrenne, wajchrane, ütretse, de Rietüt näme, ütkjniepe.

escapee - en Ütretsa.

escort - en Be'jleita, be'jleite.

esculent - ätboa.

especial - opp'poat, be'sondasch, sondalijch, äjent.

especially - ütbenäment, äwa'rüt, derjch'üt, follens, uzhent.

espionage - Spie'joon driewe.

espouse - aunschlüte, friee.

espy - seene.

essay - en je'schräwna Fäadrach.

essential - needijch.

establish - jrinde, oppstale, em Schwunk brinje.

estate - een Fe'mäje.

esteem - Re'spakjt, ne Hüachachtijchkeit.

estimate - schatse, schot'teare, aufschatse, tack'seare.

estimation - ne Meeninj.

estrange - framd moake.

estuary - wua en Fluss em See en'enn rant.

etainer - ne Auntoling.

etc (et cetera) - osw (onn soo wieda).

etch - en Bilt ütbeitse.

eternal - eewijch, emmawäarent.

eternity - ne Eewijchkjeit.

ether - Be'teibungsmeddel.

ethical - sittlijch.

etymology - Wuatforschung.

Eucharist - det Helje Owentmol.

eulogize - ne Loffräd, ne Aufdank.

eulogy - lowe met ne lange Räd.

eunoch - en Ütjeschnädna.

euphony - en scheena Klank.

evacuate - e'rüt rieme, rieme, ladijch moake.

evacuation - ne Ütriemung; Stoolgank.

evade - üt'm Wäaj gone.

evaluate - den Weat be'räakjne, schatse, tak'seare, schot'teare, aufschatse.

evangelical - eewan'jeelisch.

evaporate - ütdonste, fe'donste.

evasion - ne Üträd.

eve , evening - en Owent.

even - soo'goa; glaut, jlikj, plaut, jlikj moake, plaut moake.

even if - wanuck.

even with - täajen, soo'goa met.

evener - en Teiw.

evening gown - en Schlapkjleet.

event - en Fäafaul, en Toofaul.

eventide - ne Owenttiet, jäajenowent, täajenowent.

eventuality - ne Mäajlijchkjeit.

eventually - schliesslijch, too gooda latst.

ever - emma, jeemols, e'mol.

evergreen - en Boom dee emma jreen blift.

evergreen cones - Kjienapel.

everlasting - emmawäarent.

every - jieda, jiedra, jiedes, aula.

everyone - jieda eena, jeidamaun, aulemaun.

everything - aules, jieda Dinkj.

everytime - jiedesmol, jiedamol, jeedenfauls.

everywhere - aulawäaje, aulawäajes.

evict - met Je'wault en Pajchta e'rüt schmiete.

evidence - en Be'wiess.

evidently - fe'mutlijch, selfstfestentlijch.

evil - Iebel, waut beeset.

evil one - de Beesa.

evince - äwadäl brinje.

eviscerate - ütnäme (jeschlachtet Fee ütnäme).

evolution - ne langsome Entwekjlung.

ewe - en Muttaschop.

exacerbate - oaja ooda schlemma moake.

exact - je'neiw, je'wess, krakjt; foddre.

exactness - ne Pinkjlijchkjeit.

exaggerate - äwa'driewe, flunkre, prole, Schnette riete, Bejcht riete, sikj tiere.

exaggerations - groossoatje Bejcht.

exaltation - hüage, be'jeistade Freid.

examination - ne Unjasäkjung.

examination room - ne Unjasäkjungsstow.

examine - unjasäkje, noseene, be'seene.

example - en Biespell.

example - en Biespell, en Mosta, en Fäabilt.

exasperate - ennoajre.

excavate - ütgrowe.

exceed - äwre Mot gone.

excel - en bät bäta doone aus aundre.

excellent - fe'traflijch, ütje'täkjent.

except - büta, bütadäm.

exception - ne Ütnom.

exceptionally - ütbenome.

excerpt - en Aufschnett üt ne Schreft.

excess - ne Äwamot.

exchange - en Tüsch, en Wakjsel, ommtüsche, fe'tüsche.

exchequer - ne Jeltkauss.

excitable - oppräajent, reitsboa.

excite - oppräaje, aunräaje, aunreitse.

excited - fuchtijch, iewrijch.

excitement - ne Oppräajung.

exclaim - oppbelkje.

exclamation - en Je'schrejch.

exclude - ütschlüte.

exclusion - en Ütschluss.

excommunicate - baune.

excommunication - en Kjoakjebaun.

excrement - Mest, Menscheaufgank, Kack, Schlamm, Schiet.

excruciation - ütbenomne Weedoag.

exculpate - entschuldje.

excursion - ne Fe'jnäjungsreis.

excuse - ne Ent'schuljniss, ne Üträd, en Ütwajch; E(nn)wendinj, Kjwinjschläaj.

execute - foadijch brinje; ommbrinje, hanrejchte.

execution - ne Hanrejchtung.

executor - en Fäaminda, en Fe'waulta.

exempt - frie fonn, fe'schoone.

exercise - eewe, fe'träde, ne Be'wäajung; ne Schreft Oppgow.

exert - aunstrenje, be'mäje.

exertion - ne Aunstrenjung, Stropotskje.

exhale - ütpüste.

exhale slowly - frodme.

exhaust - gauns fe'brucke; en Ütpuff.

exhaust pipe - en Ütpuffsrua.

exhaust valve - ne Ütpuffsklaup.

exhausted - meed, ütjespält.

exhibit - ne Ütstallinj; ütstalle; seene lote.

exhibition - ne Ütstallinj.

exhilarate - oppheitre.

exhort - fe'mone.

exhume - wada e'rüt growe.

exigency - ne Noot.

exile - fe'baune.

exist - senne, läwe.

existence - en Doasenne.

existent - werkjlijch.

exit - en Ütgank.

exodus - ne Ütwaundrinj, ne Ütflucht, en Wajchtrakje.

exonerate - Schultfrie spräakje; Sinde fe'jäwe.

exorbitant - one Mot.

expand - ütdäne, oppkjwalle, oppdanse, toonäme.

expanse - en wieda Rüm.

expansion - ne Ütdänug.

expect - fe'lange, er'woarte, em Fer'hop habe.

expectorate - spiee.

expedient - rotlijch, en korta Wajch näme.

expedite - kort fote.

expedition - ne Ütfoat; ne Reis.

expel - erüt driewe, fe'steete.

expend - tole, ütjäwe.

expense - Koste, Onnkoste, en Priess, ne Ütgow.

expensive - dia, kostboa, kostspielijch.

experience - en Be'läwniss, ne Er'foarung; er'foare, be'läwe, biewone.

experiment - ne Proow, fe'säkje.

expert - en Er'foarna, en Sachfestendja.

expiate - goot moake, fe Sinde be'tole.

expire - ütgone, soo aus ne Flaum, det latste odme; stoawe.

explain - er'kjläare, ütlaje, enndietsche.

explanation - ne Er'kjläarung, ne Ütlaj, en Oppschluss.

expletive - en Fluchwuat.

explicit - kloa onn dietlijch, ütdrekjlijch.

explode - sprenje, fe'sprenje, plautse, oppsprenje, ekjsplo'deare.

exploit - waut be'diedent foadijch brinje; waut too eenem siene äjen Je'notte ütrejchte.

explore - forsche, unja'säkje.

explosives - Sprenjstoff, Sprenjpulwa.

export - ütlendsch fe'kjeepe.

expose - äwadäl brinje, aum Lijcht brinje.

expostulate - opp eanst fe'mone.

expound - lank onn dietlijch ütlaje.

express - ütdrekjlijch räde, ütdrekje.

expression - en Üdruck.

expropriate - sikj en aundren sient aunäjne.

expulsion - ne Fe'steetung.

expunge - ütlasche, ütstrikje.

expurgate - reinje.

exquisite - ütbenome scheen onn straum.

extemporaneous - one reedjemoakt.

extend - fe'lenjre, fe'trakje.

extent - ne Wied, en Ommkjreiss.

extenuating circumstances - leijchtre ommstend.

exterior - fonn büte, bütre; Bütasied, Bütaschte.

exterminate - ütrode.

external - soo aus exterior.

extinct - ütjestorwe.

extinguish - ütpüste, soo aus ne Luamp ütpüste, ütlasche, lasche, fe'nijchte.

extirpate - ütrode.

extol - lowe.

extort - met Je'wault fe'lange; ütlaupse.

extra - too bowen'enn, toom äwajen, äwalei.

extra judicial - bütrem Je'rejcht.

extract - ütriete, soo aus ne Tän; erüt trakje, soo aus Sauft üt Frucht.

extradition - en Fe'bräakja e'rüt leewre.

extraneous - waut nijch too Sach je'heat, framd.

extraordinary - bütajeweenlijch, onnjemein.

extravagant - äwadriewnet mildjäwrijch.

extreme - äwa'driewent, ekj'streem.

extremely - sea, morschijch.

extricate - e'rüt wrigjle, looss moake.

extrinsic - äwaflejchlijch.

exuberant - äwadriewent schaftijch.

exude - schweete, e'rüt kjwalle.

eye - en Üag.

eye ball - Üagaupel.

eye glasses - ne Brell.

eye measurement - no Üagemot.

eyelash - Üagessiepa.

eyelid - Üagelet.

eyerbrow - Üagbron.

fable - ne Fobel, ne Je'schijcht.

fabric - Sseijch.

fabricate - büe; läje, Je'schijchte fe'tale.

fabulist - en Fobeldijchta.

fabulous - fobelhauft.

face - en Je'sejcht, en Au(n)je'sejcht; de fäaschte Sied.

facetious - sposijch, nijch opp Eanst.

facial - waut det Je'sejcht aunbelangt.

facial contortions - Frautse moake.

facilitate - leijchta moake.

facing - jäajen'äwa.

fact - ne Werkjlijchkjeit, ne Tautsach.

faction - ne Grupp, ne Par'tei.

factory - ne Fa'brikj.

faculty - en Fe'mäje; ne Fäijchkjeit; ne Learaschoft, soo aus enne Uniwersi'tät.

fade - fe'plakje, fe'walkje, fe'gone.

fads - Sitte, Ssoote.

fag - meed woare; ne Ssiegoa.

faggot - en Fiastock.

fail - nijch foadijch brinje, one Erfoljch.

failure - en Mangel, en Fälschlach; bank'rut.

faint - be'schwieme, ommaklijch; nijch sea kloa opp Pa'pia.

fair - schmock; kloa, opprejchtijch; blond; wan en jieda det sienje kjrijcht.

fairy - en Mäarjche.

faith - en Gloowe; {of little faith - kjleengloowsch}.

faithful - trü, hüach achtfoll.

fake - nijch ajcht.

fall - faule, hanfaule, joppe, stremple; en Hoafst; ne Wotafaul.

fall asleep - ennschlope.

fall in love - fe'leewe.

fallacy - ne O(nn)woarheit dee wiet onn breet je'jleeft woat.

fallible - fälboa.

fallow - Broak.

false - faulsch.

false shirtfront - en Fäahamd, en Min'ischkje.

falsehood - ne Faulschheit.

falsification - ne Fe'faulschung.

falsify - fe'faulsche.

falter - stolpre.

fame - ne Be'riemtheit.

familiar - be'kaunt.

family - ne Fa'mielje.

family worship - Fa'mielje Aundacht.

famine - ne Hungaschnoot.

famished - fe'hungat.

famous - be'riemt.

fan - ne Wintmäl; Wint moake.

fanatical - fa'natisch, äwaschnaupt.

fancy - straum; en Droom; Ennbillniss.

fang - ne Hungatän.

fanningmill - ne Putsmäl.

fantasy - en Droom manke Jedanke, ne Fanta'sie.

far - wiet, en langet Enj; {farther - wieda}; {farthest - wietste}.

far and wide - wiet onn breet.

far apart - wiet üten'een, wietleftijch.

farce - waut nijch eanst es, be'sondasch waut en Spell oppe Biene aunbelangt.

fare - Foatkoste, Foatjelt, Foatpriess; ne Deschkost.

farewell - en Aufscheet, en Audee.

farm - en Foarm, ne Wirtschoft, en Launtgoot; wirtschofte.

farm machinery - Jreetschoft.

farm operation - ne Büara'rie, ne Wirtschoft.

farmer - en Foarma, en Büa, en Launtsweat, Wirtschofts'äjendeema.

farmstead - ne Fiastäd.

farrier - en Hoofiesaschmett.

farrow - foakjle.

farsighted - wietsejchtijch.

fascinated - be'jeistat.

fashion - ne Mood, ne Tracht.

fashionable - no de Mood; de Mood metmoake.

fast - schwind, rausch, pienijch, haustijch, schneidijch, stoakj; faste, one äte senne.

fasten - faust moake, aunbinje, aunspalde, aunnoagle.

faster - schwinda, rauscha, pienja, haustja, schneidja, stoakja, dolla.

fastidious - schwoa toofräd too stale, krakjt, pinkjlijch, ssip'ssiel.

fat - fat, dikj, je'mast.

fatal - opp Doot.

fatality - en Doodesfaul, too Dood kome.

fate - en Schikjsol.

father - en Foda, (diminutive Fodakje).

father in law - Schwiafoda.

fatherhood - ne Fodaschoft.

fatherland - det Fodalaunt.

fatherly - fodalijch.

fathom - en Fodem, fea Schoo lank; proowe too fe'stone.

fathomless - one Boddem, one Grunt.

fatigued - meed, fe'meet.

fatling - en Mastfee.

fatted calf - en Sükaulf.

fatten - maste.

fatty - fatijch.

fatuous - en bät domm, eefeltijch.

fault - ne Schult; en Fäla.

faultless - one Schult; one Fäla.

favor - en Je'faule, ne Gonst.

fawn - en Reekaulf, en Herschkje; ennschmeijchle.

fear - Ferjcht, Aufschü, Angst, Bang, Schis, Het; ferjchte, engste, be'ferjchte, grüle.

fearful - enjstlijch, grülijch, furjchtboa.

fearfully - ferjchtalijch.

fearless - one Ferjcht, ferjchtlooss.

feasible - mäajlijch, moakhauftijch.

feast - en Fast, faste, schmüse, Schmoasel.

feat - en Konnstekj.

feather - ne Fada, ne Poos.

feathered creatures - Fadafee.

feature - en Moakjmol, waut op'poatet.

February - Feeba'woa.

federate - fe'binje.

fee - en Loon, ne Auntolinj, en Priess.

feeble - schwack, ellaschwack.

feebleness - ne Schwackheit, kjnäakjsch.

feed - foodre, feede; Fooda, Noarinj.

feed portion - ne Säd.

feel - feele, be'feele, späare.

feel pity - er'boarme.

feeler - en Feela.

feeling - en Je'feel, ne Feelinj.

feet - Feet, Socke.

feign - fe'stale.

felicitate - goot wensche, Jlekj wensche.

felicity - Jlekjseelijch, en Jlekj.

feline - Kautoatijch.

felloe - en Bütaraunt fomm Raut; en Bäajel.

fellow - en Maun, en Kjeadel, en Knacks, Eena.

fellow creature - en Metmensch.

fellowship - Je'meenschoft hoole, Je'meenschoft.

felon - en Fe'bräakja.

felony - en Fe'bräakje.

felt - feeld, haft je'feelt; Filt (Filthoot Filtschoo) , Burr.

female - fonne Früeskaunt, Früesje'schlajcht.

femininity - Früesoatijch.

fen - en Somp.

fence - en Tün; met en Schweat eewe.

fence in - be'tiene, enntiene.

fencepost - en Tünpol.

fencer - en Tüntrajchtmoaka.

fencing - Tieninj.

fend - aufwäare.

fender - en Blottbrat.

fennel - en Je'speets.

ferment - jäare.

fern - Farnkrüt (met Bläda aus Heenafadre).

ferocious - rietent, wilt.

ferret - ne Elkj, en Tia aus en Wäsel.

ferrous - iesrijch, fonn Iesa.

ferry - en Prom.

fertile - fruchtboa.

fertilize - met Mest be'spreede.

fervent - drinjent, iewrijch, heet.

fervid - jläjendijch, hetsijch, iewrijch.

fester - schwäare.

festival - en Fastdach, en Gaustje'bott.

fetch - häahole, hole, hole gone.

fetid - stenkjrijch.

fetlock - en Fätel.

fetter - en Spaunsel, spaune, fassle.

feud - ne Onneenijchkjeit.

fever - en Feeba, en Braunt.

feverish - feebrijch.

few - en poa, weinje, atelje, weinijch.

fewer - weinja.

fewest - weinijchste.

fiance - en Fe'leefta, en Briegaum.

fiancee - ne Fe'leefte, ne Brüt.

fib - läje, bleiwe, derjche Bloom räde.

fibs - Läajes.

fickle - nijch opp too fe'lote.

fiction - ne Ro'maunschreft; Dijchtung.

fictitious - ütjedochte Schreft, ne Dijchtung.

fiddle - ne Fiddel; to fiddle.

fiddle string - ne Fiddel Seid.

fidelity - Trüheit em Be'friedet läwe.

fidget - wrunsche, oakre, ose, wrauntre.

fidgety - wizhrijch, wrisprijch.

fidgety person - en Wribelwrips.

fie! - schäm die!.

fiearms - Scheetje'wäa.

field - en Felt, ne Stap, Flekj Launt.

field glasses - en Farnrua.

fiend - en Fient, en Beesewijcht, en Beese Fient, de Soton.

fiendish - diewlisch.

fierce - rietent, wilt onn je'fäadlijch.

fiery - fiarijch.

fife - ne Fleit, ne Piep toom Leeda piepe.

fifteen - fef'tian.

fifteenth - feftiandel, feftianda, feftiande.

fifth - feftel, feftens, fefta, fefte.

fiftieth - feftijchsta, feftijchstel, feftijchste.

fifty - feftijch.

fig - ne Fiej.

fight - en Striet, ne Schläaja'rie, ne Jacht, ne Kjiela'rie; striede, fote, jachte, sikj schlone.

figuratively - biltlijch.

figure - ne Je'stault; ne Fi'güa, en Je'schekj; met Ssole räakjne.

filament - ne denne Frenz.

filbert - ne Nät.

filch - heemlijch näme, stäle.

file - ne Fiel, en Re'jista.

filings - Iesaspoon, Fielspeena.

fill - foll moake, felle, oppfelle.

fill a tooth - blom'beare.

fillet - en Hoabaunt; ne Fleeschschnäd.

fillip - kjnipse, den Finja fomm Düme kjnipse.

filly - en Kobbelfalm.

film - en Film, ne denne Hüt.

filter - ne Sie; derjch siee.

filth - Drakj.

filthy - dakjijch, schwiensch.

final - det latste, det Enj.

finality - ne Entlijchkjeit.

finally - entlijch, schlieslijch, toolatst.

finch - en Goltamakje.

find - finje, auntrafe.

finding - en Je'rejchtsütspruch.

fine - fein; fien; scheen, goot; ne Jeltstrof.

fine arts - de Konnste.

finger - en Finja; be'fote.

fingerling - en junga Fesch.

fingernail - en Finjanoagel.

fingerring - en Finjarinkj.

finish - foadje, foadijch moake; lacke.

finite - aules haft en Enj.

fir - en Dauneboom.

fire - Fia, en Braunt; en Oabeida aufleene; aunstekje.

fire alarm - en Fiamalda.

fire engine - ne Fiasprets.

fire escape - ne Fialada.

fire fly - en Fiakjniepa.

fire hook - en Boosshoake.

fire hydrant - en Fiarua.

fire insurance agent - en Brauntschult.

fire insurance - Fiafe'sejchrung.

fire regulations - ne Fiaordninj.

firebox - en Fiaspell.

firebrick - ne Fiatäjel.

firebrigade - ne Fiawäa.

fireladder - ne Brauntlada.

fireman - en Fiamaun.

fireplace - en Fiaheat.

firewagon - Fiawoage, Fiasprets.

firewood - Brennholt.

firm - faust, staunthauft; en Je'schaft.

first - eascht, ea; {the first one - de easchta, de easchte, det easchte}; {the very first one - de ilda easchta, de ilda easchte , det ilda easchte}.

first rate - easchta Klauss.

first syllable - de easchte Silb.

firstly - easchtens, too eascht, toom easchten.

fish - en Fesch, fesche, angle.

fish hook - en Fesch Hoake.

fish trap - en Bollriess.

fisher - en Fescha.

fishing line - ne Angelschnua.

fishing monger - en Fesch Hendla.

fishing rod - ne Angel.

fishy - fe'dajchtijch, feschijch.

fissure - ne groote Rets.

fist - ne Füst.

fist sized - Füst groot.

fisticuffs - met de Füste schlone; ne Kjiela'rie, ne Schläaja'rie, en Füststriet.

fit - pausse; en Aunfaul.

fitness - ne Schekjlijchkjeit.

five - fiew, fief.

five kinds - fiewat'lei.

fiver - en Fiewa.

fix - trajcht moake, enn Ordninj brinje.

fixed - trajcht jemoakt; opp eene Städ faust.

fixture - en Dinkj daut em Hüss faust ess, (ne Henjlaump, en Kron).

fizzle - brüzhe, en Je'brüzh.

flabbergasted - fe'bleft.

flabby - schlaup, walkj, schluddrijch.

flabby eared - lauzhuarijch.

flaccid - see flabby.

flag - ne Flag.

flagon - ne Buddel.

flagrancy - ne openboare Schentlijchkjeit.

flail - ne Fläajel; aumple.

flake - ne Flock.

flakey - flockijch.

flame - ne Flaum.

flange - en plauta Raunt romme ne Wal; ne Rebb ooda Kolla; en Aunsauts.

flank - ne Denninj, Drebbel Lada, ne Lenj, Flanke.

flannel - Boj.

flannelette - Poajchem.

flap - en Laupe, ne Luck, ne Klaup; mette Flijchte schlone, fuchtle.

flap eared - lauzhuarijch.

flapper - ne Fläjeklaup.

flare - haustijch oppbrenne, oppflaume; en Fiaholt; ne goode Hauntjreff.

flash - en Blits; oppblitse.

flask - ne Buddel.

flat - plaut; en haulwa Toon too läajch; meare Stowe opp een Stock.

flat iron - en Prassiesa.

flatfooted - plautfootijch.

flatten - plaut moake.

flatter - plauta.

flatter - schmeijchle, buckpensle, flunkre.

flatterer - en Schmeijchla.

flatulence - ne Koolkje; Wint em Buck ooda enne Doarm; Wint lote.

flaunt - stolt aufwiese, prole.

flavour - en Je'schmack; en Je'schmack biebrinje.

flaw - en Fäla.

flawless - one Fäla.

flax - Flauss.

flaxen - ne Flaussne Kol'lea.

flaxhead - ne Flausskaun.

flaxstraw - Flauss Stroo.

flay - de Hüt aufstreepe.

flea - ne Fläj; ne Hupsfläj.

fledge - Fadre kjriee.

flee - wajchrane.

fleece - ne fiene Woll; be'streepe, be'schwindle.

fleecy - fienwollijch.

fleet - ne Flott.

Flemish - Floms.

flesh - Fleesch.

flexible - schmiedijch, waut too bäje ess.

flicker - en Flemma, flemmre, flackre'.

flier - en Fläja.

flight - ne Flocht.

flight of pigeons - ne Düweflocht.

flighty - leijchtsennijch.

flimsy - denn onn derjchsejchtijch, schwack.

fling - schmiete, schliesre.

flint - en Fiasteen, en Huppa.

flip - schlackse.

flippant - leijcht auffoadje, nijch eanst.

flirt - wan en Maun ooda ne Frü sikj opp Dommheit onn Spos tooplinkje.

flit - flautre.

flitch - ne sied Spakj.

float - bowenopp schwame, schwäwe.

flock - en Schwoarm, ne Häad.

floe - Schwamiess.

flog - fe'pitsche, priejle.

flood - ne Äwaschwaminj.

floor - ne Flua.

floor rag - en Fluakodda.

floor rug - Fluadakj.

flop - plumpse.

floral - bloomeoatijch.

florid - roddlijch, met Bloome be'lajcht.

florin - en Enjelschet Jeltstekj.

florist - Bloomehendla.

floss - ne sort Sied; denne Wäw.

flotsam - Aufgank daut oppem Wota schwamt.

flounder - ne sort Fesch; o(nn)sejchre Be'nämenheit, Fäla moake.

flour - Mäl.

flour (third rat) - Ma'schieselkje.

flourish - je'linje; aufwiese.

floury - mälijch.

flout - spotte.

flow - rane, soo aus Wota.

flower - ne Bloom; bläje.

flower garden - en Bloomegoade.

flower pot - en Bloometopp.

flowerbed - en Bloomebeet.

flu - flu, de Jripp.

fluctuate - opp'ndol schwanke.

flue - ne Owetrubb.

fluent - leijcht fonn Räd.

fluff - Frense, Düne.

fluffy - locka, frensijch.

fluid - flissent.

fluke - blinjet Jlekj, en jlekjelja Toofaul.

flunky - en Schekjbenjel.

flurry - ne Schneeblies.

flush - root woare; ütspeele.

fluster - nar'wees woare.

flute - ne Fleit.

flutter - flautre, floddre, ssettre.

fly - ne Fläj; ne Lauts; en opna Bogge; fläje.

fly leaf - n Fäasautsblaut.

fly speck - Fläjedrakj, Fläjeschiet.

fly swatter - ne Fläjeklaup.

flywheel - en Schwunkraut.

foal - an Falm.

foam - Schüm; schüme.

foamy - schümijch.

fob - en Üarebommel; Üarekjädbommel.

focus - en Punkt ooda Plauts em Ssiel näme.

fodder - Fooda.

fodder (chopped) - Hacksel.

fodder chopper - ne Hacksellod, Hackselschnieda.

foe - en Fient.

fog - Näwel.

foggy - näwlijch, schmoddrijch.

foghorn - Blosdinkj.

foible - ne schwacke Städ em Ka'rakta ooda em Schweatblaut.

foil - en dennet Schweat.

foist - tooschüwe, wäm waut enne Schoo schüwe.

fold - tooplaje; folje.

fold over - ommschlone.

folding chair - en Klaupstool.

folding door - ne Klaupdäa.

folding hat - en Klauphoot.

folding knife - en Kjnipsmassa.

foliage - Loof.

folio - en Re'jista.

follow - no folje, hinja'raun ssoagle, hinja'raun gone.

follower - en Nofolja.

folly - ne Dommheit.

foment - Opprua aunstejeare; Opprua aunreede.

fond - leef habe.

fondle - hauje, leijcht be'fote.

font - en Doopsteen.

food - Noarinj, Äte, Fooda, Fräte (fe Fee).

food hamper - en Äteskauste.

fool - en Noa, en Dommkopp, en Daumelskopp; aunschmäare.

foolish - domm.

foolscap - Schriewpa'pia.

foot - en Foot, ne Knoss, ne Sock.

footboard - ne Trett.

footbridge - en Stajch, ne Footbrigj.

footgear - Footijch.

footing - Trett.

footman - en Deena, en Schekjbenjel.

footpath - en Footstijch.

footprint - ne Footspoa.

footstep - ne Footstaup.

footstool - en Sche'balkje.

footwarmer - en Footwoama.

footwear - Footijch.

fop - en prautsja Maun.

for - fe, fer, wäaje, doawäaje.

for good measure - too bowen'enn.

for that - doafäa.

forage - Fooda; no Fooda e'rommsäkje.

foray - e'romm plindre.

forbear - tochlote, Je'dult habe, heede.

forbearance - ne Je'dult, ne Nosejcht.

forbid - fe'beede.

force - Macht, ne Je'wault, ne Krauft; be'dwinje, be'motte; jamse.

forceps - ne Doctatang.

forcibly - met Je'wault.

ford - derjch en flacka Fluss gone.

fore - fäa, fäare.

forebode - be'diede, fäabe'diede.

foreboding - ne Oninj.

forecast - de Tookunft ütlaje.

foreclose - faust sate.

forefathers - Fäafodasch, Fäaellre.

forefinger - Fäafinja.

foregiveness - Fe'sseiung.

forehead - de Stearn aum Kopp.

foreign - ütlendsch.

forelock - en Scholm, en Scha'briem.

foremost - easchtens, fer däm.

forenoon - fer Meddach.

forepart - det fäaschte Poat.

foresake - fe'lote.

foresee - em fer'üt seene.

foresight - ne Fäasejcht, ne Ennsejcht.

forest - en Woolt.

forestall - fäabäje.

forestry - ne Wooltwirtschoft.

foretaste - en Fäaschmack.

foretell - woasaje.

forethought - en Fäabedocht.

forewarn - emfer'üt woarne.

foreword - en Fäawuat.

forfeit - waut oppjäwe fe Schult dee eene be'gone haft.

forge - ne Blosbaulj; ferwoats drinje; fe'faulsche.

forge ahead - ferwoats met Je'wault.

forger - en Fe'faulscha.

forget - fe'jäte.

forgetful - fe'jätsom, fe'jätlijch.

forgets - fe'jat.

forgive - fe'jäwe, fe'sseie.

fork - ne Forkj, ne Gaufel.

forlorn - au'leen onn fe'lote.

form - ne Je'stault, en Je'schekj, ne Sta'tüa; en Be'stalssadel.

formal - met Je'schekjlijchkjeit ommgone, for'mal.

formality - no'm Form no.

formation - ne Bildung, ne Je'stault, en Je'schekj.

former - en Fäaja, ne Fäaje.

formerly - ferdäm, fräjoa.

formic acid - Eemskjestoff.

formidable - furjchtboa.

formless - one Je'schekj, one Je'stault.

fornication - ne Huara'rie.

forthright - trühoatijch onn Frajch.

forthwith - fuat(s).

fortieth - featijchsta, featiijchste, featijchstel.

fortify - stoakja moake, be'fastje.

fortitude - ne Frajchheit, ne Browheit, ne Krauaft.

fortnight - twee Wäakj.

fortress - ne Fastinj.

fortuitous - toofallijch.

fortunate - jlekjlijch.

fortunately - jlekjelja'wies.

fortune - en Fe'mäje, Jlekj.

fortune teller - Woasaja.

forty - featijch.

forum - en Moakjtplauts, en Je'rejcht.

forward - ferwoats, driest; wieda schekje.

foster - näare, opptrakje, fläaje.

fosterbrother - Fläajbrooda.

fosterchiild - en Fläajkjint.

fosterfather - en Fläajfoda.

Fostermother - ne Fläajmutta.

foul - fül, fe'fült, stinkjent, stenkrijch, fulstrijch.

found - jrinde; funk.

foundary - ne Jeeta'rie.

foundation - en Gruntsteen, ne Gruntloag, en Grunt.

founder - en Peat äwajoage; en Jrinda.

fount of wisdom - ne Weisheitskjwall.

fountain - en Sprinkjborm, en Ruaborm.

four - fea.

four hundred - fea hundat.

four in hand - en Feaje'spaun.

four kinds - fearat'lei.

four poster - en Badstäd met Past.

fourfold - feafach.

fourteen - featian.

fourteenth - featianda, featiande, fea'tiandel.

fourth - feada, feade, en feadel.

fowl - Fadafee.

fowling piece - ne Foagelflint.

fox - en Foss.

foxhunt - ne Fossjacht.

foxkitten - en Fosskautje.

foxtail - en Foss Ssoagel.

foxtrap - en Fossiesa.

foxy - schüloarijch.

fracas - en Je'läw onn en Je'toob.

fraction - en Bruchdeel.

fractious - goastrijch, oppsternootsch, ssenkjisch.

fracture - en Knoakenbruch.

fragile - brakjlijch, kakanaksch.

fragment - en aufjebroaknet Stekj, en Schoawel.

fragrance - en Scheenet Je'roch.

frail - schwack, brakjlijch, kjnäakjsch.

frame - en Räme, ne Stei'lozh, en Je'bintwoakj.

franchise - en Wolrajcht.

frank - frie onn frajch, jlikj'too.

frantic - wonsennijch.

fraternal - breedaliijch.

fraternity - ne Broodaschoft.

fraud - ne Schwindla'rie, Be'drach.

fraught - fe'bunge met, foll fonn.

fray - ne Schläaja'rie.

freak - ne Kjreea'tüa dee selde enne Na'tüa fäafelt.

freckled - sommamolijch.

freckles - Sommamole, Mole.

free - frie, emm sonnst, one Koste.

free trade - en Fria Haundel.

free wheel - met Schwunk.

freedom - ne Frieheit; en Birjarajcht, en Fäarajcht.

freestone - en Sauntsteen.

freeze - freare, ennfreare.

freeze over - toofreare.

freeze up - toofreare.

freezes - frist.

freezing point - Iesspunkt.

freight - Fracht.

freighter - en Frachtschepp.

French - Fraun'seesch.

French toast - Oama Ritta.

Frenchweed - Tauschkje Krüt.

frenzy - en Wonsenn.

frequent - foake, foake be'säkje.

frequenter - en fleisja Be'säkja.

frequently - foake, fluckemol, earemol, mearamol, schockmol.

fresh - fresch, kjeel, nie.

freshen - malkj woare, oppfresche.

freshened cow - ne Fresch malkjsche Koo.

fret - fe'drissliijch senne.

fretfulness - ne Fe'drisslijchkjeit.

friction - ne Riewinj, en Je'schia.

Friday - Friedach.

fried chicken - Heenabrode.

friend - en Frint, en Kom'rod.

friendliness - ne Frintlijchkjeit.

friendship - Frintschoft.

fright - en Schrakj.

frighten - ennschrakje, grüle, fe'feare.

frightful - schrakjlijch, ferjtalijch, grülijch, furjchtboa.

frigid - kolt, frostijch.

frigidity - ne Kold, en kolda Senn.

frills - Krüse.

fringe - en Raunt, en Soom, ne Agj, Tolle.

frippery - onnett straume Kjleeda, Straums, ne Straumheit.

frisky - lostijch, wälijch.

fritters - Rollküake, Portselkje, Däjch enn Fat je'brot; deit Tiet fe'sieme.

frivolous - leijchtsennijch.

frizzled - krüse, fe'ssoddade Hoa.

frizzy - fienkrollijch.

frock - en Rock, en Mauntel, en Früess Kjleet.

frock coat - en Scheeskjerock; en Sse'tüarock, en Schmunjrock.

frog - ne Pogg.

frolic - üt Freid e'romm sprinje, soo aus en Laum ooda en Falm.

frolicsome - lostijch.

from - fonn.

from afar - fonn wiet auf.

from that time - fonn donn aun.

from the - fomm.

from time to time - enjawiess, too Tiede.

front - fäare, fäa, ne Fäa(r)haunt, fäaschte Sied.

front end - det fäaschte Enj, det fäarenj.

front lawn - en Fäahoff.

front steps - en Schaf'fott.

front yard - en Fäahoff.

frontage - de fäaschte Lengd.

frontier - ne Jrens.

frost - Frost.

frostbitten - fe'froare.

frosted - be'selwat, be'froare.

frosty - frostijch.

froth - Schüm, schüme.

frown - ne grunsje Mien, diesta kjikje.

frowsy - fe'ssodat onn fe'sultat.

fructify - too Frucht brinje.

frugal - spoasaum.

frugality - ne Spoasaumkjeit.

fruit - Frucht, Owt.

fruitful - fruchtboa.

fruitless - one Frucht, Fruchtlooss.

fruitpulp - Fruchtflesch.

frump - ne Frü met fe'koddade Kjleeda.

frustrate - fe'twiewle.

frustration - ne Fe'twiewlung.

fry - brode.

frying pan - ne Brodpaun.

fudge - Seets; O(nn)senn driewe.

fuel - Brenninj.

fugitive - en Flijchtlinkj.

fulcrum - en Duckpunkt, en dreipunkt.

fulfill - felle, foadijchbrinje.

full - foll.

full bosomed - foll brestijch.

full force - met sseeda Je'wault.

full grown - ütjewosse; folljewosse.

full moon - foll Mon(t).

full toned - foll stemmijch.

full weight - folle Wijcht.

fully - follstendijch.

fulminate - looss donnre, fluche, schelle.

fumble - met de Henj stolpre.

fumes - en Rüak, en Donnst.

fumigate - üträkjre.

fun - Spos, Sposkje.

function - en Deenst, ne Oppgow, en Aumt.

functionary - en Be'aumta.

fund - en Jelt Fäarot.

fundament - ne Gruntloag.

fundamentally - jrintlijch.

funeral - en Be'jrafniss.

fungus - ne sort Pilss.

funnel - en Trejchta.

funny - sposijch.

fur - Pels, Fal.

furbish - blank schiare.

furcated - Tinj oatijch.

furcoat - en Pels.

furcollar - en Pelskolla.

furious - wuttent, fuchtijch, rosendijch.

furl - opprolle, tooprolle.

furlong - en achtel Miel.

furlough - Ualoff, Heljedoag fonne Oabeit fe'deent.

furnace - en Hettowe.

furnish - be'sate met Meeble, bemeeble.

furniture - Meeble.

furniture van - Meebelwoage.

furred - belajcht met Fal.

furrier - en Pelsneia.

furrow - ne Foa.

furry - fallijch.

further - wieda, wieda auf.

furthermore - wieda jesajcht.

furthest - de wietste.

furtive - heemlijch, hinjarikjs.

fury - ne Wut.

fuse - en Fe'sejchrungs Stoppsel; toopschmelte.

fusion - en Toopschmelte.

fuss - en Je'schlemm.

fusspot - en Fiestskjniepa.

fussy - o(nn)rüijch, neiw, ssip'siel.

fusty - mufflijch, enj, be'drekjt.

futile - fe'jäfs, emm sonst, one Je'wennst, one je'linje.

futility - nijch toolenkjlijch.

future - ne tookunft, tookjinftijch.

future opportunity - tookjinftje Je'läajenheit.

fuzz - ne leijchte Woll, Düne, frense.

fuzzy - nijch kloa too seene; wollijch, met Düne be'sat, frensijch.

gab - schwautse; ne Frät.

gabble - schnacke, plüdre.

gaberdine - ne sort Sseijch toom Äwarock.

gable - en Jäwel.

gad about - e'romm strikje.

gadfly - ne Stäakjfläj; ne Brams.

gaff - en groota Feschhoake.

gag - warje, stekje, bräakje, kockhaulse; det Mül toobinje.

gaggle - ne Schwitt, ne Janshäad.

gaiety - ne Lostijchkjeit, en Fe'jnäje.

gaily - lostijch.

gain - en Je'wenn, en Je'wennst, en Fe'deenst; je'wenne, fe'deene.

gainsay - fe'striede, fe'läje.

gait - en Gank, en Gankwoakj, en Footgank.

gala - fastlijch.

galaxy - ne Grupp Stearnkjes, soo aus de Stearnkje Stijch; ne straume Fe'saumlung.

gale - en Storm, en stoakja Wint.

gall - ne Gaul; ne Oajaniss.

gallant - heeflijch onn brow.

gallbladder - ne Gaulblada.

gallery - en Je'bied toom ne Bilda Ütstalinj hoole; en langa Gank met en Dack.

galley - ne Koakstow opp en Schepp.

gallipot - en Saulwtopp.

gallon - ne Gal'loon.

gallop - glup, huppasch.

gallows - ne Gaulj, ne Stei'lozh wua Mäarda woare oppjehonge.

gallstone - en Gaulesteen.

galore - fäl, ne good Menj.

galoshes - Äwaschoo.

galvanize - met Sinkj be'laje.

gamble - opp Spell sate, wade, wuchre, spikju'leare, wucha driewe.

gambol - Lostsprinj, Bocksprinj moake.

game - en Spell; Jacht Tiare, Tiare oodda Fäajel dee je'jäajat woare.

gander - en Gaunta.

gang - ne Baund, en Toakel.

gangrene - en Braunt, wan Knoakes aunfange to füle.

gangway - en Derjchgank.

gaol - en Je'fenkjniss.

gap - ne Rets; en T(w)eschentiet.

gape - gaupe, met en opnet Mül kjikje.

garage - en Koareschaup.

garb - Kjleedinj.

garbage - Aufgank.

garbled - äwaschnaupt.

garden - en Goade.

gardensnail - ne Schnigj.

gargle - gorjle.

garish - ne lüde Kol'lea; kuntabunt.

garland - en Bloomekrauns, en Krietje.

garlic - Sche'ssnikj.

garment - en Kjleet, en Aunssüch.

garner - ennspikjre, ennheimse.

garnish - ütstraume.

garniture - Toobehea, Schmuck.

garret - ne Dackstow.

garrison - ne Fastinj.

garrote - aufwarje.

garrulous - sea fonn Räd.

garter - en Strempbaunt.

gas - Gaus'lien, Gauss; en Donnst, en Wint enne Moag ooda enne Doarm.

gas filter - ne Gauss Sie.

gas fitter - en Gaussrualaja.

gas jet - ne Gauss Flaum.

gas pipe - en Gaussrua.

gas stove - en Gausowe.

gasburner - en Gausbrenna.

gash - ne Schmoa, ne Wund.

gasp - no Loft gaupe, schwoa odme, jaupe.

gastronomy - ne koake Konnst, Scheenschmack.

gate - en Puat, ne Hakj, en Tooschlach.

gather - toopsaumle; toopkome, fe'saumle, ennsaumle, oppläse.

gaudy - bunt, ütjputst.

gauge - schot'teare, aufschatse, tak'seare; ne Motklock, en Mäta, en Tala, en Wiesa.

gaunt - denn onn ütjehungat.

gauntlet - ne lange Haunschkje.

gauze - dennet Sseijch, aus Migjenat.

gawk - sea kjikje, glottse.

gay - schaftjch; (dit Wuat haft ne niee Be'dieding wan twee Maunslied dijchta Fe'kjea habe).

gaze - lang aunkjikje.

gazelle - een kjleenet, straumet, Ree.

gear - en tankjet Raut, en Raut met Tanke, en Je'driew.

gear lever - en Je'driew Schwenjel.

geese - Jans.

gelatine - Kolle'derts.

geld - en Hinjst fe'endre too en; Kunta; en Hinjst ütschniede.

gelding - en Kunta.

gem - en Odelsteen, en strauma Steen.

gender - en Je'schlajcht.

genealogy - en Staumberejcht, ne Häakunftlea.

general - aulje'meen.

generality - ne Aulje'meenheit.

generaly - em aulje'meene, äwahaupt, je'weenlijch, meistens.

generate - oppbüe, soo aus Daump ooda Lakjtresche'tät.

generation - en Je'schlajcht; en Tietella.

generator - ne Ma'schien dee Daump ooda Lakjtresch'tät moakt.

generosity - ne Friejäwrijchkjeit.

generous - mildjäwrijch, friejäwrijch, leijcht waut äwrijch habe.

genesis - en Aunfank, ne Häakunft.

genial - läwendijch onn Schaftijch.

geniality - en frooa Senn.

genitals - de Je'schlajchtsjläda.

genius - en Schoapsennja.

genteel - stolt, straum onn niemootsch.

gentile - en Heid, aule dee nijch en Jüd senn.

gentle - mild, saunft, nat; saunftmütijch.

gentleman - en Hargomm.

gently - langsom onn leis, saunft onn frintlijch, behutsaum.

gentry - de Harschoft, de hüage Lied.

genuflect - kjnekjbeene.

genuflexion - ne Kjneebäjung.

genuine - ajcht, rein, trühoatijch.

genus - en Je'schlajcht.

geography - ne Eadbaulkonnst.

geology - Steen onn Je'birjkonnst; ne Lea fomm Eadella.

geranium - ne Ommer'aunje.

gerfaclon - ne sort Hofkje em hüage nuade.

germ - Kjeem.

germaine - fe'waunt.

germinate - kjieme.

gestation - ne droagende Tiet.

gesticulate - gaufle, aumple, fuchtle, met de Oarms weifle.

gesture - met de Henj be'täkjne, wiese.

get - hole, kjriee, woare.

get out - e'rüt met die!.

get up - oppstone.

gets - kjrijcht, holt, woat.

geyser - en Geisa, en heeta Stroom üte Ead.

ghastly - jreslijch, doodesblauss.

gherkin - ne kjleene, ennjelajde Gurkj.

ghost - en Jeist.

giant - en Ries.

gibber - plaupre.

gibberish - en Je'plaupa daut nijch too fe'stone es.

gibbet - ne Doodes Stei'lozh.

gibe - spotte.

giblets - det Hoat, Läwa, hauls fomm Fadafee.

giddy - dieslijch, o(nn)wool.

gift - en Je'schenkj, ne Gow.

gifted - be'goft.

gig - en kjleena Bogge.

gigantic - o(nn)je'heia, riesenoatijch.

giggle - kjijchre, jibbre.

gild - fe'golde, met Golt be'alje.

gill - ne Feschlung.

gimcrack - onnette Sache, soone Sache dee nuscht weat senn.

gimp - en siedna Baunt.

gin - ne sort Spiatiss.

ginger - Enjwa.

gingerbread - Enjwabroot.

gingerly - leis.

gipsy - en Sse'jon.

giraffe - en Jiaropp.

girder - en Brigjebaulkje, en Brigjedräaja.

girdle - ne Weest, en Gort.

girl - ne Me'jal, en Mäakje.

girt - en Gort ommbinje.

gist - de jräfste Ennhault, de Hauptpunkt.

give - jäwe; {I give - ekj jäw}; {you give - dü jefst}; {he gives - hee jeft}; {we give - wie jäwe}; {you give - jie jäwe}; {they give - see jäwe}.

gizzard - ne Foagelmoag, Kropp.

glacier - en Iessboajch.

glad - froo, schaftijch.

gladden - schaftijch moake.

glade - en opna Stijch em Woolt, ne Jlad.

gladiola - ne Goadebloom.

glamour - ne Straumheit.

glance - en Blekj, en Glauns.

glanders - de Rots, ne Peatskrankheit.

glands - Dreese.

glare - en hala Wadaschien.

glare ice - Glodiess.

glass - Glauss; en Späjel; en Farnrua.

glassblower - en Glaussblosa.

glasses - Jläsa; ne Brell.

glassy - jläsrijch.

glaze - be'iese.

glazier - en Fenstafe'kjitta, en Fensta Ennsata.

gleam - blenkjre.

glean - saumle, noläse, tooprope, noarnte.

gleaner - en Oaresaumla, en Oarenoläsa.

glee - ne Freid, ne Freelijchkjeit.

glen - en schmaula Dol.

glib - glautmülijch, ne leijchte Tung.

glide - frie fläje (aus ne Hofkje) , rutsche ooda jlitsche.

glider - en Friefläja.

glimmer - schoma'reare.

glimpse - en korta Blekj.

glint - blenkjre.

glisten - jlitsre.

glitter - blenkjre, schoma'reare.

gloaming - en Tweediesta, en Owentroot.

gloat - sikj freie äwa en aundren sien O(nn)jlekj.

globe - en Baul.

globular - bauloatijch.

globule - en kjleena Baul, soo aus ne Drep Wota.

gloom - ne diestre Ütsejcht, ne Dunkelheit, trüarijch.

glorify - fe'harlijche.

glorious - harlijch.

glory - ne Pracht, ne Harlijchkjeit.

gloss - en Schien.

glove - ne Haunschkje.

glove compartment - ne Bielod enne Koa.

glow - jläje, jläare, schwäle, root schiene.

glower - diesta aunkjikje.

glowing fire - ne Gluaje.

glue - Liem; lieme, kjleewe.

glut - en Üwafluss, äwalode; sikj gauns foll äte.

glutton - en Fielfros.

gluttony - Fielfrosijchkjeit.

gnarled - astijch, gnorrijch.

gnash - gnorsche.

gnat - ne Moschkje; ne Migj, ne kjleene Fläj.

gnaw - gnoage.

gnome - en Eadjeist.

go - go, gone, aufreise.

go between - en Fe'meddla.

go cart - en Kjinjawoage, en Woagkje.

goad - ennoajre.

goal - en Ssiel.

goat - ne Kos.

goat feed - Kose Orfsel.

goatee - en Koseboat, en Kjenneboat.

gobble - en Künhon sien Je'schrejch.

goblet - en kjleenet Wienglauss.

God - Gott.

God speed - Gott met die.

godless - gottlooss.

Godlike - from, gottänlijch. jettlijch.

Godsend - en Gottessäajen.

goes - jeit.

goest - jeist, wankst.

goggles - ne Stoffbrell.

going - gone.

goitre - ne Kropp.

gold - Golt.

goldfinch - en Goltamakje.

goldsmith - en Goltschmett.

gone - wajch, fuat, f'gone, fe'bie.

gong - en Kjlinja met en deepa, holla Toon.

goo - Schma'donns.

good - goot, fein, goots.

good faith - too Good.

good for nothing - en Daugnikjs, en Onnoosel.

Good Friday - Stelle Friedach.

good health - Wool, goode Je'suntheit.

good looking - straum, scheenet Je'lot, straumlotent.

good natured - goot meeenent.

goodbye - au'dee.

goodday - goo(de)ndach.

goodliness - ne Scheenheit.

goodness - Goots.

goodwill - en Woolwunsch.

gooey - backrijch.

goose - ne Gauns.

goose pimples - gaunsehüt, Krüshüt.

goose step - en stiewbeenja Marsch, en Gaunsemarsch.

gooseberry - ne Kjresbäa, ne Stachelbäa.

goosefeathers - Gaunsfadre.

gopher - ne Stapmüss; en Schekjbenjel, en Laupesenja, en Hauntlanga, en Pauslacka.

gorceries - Ütwoa.

gore - met Heana derjchboare; je'ronnet Bloot.

gorge - ne deepe Schlucht; foll fräte.

gorgeous - prachtfoll.

gormandize - foll fräte, schma'rotse.

gorse - ne stachelje Bloomeplaunt.

goshawk - ne Düwehofkje.

gosling - en Gaunsekjikjel.

gospel - det Ewan'jeelium.

gossamer - Hoafst Spandwäw; sea dennet Sseijch.

gossip - en Je'schwauts, en J'plüda, ne Plüda'rie.

gossiper - Klotjedroaga.

got - p. t. of get, kjräjch sing. kräje plur.

gouge - ütwoakje, ütmurjchle.

gourd - ne Raubel.

gourmand - en Fielfros, en Lekjmül.

gourmet - en Scheenschmakja.

gout - Weedoag enne groote Tee; de Schol, Jijcht.

govern - re'jiare, be'harsche.

governable - lenkjboa, waut too lenkje ooda too bandje es.

government - Re'jiarung.

governor - de Oola, de Foda, de Re'jiara.

gown - en Früesskjleet.

grab - platslijch aunfote, haustijch too hoole kjriee.

grace - ne Jnod, ne Gonnst, ütstraume.

graceful - schekjlijch, met en Je'schek.

gracious - jnädijch.

gradation - stoopwiess.

grade - ne Grod; en Daum.

gradual - aul'mälijch.

graduate - ne Grod enne School fe'deene; enn Grode deele.

graft - Plaunte proppe; en Be'kjeepungspriess.

graham flour - Schlijchtmäl.

grain - Je'träajd; en Joaresraunt em Boom.

grain auger - ne Je'träajdschrüw.

grain cleaning - Je'träajd putse.

grain crusher - en Schrooda.

gramaphone - en Grammafoon.

grammar - ne Sproaklea.

granary - en Spikja'.

grand - groot, groossoatijch.

grandchild - en Grootkjint.

granddaughter - ne Grootdochta.

grandeur - ne Pracht.

grandfather - en Grootfod, ne Grootforakje.

grandiloquent - grootpraschrijch räde.

grandiose - groossoatijch.

grandmother - ne Grootmutta, ne Grootmurakje.

grandson - en Grootsän.

grange - en Spikje, ne Schien; en Foarm.

granite - Gra'neet Steen.

granny - ne Grootmutta.

granny knot - en Wiewaknoppe.

grant - en Tooschoss; toostone; be'wellje; waut em sonst jäwe.

granulate - fe'sockre.

granule - en Kuarnkje.

grape - ne Wiendrüw.

grapefruit - ne Pommelmooss.

graphic - kloa onn dietlijch.

grapnel - en kjleena Anka.

grapple - rausle, fote.

grasp - be'jriepe, oppfote; jripse, aunfote, fote.

grasping - be'jiarijch.

grass - Grauss.

grass green - Graussjreen.

grasshopper - ne Heischrakj, en Grausshoppa.

grassmower - ne Graussma'schien.

grassy - graussijch.

grate - en Ross; rausple.

grateful - dankboa.

gratification - ne Be'frädjung.

gratify - be'frädje.

gratis - em sonst. one Koste.

gratitude - ne Dankboakjeit.

gratuitous - friewellijch.

gratuity - en Jeltje'schenkj, ne Be'loonung.

grave - en Grauf; een eanstet Be'näme.

gravedigger - en Graufgrowa.

gravel - Graunt, Kjiess.

gravely - opp eanst.

gravitate - biebäje, nodre, auntrakje.

gravity - ne Wijchtijchkjeit, en Eanst; waut doltrakjt no de Ead.

gravy - Fat, Schmagus.

graze - grose, weide.

grazier - en Feehoad.

grease - Schmäa, Schmurts, Fat; schmäare.

grease spot - ne Schmurtsplack.

greasepot - ne Schmäadoos.

greasy - schmurtsijch, schmäarijch, fatijch.

great - groot, wijchtijch, b'riemt.

great aunt - ne Ellamum.

great uncle - en Elleroom.

greatcoat - en Pol'too, en Äwarock, en Bur'nuss.

greatly - sea, groossoatijch.

greatness - ne Macht.

greed - Be'jia, Jiets.

greedy - be'jiarijch, jietsijch, ra'chullijch.

green - jreen.

greenback - en Jeltssadel.

greenery - Jreens.

greenhorn - en Jreenschnowel, en Nautschät, en Schnoddanäs.

greenish - jrenlijch.

greet - jreesse, be'jreesse.

greeting - en Gruss.

gregarious - Jesalchoft fe'langent.

gremlin - en Häselmenschkje fonn Irrlaunt.

gress - en Ütgank.

grey - greiw, schemmlijch; fe'greiwe.

grey haired - greiwkoppijch.

grey lard - Jreeweschmolt.

greyhound - en Winthunt.

grief - Trüa, Sorj.

grievance - ne Kloag.

grieve - Trüare, sorje, kloage.

grievous - met Schmoate, empfintlijch, drekjent.

grill - het brode.

grim - diesta ütseene.

grimace - Frautse moake, det Je'sejcht fe'trakje, Bre'zhakje moake, Fe'nasse riete.

grime - Drakj, Borkj.

grimy - drakjijch, muzhrijch.

grin - schmüstre, schmunsle.

grind - schliepe, schoape gnorsche, mole, schroode.

grinder - en Schrooda; en Schliepsteen; ne Backtän.

grindstone - en Schliepsteen.

grip - en Jreff, ne Hauntjreff.

gripe - gruntse, grum'sauje.

grisly - opp'scheislijch, jreslijch, gruslijch.

grist - Kornmäl.

gristle - Gnurpel.

gristly - gnurplijch.

grit - Jrett; Staunthauft.

gritty - saundijch.

grizzly - greiwlijch; en groota Boa.

groan - stäne.

groats - Howajrett.

grocer - en Ütwoahendla.

grog - en Schnaups.

groin - de Denninj.

groom - en Briegaum; en Peatskjnajcht.

groove - ne Groow, ne Foa, ne Ran.

grope - em diestre no waut fote.

gross - twalf Duts; groff, waut schmutsjet; scheibijch.

grossness - ne Groffheit.

grotesque - opp'scheislijch.

grouchy - brumsch.

ground - Ead, en Grunt; je'mole, je'schläpe.

ground cherry - ne Eadkjoasch.

groundhog - en Eadhunt.

groundless - Gruntlooss.

groundscoop - ne Schleep.

groundwork - ne Gruntloag.

group - ne Grupp, ne Schwitt.

grouse - Raupheena; grumsauje.

grout - wan en Schwien enne Ead weelt; denna Sse'ment too miare.

grove - en kjleena Bosch.

grovel - deemütijch krüpe.

grow - wausse; trakje, soo aus ne Arnt.

growl - gnorre.

growler - en kjleena Bogge; ne sort Fesch; en kjleena Iessboajch.

grown up - ütjewosse.

growth - en Je'wauss, en Je'dalj.

grub - weele; ne Mod.

grudge - Neid, Aufgonst, nijch jenne.

gruel - ne eefache Jret.

gruesome - gruslijch.

gruff - ruch, ne ruche Stemm; fe'drisslijch.

grumble - grum'sauje, brumle, schlauje, wettre, schon'deare, koll'bäakjre.

grumpy - premlijch, grum'saujsch, brumsch, fe'schrowe, de'dwäa.

grunt - gruntse, murkjse.

guarantee - birje, gootsaje.

guaranty - ne Birjschoft.

guard - en Aunstaultswajchta; oppe Hutt senne, fäasejchtijch senne; oppwäare, be'woare.

guardian - en Fäaminda, en Oppsejchta.

guardianship - ne Fäamindaschoft.

gudgeon - en Poat fonn en Je'henkj.

guess - rode, mootmose.

guest - en Gaust.

guestroom - ne Gauststow.

guffaw - en lüdet Je'lach.

guidance - ne Leidinj, ne Rajchtschnua.

guide - stiare, lenkje; leide; en Leida, en Be'jleita; de Rejchtung wiese.

guilder - en Gulden (Hollandisch Jelt.).

guile - eenem met Fauschheit hinjat Lijcht feare.

guillotine - ne fraun'sseesche Steil'ozh e(nn)jerejcht Mäarda ommtoobrinje.

guilt - ne Schult.

guiltless - one Schult.

guilty - schuldijch, jeltijch.

guinea fowl - Poadelheena.

guinea pig - en Ka'nienkje.

guise - ne Je'stault, ne Loa(w).

guitar - ne Gi'toa, ne Ji'toa.

gulf - en Aufgrunt.

gull - ne Meew.

gullet - en Gorjel, en Schluckat.

gullible - leijchtgloowsch, leijcht too be'schumle.

gully - en langa, deepa Growe.

gulp - en groota Schlucks.

gumbo soil - Tapaleem.

gummy - gummijch.

gumption - Jrett; en Äwanämungsjeist.

gums - Tänefleesch.

gun - ne Flint, en Je'wäa; {shot-gun - ne Schrootflint}.

gun barrel - ne Loop.

gunpowder - Scheet Pulwa.

gunshot - en Flinteschoss.

gurgle - klunkre, speele, schurjle, gorjle.

gush - met en folla Stroom rane.

gust - en haustja Wint.

gusto - me Fe'jnäje.

gusty - windijch.

gut - ne Doarm; ütnäme.

gutstring - ne Doarmseid.

gutter - ne Groow, ne Ran.

guzzle - schwalje.

gymnasium - ne groote Spälhaul.

gypsum - ne sort Jips.

gyrate - kjriesle.

gyroscope - en Kjriesel.

gyve - spaune, fassle.

haberdasher - en Kortwoahendla.

habiliment - Kjleedinj.

habit - en Aunssüch, ne Maun'dearinj; ne Au(n)jwanheit; Nekje, Ssoote, Sitte.

habitable - wonboa.

habitation - ne Woninj.

habitual - ne Au(n)jewanheit.

hack - hacke, too'hacke; en Bogge dee too fe'meede es.

hackney - en Peat daut too fe'meede es.

had (p. t. of have) - haud.

haddock - en Seefesch.

hag - ne Hakjs, ne Strunts, ne Stint, ne Keschlelje.

haggard - wilt onn fe'ssoddat lote.

haggis - ne Schottische Moltiet Howajrett, Schopshoat, Lunge onn Läwa enne Schopsmoag je'koakt.

haggle - striede, jüde, stribble.

hail - Hoagel, hoagle; fonn wiets roope.

hailstones - Hoagelsteens.

hair - Hoa.

hair clipper - en Hoaschnieda.

hair in a bun - en Hoaschups.

hair permanent - Düawalle.

hair ribbon - ne Hoaees. en Hoabaunt.

hairband - en Hoabaunt.

hairbreadth - en Hoabreet, en hepkjes Hoa.

haircomb - en Hoa Kaum.

haircurler - en Hoakrüsa.

hairdresser - en Hoakjinstla.

hairdressing - Hoakonnst.

hairless - one Hoa, kolkoppijch.

hairnet - en Hoanat.

hairparting - en Hoastrijch.

hairpin - ne Hoaspald.

hairy - hoarijch.

halberd - en Spiess ooda Akjs aus Je'wäa enne oole Tiede.

halcyon - stell onn frädlijch.

hale - fresch onn Je'sunt.

half - haulf, de halft.

half breed - en Haulfbrit, ne Brittefrü.

halfhearted - one Moot, mootlooss.

halfhitch - en Dobbelschlach.

halfwit - en Eefeld.

halfwitted - eefletijch, laupsijch.

halibut - en Seefesch.

hall - ne Haul, ne grotte, lange Stow, en Gank.

hallow - heilijch moake.

hallowed - heilijch.

hallstand - en Kjleedastenda.

hallucinate - biesta räde.

hallway - en Gank.

halo - en Lijchtrinkj.

halpful - be'helplijch.

halt - lom; stell hoole.

halter - en Haulta.

halve - enn halft deele.

halyard - en denna Säajelstrank.

ham - en Schinkje; en Spucht.

hamburger - Klopps.

hames - Heems.

hamlet - en kjleenet Darp.

hammer - en Homa; homre.

hammer handle - en Homastäl.

hammock - en Henjbad.

hamper - en Korf; en Steen em Wäaj schmiete.

hamster - en kjleenet Gnoagtia.

hamstring - ne Hackesän; de Hackesän derjchschniede.

hand - ne Haunt, ne Grauj, ne Kleiw(vulg); Hauntschreft; Üarewiesa.

handbag - ne Haunttausch, ne Jelttausch.

handbell - en Deschkjlinja.

handbill - en Hauntssadel.

handbook - en Hauntbüak.

handbreadth - ne Hauntbreet.

handclasp - en Hauntdrekje.

handcuff - en Henjspaunsel.

handful - ne Hauntfoll.

handicapped - Kjarpa behindat.

handicraft - ne Hauntoabeit.

handiwork - Hauntwoakj.

handkercheif - en Schneppeldüak.

handle - en Stäl, ne Jräp, Haulm; haun'teare.

handlebars - ne Lenkjstang.

handmaid - ne Käakjsche.

handover - äwaräkje, hanräkje.

handrail - en Wollm.

handsome - aunstendijch, schekjlijch, schmock, straum.

handwriting - ne Hauntschreft.

handy - paussent.

hang - henje.

hanger - en Henja, en Henjsel.

hanger on - en Aunhenja.

hangnail - en Nietnoagel.

hanker - en Janka.

hansom - en Tweeroda, en Krota.

haphazard - mau soo fonn o(nn)je'fäa.

hapless - o(nn)jlekjlijch.

happen - Fäafaule, er'äjne, pas'seare.

happened - daut be'gauf sikj, doa wort.

happiness - ne Freid, Jlekj.

happy - froo, fe'jnäjcht, foll Freid, schaftijch, freelijch.

harangue - lankwielijch räde.

harass - baudre, nerkje, oppräaje.

harbinger - eena dee em Fer'üt Tiedinj brinjt.

harbour - en Howe; hakje.

hard - hoat, sea, schwoa.

hard of hearing - schwoahearijch.

harden - hoat woare.

hardening of the arteries - Odafe'kaulkjinj.

harder - hoada, dolla.

hard-headed - stekjsenninjch.

hardihood , hardiness - ne Hoatlijchkjeit.

hardship - ne Schwiarijchkjeit.

hardware - Iesawoakj.

hardy - hoatlijch.

hare - en groota Hos.

harelip - Hoseschoa.

haricot - ne witte Schaubel.

hark - horjch.

harlem drops - Hoalemma Dreppe.

harlot - ne Hua.

harm - en Schod; schod doone, schädje, schuracke, fe'latse, too splät kome.

harmful - schätlijch.

harmless - nijch je'fäadlijch, one Je'foa.

harmonic - scheenkjlinjent.

harmonious - wan Stemme scheen toop pause biem sinje.

harmonize - harmon'eare; wan twee goot toop foadijch kome.

harmony - Harmo'nie.

harness - en Säl, en Peatsje'scherr; Säle opplaje, oppscherre.

harp - ne Hoap.

harp music - Hoapespell.

harpist - en Hoapespäla.

harpoon - en Fesch Spiess.

harridan - ne oole Strunts.

harrier - en Hose Hunt.

harrow - ne Äajd, äajde.

harry - baudre, fe'tilje, ploage.

harsh - ruch, schoap, strenj.

harshness - ne Strenjheit.

hart - en Hersch.

hartshorn - en Herschhuarn.

harum scarum - Hauls äwa Kopp.

harvest - Eifst, Hoafst, ne Arnt; eifste, arnte.

harvester - en Binja.

has - haft.

hash - ne Brie.

hasp - ne Hausp.

hassock - en ütjepulstatet Sche'balkje.

haste - en Haust, en Iel, spoode, met Haust.

hasten - iele.

hastily - bosijch, haustijch.

hasty - ielent, bosijch, hottsijch.

hat - en Hoot.

hatch - ne Luck; broode, ütbroode.

hatchet - en Biel, ne Akjs.

hate - en Hot, hasse.

hateful - fe'hast.

hatred - Hot.

haughty - stolt, hüachnäsijch.

haul - schlape, feare, fuawoakje.

haunch - en Schinkje, ne Lenj, ne Hoft.

haunt - ploage, be'spüake; en Oppenthault, en Loaga.

have - hab, ha' haw.

have mercy - jaumre, er'boarme.

haven - ne Tooflucht, en Howe.

haversack - (Howasack?) en Rigjesack, en Packsack.

havoc - ne Demo'learung, ne Fe'nijchtung.

hawk - ne Hofkje.

hawser - en dikja Strank.

hawthorn - ne hachelje Roos.

hawthorn berries - Hachelbäare.

hay - Hei.

haybarn - ne Heischien.

haycage - ne Reep.

haycage bar - ne Reepesprot.

haycock - ne Hei'kopits, en kjleena Heihüpe.

hayloft - en Heibän, en Staulebän.

hayrack - een Heibacks.

hayrick - ne Hei'kopits.

hayride - ne Hottsbonkje Foat.

haysling - ne Heischlenj.

haystack - en Heihüpe.

haysweep - ne Heischlap.

hazard - ne Je'foa.

hazardous - je'fäadlijch.

haze - en leijchta Näwel.

hazel - nätbrün.

hazelnut - ne Hausselnät.

hazy - näwlijch.

he - hee.

he can - hee kaun.

he could - hee kunn.

he eats - hee at.

he has - hee haft.

he hears - hee heat.

he helps - hee halpt.

he is - hee es.

he knows - hee weet.

he loses - hee fe'list.

he makes - hee moakt.

he may - hee mach.

he must - hee mott.

he needs - hee bruckt.

he said - hee säd.

he says - hee sajt.

he sees - he sit.

he shall - hee saul.

he sleeps - hee schlapt.

he strews - hee streit.

he will - hee woat.

he would - hee wudde.

head - en Kopp, en Haupt; en Fäaschta; de Fäahaunt näme.

head dress , head gear - Kopptijch.

head over heels - heistakopp; Hauls äwa Kopp.

head shake - en Kopp scheddre, en Koppnekje.

head shawl - en Schleedüak, en Koppdüak.

headache - Koppweedoag, Kopprietinj.

headcheese - Siltkjees.

headend - Koppenenj.

heading - Üwaschreft.

headless - one Kopp.

headlong - one be'sonne.

headmaster - en School Fäaminda.

headpiece - en Koppstekj.

headquarters - en Hauptkwa'tea.

headstrong - baulstiarijch.

headway - en Wiedakome, en Ferwoats kome.

headwind - Wint fonn fäare, jäajewind.

heady - leijchtkoppijch.

heal - heele, tooheele.

healed - heel.

health - en Heil, ne Je'suntheit.

health resort - en Küa Uat, en Je'suntheits Uat.

healthy - je'sunt, koasch, kjoanijch.

heap - en Klompe, en Hüpe; oppklompe, toopschoawe.

hear - heare.

hearse - en Doodewoage.

heart - en Hoat.

heart failure - Hoatschlach.

heart felt - fonn Hoate.

heart rending - fonn Hoate fe'ssoajcht.

heartburn - Soodebrenne.

hearth - en Heat, en Fiaspell, ne Rea.

heartless - kjeen Metfeelent.

hearty - fonn Hoate jeare.

heat - ne Hett; hette.

heat register - en Hettross.

heatedly - hetsijch.

heater - en Hetta.

heathen - en Heid.

heathenism - en Heidentüm.

heave - häwe.

heaven - de Himmel.

heavenly - himmlisch.

heavier - schwanda.

heaviest - schwanste.

heaviness - ne Schwoarheit.

heavy - schwoa.

heavy heart - en schwoaret Hoat.

hectic - wilt häa gone, iewrijch.

hedge - ne Hakj.

hedgehog - en Schwienhunt, en Eadhunt.

hedgerow - ne Hakj fonn Struck.

hedonism - Ple'zheasocht.

heed - acht jäwe, oppmoakjsaum senne; Acht, Oppmoakjsaumkjeit.

heedful - fäasejchtijch, oppmoakjsaum.

heedless - one acht.

heel - ne Hack aum Foot; ne Aufsat aune Schoo.

hefty - groot onn stoakj.

heifer - ne Stoakj, ne junge Koo, en Kjiess.

height - ne Hejcht.

heinous - opp'scheislijch, jreslijch.

heir - ne Oaw.

heirless - one Oaw.

heirloom - en Oawstekj.

hell - de Hal.

hello - goo(de)ndach.

helm - en Schepstia, ne Roodel.

helmet - ne Kjriejesmets.

help - Help, halpe, be'deene.

helper - en Halpa, Biehutscha, Hauntlanga, Laupesenja.

helpless - onnbeholpe, rotlooss.

helpmate - en Helpkom'rod.

helter skelter - derjche'naunda.

hem - en Soom, ne Not; ommseeme.

hemisphere - de haulwe Eadbaul.

hemlock - en Dauneboom; ne sort Jeft.

hemmorhage - sea bleede.

hemmorrhoids - Ma'riede, Hemariede.

hemp - Hamp.

hemstitch - en ladja Soom.

hen - ne Han.

henbane - ne jeftje Stüd.

hence , henceforth - fonn nü aun.

henchman - en Aunhenja.

henhouse - Heenastaul.

henpecked - wan de Frü de Bekjse drajcht.

henroost - ne Heenafloak.

hepatitis - de jäle Socht.

her - äa, däa, ar.

herald - eena dee Niess ooda Norejcht brinjt.

herb - Krüt, Grauss.

herbaceous - krütoatijch.

herbivorous - Krütfrätent.

herd - ne Häad, ne Ta'bün, ne Schwitt; heede.

herdsman - en Hoad.

here - hia, häa.

hereafter - fonn nü aun, enne Tookunft.

hereby - hiamet.

hereditary - metjeorwe.

heresy - ne faulsche Kjoakjelea.

heretofore - bott nü.

herewith - met dit, hiamet.

heritage - en Oawgoot, ne Oawschoft, ne Häakunft.

hermetic - loftdijcht.

hermit - en Eensiedla.

hernia - en Bruch.

hero - en Helt.

heron - en lankbeenjet Wotafoagel, en Schietareia.

herring - en kjleena Seefesch, en Häarinkj.

hers - äat, äare, det äaje.

herself - sikj selfst.

hesitate - sieme, one ent'schlote, lüre, trigjtrakje.

heterodox - irrgloowsch.

heterogeneous - fe'schiedenoatijch.

hew - heiwe, hacke.

hexagon - sassakjijch.

hiatus - en Bruch.

hibernate - em Schlop äwawintre.

hiccup - schnucke.

hickory tree - en witta Waulnät Boom.

hidden talent - ne fe'stoakne Gow.

hide - en Fal; fe'stäakje, fe'krüpe, fe'woare.

hidebound - moaga, en bät enjhoatijch.

hideous - oppscheislijch.

higgeldy piggeldy - toopjemenjt.

high - hüach.

high chair - een hüaga Kjinjastool.

high German - hüag Dietsch.

high school - ne Hüachschool.

higher - hejcha.

highest - aum hejchste.

highland - Hüachlaunt.

highness - ne Hejcht.

highway - en Hüachwajch.

hike - en Spat'seagank.

hilarious - oppjeheitat, sea schaftijch.

hill - en läaja Boajch.

hilt - ne Schweatjräp.

him - am; däm.

himself - sikj'selfst.

hind - hinja, hinje; ne Herschkoo.

hinder - hinjre, hindre.

hindfoot - hinjafoot.

hindmost - det hinjaschte.

hindquarter - en Hinjafeadel, ne Hinjahoft.

hindrance - ne Hinjaness.

hinge - en Je'lenkj; doafonn aufhenje.

hinny - en Falm fonne en Hinjst onn ne Äselkobbel.

hint - en Winkj, stell auntoofestone jäwe.

hip - ne Hoft.

hip bath - ne Setbod.

Hippopotamus - en Nielpeat.

hire - meede, aunnäme.

hired man - en Kjnajcht.

hirsute - hoarijch, met Hoa be'wosse.

his - sien, siene, sient, det sienje; {on his account - sienswäaje, sienshaulwe}.

hiss - ssisse, soo aus ne Schlang.

historian - en Je'schijchte Schriewa.

historical - Je'schijchlijch.

history - Je'schijchte fonne Fe'gangenheit.

hit - schlone, traf, heiwe; en Heiw, en Schlach.

hitch - en Unjaspaun; spaune, aunspaune; fassle.

hitch together - toop spaune.

hither - hiahäa.

hither to - bott nü.

hive - en Bieeromp.

hoar - Iessgreiw; oolt.

hoard - toopspoare, opphiepe, enngaundre, jietse.

hoarding - en Brädatün.

hoarfrost - Riep, wan Jewauss met Näwel be'frist.

hoarse - heesch.

hobble - dee Feet be'spaune, fassle; hinkje.

hobby - ne Leefhaber'rie, en Tietfe'drief.

hobbyhorse - en Schockelpeat.

hobnob - ne Je'salschoft feare.

hobo - en Süsenjel.

hock - ne Tiarehack; en Kjnejchel; ne Kjneekjäl.

hod - en Troch toom Täjle oppe Schullre droage, en Täjeltroch.

hodgepodge - ne Mischmausch.

hodman - en Hauntlanga.

hoe - ne Hack, en Schüwa; weede, hacke.

hog - en Schwien.

hogshead - ne groote, heltane Tonn; (Gal'loon).

hoist - ne Trits; enne Hejcht tritse.

hold - hoole; ne Frachtstow opp en Schepp.

hole - en Loch.

holiday - en Heljedach, en Fastdach.

Holland - Hollaunt.

holler - belkje, bloare, schriee, gaulme.

hollow - holl, ne Hollinj; ütholkjse.

hollyhock - ne Stockroos.

holocaust - en groota Braunt; ne groote Menschefe'nijchtung.

holograph - eenem siene äjne Hauntschreft.

holy - heilijch.

Holy Scriptures , Holy Writ - de Helje Schreft.

Holy Trinity - de Helje Dree Eenijchkjeit.

homage - en Unjadon.

home - Tüss; en Heim.

homeless - one Heim.

homely - gaunss eefach, one Schmuck; o(nn)jebilt.

homesick - bangrijch.

homesickness - en Bang, en Banga.

homestead - ne Heimstäd.

homeward - no Hüss opptoo.

homey - tüsijch.

homicide - en Mort.

homily - ne Prädj.

hominy - Kornbrie.

hominyblock - en Pitschkjeklotts.

homsexual - en Jungesschenda, ne o(nn)jesunde Leew tweschen twee Manna.

hone - wate, schliepe; en Watsteen.

honest - opprejchtijch, trühoatijch.

honesty - ne Opprejchtijchkjeit.

honey - Honnijch.

honeycomb - en Honnijchkorf.

honeycombed - lajchrijch.

honeyed - honnijchseet.

honour - ne Ea, en Rüm; eare, be'loone.

hood - ne deepe Mets.

hoodwink - aunschmäare; hinjat Lijcht feare.

hoof - en Hooft, ne Kleiw.

hoof it - too Foot gone.

hoof manicure - ütwoakje.

hook - en Hoake, en Knage, ne Kraump; aunhoake.

hooker - ne Hua.

hooligan - en Gaussebenjel.

hoop - en Bauntiesa.

hooping cough (whooping cough) - de bleiwe Hoost.

hop - opp een Foot hupse.

hope - ne Hopninj, hope.

hopefully - hoffentlijch.

hopeless - one Hopninj.

hopper - en Romp, en Je'träajd Trejchta.

horde - ne Häad.

horizon - de Hori'ssont.

horizontal - too lood.

horn - en Huarn, en Blosdinkj, en Bloshuarn.

horned - je'heanat.

hornet - ne kjleene, wille Bie.

hornpipe - en Schottischa Dauns; ne Schottische Fleit.

horrible - schrakjlijch, gruslijch, schauderhauft.

horror - ne Grül, en Grusel.

horse - en Peat, en Hiescha.

horse dealer - en Peatshendla.

horse race - ne Peatswad, wan Pead enne Wad rane.

horse radish - Mäaradikj.

horsebarn - en Peatsstaul.

horsebrush - ne Peatsbarscht.

horsefly - ne Brams.

horsemanship - ne Riedkonnst.

horseplay - growet Spos.

horsepond - ne Peatsdrenkj.

horsepower - Peatskrauft.

horseshoe - en Hoofiesa.

horsestall - en Peatsrüm.

horsetrader - en Peatshendla, en Tüscha, en Schachra.

horsey - en Hiescha.

horticulture - ne Goadekonnst.

hose - en Schlauch; Stremp.

hosier - en Stremphendla.

hospitable - oppnäment.

hospitality - ne Oppnom.

host - en Gaustweat; ne groote Menj.

hostage - en faustjenomna dee woat jehoole aus Birj.

hostel - en Gausthüss fe Stu'dente; en Weatshüss.

hostess - ne Weatsche.

hostile - fientlijch.

hostility - ne Fientlijchkjeit.

hot - heet, schwool.

hotbed - ne Broodstäd; en Bloomebeet.

hotblooded - heetet Bloot, hetsijch.

hotel - Ho'tel.

hound - en Winthunt, en Hunt.

hour - ne Stund.

hourhand - en Stundewiesa.

hourly - aule Stund.

house - en Hüss; unja Dack brinje.

house breaker - en Ennbräakja.

housedress - en Hüsskjleet.

household - ne Hüsshault.

householder - en Hüssfoda.

housekeeper - ne Hüssfrü, ne Kjäakjsche.

housewarming - ne Fenstakjast.

housewife - ne Hüssfrü.

housing - en Oppdach.

hovel - ne kjleene Kot.

hover - schwäwe.

how - woo.

how much? - woofäl?.

however - dannoch, emma'han, woomäajlijch.

howl - jül, me'neewre.

howser - en dikja Strank.

hub - en Meddelpunkt.

hubbub - en Klo'mua.

hubcap - ne Kolw.

hue - ne Kol'lea.

hug - ommoarme. leefkoose, drekje, ommhaulse.

huge - o(nn)jeheia groot.

huge fellow - en Wikjsa.

hull - ne Schall, ne Schlüw; aufschlüwe, ütschlüwe; en Scheppsromp.

hum - somme, bromme.

human - en Mensch.

human form - ne Mensche Je'stault.

human logic - Menschefe'staunt.

human race - Menscheje'schlajcht.

humanity - de Menschheit.

humble - deemütijch.

humbug - en Schwindel, Dommheit.

humdrum - lankwielijch.

humid - feijchte Loft, naut, schmoddrijch.

humidity - ne Feijchtijchkjeit.

humiliate - be'schnütse.

humility - ne Deemüt.

humming - en Je'brüzh, en Je'rüzh.

humour - en Witts, en Spos, ne Sennung, too Mül räde.

humourous - sposijch.

hump - en Puckel.

humpbacked (hunchbacked) - pucklijch.

hunanitarian - en Menschefrint.

hundred - hundat.

hundredth - hundatstel; de hundatsta, de hundatste.

hunger - Hunga.

hungry - hungrijch.

hunk - en grootet Stekj.

hunt - ne Jacht; jäajre.

hunter - en Jäaja.

hurdle - ne Hindaniss, waut em Stijch steit.

hurdy gurdy - ne Drei Orjel.

hurl - schmiete, schliesre.

hurricane - en Urkaun.

hurry - spoode, iele, sikj reffle, bose, sikj reare; en Iel, en Bos.

hurry up - spood die! rea die! rausch! reffel die!.

hurt - wee doone, fe'latse, be'schädje, fe'ssoajcht, fe'schloage, schuracke.

hurtful - schätlijch.

husband - ne Frü äa Maun; spoare.

husbandman - en Büa.

hush - stellsenne.

husk - ne Korn Oa aufschalle.

husky - forsch.

hussy - ne aufjebräjde Frü ooda Me'jal.

hustle - spoode.

hut - ne kjleene Kot.

hutch - en Klotje.

hybernation - en Wintaschlop.

hybrid - en Tia ooda ne Plaunt dee nijch ajcht es.

hydrangia - ne dree mol aundasch.

hydrant - en Fiarua.

hydrogen - Wotastoff.

hydrophobia - ne Rusche Hunjskrankheit.

hydropower - Wotakrauft.

hyena - en willet Tia Hunjsänlijch.

hygiene - ne Rennlijchkjeitslea.

hymn - en Kjoakjeleet.

hyperactive - spanstijch, wälijch.

hypercritical - äwa'driewent dodle.

hyphen - en Bräakjtäkjen.

hypocricy - en Heijchel.

hypocrite - en Heijchla, en Glautmül.

I - ekj, pers. pronoun.

I am - ekj sie.

I became tired - Ekj wort meed.

I become tired - Ekj woa meed.

I can - ekj kaun.

I could - ekj kunn.

I eat - ekj ät.

I have - ekj hab.

I hear - ekj hea.

I help - ekj halp.

I know - ekj weet.

I lose - ekj fe'lea.

I make - ekj moak.

I may - ekj mach.

I must - ekj mott.

I need - ekj bruck.

I said - ekj säd.

I say - ekj saj.

I see - ekj see.

I shall - ekj saul.

I sleep - ekj schlop.

I strew - ekj strei.

I will - ekj woa.

I would - ekj wud.

ibex - en Steenbock.

ice - Iess.

ice tongs - ne Iesstang.

iceberg - en Iessboajch.

icebound - em Iess ennjefroare.

icebox - en Iessschrank, en Iessschaup.

icebreaker - en Iessbräakja.

icefloe - Schwamiess.

icicle - en Iesstaupe.

iconoclast - en Biltfe'doawa; en Gloowefe'doawa.

icy - iesijch.

idea - ne Ie'dee, en Je'danke, ne Äwa'laj.

ideal - fäabiltlijch.

ideas - Biefal.

identical - krakjt äwa'reen.

identify - faust stale.

identity - en Ütwiess.

idiom - ne Rädensoat.

idiosyncracy - ne opp'poate, wundaboare Äjenschoft.

idiot - en Eefelt, en Daumelskopp.

idiotic - eefeltijch, daumlijch.

idle - mässijch, nuscht doone.

idleness - ne Mässijchkjeit.

idly - mässijch.

idolatry - en Aufgottsdeenst.

idolize - too en Aufgoot moake.

if - wan, auf, em Faul.

if not - wan nijch.

ignite - aundstekje.

ignition - Fia, en Aunstekje.

ignoble - schauntboa.

ignomony - ne Schaund.

ignoramus - en O(nn)jeleada.

ignorant - o(nn)jeleat, o(nn)wissent.

ignore - sikj o(nn)wissent stale, nijch acht jäwe.

ilk - ne Sort.

ill - krank.

ill advised - en schlajchta Rot jejäft; one be'docht.

ill bred - schlajcht oppjetrocke; onnbe'schläpe.

ill fated - o(nn)jlekjlijch.

ill feeling - ne Onneenijchkjeit.

ill humour - ne Fe'drisslijchkjeit.

ill luck - schlajchtet Jlekj, O(nn)jlekj.

ill natured - ne Boosheit.

ill timed - too o(nn)rajchta Tiet.

ill treated - schlajcht be'haundelt.

ill will - en Groll.

illegal - jäajenem Je'sats, bütrem Je'rejcht.

illegible - nijch too läse.

illegitimate child - en Huarebauljch, en Natüakjint.

illiberal - enjhoatijch, beschrenkjde Je'danke.

illicit - one Erlaubniss.

illimitable - one Jrense.

illiterate - o(nn)jeleat.

illness - ne Krankheit.

illogical - o(nn)feninftijch, one Pe'dumkje.

illuminate - be'lijchte; er'kjläare.

illusion - O(nn)woarschienlijchkjeit.

illusive - wan de Woarheit eenem ent'wescht.

illusory - o(nn)woarschienlijch.

illustrate - fäamole, biltlijch erkjläare, biltlijch be'schriewe, aufbilde.

illustration - en Aufbildung.

image - en Bilt, en Aufbilt, en Aufgott, waut eem Späjel too seene es; ne ne Fäastallung.

imaginable - denkjboa.

imaginary - ennjebildet.

imagination - Ennbildung.

imaginative - ne fäabedochte Äwalaj.

imagine - sikj waut fäastalle ooda ennbille.

imbecile - en Schwacksennja.

imbibe - sikj daut drinkje jenne.

imbrue - met Bloot derjchnate.

imbue - be'jeistre met Je'feel; foll felle.

imitate - no ope, no moake, no doone, no schnacke.

imitation - en Nomoaksel.

immaculate - Eesswitt, gauns rein.

immature - nijch riep, nijch ütjewosse.

immeasurable - o(nn)mäajlijch too mäte.

immediately - fuat(s) oppe'städ, üagenblekjlijch, stracks.

immemorial - fonn jehäa, sea oolt.

immense - sea groot, onnje'heia groot.

immerse - unjaducke.

immersion - en Unjajeduck.

immigrant - en Ennwaundra.

immigrate - ennwaundre.

immigration - ne Ennwaundrung.

imminent - waut fuat(s) woare saul, drinjent, driewent.

immobile - onnbewäajlijch, stellstonent.

immobility - ne Onnbewäajlijchkjeit, en Stellstaunt.

immoderate - one Mot.

immodest - onnaunstendijch, een'doontijch, onnbescheide.

immodesty - ne Onnbescheidenheit.

immolate - opp opfre.

immoral - o(nn)sitlijch, onnmo'ralisch.

immorality - ne Onnsitlijchkjeit.

immortal - eewijch läwe, niemols stoawe.

immortality - ne Onnstoawlijchkjeit.

immortalize - eewijch em Je'denkj hoole.

immovable - onnbewäajlijch.

immune - en Schuts (jäajen).

immunity - Frie fonn, en Be'schuts.

immure - ennmiere, be'moake.

immutable - onnfe'endalijch.

imp - en Goaschthaumel, en goaschtaja Benjel; en Beesa Jeist.

impact - en Enndruck; en Stooss.

impair - schwakje, weinja weat moake.

impale - oppspekje.

impalpable - waut eena nijch feele ooda fe'stone kaun.

impanel - ennschweare.

impart - metdeele.

impartial - onnparteiisch, je'rajcht.

impassable - wua Derjchgank o(nn)mäajlijch es.

impasse - kjeen Ütwajch.

impassion - deep be'wäaje.

impassive - onnempfinlijch.

impatience - ne O(nn)jedult.

impatient - one Jedult, rietent, o(nn)jeduldijch.

impeach - fe'kloage.

impeachment - ne Klacht.

impede - hindre, hinjre.

impediment - ne Hindaniss.

impel - ferwoats driewe.

impending - waut bool fäafaule saul, dreiwent.

impenetrable - o(nn)mäajlijch derjch too drenje.

impenitent - nijch reed toom äwa'reen moake.

imperative - en Muss, drinjent, needijch.

imperceptible - schwoa too seene, meist nijch too seene.

imperfect - o(nn)follkome.

imperial - kjeisalijch.

imperil - enn Je'foa stalle.

imperious - fäasajrijch.

imperishable - nijch fe'jenkjlijch.

impermeable - wua flissendet nijch derjch kaun.

impersonal - onnper'seenlijch.

impersonate - sikj fe'stalle aus ne aunder Per'soon.

imperturbable - nijch leijcht nar'wees, wäm nuscht ruckst.

impervious - dijcht, wua nuscht derjch kaun.

impetuous - haustijch onn one be'docht.

impetus - en Schwunk.

impiety - ne Gottloosijchkjeit.

impinge - aunsteete, doafonn aufhenje.

impious - gottlooss.

implacable - gaunss fe'ssoajcht.

implant - en'enn plaunte.

implement - en Jreetschoft Toobe'hea; ennfeare.

implicate - fe'wekjle.

implication - ne Fe'wekjlung.

implicit - stell onn onnbedinjt.

implore - prachre, aunligje.

imply - too fe'stone jäwe, en Winkj jäwe.

impolite - onnheeflijch; onnbescheide.

impoliteness - ne Onnheeflijchkjeit.

imponderable - too deep too fe'stone.

import - Woa em Laund en'enn brinje; ne Wijchtijchkjeit.

importance - ne Wijchtijchkjeit.

important - wijchtijch.

importer - en Haundelsmaun dee Woa em Laund en'enn brinjt.

impose - oppbade.

impossibility - ne O'mäajlijchkjeit.

impossible - o'mäajlijch.

imposter - eena dee sikj fe'stalt aus en aundra omm Schwindel too driewe.

impotent - schwack, nijch em Staund, Onnmacht.

impound - ennspoare, ennpounje.

impoverish - oam moake.

imprecate - fe'wensche, fe'fluche.

impregnable - nijch derjch too drinje.

impregnate - schwanga moake.

impress - en Enndruck moake; auftäkjne.

impression - en Enndruck.

impressionable - empfintlijch.

impressive - oppfaulent, aunjriepent.

imprint - en Stampel; stample; en Enndruck moake.

imprison - ennstoppe, em Je'fenkjniss schmiete.

imprisonment - e(nn)sette.

improbable - nijch jleeflijch, onnwoarschienlijch.

improbity - ne O(nn)sittlijchkjeit.

impromptu - one reedjemoakt, jlikj ütem Kopp.

improper - onnaunstendijch.

impropriety - ne Onnbescheidenheit, ne Onnsittlijchkjeit.

improve - fe'bätre, ütbätre, bätre, bäta moake.

improvement - ne Fe'bätrinj.

improvident - kjeene Fäasorj moake; nijch fäarätijch.

imprudent - met O(nn)schult, one be'sonne, nijch sittlijch.

impudent - o(nn)feschämt, onnheefijch, heiwtänijch.

impugn - eenem sien Wuat enn Froag stale.

impulse - met en Stooss sikj besenne.

impunity - one Strof.

impure - nijch rein; nijch ajcht.

impurity - ne O(nn)rennlijchkjeit.

impute - Schult jäwe, be'schuldje.

in - enn, e'nenn, benne, enne, em, 'nenn, e'nenna.

in case - em Faul.

in front of - fer, ferre, ferrem.

in short - kort'omm.

in the - em, enn, enne.

in the lead - fäa'ropp.

in the near future - em korten.

inability - nijch em Staund too doone, onnfäijch.

inaccessible - nijch toojenkjlijch.

inaccurate - nijch rajcht, nijch je'neiw.

inaction - one Je'rooj; en Stellstaunt.

inadequate - nijch je'nüach.

inadmissable - nijch e'nenn lote.

inadvertently - nijch met Fliet.

inalienable - faust jestalt, nijch too endre.

inalterable - nijch fe'endalijch.

inane - one Sswakj.

inanimate - one Läwe; fleiw.

inapplicable - o(nn)mäajlijch auntoowende.

inappropriate - nijch paussent.

inapt - o(nn)jeschekjt.

inarticulate - nijch dietlijch.

inasmuch - wiels, soo wiet aus.

inattention - ne Onnoppmoakjsomkjeit.

inaudible - nijch too heare, stell.

inaugurate - ennweie, ennfeare, ennsäajne.

inauguration - ne Ennweiung, en Ennsäajne.

inauspiciously - one Oppseene.

inborn - e(nn)jebuare.

incalculable - o(nn)mäajlijch too be'räakjne.

incandescent - witt heet, witt jläjent.

incantation - ne Be'hakjsinj.

incapability - en Onnfäijchkjeit.

incapable - nijch fäijch.

incapacitate - onnfäijch moake.

incarcerate - ennstoppe.

incarnate - waut fomm Flesech es.

incarnation - Mensch woare, fe'kjarpre.

incautious - niijch füasejchtijch.

incendiary - waut Fia aunsate meent.

incense - seeta Rüak enne Kjoakj.

incensed - very angry.

incentive - en Drief.

inception - en Aunfang.

inceptive - au(n)fangs.

incertitude - ne O(nn)'sejchaheit, ne O(nn)je'wessheit.

incessantly - eendrajchtijch, one oppheare.

incest - en Blootschaund enne Fa'mielje.

inch - en Ssoll.

incident - en Toofaul.

incidentally - toofallijch.

incinerate - fe'brenne.

incise - opschniede.

incision - en Schnett.

incisors - de Fäatäne.

incite - oppreitse.

incivility - ne Onnheeflijchkjeit.

inclement - reiw onn ruch, strenj, soo aus reiwet, strenjet Wada.

inclination - ne Neijung, ne Äwaneijung.

incline - äwaläne; steil.

inclined - too Mood.

include - met'ennschlüte.

incognito - unja en framda Nome.

incoherent - nijch toophenjijch.

incombustible - nijch too fe'brenne.

income - Ennkom, Ennom.

incommensurable - nijch met je'weenelje Mot too mäte.

incommode - be'laustje.

incommutable - nijch too fe'tüsche.

incomparable - one Fe'jlikj.

incompatible - nijch too fe'droage.

incompetent - nijch fäijch, nijch em Staund to doone.

incomplete - nijch foadijch, nijch follstendijch.

incomprehensible - nijch be'jrieplijch.

inconceivable - nijch fäatoostalle, nijch too fote.

inconclusive - nijch faust be'stemmt.

incongruous - nijch paussent.

inconsequential - nijch wijchtijch.

inconsiderable - nijch be'diedent fäl.

inconsiderate - nuscht äwrijch fe en aundren.

inconsistent - onnbestendijch.

inconsolable - nijch too treeste.

inconspicuous - nijch oppfaulent.

inconstancy - ne Onnbestendijchkjeit.

incontinence - nijch em Staund sikj met de Je'schafte to kontro'leare.

incontrovertible - nijch too fe'striede.

inconvenient - onnpausent.

incorporate - toopschriewe aus eent; enn eent fe'endre.

incorrect - o(nn)rajcht, faulsch, fälahauft, nijch rajcht.

incorrigible - eena dee sikj nijch fe'bätre lat.

incorruptible - wäa sikj nijch fe'leide lat; waut sikj nijch fe'doawe lat.

increase - toonäme, jrata ooda mea woare, meare, fe'meare; ne Toonom.

incredible - o(nn)jleeflijch, o(nn)woarschienlijch.

incredulous - schwoa too jleewe.

increment - en Toosauts, ne Toonom.

incriminate - be'schuldje.

incubate - broode, ütbroode.

incubator - ne Broodma'schien.

inculcate - ennpräaje.

inculpate - dodle, be'schuldje.

incumbent - dee doa nü em Aumt es; waut eenem oppjelajt es.

incur - sikj selfst oppbade.

incurable - nijch too heele.

indebted - schuldijch senne, fe'flijcht.

indecent - onnaunstendijch.

indecision - ne Onnentschlotenheit.

indecisive - onnentschlote.

indeed - auladinjs, freilijch.

indefatigable - one meed woare.

indefensible - waut nijch too fe'teidje ess.

indefinable - waut nijch too be'stemme es.

indefinite - onnbestemmt.

indelible - waut nijch üttoolasche ess.

indelicate - groff, schentlijch.

indemnity - ne Fe'sejchrung jäajen Schod.

indent - enbucke.

indenture - enndinje, ne Be'stemmung en Lealinkj enntoodinje.

independence - Selfstfetrü.

independent - onnaufhenjijch, äjensennijch, selfststendijch, stekjsennijch.

indescribable - nijch too be'schriewe.

indestructible - waut nijch too desto'weare jeit.

indeterminate - onnbestemmt.

index - en Re'jista.

index finger - de easchte Finja.

Indian - en Indi'auna.

Indian file - en Gaunsemarsch.

Indian Summer - en Nosomma, en Oole Wiewa Somma.

indicate - wiese, hanwiese, be'täkjne.

indication - en Täkjen.

indicator - en Wiesa.

indict - schreftlijch fe'kloage.

indictment - ne Aunkloag ferem Je'rejcht.

indifference - ne Jlikjjeltijchkjeit.

indifferent - jlikjjeltijch.

indigenous - e(nn)jebuare.

indigent - sea oam.

indigestion - wan de Moag waut nijch fe'deiwe kaun; wan eenem de Sood brennt.

indignant - oajrijch.

indignity - ne schauntboare Be'haundlinj.

indigo - lijchtbleiw.

indirect - met en Ommtoch.

indiscernible - nijch too unja'scheede.

indiscreet - one be'docht, onnbe'scheide.

indiscretion - ne onbe'dochte Be'jäwenheit.

indiscriminate - one Unjascheet.

indispensable - wua eena sikj nijch kaun one halpe.

indispose - weatlooss moake.

indisposed - onnpaussent; nijch em Staund senne too doone; nijch je'sunt feele.

indisputable - waut nijch too fe'striede es.

indissoluble - waut nijch opptooleese es.

indistinct - nijch kloa, onndietlijch.

indistinguishable - nijch üten'een too scheede, nijch too unjascheede.

indite - waut schriewe.

individual - een, eena, ne Per'soon.

individuality - ne Per'seenlijchkjeit, ne Äjenschoftlijchkjeit.

indivisible - waut nijch too deele es.

indolent - fül, molsch.

indomitable - en aunhoolenda Jeist.

indoors - benne, em Hüs.

indubitable - one je'twiewelt.

induce - aunstejeare, bewäaje.

induction - ne Ennweiung, en Ennfeare.

indulge - wäa sien äjnen Opptiet stellt.

industrial - ne Indust'rieschoft.

industrious - flietijch, fleissijch.

industry - en Oabeitsje'schaft, Fliet.

inebriate - be'süpe, en Be'sopna.

ineffable - nijch üttoospräakje.

ineffective , ineffectual - wan daut nijch wirkjt.

inefficient - nijch follstendijch.

inelegant - one Schmack, schmacklooss.

ineligible - nijch paussent ooda wälboa.

inept - o(nn)je'schekjt, eefeltijch.

inequality - ne O(nn)jlikjheit.

inequitable - o(nn)jerajcht.

inert - reastell; one en Je'rooj.

inertia - waut sikj nijch reat.

inestimable - nijch too schot'teare.

inevitable - waut nijch fäatoobäje es.

inexact - mau fonn o(nn)je'fäa.

inexcusable - nijch too entschuldje.

inexhaustible - waut nijch kaun aula woare; one meed woare.

inexpedient - one Sswakj.

inexpensive - billijch, wollfeilijch, nijch dia.

inexperienced - one Er'foarung, oner'foare.

inexpiable - waut nijch too fe'jüwe es.

inexplicable - waut nijch to er'kjläare es.

inexpressible - waut meist nijch too fe'stone es.

infallible - nijch em Staund Fäla too moake.

infamous - schauntboa.

infancy - ne Kjintheit.

infanticide - en Kjinjamort.

infantry - Footsol'dote.

infatuation - ne Fe'blindung.

infect - aunstekje, soo aus ne Kjrankheit.

infection - ne Aunstekjung.

infectious - aunstekjent.

infer - aunnäme, auntoofestone jäwe.

inference - ne Meeninj.

inferior - weinja weat, läaja.

inferiority - en läajra Staunt.

infernal - haloatijch.

infest - besate.

infidel - ne Per'soon one Gloowe.

infidelity - Onntrüet Be'näme.

infiltrate - langsom derjchdrinje, derjch siepre.

infinite - one Enj.

infirm - schwack, one Krauft, brakjlijch.

infirmary - en Krankenhüss.

infirmity - ne kjarpalijche ooda ne mo'ralische Schwackheit.

inflamation - ne En'tsindung.

inflame - en'tsinde; schlemm woare.

inflate - opp püste, opp blose, foll pompe.

inflation - en Ütdanse.

inflect - bäje, det Wuatenj endre.

inflexibility - ne Stiewheit, en Stekjsenn.

inflexible - nijch too bäje.

inflict - aundoone.

influence - Ennfluss, en Enndruck; be'ennflusse.

influenza - de Flu, de Jrip.

influx - Toofluss.

inform - be'rejchte, Norejcht brinje.

informal - Räajellooss.

informality - ne Formloosijchkjeit.

informant - en Plüdasack, en Klotjedroaga; en Spie'joon.

information - Fe'scheel, Norejcht, Be'scheit.

infraction - en Räajelbruch.

infrequent - nijch foake, selde.

infringe - äwaträde.

infuriate - ennoajre.

infuse - en'ennjeete.

ingenious - schoapsennijch.

ingenuity - en Schoapsenn.

ingenuous - frie onn open'boa.

ingest - enn näme.

ingots - fresch je'gotne Me'tolstekja.

ingrained - ennjewosse.

ingratiate - ennschmeijchle, ennflekjre.

ingratitude - en Onndank.

ingredient - en Toorot, Toobehea.

ingress - Enngank.

inhabit - be'wone.

inhabitable - wonboa.

inhabitant - en Ennwona.

inhale - ennhole, opphole, ennodme.

inherent - äjenschoftlijch.

inherit - oawe, met oawe.

inheritance - ne Oawschoft, en Oawgoot, en Oawdeel.

inhibit - hinjre, em Stijch senne.

inhospitable - nijch oppnäment.

inhuman - o(nn)menschlijch.

inhumanity - ne O(nn)menschlijchkjeit.

inimical - fientlijch.

inimitable - o(nn)mäajlijch no too ope.

iniquitous - sintlijch.

iniquity - Sind, O(nn)jerajchtijchkjeit.

initial - aunfangs.

initiate - ennfeare, ennweie, pa'reare.

initiative - de Fäarhaunt näme.

inject - ennspretse.

injection - Ennspretsung.

injudicious - ne O(nn)schuldje Be'jäwenheit.

injure - fe'latse, too splät kome.

injurious - schätlijch.

injury - ne Fe'latsung.

injustice - ne O(nn)je'rajchtijchkjeit.

ink - Tint.

inkling - ne Oninj.

inkstand - en Tintfaut.

inky - tintijch.

inland - Bennalaunt.

inlet - ne Bucht.

inmate - en Aunstaultsgaust.

inmost , innermost - bennaschte.

inn - en Weatshüss.

innate - e(nn)je'buare.

inner - ennalijch.

innkeeper - en Gaustweat.

innocence - ne O(nn)schult.

innocent - o(nn)schuldijch.

innocent one - en O(nn)schuldja, ne O(nn)schuldje, en O(nn)schuldjet.

innocuous - nijch schätlijch.

innovate - nieet ennfeare.

innovation - waut nieet.

innuendo - en Winkj, mett'n Finja wiese, fonn wiets auntoofestone jäwe.

inoculate - ennimpfe.

inodorous - one Je'roch.

inoffensive - nijch je'fäadlijch.

inoperative - nijch wirkjent.

inopportune - nijch je'läaje.

inordinate - one Mot.

inorganic - onnor'ganisch, metjeholpnet Je'wauss.

inpatient - en Kranka em Krankenhüss.

inquest - ne aumtelje Unja'säkjung.

inquietude - ne O(nn)rü.

inquire - froage, forsche, Nofroag.

inquisition - ne strenje Unjasäkjung.

inquisitive - nieschearijch.

inquisitor - en Unjasäkjungsjerejcht.

insalubrious - o(nn)jesunt.

insalubrity - ne O(nn)jesuntheit.

insane - errsennicjh, wonsennijch.

insanity - en Errsenn, en Wonsenn.

insatiable - nijch too sädje.

inscribe - en'ennschriewe.

inscrutable - nijch üt tooforsche, nuscht ütem Jesejcht too läse.

insect - O(nn)jesseffa.

insecticide - Jeft jäajen O(nn)jesseffa.

insectivorous - O(nn)jesseffa frätent.

insecure - o(nn)sejcha.

insecurity - ne O(nn)sejchaheit.

insensibility - ne Onnemp'fintlijchkjeit.

insensible - onnemp'fintlijch.

insensitive - one Je'feel.

inseparable - nijch üten'een too trane.

insert - e'nennstäakje, bielaje, biestäakje, ennsate.

insertion - ne Ennsatung.

inshore - dijcht biem Eewa.

inside - benne.

insidious - heemlijch hinjalestijch.

insight - Ennsejcht.

insignificance - ne Je'rinjheit.

insignificant - be'diedungslooss; misrijch.

insincere - nijch trü, onnopprejchtijch.

insinuate - fonn Wiets auntoofestone jäwe, derjche Bloom räde; sikj ennschmeijchle.

insinuation - en Winkj, en Ennjeschmeijchel.

insipid - one Schmack, fleiw, ploa.

insist - drinjent senne.

insistent - drinjent; insolence o(nn)feschämt.

insolent - o(nn)feschämt, nijch too fe'droage, schwiendriest.

insoluble - waut nijch too fe'deiwe es.

insolvent - bank'rutt.

insomnia - schloploose Tiede.

insomuch - soo wiet aus.

inspect - unja'säkje, noseene.

inspection - ne Oppsejcht, ne Unja'säkjung.

inspector - en Enn'spakjta, en Oppsejchta.

inspiration - en Ennodme; ne Be'jeistrung.

inspire - opphole; be'jeistre.

instability - ne Onnbestendijchkjeit.

instalment - poatwies, stekjwies.

instance - Rekjs.

instant - en Üagenblekj.

instantly - üagenblekjlijch.

instead - enne Städ.

instep - en Bennafoot.

instigate - aunstejeare, ennhitse.

instill - langsome onn aul'mälijch be'leare.

instinct - ne ennjebuarne Natüa.

institute - nee Aunstault; ennfeare.

institution - en Aunstault.

instruct - unja'rejchte.

instruction - ne Lea, ne Unjarejcht.

instructor - en Leara.

instrument - en Späldinkj; en Je'rät.

insubordinate - o(nn)jeuarsaum.

insufferable - nijch üttoohoole.

insufficient - nijch je'nüach, nijch je'näjent.

insular - inseloatijch; ne Be'schrenkjtheit.

insulate - aufspoare.

insulation - ne Aufspoarinj.

insult - be'leidje; ne Be'leidjung.

insupportable - nijch too fe'droage, nijch too unjastette.

insurance - ne Fe'sejchrung.

insure - fe'sejchre.

insurgents - soone Lied dee em Laund jäajen de Re'jiarung and Je'satsa Je'wault driewe.

insurmountable - o(nn)mäajlijch too äwa'kome.

insurrection - en Oppstaunt jäajen de Rejiarung.

intact - gaunss foll'stendijch onn one fe'reat.

intake valve - ne Ennämsklaup.

intangilble - nijch too be'jriepe, nijch too feele, soo aus en Je'spanst.

integer - ne gaunsse Ssol.

integral - gaunss foll'stendijch.

integrity - ne Foll'komenheit, ne Foll'stendijchkjeit.

intellect - en Fe'staunt.

intellectual - soona met en hüach je'bildet Fe'staunt.

intelligence - en Fe'stentniss.

intelligent - ensejchtijch.

intelligible - fe'stentlijch.

intemperance - one Mot.

intend , intention - en Fäanäme.

intendant - en Fäasjchta; en Fe'waulta.

intended - ne Brüt ooda en Briegaum; ne Aufsejcht.

intense - sea, haftijch.

intensify - stoakja moake.

intensity - ne Krauft, ne Haftijchkjeit.

intent - en Fäanäme; ne Aufsejcht.

intention - soo aus intent.

intentional - met Fliet, aufsejchtijch.

inter - be'eadje, be'growe.

interact - Fe'kjea habe, met aundre fe'kjeare.

intercede - fe'meddle, twesche gone.

intercession - ne Fe'meddlinj.

intercessor - en Fe'meddla.

interchange - fe'tüsche, ommwakjsle, aufwakjsle.

intercourse - Fe'kjea, Ommgank.

interdict - baune.

interest - Enntrass; Inte'resse.

interesting - intra'ssaunt, auntrakjent.

interfere - mankmenje, mankmische; de Näs mank stäakje.

interference - en Mankjemenj.

interim - en Tweschentiet.

interior - fonn benne.

interlace - toopflajchte.

interline - t(w)eschene Lienjes schriewe.

interlock - toopfollje, toopflajchte.

interlocutor - eena dee enn'n Je'spräakj deel nemmt.

interloper - en one je'kroagda Gaust; eena dee sikj one je'froagt en'enn drenjt.

interlude - ne T(w)eschentiet.

intermarry - ne fe'mischte Friea'rie.

intermediary - en Fe'meddla.

interment - ne Be'eadjung.

interminable - one Enj, denkjestiet.

intermingle - toopmenje.

intermission - ne Paus; ne T(w)eschentiet.

intermittent - han o' wada, wakjselhauft.

intern - en Stu'dent dee aus Dokta wieda leat onn em Hospitol deent.

internal - bennalijch, ennalijch, fonn benne.

international - internatsjo'nal. aule Lenda ennschlüte.

interpolate - t(w)eschen schüwe.

interpret - Äawasate, ütlaje, er'kjläare, dollmatsche.

interpretation - ne Äwasatung, ne Er'kjläarung.

interpreter - en Dollmatscha, en Ütlaja, en Äwasata.

interrogate - ütforsche, be'froage.

interrogations - en Fe'hea.

interrupt - fe'sieme, mankräde, mankspäle.

intersect - derjchschniede.

intersection - ne Kjrietsgauss.

intersperse - mank streie.

interstice - en T(w)eschenrüm.

intertwine - derjchflajchte, toopflajchte.

interval - en T(w)eschentiet, en T(w)eschenrüm.

intervene - mank staupe, fe'meddle.

intervention - ne Fe'meddlung.

interview - unja'hoole, ne Unja'hoolinj; ütforsche.

interweave - toopflajchte.

intestate - one Testament stoawe.

intestine - Doarm, Maussdoarm.

intimacy - dijchtet Fe'kjea, en per'seeneljet Fe'heltniss.

intimate - en goodet Fe'trüe.

intimation - ne Be'diedinj.

intimidate - ennschuchtre.

into - em, enn'n, enne.

intolerable - nijch too fe'droage.

intolerance - ne O(nn)jedult aundre Mensche jäajenäwa.

intolerant - o(nn)jeduldijch.

intone - aunstemme, Tonn jäwe.

intoxication - en düna Toostaunt; ne Be'diedende Oppreitsung.

intractable - nijch too lenkje, nijch too bandje.

intransigent - stekjsennijch, stoakoppijch.

intrepid - kjeen angst, sea brow.

intricacy - ne Häakja'rie, ne fe'wekjelde Schwiarijchkjeit.

intricate - fe'häakjat, fe'wekjelt.

intrigue - ennalijch, det bennaschte.

introduce - fäastale, be'kaunt moake, ennfeare.

introduction - ne Ennleidinj; ne Fäastallinj.

introspection - sikj selfst be'trachte, aun sikj selfst denkje.

intrude - mank drenje one je'kroacht.

intruder - en Fe'bräakja.

intrusion - en E'nennjedrenj.

intuition - ne Oninj.

inundate - äwaschwame.

inundation - ne Äwaschwaminj.

inured - je'want.

invade - aunjriepe, aunfaule.

invalid - en Badkranka; onnjeltijch.

invalidate - onnjeltijch moake.

invaluable - fäl weat, weatfoll, hüachjeschatst.

invariable - onnfe'endalijch.

invasion - en Aunjreff, en Aunfaul.

invective - en Schempwuat, en Fläkjwuat (Fluchwuat).

inveigh - lüd schelle, lüd dodle.

inveigle - fe'leide.

invent - nieet ütdenkje, waut freschet ütjrebble, ütfinje.

invention - en niea Ütfunk.

inventor - eena dee aule sorte nieet ütjrebbelt.

inventory - en Jeedare'jista.

inverse - ommjekjeat.

inversion - ne Stelpomm.

invert - äwakopp stale.

invertebrate - en Tia one Rigjstrank.

invest - Jelt opp Fe'deenst ütliee.

investment - ne Jelt Ütgow opp Fe'deenst.

investor - en Jelt Ütliea.

inveterate - ennjewartelt.

invidious - fe'hast.

invigorate - oppfresche.

invincible - nijch too äwamajchte.

inviolable - waut mott heilijch bliewe onn nijch enn Schaund je'brocht.

inviolate - waut mott toch je'lote.

invisibility - ne Dunkelheit.

invisible - waut nijch sejchtboa es.

invitation - ne Ennlodinj.

invite - ennlode, hankroage.

inviting - auntrakjent.

invocation - en Säajen.

invoice - ne Woaräakjninj, en Schultssadel.

invoke - aunroope.

involuntary - nijch friewellijch.

involve - fe'wekjle.

involvement - en Fe'kjea, en Ommgank.

invulnerble - be'schutst, wäm nuscht woare kaun.

inward(s) - no benne, bennalijch, ennalijch.

iodine - Jood.

IOU (I owe you) - en Schultssadel, 'ekj sie die schuldijch'.

irascibility - ne Wut.

irascible - wuttent.

irate - oajrijch, fe'oajat.

ire - ne Wut, en Oaja, en Groll.

irepressible - nijch dol ooda trigj too hoole.

iridescent - schaumrearijch.

iris - ne Schelp'lelje.

irk - ennoajre, schacke'neare, oajre.

iron - Iesa; en Prassiesa; prasse.

iron bars - Iesasprote.

iron dust - Iesaspon.

iron filings - Iesaspoon.

iron monger - en Iesahendla.

iron rod - ne Iesastang.

ironclad - met Iesa be'schloage.

irradiate - be'schiene, be'strole.

irrational - o(nn)feninftijch.

irreconcilable - o(nn)mäajlijch äwa'reen too moake.

irredeemable - nijch trigj too kjeepe.

irreducible - nijch kjlanda too moake.

irrefutable - nijch too fe'striede.

irregular - o(nn)räajelmässijch.

irregularity - ne O(nn)räajelmässijchkjeit.

irrelevancy - waut kjeen Sswakj haft.

irrelevant - sswakjlooss.

irreligious - one Gloowe.

irremedial - waut nijch too heele es.

irremissable - waut nijch too fe'jäwe es.

irreparable - waut nijch trajcht too moake es.

irreproachable - wäm nijch too dodle jeit.

irresistible - waut nijch too wadastone es.

irresolute - onnentschlote.

irrespective - one enn Be'tracht näme.

irresponsible - nijch fer'auntwuatlijch.

irretrievable - nijch trigj too kjriee.

irreverent - ne Ea enthoole.

irrevocable - nijch trigj too endre.

irrigate - wotre, jeete.

irrigation - ne Be'wotrinj.

irritable - neiw, leijcht au(n)jestat.

irritatation - ne Be'laustjung, ne Oajaniss.

irritate - be'laustje, beesre, ennoajre.

island - ne Insel.

islet - ne kjleene Insel.

isolate - aufsondre, aufspoare.

isolated - ee(n)siedlijch.

isolation - ne Aufsondrung.

issue - ne striedende Froag; ne Ütgow; äwa'dül kome; de Nokomende.

istall - ennsate.

isthmus - en Launtenj.

itch - ne Jäakj, ne Gnauts; präakjle, kreiwle; en grootet Fe'lange; kjrizhle.

itchy - kreiwlijch, spekjrijch.

item - en Stekj enne Sseitung, en Aufschnett; en Punkt.

iterate - wadahole.

itinerant - en Reisenda, ne Reisende.

itinerary - en Reisplon.

its - sien, sient, äa, äat.

itself - sikj'selfst, sikj.

ivory - Aulfensteen.

ivy - ne Rank.

j - Jott.

jab - en Püaks, en Stooss, püakse.

jabber - en Je'schwieta, schwietre, en Je'kjwäta.

jack o lantern - en Kjarps La'toarn.

jackal - en Huntoatjet, willet Tia.

jackanapes - en Schlinjel.

jackass - en Äsel, en Burra; en Hol'lunk.

jackboots - hüage Steewle.

jacket - en Waums, en Wanninkj, ne Jack.

jackknife - en Kjnipsmassa.

Jacob - Joakob.

jade - en fe'brucktet Peat; ne loose Frü; en kostboara Steen.

jag - en Schlapsel, en kjleenet Feeda.

jagged - tankijch, as ne Kaunt fonn en je'broaknet Glauss.

jail - en Je'fenkjniss, en Kjarkja.

jailer - en Je'fenkjnisswajchta.

jam - faust kjlame, jamse; ennjekoakt Frucht, Wrenj.

jangle - kjlinjre.

janitor - en Aunstaultswajchta.

January - Jaunwoa, Je'haunwoa.

Japan - Ja'paun.

japan - lacke, jle'siare.

jar - ne Kruck; en Schrüwglauss; en Rucks; dräne.

jargon - en Je'schwieta daut schwoa too fe'stone es; ne be'sondre Rädensoat dee too en je'wesset Je'hault je'heat.

jaundice - jäle Socht, ne Läwa Krankheit; Gaulsocht.

jaunt - ne korte Spat'seareis.

javelin - en Spiess toom schmiete.

jaw - ne Kjenn, en Unjamül, ne Kjeew.

jay - en Foagel, Heista änlijch.

jealous - aufjenstijch.

jealousy - Aufgonst.

jeer - spotte, jniesre; en Spott.

jellied - kolle'dertsijch.

jeopardize - opp Spell sate.

jeopardy - ne Je'foa.

jerk - tekje; en Tekjs, en Rucks, en Sauts.

jerkin - en Waums, ne Jack.

jersey - ne Wolljack.

jest - en Spos, spose, ulkjse.

jester - en Sposdriewa.

Jesus - Jesus.

jet - ne Gauss ooda Wotastrol.

jet black - pekj schwoat.

jet flame - ne Gaussfiastrol.

jettison - äwabuat schmiete.

jetty - ne steenane Waunt aum Eewa omm daut Wota too bräakje.

Jew - en Jüd.

Jewish harp - ne Jüdsche Hoap.

jiffy - en Üagenblekj.

jig - en lostja Dauns.

jigger - ne Trits opp'm Schep; en kleenet Glauss toom Schnaups mäte.

jilt - de Kjiep jäwe.

jimmy - ne Bräakjstang, en Koofoot.

jingle - kjlinjre.

job - ne Oabeit.

jobber - en Stekjoabeida; en Groothendla.

jocky - en Wadritta.

jocose - sposijch.

jocular - foll Spos.

jog - langsom rane omm Be'wäajung to habe.

join - aunschlüte; toop pausse, toop lausche.

joiner - en Descha.

joint - en Jlett, en Je'lenkj, (en Alboage es en Je'lenkj) ; en Stekj Brodfleesch.

joint fluid - Jlädwota.

joint heir - ne Metoaw.

jointly - je'meenschoftlijch, toop.

jointure - ne Frü äa Oawgoot.

joist - en Kjrietsbaulkje, en Fluadräaja, en Stenda.

joke - en Sposkje, en Faks, en Wits.

jolly - lostijch, freelijch.

jolt - een stoakja Rucks, en Stucks, stuckse.

jostle - mett'm Alboage buchle, buckse.

jot - en kjleenet Bät.

journal - ne Sseitung, en Doagesblaut.

journalism - Sseitung Schreft.

journalist - en Sseitung Schriewa.

journey - ne Reis, ne Foat.

jovial - schaftijch, freelijch.

joviality - ne Freelijchkjeit.

jowl - en Koda, en Unjamül.

joy - ne Freid, ne Lost.

joyful - foll Freid, froo, fe'jnäjt, Häaj.

joyride - ne Lostfoat.

jubilant - sea schaftijch.

Judaic - jütsch.

Judaism - en Jüdentüm.

judge - en Rejchta; rejchte, fe'uadeele.

judgment - en Uadeel.

judicial - waut en Je'rejcht aunbelangt.

judiciary - det Je'rejchtsaumt em groote gaunse.

judicious - klüak, schoapsennijch.

jug - ne Kruck.

jugular - de Haulsoda.

juice - Sauft.

juiciness - ne Sauftijchkjeit.

juicy - sauftijch.

July - Jüli.

jumble - ne Mischmausch, waut toopjemenjdet.

jump - sprinje, hupse; en Sprunk.

jumper - en Hupsa; en Me'jalleskleet.

jumpy - nar'wees.

junction - wua twee Lienjes toopkome; en knoppe.

juncture - ne Fe'binjung, en Je'lenkj; en Tietpunkt.

June - Jüni.

juneberries - Jünibäaare.

jungle - en dijchta, diestra, nauta Woolt.

junior - jinja.

juniper berries - Wacholda bäare.

junk - Prell, Aufgank, Schunt; Päakjelflesch.

junket - Schmauntsup; en Fast; ne Fe'jnäjungsreis.

junkfood - Fros (Hard 's').

junky - prellijch.

juror - en Ennjeschwoarna.

just - blooss, jrots, meist; je'rajcht, opprajcht.

just like - jrodentoo, jrod soo aus.

just now - nü jrots, jrots.

just so - jrod soo.

justice - ne Je'rajchtijchkjeit; en Rejchta.

justification - ne Rajchtfoadjung.

justify - rajchtfoadje.

jut - erütstäakje, erüthenje.

jute - ne Plaunt dee je'ruckt woat toom Radne Sakj moake.

juvenile - junk, kjindisch.

juxtaposition - jäajenäwa jelajcht, jäajenäwa je'stalt.

kaiser - en Kjeisa.

kale - bleiwa Kommst.

kaput - ka'put.

katydid - grausshoppa äneljet O(nn)jesseffa.

keck - kockhaulse.

keel - en Schepdräaja ooda Unjaschlach.

keen - schoapsennijch; spets.

keenness - schoapsennijch.

keep - hoole, oppbewoare; dürhauft.

keep a promise - Wuathoole.

keep the peace - Fräd hoole.

keep up - je'rode.

keepsake - en Au(n)jedenkj.

keg - en kjleenet Faut.

kennel - en Hunjsstaul, en Hunjsklotkje.

kerchief - en Düak.

kernel - en Kuarn.

ketch - en kjleenet Säajelschep.

kettle - en Grope, en Kjätel.

key - en Däareschlätel; ne Toonhejcht em Je'sank.

key note - en Grunt Toon.

keyboard - Orjel ooda Piano Finjaspläte.

keyhole - en Schlätelloch.

keyhole saw - ne Spuntsoag, en Fuchsschwauns.

keystone - en Akjsteen.

khaki - dikjet, wollnet Sseijch toom Sol'dote Kjleed moake met ne jälbrüne Kol'lea.

kick - mette Feet steete, hassre, stankre.

kid - en Kjint; ne junge Kos.

kidgloves - Haunschkje fonn fienet Koselada.

kidnap - Mensche fe'schlape.

kidney stone - en Nearesteen.

kidneys - Neare.

kill - doot schlone, doot moake, schlachte, ommbrinje.

kill time - Tiet dootschlone.

killdeer - en Kjiewikj.

killjoy - en Freideseara.

kiln - en Täjelbrenna; en Brennowe toom dräje.

kilogram - en Kjielo.

kilts - Schottische Manna äare korte Rakj.

kin - em Frintschoft, ne Fe'wauntschoft.

kind - ne Sort; en Je'schlajcht; leeftolijch.

kindliness - ne Leeftolijchkjeit.

kindness - leeftolijchkjeit be'wiese.

kindred - soo aus kin.

kinetic - be'wäajent.

king - Kjeenijch, Kjennink.

kingbird - en Sprockheista.

kingdom - en Rikj, en Kjeenijchrikj.

kingdom of heaven - det Himmelrikj.

kingfisher - en Iessfoagel.

kinship , kinfolk - soo aus kin.

kipper - ne Sort je'soltne Fesch.

kirk - ne Kjoakj enn Schottlaunt.

kiss - en Kuss, en Poss; kusse.

kit - ne Reistausch.

kitchen - ne Kjäakj, ne Koakstow.

kitchen towel - en Aufdräjshaundüak.

kitchenmaid - ne Kjäakjsche.

kitchenrange - en Koakowe.

kite - ne Droak.

kith - soo aus kin.

kitten - en Kautje.

kitty - ne Miets.

kleptomaniac - eena dee sikj je'dwunge felt too stäle.

knack - en Be'jriff, en Hauntjreff.

knapsack - en Rigjsack.

knave - en Hol'lunk.

knead - kjnäde, kjnelle, kjnibble.

knead trough - en Backtroch, en Däjchtroch.

knee - ne Kjnee.

knee pants - Kjneebekjse.

kneecap - ne Kjneeschiew.

kneel - han kjnee'e.

knell - en Doodeskjlinja.

knick knacks - Nipsache.

knickerbockers - Kjneebekjse.

knickers - Frües Unjabekjse.

knife - en Kjnief, en Massa.

knife blade - ne Massakjlinkj, en Massa blaut.

knife sharpener - en Watsteen.

knifepoint - ne Massaspets.

knight - en Ritta; en Schachstekj.

knighthood - Rittatiet, Rittaschoft.

knit - kjnette.

knitting needle - ne Kjnettnotel.

knittingstuff - Knettijch.

knob - en Knoop, en Knubbel, en Knupps.

knobby - knubblijch.

knock - aun puttre, kloppre.

knock kneed - Puttakjnee'e, no benne krommbeenijch.

knocker - en Kloppa.

knockout - be'sennungslooss schlone.

knoll - en kjleena Boajch.

knot - en Knope; ne See Miel; fe'kjneppe.

knotted - fe'kjnept, fe'wekjelt, schwiarijch, knoppijch.

knout - ne Knut.

know - weete, kjane, fe'stone.

know it all - en Weissheitspensel, en Ooltnäs, en Schnoddanäs.

knowest - weetst.

knowing - be'wust.

knowingly - met en be'wust. met Fliet.

knowledge - en Kjantniss, ne Be'kauntschoft.

knowledgeable - klüak.

knuckle - en Kjnejchel, Kjnäwel.

knuckle duster - en iesana Rinkj äwre Füst.

knuckle under - gauns nojäwe, oppjäwe.

kohlrabi - Kommst dee en bät ne kjleene Wruck likjent.

kosher - wan Noarinj woat fonn en Jüde Prädja jesäajent dan es dee kosher.

kudos - Loff.

kulak - en rikja Ruscha Foarma.

kvass - Kwaus, en eefacha Ruscha Bea fonn Broot je'moakt.

label - en Ssadel.

labial - met de Leppe.

laboratory - ne Proowkoma, ne Unjasäkjungsstow.

laborious - ommstentlijch.

labour - ne Oabeit, en Racka; Je'burts Schmoate.

labour force - ne Maunschoft.

labourer - en Doagesleena, en Oabeida, en Hauntoabeida.

labyrinth - en fe'ssaubelda Stijch.

lace - tooschneare; Spetse, Kjnepkje.

lacerate - too'riete, Fleesch fe'riete, derjchriete.

laceration - ne too'rätne Wund, derjchjerätnet Fleesch.

lachrymose - too hiele, hielrijch.

lack - fäle, mangle.

lackadaisical - een'doontijch.

lackey - en Kjnajcht, en Biehutscha, en Pauslacka.

laconic - spoasaum met Wead.

lacquer - Lack.

lactation - Malkj jäwe.

lad - en Jung, en Benjel.

ladder - ne Lada.

lade - lode, opplode.

ladle - en Schleef; ennschape.

lady - ne Taunte.

ladybug - en Hermauns Peatkje. (Howa Peatkje).

ladylove - ne Leefste.

ladyship - ne je'eade Frü.

lag - hinje bliwe.

laggard - en Fülens.

lagoon - ne La'goon.

laid - läd.

lake - ne Läajcht, en See.

lamb - en Laum, Laumsfleesch.

lambkin - en Laumkje, en Matsa.

lame - lom.

lameness - ne Lämung.

lament - kloage, jaum'reare, koll'bäakjre, wettre, schlauje, krach'eele, schlemme.

lamentable - jaumalijch, toom jaumre.

lamentation - en Jaum'rea, en Jauma, en Je'jauma.

lamp - ne Laump.

lamp chimney - en Laumpeglauss.

lamp shade - en Laumpeschorm.

lamp wick - ne Laumpedacht.

lamprey - en Iel, en langa, denna Fesch.

lance - en langet Ritta Spiess; en Schwäa opschniede.

land - Launt; aunlaunde.

land forces - ne Launtmacht.

landing - en Plauts toom Launde; en Trapeaufsauts; en Aufsauts.

landlady - ne Hüssweatsche.

landlord - en Hüssweat.

landlubber - en Launtwona, eena dee wiet fomm Mäa wont, eena dee nijch mett'm Mäa be'kaunt es.

landmark - en Jrenssteen, en Moakjsteen.

landowner - en Launtäjendeema.

landpacker - ne Launtwaults.

landscape - ne Launtschoft.

landslide - ne Launtrutsch.

lane - ne Mestgauss, ne Oppfoat, ne Hinjagauss.

language - ne Sproak.

languid - tom, mack, langsomm.

languish - schmachte, kwoarme, kjwieme.

lank - lank onn denn.

lanky - denn onn aufjmuckat.

lantern - La'toarn.

lanyard - en Schepstrank, en Säajelstrank.

lap - ne Schoot; ee(n)mol e'romm.

lapdog - en Schoothunt.

lapel - en Oppschlach, en Kolla.

lapse - ne fe'rande Tiet; en kjleena Fäla.

lapwing - en Foagel Kiewikjänlijch.

larceny - en Je'stäl.

larch - en Foagel.

lard - Schmolt, Schwienfat, floome, Scheedelschmolt.

larder - ne Äteskoma.

large - groot, wiet, breet.

largess - Jelt, en Jeltje'schenkj.

lark - en Leewoakj; en Schowanack.

larkspur - ne Bloom, Radespoa; Onnkrüt.

larva - Mode.

larynx - en Kjälkopp.

lascivious - oppreitsent met o(nn)reine Je'danke.

lash - en Üagessiepa; ne Pitsch ooda Reemeschlach; äwaresse, äwahole, äwaschwäle.

lassitude - ne Fülheit.

last - ne Schooleest; latsta, latste, diare.

lasting - oppe düa, bestendijch.

latch - ne Däarekjlinkj; tookjlinkje.

latche - en Schooreeme, en Schoobaunt.

latched - oppe kjlinkj.

late - lot, fe'spot.

lately - kjirtslijch.

latent - waut noch woat e'mol too brucke senne.

later - lota.

laterally - fonn Sied to Sied.

lath - ne Splät.

lathe - ne Dreibenkj.

lather - Schüm.

Latin - la'tiensch.

latitude - Spälrüm, en Ommfank, ne Breed.

latter - de latste fonn twee.

lattice - en Splätetün.

laud - lowe.

laudable - lowesweat.

laugh - lache; en Je'lach.

laughable - lachrijch.

laughter - en Je'lach.

launch - em Gank binje, looss lote.

laundry - ne Wausch; wua Kjleeda je'wosche woare.

laureate - met Luabäabläda je'kjreent.

laurel crown - en Luabäakrauns.

laurel leaf - en Luabäablaut.

lava - Lawa, je'schmoltnet Steen üt en Fiaspieenda Boajch.

lavatory - ne Wauschstow.

lave - bode, wausche.

lavender - Fleedasauft.

lavish - friejäwrijch.

law - en Je'sats.

lawcourt - en Je'rejchtshüss.

lawful - je'rejchtsmässijch.

lawless - one Je'sats, wua daut Je'sats äwaträde woat.

lawsuit - en Je'rejchts Striet.

lawyer - en Off'kot, en Je'rejctsjeleada, en Je'rejchtsaunwault.

lax - schloff.

laxative - Auffeameddel.

lay - laje, hanlaje.

layer - ne Schijcht; ne Lajhan.

layer by layer - Schijchtwiess.

layman - en Laimaun, eena dee nijch enn Kjoakje Sache es ütjeleat.

laze - fülense.

laziness - ne Fülheit.

lazy - fül, molsch.

lazy bones - en Fülens, en Fülpels.

lea - ne Wäs, en Wäsflekj.

leach - derjch trakje, derjch siepre.

lead - Blie.

lead - leide, fe'ropp gone.

lead pencil - ne Bliesteft.

lead rope - en Täajel.

leaden - fonn Blie.

leader - en Leida, en Fäaschta; en Fäajenja.

leaf - en Blaut.

leafless - one Bläda.

leaflet - en kjleenet Blaut; en Ssadel.

leafy - belooft.

league - en Fe'bunt, en Fer'ein; 4.8 km.

leak - lakje.

leakage - en Je'lakj.

leaky - lakjsch, onndijcht.

lean - denn, moaga; läne.

lean backwards - äwarigj läne.

lean to - ne Owesied, ne Sse'rei.

leaning - Wintscheef.

leap - sprinje; en Sprunk.

leap year - en Schaultjoa.

leapfrog - Bocksprinj.

learn - leare.

learned - je'leat, je'grommt.

learner - en Schiela.

learning - ne Je'leaheit.

lease - pachte, fe'pachte, fe'meede; ne Pacht.

leasehold - ne Pacht.

leash - en Täajel, ne Leidlien.

least - weinijchste, aum weinijchste. {at least - weenijchstens, weenstens}.

leather - Lada.

leather tong - en Reeme.

leathern - fonn Lada, ladana.

leathery - ladrijch.

leave - lote; fe'lote, wajch gone, aufreise; Er'laubniss, Aufscheet.

leaven - Süadäjch.

leavings - Äwabliefsel.

lectern - en Läscdesch.

lecture - fäaläse, fäadroage, unja'rejchte, be'leare; en Fäadrach, ne Unja'rejcht.

lecturer - en Leara, en Unja'rejchta.

ledge - ne Kaunt, en Raunt, ne Leest.

ledger - en Büakfeara sien Räakjenbuak.

ledger tooth - ne Schitstän, ne Schutstän.

ledgerblade - ne Stolplot fonn ne Graussmaschiene Sans.

leech - en Blootworm.

leek - ne Lüak, (Ssippeloatijchj).

leer - fonne Sied Po'lietsch kjikje.

lees - Gruntssopp fonn Wien, Aufgank.

leeside - de Schülinjsied.

leeway - Rüm toom wanke ooda Ommgank habe.

left - linjsch, linjs; fe'leet.

left handed - linjsch, linkjpootsch.

leftovers - Toopropsel, Toopschropsel.

leg of lamg - en Schopsbrode.

legacy - en Fe'mäje.

legal - Je'satsmässijch, je'satslijch.

legality - ne Je'satslijchkjeit.

legalize - unjrem Je'sats brinje.

legation - en Re'jiarungsfeträda.

legend - ne oole Je'schijcht.

legendary - waut fonn jee'häa fetalt wort.

leggings - Schajchte.

legible - läsboa.

legion - fäl, en grootet Deel.

legislate - Je'satse ennfeare.

legislation - Je'sats Ennschriewung.

legislator - en Je'satsemoaka.

legislature - wua Je'satse jemoakt woare.

legitimate - je'satsmässijch.

legs - Been, Flanke.

legume - Schlüwesot.

leisure - ne Mässijchkjeit, ne Rü.

leisurely - rüijch, mässijch.

lemon - ne Ssi'troon.

lend - liee, borje, ütliee, ütborje.

length - ne Lenjd.

lengthen - fe'lenjre.

lengthwise - delenjd.

leniency - ne Mildheit.

lenient - mild, lind.

lens - en Brelleglauss; en Glauss enne Brell.

lentel - ne Däareschwal.

lentil - schlüwenoatjet Sot. (Schaubel, Oaft).

leonine - Leiwoatijch.

leper - (German 'Aussätzig') ne gefäadelje, schorwje Hüt Krankheit dee Enne Bibel foake fäakaum. Ütsauts?.

less - weinja, kjlanda.

lessee - en Pajchta.

lessen - weinja ooda kjlanda woare.

lesson - ne Oppgow, ne Auflea.

lessor - en Fe'pachta.

lest - doamet nijch, doamet, sest.

let - lote; fe'meede, fe'pachte.

let alone - toch lote; fe'schwiess.

lethal - doodesje'äadlijch.

lethargic - schlopsochtijch, ma'jeenijch.

lethargy - ne Schlopsocht.

letter - ne Lata; ne Büakstow; en Breef.

letter balance - ne Breefschol.

letterbox - en Postbaks, en Breefkauste.

lettered - je'leat.

lettering - en Tietel.

letterpost - ne Breefpost.

letterpouch - ne Breeftausch.

letterpress - ne Drekjprass.

lettuce - Sse'lot.

leukemia - ne Blootkjräft.

level - too Lood, jlikj, loodjlikj; en Loodiesa, ne Rajchtschua.

lever - en Schwenjel, ne Duck.

leverage - ne Schwenjelkrauft.

levity - leijchtsennijch.

levy - ne Tacks Aunlaj.

lewd - o(nn)reine Je'danke ooda Fe'tal.

lexicographer - en Weadbüakschriewa.

lexicon - en Weadbüak.

liability - ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

liable - fer'auntwuatlijch.

liar - en Läajna.

libation - en Opfadrunk.

libel - ne schreftelje Be'leidjung.

liberal - friesennijch.

liberal arts - friee Konnste.

liberality - ne Friesennijchkjeit.

liberate - frie moake.

liberty - ne Frieheit.

librarian - en Bieblio'täkja.

library - ne Bieliotäkj, en Büakschaup.

licence - en Frieheits Ssadel, en Er'laubniss Schien.

licentious - o(nn)sittlijch läwe.

lichen - ne Pilsoatje Plaunt.

lick - lekje; priejle.

licorice - Lag'rits.

lid - en Dakjsel; en Üagelet.

lie - läje, flunkre; ligje.

lief - jeare.

lien - en Rajcht waut enntoopoundje.

lieu - enne Städ.

lieutenant - en Offi'tsea enne Mili'täa.

life - en Läwe.

life insurance - Läwes Fe'sejchrung.

life preserver - soo aus lifebelt.

lifebelt - en Schwamgort, en Wotagort.

lifeboat - en Radungsboot.

lifeless - one Läwe.

lifelong , lifetime - Läwestiet.

lift - häwe, aunhäwe, opphäwe; en Foastool.

ligament - ne Sän.

ligature - en Ommbinjsel.

light - Lijcht; dach, dache, lijchte, be'lijchte; leijcht; aunstekje.

light headed - leijchtkoppijch.

lightbeam - ne Lijchtstrol.

lighten - leijchta moake.

lighter - en Huppa, en Hupkjebrenna, en Fiadinkj; leijchta.

lighthearted - schaftijch.

lighthouse - en Lijchttorm.

lighting - ne Be'lijchtung.

lightminded - leijchtsennijch.

lightning - en Blits; lijchte.

lightning-rod , lightning-arrestor - en Blitsaufleida.

lignite - brüne Kole.

like - jleijche, je'faule; änlijch.

like that - soo aus daut.

like this - soo aus dit.

likelihood - ne Mäajlijchkjeit.

likely - mäajlijch.

liken - fe'jlikje.

likeness - ne Änlijchkjeit.

lilac - Fleeda.

lily - ne Lelje.

limb - en Jlett; en Aust.

limber - schmiedijch, be'jenj.

limbo - enne Fe'jätenheit.

lime - Kaulkj.

lime burner - en Kaulkjbrenna.

lime kiln - en Kaulkjowe.

limerick - en witsja Farsch met Lienjes.

limestone - Kaulkjsteen.

limit - ne Jrens; Jrense sate.

limitation - ne Be'schrenkjung.

limited - holprijch.

limitless - one Jrense.

limp - schlaup, schludrijch, schlunsijch; hinkje, lompe.

limpet - en Schnigjoatjet Watatia.

limpid - derjchsejchtijch, kloa.

linchpin - en Stekjel.

linden (basswood) - Lindenboom.

line - ne Lienje, ne Lien; ennfoodre.

lineage - en Jeschlajcht.

lineal - waut de Lienje aunbelangt.

linen - Leiwent.

linendraper - en Leiwenthendla.

linenpress - ne Mangel.

liner - en Passa'zhea Schep.

linger - sieme, lüare.

lingo - en Dialekjt, kütawonsch.

linguist - en Sproakkjinstla.

liniment - Liniment, ne Medi'tsien toom ennschmäare.

lining - E(nn)fooda; Ütstäwinj.

link - en Je'lenkj; en Hamsmeiwe Knoop.

linoleum - Teppijch.

linseed oil - Lieneelj.

lint - ne Frens, ne Fets, Fos.

linty - frensijch.

lion - en Leiw.

lion's den - ne Leiwesgruft.

lip - ne Lepp; en Raunt.

lipstick - Leppefoaw.

liqueur - seeta Schnaups.

liquid - flissent.

liquify - schmelte, flissent moake.

liquor - Schnaups.

lisp - lisple.

lissome - en straumet, schmiedjet Je'schekj.

list - oppräje, aunjäwee; ne Räj Nomes, en Re'jista.

listen - horjche, heare, horjch!, tooheare, toohorjche.

listing - wintscheef; en Nomes Re'jista.

listless - o(nn)lostijch, looj, jlikjjeltijch, ma'jeenijch.

literal - büakstäwlijch.

literally - eantlijch.

literature - litera'tüa.

liter(litre) - en Lieta.

lithe - soo aus lissome.

lithographer - en Steenschriewa.

litigate - ferrem Je'rejcht striede.

litter - en Nast junge Hunj ooda Schwien; Strei; sache fe'streie.

little - weinijch, kjleen, en kjleen Bätje.

little bit - en kjleen Bät(je).

live - läwe, wone, läwendijch.

livelihood - en Läwesunjahault.

liveliness - en läwendjet Be'näme.

livelong - denkjestiet.

lively - lostijch, hottsijch.

liver - ne Läwa.

livid - wuttent bleiw.

living - aum läwe; en Läwe moake.

lizard - en Äselmaunda, en Äajdakjsel.

load - ne Fua, en Feeda; ne Laust; lode, opploade.

loader - en Opploda.

loadstone - en Mag'neet.

loaf - en Bulkje, en Broot; sikj e'romm steete.

loafer - en mässja Mensch.

loam - leem.

loamy - leemijch.

loan - liee, borje; neSchult.

loath - o(nn)wellijch, Onnood.

loathe - Äakjle, en Aufschü habe.

loathesome - äakjelhauft.

loathing - en Äakjel.

lobby - en Gank, en Fäatüss.

lobe - en Uabommel.

lobster - en Humma.

local - enne Ommjäajent.

locale - ne Ommjäajent.

locality - ne Jäajent.

locate - finje.

location - ne Städ.

loch - ne Läajcht in Schottlaunt.

lock - en Schlott; schlüte, be'shlüte.

lock of hair - en Puzhel Hoa, en Schnett Hoa.

locker - en Kjleedaschaup enne Aunstault.

locket - en Aunhenjsel rommen Hauls, ne Haulsbommelkjäd.

lockout - en Aufspoare.

locksmith - en Schlätelschmett.

locomotion - en Be'wäaje, Krauft toom wieda wanke.

locomotive - en Kjätel.

locust - ne Heischrakj, en Grausshoppa.

locution - ne Rädenskonnst, ne Ütsproak.

lodge - wone, loagre, lo'zheare.

lodging - ne Woninj, Oppdach, ne Bood.

loft - en Bän, en Staulebän, en Heibän.

lofty - hüach; stolt.

log - ne Laut; en Schepp Doagesbüak.

log cabin - ne Lautekot.

loganberry - ne Himmbäa je'kjrietst met ne Brommbäa.

loggerheads - wan en poa sikj äwrem Boage senn.

logic - Fe'nuft, Pe'dumkje.

logical - fe'ninftijch onn fe'stentlijch.

logically - rädelja'wies.

loins - de Lende.

loiter - eromm stone onn fülense.

loiterer - en Fülens.

loll - e'romm ligje.

lollipop - ne Kend opp en Stock.

lone - au'leen, een eenselja.

lonely , lonesome - ee(n)saum, au'leen, eensiedlijch, wan eenem de Tietlank woat.

long - lank, lang; en Fe'lange.

long lived - lankläwent.

long sighted - lanksejchtijch.

longer - lenja.

longish - lenkjlijch.

longitude - Lienjes romme Welt nuade onn Siede.

longitudinal - de Lenjd no.

longshoreman - en Howenoabeide.

look - kjikje, säkje; en Blekj.

look around - e'rommkjikje, omm kjikje.

lookeron - en Tookjikja.

looking glass - en Späjel.

loom - en Sseijchwäwa; groot oppdome.

loon - en Schietareia.

loop - ne Schnea, ne Schlenj, ne Ees.

loophole - en Loch enne Waunt toom ne Flintloop derjch stäakje, en Looploch; en Ütwajch.

loose - looss, locka.

loose change - Fupje Jelt.

loosely fleshed - kwaublijch.

loosen - looss leese, looss moake, loosa moake, opplockre.

lop - aufhacke, ütaste.

lopsided - scheef; eensiedijch.

loquacious - sea fonn Räd.

Lord - Har, Gott.

lordliness - Harschoftlijchkjeit.

lordly - harschoftlich.

lords - Haresse.

lordship - Harschoft.

lorry - en Englischa Laustwoage.

lose - fe'leare, fe'beisle, fe'büare, fe, bommle.

lose enthusiasm or courage - Moot fe'schorre.

lose money or a business venture - unjabüare.

lose shape - det Je; schekj fe'leare ooda fe'wane.

loss - en F'luss.

lot - en Looss; en Schikjsol; ne groote Somm, fäl; en kjleenet Stekj Launt.

lotion - Schmäa; Saulw ooda Eelj toom de Hüt ennschmäare.

loud - lüd.

loudspeaker - en Lüdspräakja.

lounge - ne Gauststow; fülense.

lounger - en Fülensa.

lour - diesta aunkjikje, stur aunkjikje.

louse - ne Lüss.

lousy - lüsijch.

lout - en Schlinjel.

lovable - auntrakjent, leeftolijch.

love - Leew, leewe.

loveliness - en Scheenheit, ne Schmockheit.

lovely - scheen, schmock, straum.

low - läajch; je'rinj; brelle.

Low German - Plautdietsch.

low pressure - läaja Druck.

low spirited - one Moot, doljeschloage.

lower - läaja; läajre, e'rauf lote.

lowliness - ne Deemüt.

lowly - je'rinj, deemütijch, je'meen.

loyal - trü.

lozenge - ne Medit'sienische Kend.

lubricant - Schmäa, Eelj.

lubricate - schmäare, eelje.

lucid - kloa, dietlijch, festentlijch.

lucifer - en Schwäwelholt; de Soton.

luck - Jlekj, en Toofaul.

luckless - nijch jlekjlijch.

lucky - jlekjlijch.

lucrative - fe'deenstlijch; waut sikj goot be'tolt.

lucre - en Je'wennst.

ludicrous - lachrijch.

lug - schwoa trakje.

luggage - Je'pack, Pa'kozh.

lugubrious - trüarijch.

lukewarm - leiwoam.

lull - wintstell.

lullaby - en Wäjeleet.

lumbago - de Flät, en Hekjsenschuss.

lumber - Büholt; knooje.

lumber dealer - en Holthendla.

luminary - eena dee de gaunse Menschheit kaun waut leare; en Lijcht daut üt sikj selfst schient.

luminous - schienent, jlensent.

lump - en Knubbel, en Stekj, en Klüte.

lumpy - knubblijch, kjlätrijch.

lunacy - en Ersenn, en Wonsenn.

lunar - monoatijch.

lunatic - en Ersennja, en Wonsennja.

lunch - Faspa, en Fe'bietsel; Meddach.

lung - ne Lung.

lupine - en Stolte Hendrikj.

lurch - stolpre.

lure - locke, fe'locke; en Feschlocka.

lurid - diesta, dreiwent onn trüarijch.

lurk - schüloarijch lüre.

luscious - jeil seet, sea gootschmakjent.

lust - ne Menschelost; en groota Janka, en Be'jia.

luster - en Schien, en Glaunss.

lustrous - blank.

lusty - läwendijch, munta.

lute - en Gi'toa äneljet Späldinkj fonn fräjoa; ne sort Kjitt.

Lutheran - lu'tearisch.

luxuriant - rikjlijch.

luxuriant growth - Je'dalj, rikjet Je'wauss.

luxury - ne groote Je'mietlijchkjeit.

luxury food - Fros.

lye - Lei, ne Lüag.

lye solution - ne Lüag.

lymph - Kjwalwota, Blootwota.

lymph glands - Hoagdreese.

macaroni - holle Kjielkje.

mace - me'schot Nät.

machine - Ma'schien.

machine shed - ne Schien, ne Dwäaschien, en Masch'ieneschaup.

machinery - Maschiene'rie.

machinist - Maschien'ist.

mackinaw - ne dikje, wollne, korte Äwajack.

mad - doll; wonsennijch, errsennijch.

madden - ennoajre, doll moake.

made (p. t. of make) - müak.

madhouse - ne Ernaunstault; en Hüss wua daut doll häajeit.

madness - ne Dommheit, en Ersenn, en Wonsenn.

magazine - ne Sseitung.

maggot - ne Mod.

maggoty - modijch.

magic - ne Hakjsekonnst.

magician - en Hakjsemeista, en Teewa.

magistrate - en Frädensrejchta.

magnanimous - mildjäwrijch, gootsmoots.

magnate - en rikja, hüachbeaumta Oomkje, en Be'schuj, en be'riemda Rikja.

magnet - en Mag'neet.

magnificent - prachtfoll.

magnifier - en Fe'jreetrungsglauss.

magnify - fe'jreetre.

magnitude - ne Mot.

magpie - en Heista.

mahogany - ne sort hoadet Holt.

maid - ne Kjäakjsche; ne Me'jal.

maiden - ne junge Me'jal.

mail - Breefpost; bie Post schekje.

mailbag - ne Breeftausch.

mailcoach - en Postwoage.

maim - fe'latse, läme.

main - Haupt, det wijchtijchste.

main thing - de Hauptsach.

mainly - hauptsejchtlijch.

maintain - unja'hoole, be'haupte.

maintenance - Unjahault.

maize - ne sort Turkjsche Weit, Korn, Indi'aunakorn.

majesty - ma'dastijchkjeit.

major - det wijchtijchste.

majority - ne Mearheit.

make - moake, ütrejchte.

make believe - sikj waut fäastalle.

makeshift - nootlijch.

malady - ne Krankheit.

malaria - en Saumpfeeba.

malcontent - en Onntoofrädna.

male - en Maun, maunschoftlijch.

malediction - en Fluch.

malefactor - en Schod doona.

malevolence - ne Boossheit.

malice - en Groll.

malicious - trotsijch.

malign - lestre, lestalijch fonn eenem räde.

malinger - sikj krank stalle.

malleable - waut too fe'homre es.

mallet - en heltna Homa.

malt - Maults.

maltreat - schlajcht be'haundle.

mama - Ma, Mame.

mammal - en Sütia.

mammoth - riesenoatijch, sea groot.

man - en Maun, en Mensch, en Kjnajcht; be'maune.

manacle - en Hauntjespaun, en Hauntiesa.

manage - fe'waulte, foadijch brinje, bandje, wirtschofte.

manageable - lenkjboa, waut too bandje es.

manager - en Fe'waulta, en Weat.

mandate - ne Oppgow, en Oppdrach.

mandatory - me Be'folenheit.

mane - en Kaumhoa.

maneuver - en Sol'dote Je'trakj.

mange - ne Hunjsfalkrankheit.

mangel - ne Beet; ne Mangel; too'riete; mangle.

manger - ne Kjreb.

mango - ne seete Frucht fonne heete Jäajent.

mangy - drakjet, fe'ssoddadet Fal; fe'woaloost.

manhood - ne Maunschoft.

maniac - en Wonsennja.

manicure - de Finjanäajel be'sorje.

manifest - openboa; en Lodssadel.

manifestation - en Be'kauntjemoak.

manifold - fälfach, fälfeltijch.

manipulate - haun'teare.

mankind - Menscheje'schlajcht.

manner - ne Ma'nea; Sitte, Ssoote, ne Oat.

manners - Muarausse.

manse - ne Prädjawoninj.

manservant - en Deena, en Kjnajcht.

mansion - en grootet Wonhüss.

manslaughter - ne Menscheschlacht.

mantel - Heatbe'kjleed.

mantle - en Mauntel.

manual - en Unjarejchtsbüak, en Hauntbüak, en Joabüak, en Jesatsbüak.

manufacture - fabrit'seare.

manure - Mest.

manure pile - en Mesthüpe.

manuscript - en Schriewa siene Hauntschreftelje Je'schijcht.

many - fäl, fäle, en Schoof, en Deel, maunjche.

many a thing - maunjcha(t)lei.

many a time - maunjch(et)mol.

many sided - fälsiedijch.

map - ne Launtkoat.

maple tree - en Ssockaboom.

mar - be'schädje, schädje.

maraud - plindre.

marauders - Plindra, Reiba.

marble - Marmelsteen.

march - ma'scheare.

March - Moats.

mare - ne Kobbel.

margarine - Marga'rien.

margin - en Raunt, en Spälrüm.

marginal - afens.

marigold - ne Bottabloom.

marine - fomm See; en See Soldot, Seemili'täa.

mariner - en Seemaun.

marital - fomm be'frieda Toostaunt.

maritime - waut aum Mäa lijcht, waut toom Mäa je'heat.

mark - en Täkjen, en Kjantäkjen; en Moajkmol; auntäkjne, opptäkjne, moakje.

marker - en Ma'kjea; ne Füd.

market - en Moakjt, en Haundelsplauts; haundle.

marketable - fe'kjeeplijch.

marking iron - en Brenniesa.

marl - witte Ead onn Leem.

marmalade - Wa'renje.

marmot - en Murmeltia.

maroon - rootbrün.

marquee - en Sseltdack.

marriage - ne Kjast.

married - be'friet.

marrow - Moajch.

marry - be'friee.

marsh - en Somp.

marshal - en Launtrot; ne Sol'dote Grupp toopstalle.

marshglow - en Woselijcht.

marshmallows - Paupküake.

marshy - sompijch.

marsupial - en Biedeltia, en Tia daut fäare ne Fup haft toom junge droage.

mart - soo aus market.

marten - en Wäsel äneljet Tia, oba jrata.

martial - kjrijchoatijch.

martial law - en Kjriejesje'rejcht.

martin - en Hüss Schwaulm.

martingale - en Bekjreeme.

martyr - moatre; en Mar'tier.

marvel - wundre, staune; en Wunda.

marvellous - wundaboa, wundascheen.

mascot - en Jlekjbrinja.

masculine - maunschoftlijch.

mash - ne Brie, en Je'misch.

mashing tub - ne Briekomm.

mask - ne Loa(w), ne Frauts.

mason - en Miara.

mass - ne Mauss, en grootet Deel.

massacre - ne furjchtboare Schlacht.

massage - kjnibble, kjnelle, ennriewe.

massive - sea groot.

mast - en Scheppspost.

master - en Meista, b'meistre.

master builder - en Bümeista.

master key - en Hauptschlätel.

masterfully - meistalijch.

masterly - meistalijch.

masterpiece - en Meistastekj.

masticate - keiwe.

mastiff - en groota Hunt.

mat - ne Fluadakj; fe'ssoddre.

match - en Schwäwel, en Schwäwelholt; wade; toop pausse; sseare; biepausse.

matchless - one Fe'jlikj.

matchmaker - en Toop Paussa.

mate - eena fonn en Poa, toop poare, en Kom'rod.

material - Sseijch; Stoff.

materialize - fe'kjarpre.

maternal - fonn muttasch kaunt.

maternity - muttalijch.

mathematical - mate'matisch.

mathematics - mate'matikj.

matins - tiedje Aundacht.

matricide - Muttamort.

matriculate - sikj enne hejchre Aunstault ennschriewe lote.

matrimonial - en be'frieda Toostaunt.

matron - Krankesestre äare Oppsejchta.

matter - Stoff, Sache; schot; {what does it matter? - waut schot daut?}.

matting - Waute.

mattock - ne schwoare Weedhack.

mattress - ne Ma'drauts.

mature - oppjewosse, ütjewosse, riep.

maudlin - hielrijch jesonne.

maul - en groota Homa; ruchlooss be'haundle.

maulstick - en Molstock.

Maunday Thursday - Jreen Donnadach.

maunder - e'romm steete.

mausoleum - en grootet, ütjeputstet Grauf.

mauve - rootbleiw.

maw - ne groote Frät, en Schlunk, en Schlunt.

maxim - en Gruntsauts.

maximum - det hejchste ooda measchte.

may - mach, doaf.

May - Mei.

May Day - de easchte Mei.

maybe - fleijcht.

Mayfly - ne Fläj dee mau een Dach läft.

mayor - en Schult, en Bowaschult.

maze - en Wirrwoa, en fe'ssaubelda Stijch.

mead - ne Wäs, ne Weid.

meadow - ne Wäs, ne Weid, ne Jräs, Heischlach.

meadowlark - ne Aumsel, ne Trienkjemum.

meagre - moaga.

meal , mealtime - ne Moltiet.

mealy - mälijch.

mealymouthed - glautmülijch; derjche Bloom räde.

mean - meene, be'diede; je'meen; meddelmässijch; je'rinj; liedrijch; en Derjchschnett.

meander - han onn trigj e'rommssauble.

meaning - ne Meeninj, en Senn; Je'danke; ne Be'diedinj, en Wuatstiel.

meanness - ne Liedrijchkjeit.

meantime - unjadäm, äwadäm, enn T(w)eschentiet.

measles - Maussle.

measurable - mätboa, waut too mäte es.

measure - ne Mot, mäte, ütmäte.

measurement - ne Mot.

measuring cup - en Mätdinjs.

meat - Fleesch.

meat pie - pe'rieschkje.

meatcutter - en Fleeschschnieda.

mechanic - en Ma'schienist.

mechanism - en Je'driew.

medal - en Au(n)jedenkjsknoop.

meddle - mankmenje.

meddlesome - ssenkjisch.

medial - enne Med; en Meddelpunkt.

mediate - fe'meddle.

mediation - ne Fe'meddlung.

mediator - en Fe'meddla.

medical doctor - en Oatst, en Dockta.

medicate - ennschmäare.

medicinal , medical - medit'sienisch.

medicine - Meditsien Meddel.

mediocrity - ne Meddelmässijchkjeit.

meditate - be'senne, nodenkje.

meditation - Nojedanke, ne Be'sennung.

meditative - deep enn Jedanke.

Mediterranean - Meddelmäa.

medium - meddlijch, meddelmässijch, Derjchschnett.

medley - ne Mischmausch fonn Leeda.

meek - saunft.

meekness - ne Saunfmüt.

meerschaum - Meerschaum.

meet - trafe, tooptrafe, toopkome, be'jäajne; ent'jäajen kome.

meeting - en Sits, ne Fe'saumlung.

megaphone - en Spräakjrua.

melancholy - ne Fe'läajenheit.

meliorate - fe'bätre.

mellifluous - ne Stemm seet aus Honijch.

mellow - mäa; wäkj onn saunft, seet onn sauftijch.

melodious - scheenkjlinjent.

melody - ne Wies, ne Melo'die.

melon - ne Me'loon, ne Kre'schaunkje.

melt - schmelte, fe'schmelte, deiwe.

member - en Jliet, en Metjliet.

membrane - ne sea denne Hüt.

memento - en Denkjmol, en Au(n)jedenkj.

memoir - ne Denkjschreft.

memorable - denkjesweat.

memorandum - en Denkjssadel.

memorial - en Denkjmol, en Au(n)jedenkj.

memorize - ütwendijch leare.

memory - en Je'dajchniss.

men - Manna.

menace - en Je'dreiw, dreiwe.

mend - trajcht neie, trajcht moake.

mendacious - läajesoatijch.

mendicant - en Pracha.

menial - je'meen, deenaoatijch.

meningitis - Rigjstrank Entssindunk.

menstruation - n Moonatfluss, de Räajle.

mensuration - en Ütmäte.

mental - Meenungsoatijch.

mental institute - ne Ernauntstault.

mentally unbalanced - dwautsch, ersennijch.

mention - er'wäne.

mentor - en Rotjäwa.

menu - ne Moltietskoat.

mercantile - met Haundel fe'bunge.

mercenary - en ennjedungna Sol'dot; be'jiarijch.

mercer - en Schnettwoahendla.

merchandise - Woa.

merchant - en Haundelsmaun, en Haundeldriewa, en Hendla, en Koopmaun.

merciful - er'boarmlijch, jaumahoatijch, jnädijch, wäkjhoatijch.

merciless - one Jauma.

mercy - ne Jnod, en Jauma.

mere - mau, blooss.

merely - äwajens. lüta.

merge - wan eent sikj ennet aundre fe'list.

meridian - de Meddachslienje; de hejchste Punkt.

merino - ne Sort Schop met fiene Woll.

merit - en Weat, en Fe'deenst.

meritorious - fe'deenstlijch.

merriment - ne Lostijchkjeit, ne Freelijchkjeit.

merry - freelijch, lostijch, schaftijch.

mesh - Migjenat, Mausch; mausche.

mess - ne Onnordninj, Krommstroo, ne Schwiena'rie; ne Moltietsgrupp.

message - Norejcht, Tiedinj, Bott, Bootschoft, Wuat.

messenger - Schekjbenjel, Norejchtdroaga.

messy - onnkrakjt.

metal - me'tol.

metallic - fonn Me'tol.

metallic springs - iesane Fadre.

metallurgy - Me'tolkonnst.

mete - toomäte.

meteor - en Stearn ooda Steen dee ütem Himmel felt.

meteorite - en faulenda Stearn.

meteorology - ne Wadakonnst.

meter - en Meeta, en Mäta, en Tala.

method - ne Oat onn Wies, ne Lea, ne Ennrejchtung.

methodize - e(nn)rejchte.

meticulous - sea neiw; pinkjlijch.

metropolis - ne Grootstaut.

mettle - Moot, Iewa.

mew - ne Meew, en Meweklotje.

miasma - ne aunstekjende Loft.

microscope - en Fe'jreetrungsglauss.

microwave oven - en Blitsowe.

mid - Med, enne Med.

midday - medden em Dach.

middle - ne Med, meddel.

middle aged - meddeljoarijch.

middle course - en Medwajch.

middleman - en Meddelmaun.

middling - meddelmässijch.

midge - ne Moschkje.

midight scarlets - Fianäajelkjes.

midnight - meddanacht.

midpoint - Meddelpunkt.

midst - meddemank.

midsummer - medden em Somma.

midway - oppem haulwe Wajch.

midwife - ne Häwaum, Poppkje Mutta.

midwinter - medden em Winta.

mie - me.

mien - ne Mien.

miffed - a(nn)jestat.

might - Macht, Je'wault; Sseedaje'wault; mucht.

mighty - sea je'waultijch; majchtijch.

migrate - ütwaundre.

migration - ne Ütwaundrung.

mild - mild, saunft, je'lind, saunftmütijch.

mildew - Mäldeiw.

mile - ne Miel.

mileage - ne Mielessol.

milfoil - ne Schopsgoaw.

militant - militäarisch, striedent, kjriejsch je'sonne.

military - Mili'täa.

military service - mili'täadeenst.

militia - en Laundesje'wäa.

milk - Malkj; malkje.

milk can - ne Mallkjkaun.

milkmaid - en Malkjmäakjskje.

milksop - en Laups.

milkstew - seetemalkjsche Mooss.

milky - malkjijch.

milky way - de Stearnkje Stijch em Himmel.

mill - ne Mäl; ne Spenna'rie; ne Fa'brikj.

millboard - en Brat ooda Desch toom Bäkja binje; en Bäkjabrat.

millenium - det düsentjoasche Rikj; ne Tiet fonn düsent Joa.

miller - en Mala.

millet - Heazh.

milliner - wäa Früessheed moakt.

million - ne Milli'joon.

millionaire - en Millijoon'äa.

milt - Milts, Fescheia.

mimic - no ope.

minatory - dreiwent.

mince - fien hacke; {does not mince words - haft kjeen Blaut feret Mül}.

mince meat - Fat, re'siene, ssi'troone em Je'backniss.

mind - en Fe'staunt, en Senn, en Je'dajchniss; endoont, achte.

minded - je'sonne.

mindful - enn acht näme.

mine - mien, mienje; ne Gruft, ne Mien.

mineral - mine'ral; waut üte Mien je'groft woat.

mingle - fe'menje.

miniature - en kjleenet Aufbilt.

minimal - det weinijchste.

minimize - soo kjleen ooda weinijch moake aus mäajlijch.

minion - ne Druckschreft; en Lieblinkj.

minister - en Deena; en Prädja; be'deene.

ministration - en Deenst, en Aumt.

ministry - en Deenstaumt.

mink - en Wäseltia.

minnow - en kjleena Fesch.

minor - nijch folljoarijch.

minor ailments - Oaschjebrakje.

minority - ne Mindaheit; det weinijchste.

mint - ne Mintsplaunt; ne Jeltfa'brikj.

minute - ne Mi'nüt; sea kjleen.

minute hand - Mi'nütewiesa.

minuteness - ne Kjleenijchkjeit.

miracle - en Wunda.

miraculous - wundaboa.

mirage - en Loftspäjel.

mire - Blott, Schmauts, Mautsch, en Schata, ne Pre'selbje, ne Pre; seepkje, Schlaum, Po'sents.

mirror - en Späjel; späjle.

mirth - ne Freid, ne Lost.

mirthful - lostijch, foll freid.

miry - Blottijch.

misadventure - en O(nn)jlekj.

misanthrope - en Menschefient.

misapply - o(nn)rajcht au(n)wende.

misapprehend - o(nn)rajcht fe'stone.

misapprehension - en Misfestentniss.

misappropriate - sikj waut o(nn)rajchtet aunäjne.

misbehave - goastrijch senne, sikj schlajcht oppfeare.

misbelieve - ergloowsch senne.

miscalculate - o(nn)rajcht be'räakjne.

miscarriage - ne Stelpomm.

miscellaneous - fonn fe'schiene Sorte, aules derjchen'aunda.

mischief - en Schowanack, en Onnheil.

mischief maker - en Putsendoona.

mischievous - goastrijch, liedrijch.

misconceive - o(nn)rajcht fe'stone.

misconception - en Misfestentniss.

misconduct - ne schlajchte be'nämung; en Fältrett.

misconstrue - ne o(nn)rajchte Meeninj oppfote; o(nn)rajcht fe'stone.

miscount - o(nn)rajcht räakjne.

miscreant - en Beeswijcht.

misdemeanor - en Schowanack; goastrijch senne.

misdirect - fe'schekje, o(nn)rajcht adra'sseare.

misepresentation - ne faulsche Stalfeträdung.

miser - en Jietshauls.

miserable - mis'robel, jaumalijch, kjemmalijch.

miserly - jietsijch.

misery - Älend, en Jauma.

misfire - wan ne Flint nijch loossjeit.

misfit - wan Schoo ooda Kjleede nijch pausse; en Mensch dee noaniijch mankpaust.

misfortune - en O(nn)jlekj.

misgiving - ne Oninj, en Je'ferjcht.

misgovern - schlajcht re'jiare.

misguide - fe'leide.

mishap - en O(nn)jlekj.

mishmash - en Mischmausch, en Wirwoa, en Je'misch.

misinform - faulsch be'rejchte.

misinterpret - faulsch oppnäme ooda ütlaje.

misinterpretation - ne faulschee Ütlaj.

misjudge - faulsch fe'uadeele, faulsch schot'teare.

mislay - fe'laje, fe'bommle, fe'leare.

mislead - fe'leide.

mismanage - o(nn)rajcht met fe'haundle.

misname - faulsch nane.

mispell - o(nn)rajcht büaksto'weare.

misplace - soo aus mislay.

misprint - en Druckfäla moake.

mispronounce - faulsch ütspräakje.

misquote - faulsch aunjäwe.

misrepresent - faulsch hanstale, faulsch fäastale.

misrule - soo aus misgovern.

miss - ne ee(n)letsje Me'jal; nijch trafe; ütlote.

missalliance - en O(nn)jlekjelja Fe'bunt.

missile - en schoss.

mission - ne Miss'joon.

missionary - en Missjoon'oa.

mist - en Näwel.

mistake - en Fäla.

mister - en Oom, en Onkel, en Oomkje. (en Tietel).

mistimed - ne Onntiet.

mistletoe - ne Mistelplaunt, en Kusskjrietkje.

mistreat - schlajcht be'haundle.

mistress - ne Mumkje, ne Taunte (en Tietel).

mistrust - nijch trüe.

mistrustful - messtrüsch.

misty - näwlijch.

misunderstand - nijch rajcht fe'stone.

misunderstanding - en Misfe'stentniss.

misuse - nijch rajcht brucke.

mite - ne Miet; ne Kleenijchkjeit; en kjleenet Kjint.

mitigate - fe'lindre.

mitigation - ne Fe'lindrung.

mitre - ne hüage Priestamets.

mitre box - en Fe'jiabacks.

mitten - ne Füsthaunschkje.

mix - toop reare, mische, mankmenje, ennreare, reare.

mixture - en Menjsel; ne Mischmausch.

mizzle - en Soddaräajen.

moan - stäne.

moat - en Growe met Wota runt ommen Je'bied.

mob - en Peebel.

mobile - be'wäajlijch.

mobility - ne Be'wäajlijchkjeit.

mobilize - be'wäajlijch moake.

moccasin - ne Preeskje.

mock - spotte; no ope, en Spott, en Je'spott.

mocker - en Spetta.

mockery - en Je'spatta.

mocking - spietijch.

mode - ne Mood; ne Oat.

model - en Mosta, en Fäabilt.

moderate - mässijch.

moderately - meddelmässijch.

moderation - ne Meddelmässijchkjeit.

modern - mo'dern, niemootsch.

modest - sittlijch, be'scheide.

modesty - ne Be'scheidenheit, ne Bleedheit.

modicum - en kjleenet Bät.

modification - en aundre E(nn)rejchtung, ne Endaniss.

modify - ommendre, aundasch ennrejchte.

modish - no de Mood.

modulate - toom Pauss moake, stella moake.

mohair - ne sort Kosewoll.

moist - feijcht, klaum, naut.

moisture - ne Feijchtijchkjeit.

molar - ne Backtän.

molasses - Mo'lassijch.

mold - en Form; Pilss, fe'pilsse, fe'schemmle, fe'stocke.

moldboard - en Strikjbrat; (aum Plüach).

molder - en Form moaka.

molding - ne Leest.

moldy - fe'pilst, schemmlijch, stockijch, fulstrijch, fe'stockt, fe'pilst, be'pilst.

mole - ne Mol, ne lankschnütsje Müss, en Moltworm.

moleskin - Ladasseijch.

molest - be'laustje, schwoamoake.

molestation - ne Be'laustjung.

mollify - fe'lindre, be'frädje, toofräd stalle.

mollusk - en Wotatia met ne hoade Schall, en Schallfesch.

mollycoddle - be'jaumre, sea saunft be'haundle.

molten - je'schmolte.

moment - en Üagenblekj, en Kurtsweil.

momentary - waut mau en Üagenblekj diat.

momentous - be'diedent wijchtijch.

momentum - Schwunk.

monarch - en Keenijch, en Kjeisa, en Re'jiara.

monestary - en Kloosta.

monetary - waut Jelt aunbelangt.

money - Jelt.

money changer - en Jeltwakjsla.

money order - Postjelt.

mongrel - en Hunt dee nijch ajcht es.

monitor - en Fe'mona, en Schiela dee den Leara be'helplijch es.

monitory - ne Moninj, ne Woarninj.

monk - en Eensiedla dee sikj enn en Kloosta opphelt.

monkey - ne Op.

monkey wrench - en Homaschlätel.

monogram - en ennjeneida ooda ennjedrekjta Nome.

monologue - en Selfstjesprejch.

monoplane - en Loftschep met eene Schijcht Flijchte.

monopoly - en Eenhaundel.

monosyllabic - eensilbijch.

monosyllable - en Wuat met eene Silb.

monotone - en Eenklank.

monotonous - eenteenijch, äwadreessijch.

monotony - ne Äwadreessijchkjeit, en Kumma, en Lankwiel.

monsoon - ne räajenje Tiet enn Asien.

monster - en grootet Onntia, en Ries.

monstrous - riesegroot.

month - Moonat.

monthly - moonatlijch, moonatwiess.

monument - en Denkjmol.

monumental - sea groot.

mood - ne Sennung; toonoatijch, en Je'laund.

moody - fe'ssoajcht.

moon - ne Mon, en Mont.

mooncalf - en Monkaulf.

moonchange - Monwakjsel.

moonlight - moneschien.

moonshine - tüss jemoakta Schnaups.

moor - en Schepp aunbinje; ne fe'kwosde Wäs en Enjlaunt.

mooring - en Ankaplauts.

moose - en grootet Herschoatjet Tia enn Kaunada.

mop - en Fluakodda; oppwesche.

mope - o(nn)lostijch e'romm dreeme, dreemnäse.

moral - sittlijch, au(n)stendijch.

morality - ne Sittelea.

moralize - fomm sitteljen räde.

morass - en Morauss.

morbid - kjrenkjlijch onn looj; trüarijch je'sonne.

more - mea.

morel - en Nachtschaute; ne sort Pilskje dee too äte es.

morella cherries - Süakjoasche.

moreover - too bowen'enn.

moribund - opp stoawe ligje; soo goot aus ütjestorwe.

morning - Morje (Morje also means tomorrow) ; Sse'morjest.

morning service - Morjenaundacht.

morning slippers - Morjeschoo.

morose - o(nn)frintlijch onn gruntsijch.

morphine - Mo'fien.

morsel - en Lakjabeskje, en Stekjskje; en bät toom äte.

mortal - stoawlijch, fe'jenkjlijch.

mortar - Mia Sse'ment.

mortarboard - ne feakauntje Stu'dentemets.

mortgage - ne Magridzh.

mortification - en Oaja.

mortise - en Taupeloch.

mortuary - en Doodesol.

moselle - en Moselwien.

mosquito - ne Migj.

moss - Mooss.

most - measchte, aum measchte, mearendeels, ilda.

mostly - meistens, hejchstens, measchtens, mearendeeels.

mote - en bietje Stoff, en Splauj.

moth - en Flotta (Flodda) , ne Mott.

motheaten - wormfrosijch, fe'fräselt.

mother - ne Mutta, ne Murakje.

mother in law - ne Schwiamutta.

motherhood - Muttaschoft.

motherlove - ne Muttaleew.

motherly - muttalijch.

mother's knee , mother's lap - ne Muttaschoot.

motion - ne Be'wäajung, en Gank, en Drief.

motionless - one Be'wäajung.

motivate - oppheitre.

motive - en Grunt, en Drief; ne Üasoak.

motley - bunt.

motor - en Mo'tua.

mottled - plackijch.

motto - en Sennspruch.

moult - fadre fe'leare.

mound - en Humpel, en kjleena Klompe.

mount - oppsetter; en Riedpeat; en Boajch.

mountain - en Boajch.

mountainous - birjijch.

mourn - trüare.

mourner - eena dee doa trüat.

mournful - trüarijch.

mourning dove - ne wille Düw.

mouse - ne Müss.

mouse hunting - müse.

mousehole - en Müssloch.

mouser - en Müsa.

mousetrap - ne Müssfaul.

mousy - müsijch.

mouth - en Mül.

mouth organ - Mülspäldinkj, en Mülschiara.

mouthful - en Mülfoll.

movable - be'wäajlijch.

move - rekje, wieda rekje, trakje, wajchtrakje, rooje, reare.

move furniture around - ommrieme, ommkauntre.

movement - en Je'rooj, ne Be'wäajung.

movest - wankst, reascht, trakjst, roojst.

movies - en Ssinema.

mow - heiwe; {mow the lawn - Grauss heiwe}.

Mr - Oom, Oomkje.

Mrs - Mumkje.

much - fäl, sea.

much less - fäl weinja; fe'schwiess.

mucilage - Liem.

muck - Mest, Blott, Drakj; en Toarauss.

mucky - blottijch.

mucous - Kjwiel, Schliem, Rotts, Schnodda.

mud - Blott, en Toarauss.

muddled - fe'häakjat.

muddy - blottijch, schmautsijch.

mudscraper - en Blottschropa.

muff - ne Muff.

muffins - Kjlieküake.

muffle - stella moake, Lüd be'schrenkje.

muffler - ne Binj; en Ütpuffsrua; en Lüdbe'schrenkja.

mug - en Haulwe, en grootet Kuffel; ne Frauts.

muggy - feijcht onn schwool.

mulberry - ne Mülbäa.

mule - en Mültia.

muleteer - en Mültia Fuamaun.

mull - en heeta Schnaups; ne Schnüfkje Doos.

mullet - ne sort Fesch.

mullion - ne Fenstaspross.

multi - fälfachijch, fälfeltijch.

multi millionaire - fälfachja Milljoon'äa.

multiple - fälfach.

multiplication table - de Eemol'eent, fe'meare.

multiply - multipli'tseare.

multitude - ne groote Menj.

mummer - en Ülespäjel, en Brommtopp Späla.

mummery - en Brommtoppspell.

mumps - je'schwollne Hoagdreese.

munch - muffle, langsom keiwe, tofle.

mundane - je'weenlijch, weltlijch.

municipality - ne minissi'paul.

munificence - friejäwrijch.

munition - Je'wäafäarot.

mural - en je'moldet Bilt.

murder - en Mort; morde.

murderer - en Mäarda.

muriatic acid - Soltsüastoff.

murky - dunkel, grumlijch.

murmur - murre; en Je'murr.

murrain - ne Feesocht.

muscle - ne Muskel.

muse - dreemnäse, enn Je'danke dreeme, jrebble.

museum - en Mü'sium.

mushroom - ne Pilskje; haustijch enne hejcht wause.

music - Mü'sikj; Noote; en Spell.

musician - en Müsi'kaunt.

musk - en Tiareje'stank.

musket - ne ooltmootsche Flint dee fonn fäare derjche Loop woat je'lot.

musky - en opp'poatet Tiareje'roch.

muslim - fienet Kor'tün fe Früesskjleeda.

must - mott.

mustache - en Schnurboat, en Schneitsat, en Schnütsboat.

mustard - Samp.

mustard seed - en Sampkuarn.

mustard (wild) - willa Hadrikj.

muster - Sol'dote tooproope.

mutable - fe'endalijch.

mutation - ne Fe'endrung.

mute - stomm, one je'lüd.

mutilate - fe'latse, fe'schniede.

mutiny - Schepp Opprua.

mutter - brummle.

mutton - Schopfleesch.

mutual - je'meenschoftlijch.

mutually - je'meensaum.

muzzle - en Mülkorf; en Mülkorf oppsate; ne Flinteloop; ne Schnüts.

my - mien, miene, mient.

my gosh - mild expletive.

myrtle - Mirteboom, Mirtekroon.

myself - mie'selfst, ekjselfst.

mysterious - rotselhauft, je'heemnissfoll.

mystery - en Rotsel, en Je'heemniss.

myth - ne Je'schijcht dee fonn oole Tiede staumt; irjent ne Ütjedochte Je'schijcht ooda Fe'tal.

nab - fange, faust näme.

nag - ne oole Schrug; emma wada loame.

nail - en Noagel, noagle.

naive - o(nn)schuldijch onn o(nn)weetiss.

naked - noaktijch, blooss.

name - en Nome; nane; neeme.

named after - nojeneemt.

nameless - one Nome.

namely - nämlijch.

namesake - Nomesfada.

nannyberries - Plautbäare.

nap - en Meddachschlop, en korta Schlop.

nape - det Jnekj.

napkin - en Selwjet.

narcotic - Be'teibungsmeddel.

narrate - fe'tale.

narration - ne Fe'tal.

narrow - schmaul.

narrow minded - en be; schrenkjda Senn; enjhoatijch.

narrowness - ne Enjheit, ne Be'schrenktheit.

nasal - fonne Näs; derjche Näs.

nasturtium - Kjrass.

nasty - hasslijch, goastrijch, o(nn)frintlijch.

natal - waut met Je'burt too doone haft.

nation - ne Nats'joon.

national forces - ne Laundesmacht.

national language - Laundessproak.

nationality - en Launt aunje'hearijch.

native - einheimisch.

natives - en Laundesfolkj; einheimisch.

natter - plaupre, brisle, schnautre.

natural - na'tüamässijch, de Na'tüa no.

naturalist - en Na'tüaforscha.

naturalization - wan en Ennwona en Birja woat.

naturally - na'tiadlijch.

nature - Na'tüa.

naught - nuscht.

naughty - goastrijch, hasslijch, nikjswirdijch.

nausea - seekrank, en Onnwool.

nauseated - onnwool feele.

nauseous - äakjelhauft.

naval - fomm See ooda Mäa.

navel - en Nowel.

navel rupture - en Nowelbruch.

navigate - en Schepp stiare.

navigation - ne Schepfoat.

navigator - en Schepfuamaun.

navy - ne Kjriejchsflott.

nay - nä.

near - dijchtbie, enne Noheit, bie, noda kome, sikj nodre; o(nn)je'fäa.

nearer - noda, dijchta bie.

nearly - meist, so'mea, faust, afens.

nearness - ne Noheit.

nearsighted - kortsejchtijch.

neat - nietlijch, rennlijch, nat, neiw.

neatsfoot oil - Kleiwe Eelj.

nebulous - näwlijch, dunkel.

necessary - needijch.

necessitate - needijch moake, foddre, ennfoddre, be'dwinje.

necessity - en Muss, ne Needijchkjeit, en Je'mott.

neck - en Jnekj, en Hauls.

neck yoke - en Koppelboom.

neckerchief - en Haulsdüak.

necklace - ne Haulsschnua.

necktie - en Haulsbaunt, en Schlips, en Kra'wat.

nectar - Bloomesauft.

need - en Je'bruck, ne Noot, en Mangel, en Muss; brucke.

needle - ne Notel.

needless - onnett, onneedijch.

needlework - Noteloabeit.

needy - derftijch.

nefarious - schentlijch.

negate - fe'nulle, fe'striede, nä saje.

neglect - fe'nachlässje, fe'sieme, fe'schlonse, fe'schloffte.

neglected - fe'woaloost.

neglectful - fe'nachlässijch.

negligee - en Früesshamd.

negligent - onnbekjemmat, een'doontijch, nachlässijch.

negotiable - waut too be'haundle es.

negotiate - be'haundle.

negotiation - ne Be'haundlinj.

negotiator - en Be'haundla, en Fe'meddla.

negress - ne Näajafrü.

negro - en Näaja.

negus - en heeta, seeta Wien dee woat met Wota je'drunke.

neigh - wiare.

neighbor - en Noba.

neighborhood - ne Nobaschoft.

neighborly - nobalijch.

neither - kjeena fonn twee, nijch dit noch daut.

nephew - en Pla'meninkj, Neffe.

nepotism - wan Frintschoft enne Re'jiarung woat Deenstefäarajcht je'jäft.

nerve - ne Narf.

nervous - nar'wees.

nest - en Nast.

nestle - enn nastle.

net - en Nat, ne Mausch; reina Fe'deenst.

nether - nade, unje.

netting - Nat Sseijch.

nettle - ne Hütütschlach; ne Brennartel, ne spekjaje Plaunt.

neuralgia - Narfeweedoag.

neuritis - Narfenentsindung.

neurotic - narfekrank.

neutral - ne'traul, onnpar'teisch.

never - niemols, nie, nienijch, kjee(n)mol, sin'doag.

nevertheless - dannoch, trots'däm.

new - nie, fresch.

New Year - Nie Joa'.

newcomer - en Framda.

newly - kjirtslijch, nielijch.

news - Niess, Nieijchkjeite, Tiedinj, Norejcht.

newspaper - ne Sseitung.

newt - en kjleena, junga Äajdakjsel.

next - näakjst, näakjsta, näakjste.

nib - ne Tintfada, ne Stolfada, ne Spets.

nibble - gnoage, aunbiete, nausche, schmause, gnaubre.

nice - fein, scheen, goot; onntlijch, schmock.

nick - ne Kjoaw; kjoawe.

nickel - Nickel; en Fiefssent.

nickname - en Äkjenome, en Kosenome.

niece - ne Plemi'nitse, ne Nijcht.

niggardly - jietsijch.

nigh - dijchtbie, meist.

night - ne Nacht; {last night - jistre Owent}.

night prowling - en Nachtje'schwien.

nightgown - en Nachtkjleet.

nightingale - en Nachtigaul.

nightly - aule Nacht, aule Owent.

nightmare - en gruselja Droom.

nightshift - en Nacht Unjaspaun.

nil - nuscht, null.

nimble - fekjs oppe Feet.

nincompoop - en Eefeltspensel.

nine - näajen.

nine pins - en Kjäajelspell.

ninefold - näajenfach.

nineteen - näajentian.

nineteenth - näajentaindel, näajentianda, näajentiande.

ninety - näajentijch.

ninth - näajendel, näajenda, näajende.

nip - kjniepe; en kjleena Schnaups; schoapa Frost.

nippers - ne Kjnieptang.

nipple - ne Tett.

nit - ne Lüss.

nit picker - enb Lüskjekjnekja, en Lüskjekjniepa.

nitre - Solt'peeta.

nitric acid - Süastoff.

nitrogen - Stäakjstoff.

no - nä.

no one - nijch eena, kjeena.

nobility - Adelmensche.

noble - adel, stotlijch onn sittlijch.

nobleman - en Adelmaun.

nobody - kjeena.

nocturnal - bie Nachttiede.

nod - nekje, nekjkoppe.

node - en Bloomeknoppe, Kjleare.

nodules - Kjleare, Knoppes.

noggin - en kjleenet Glauss; en Menschekopp.

noise - en Je'lüd, en Je'reisch, en Je'tees, en Klo'mua, en Krach, en Knaul, en Je'bulla, en Je'drän.

noiseless - stell, one Je'lüd.

noisier - lüda.

noisy - lüd.

nomad - en Waundra.

nomenclature - en Nome Re'jista; ne Be'neemung.

nominal - nom Nome no.

nominate - nane, fäastale, oppstale.

nomination - ne Fäawol.

nonce - fe dit eene Mol.

none - nuscht, kjeen, kjeena, kjeene.

nonentity - ne onnwijchtje Per'soon; waut nijch en Doasenne haft.

nonresistant - wäalooss.

nonsense - en O(nn)senn.

noodle - ne Nüdel.

nook - ne Akj, en Winkjel.

noose - ne Schlenj.

nor - noch, ooda, nijch.

norm - de Räajel, em Derjchschnett.

normal - nor'mal, räajelrajcht.

north - nuade, nuad.

northeast - nuad'oost.

northerly - nuadlijch.

northern lights - Nuadlijcht.

northstar - Nuadstearn.

northwind - Nuadwint.

nose - ne Näs.

nose-basket , nose-guard - en Näskorf, en Mülkorf.

nosebridge - Näsbeen.

nosegay - en Bloomestrauch.

nostalgia - en Banga.

nostalgic - bangrijch.

nostril - en Näsloch.

nostrum - ne Medit'sien, en Heelmeddel.

not - nijch.

not at all - goanijch.

not to mention - fe'schwiess.

notable - be'riemt.

notary - en Off'kot.

notate - au(n)schriewe.

notch - ne Kjoaw, ne Noaw; ennhalpe.

note - ne Noot; en Ssadel; ne Ssiffa; en Schultssadel; moakje, opptäkjne.

notepaper - Breefpa'pia.

noteworthy - achtungsweat.

nothing - nuscht; {for nothing - em sonst}.

notice - ne Norejcht; be'moakje; ennwoare; acht jäwe.

noticeable - too seene, to be'moakje.

notify - aunmalde, be'kaunt moake.

notwithstanding - dannoch, nijch enn Be'tracht näme.

noun - en Hauptwuat.

nourish - näare, er'näare.

nourishment - Noarinj.

novel - nie, (nijch oolt) , bütaje'weenlijch; en Re'maun.

novelist - en Re'maunschriewa.

novelty - waut nieet.

November - No'wamba.

novice - en Nielinkj, en niea em Je'schaft, en Aunfenja.

novitiate - de Lea Joare, ne Proowtiet.

now - nü, fuat(s).

now and then - han o' wada.

nowhere - noanijch.

noxious - schätlijch.

nozzle - en Kron.

nuclear weapon - en Kuarnje'wäa.

nucleus - det bennaschte Kuarn.

nude - noaktijch, kol.

nudge - en Bucks, buckse, buchle.

nugget - en Goltkuarn.

nuisance - en O(nn)jenäjch, ne Ploag, waut em Wäaj es.

nuisance ground - en Mestacka.

null - nijch jeltijch.

numb - je'lämt, kjeen Je'feel.

number - en Numma, ne Ssol, ne Auntol; tale, räakjne; numma'reare.

numberless - too fäl too tale.

numeral - en Numma, ne Ssiffa.

numeration - numma'reare.

numerous - meare, fäl, ne groote Ssol.

numismatist - en Jelt Koll'akjta.

numskull - en Dommkopp.

nun - ne Ka'toolsche Sesta.

nuptial - kjastlijch.

nurse - ne Krankesesta; en Kjinjamäakje; pleistre.

nursery - ne Kjinjastow; ne Plaunteschool.

nursery rhymes - Kjinjariemsels.

nursing - Kranke fläaje; Tett jäwe.

nursling - en junget Fläajkjint.

nurture - näare, opptrakje.

nut - ne Nät; en Mieta.

nut brown - nätbrün.

nutcracker - en Nätknacka.

nutmeg - ne Muschkelnät, ne sort Kjrieda'rie.

nutriment - Äte, Noarinj.

nutrition - Noarinj.

nutshell - ne Nätschall.

nuzzle - nuzhle.

oaf - en Bauljch, en Daumelskopp.

oak - ne Äkj.

oaken - äkjnet, äkjna, äkjne.

oakum - Strank onn Täa toom Retse toostoppe.

oar - ne Roodel.

oarsman - en Roodla.

oasis - ne scheene Insel medden enne dräje Wiltness.

oath - en Eid; en Fluch.

oatmeal - Howajrett.

oatplant head - ne Wopp.

oats - Howa.

obdurate - baulstiarijch, stoakoppijch, stekjsennijch.

obedient - onntlijch, je'huarsom.

obeisant - Ea be'deent.

obelisk - en langet, hüaget steenanent Denkjmol.

obese - fat, liewijch.

obey - horjche, je'hea jäwe.

obituary - ne Doodeslist, en Doodesre'jista.

object (noun) - en Dinkj, en Jäajenstaunt, en Ssiel, en Sswakj.

objection - E(nn)wendinj.

objectionable - wadalijch, too'wadre.

objective - en Senn, ne Aufsejcht, en Stiel, en Ssiel.

object(verb) - jäajenstriede, E(nn)wending fäabrinje.

obligation - ne Flijcht; ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

oblige - fe'flijchte, fe'binje, en Je'faule doone.

oblique - schrots, scheef.

obliterate - ütlasche, ütstrikje.

oblivion - gauns enne Fe'jätenheit.

oblivious - goanijch enn Acht näme.

oblong - Ei runt, lenkjlijch runt.

obnoxious - schätlijch, jäajen'aun, liedalijch, too'wadre.

obnoxious person - en O(nn)wäsent.

oboe - en Winthuarn.

obscene - groff onn schmutsijch.

obscure - fe'dunkelt, fe'borje, doff, fe'biestat.

obscurity - ne Dunkelheit, waut nijch kloa es.

obsequious - dommbleed.

observable - waut too seene onn too be'oobachte es.

observant - schneiw.

observation - ne Be'oobachtung.

observatory - en Himmelfarnrua.

observe - seene, be'oobachte, be'trachte, aun'seene, be'kjikje, be'lüare.

observer - en Be'oobachta.

obsessed - be'säte.

obsession - ne Be'sätenheit.

obsolete - üte Mood, nuscht mea weat.

obstacle - en Hindaniss.

obstinacy - en Äjensenn, ne Hoatnackijchkjeit.

obstinate - hoatnackijch, stekjsennijch, stoakoppijch, wadaspanstijch, äjensennijch.

obstreperous - wadaspanstijch.

obstruct - em Wäaj stalle.

obstruction - en Hindaniss.

obtain - kjriee, erlange.

obtainable - waut too kjriee es.

obtuse - nijch schoap, nijch sea je'witst, stomp.

obviate - fäabäje.

obvious - kloa, dietlijch, kloa too seene; selfstfestentlijch.

obviously - jeedenfauls.

occasion - ne Je'läajenheit; fe'üasoake; Rekjs.

occasional - je'läajentlijch, äwalangs, toofallijch.

occidental - de wastelje Welt, wastlijch.

occult - fe'borje, je'heem, em je'heeme.

occupation - en Be'roop, en Je'hault, ne Haun'tearinj.

occupied - drock; be'sat.

occupy - äwa'näme; be'wone.

occur - fäafaule, er'äjne, fäakome.

occurrence - wan waut woat, en Fäafaul.

ocean - en Mäa, en See, en Ootsjan.

o'clock - de Tiet; Klock; {It is ten o'clock - de Klock es tian}.

octagon - acht akjijch.

octave - en Oktaw.

October - Ok'tooba.

octogenarian - en tachentijch joascha.

octopus - en achtoarmjet, rundet Mäatia.

oculist - en Üagedokta.

odd - framd, schnoopijch, kjniffijch, sondaboa; o(nn)jefäa, äjen, launisch.

oddity - waut sondaboaret, waut framdet.

odious - fe'hast, stinkjent, stenkjrijch, wadalijch.

odium - en Hot.

odometer - en Mielentala.

odor - en Je'roch.

odoriferous - scheenrikjent.

of - fonn, üt, unja, enn, auf, fe.

of age - foll joarijch.

of age - mindijch.

off - e'rauf, auf, wajch, fonn, doafonn, fuat.

offal - Aufgank, Os, Schunt.

offence - ne Be'leidjung.

offend - be'leidje, aunsteete, ennoajre, ssoaje.

offensive - aunsteetent, prost, onnaunjenäm.

offer - aunbeede; en Au(n)jebott; ütbeede.

offering - en Opfa.

offhand - bowen'äwa.

office - en Aumt, en Je'schaft, en Deenst, ne Je'schaftsstow.

officer - en Offit'sea, en Be'aumta.

official - aumtlijch; en Be'aumta.

officiate - aumtlijch deene.

officious - äwa'driewent aumtlijch.

offish - en bät hüachnäsijch.

offshoot - en Auflaja, en Knoppe.

offspring - ne Nokomeschoft.

oft - soo aus often.

often - foake, mearemol, earemol, schockmol.

oftener - foakna.

ogle - be'üage, be'glottse.

ogre - en Menschefräta, en gruseljet Tia; en Onntia; de 'jriese Diesta'.

oil - Eelj; Schmäa; eelje, schmäare; Schmurts.

oilcloth - ne Jipsdakj.

oilpainting - en Eeljbilt.

oilskin - en jipsna Räajarock.

oily - schmurtsijch, schmäarijch, eeljijch.

ointment - ne Saulw.

old - oolt.

older - ella.

oldfashioned - ooltmootsch, üte Mood.

oldish - ellerachtijch.

olfactory - waut rikje aunbelangt.

olive tree - en Eeljboom.

omelet - Rearei.

omen - en Fäatäkjen, ne Be'diedinj, ne Oninj.

omission - ne Äwasejcht, Ütjelotnet.

omit - ütlote, fe'schloffe.

omnipotence - ne Aulmacht.

omnipotent - aul'majchtijch.

omnipresent - emma toowäaj, emma doa.

omniscient - aul'weetent.

omnivorous - waut aules frat.

on - opp, aun, aum, bie, wieda ferwoats.

on the - oppe, oppem, (opp'm).

on trial - ferem Je'rejcht.

once - ee(n)mol, eens, e'mol.

one - een, eent, eena, eene.

one another - eena den aundren.

one hundred - hundat.

one more - noch eena, noch eent, noch eene.

one more thing - noch eenat'lei.

one sided - eensiedijch.

one storeyed - een stockijch.

one track minded - eenjleisijch.

oneself - sikjselfst.

onion - ne Ssippel.

onion greens - Sippel Lüak.

onlooker - en Tookjikja.

only - blooss, mau, eensja, eensje.

onus - ne Laust; ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

onward - ferwoats.

ooze - langsom rane soo aus wan Mol'lassijch woat ütjegote, derjch kjwalle.

opaque - nijch derjchsejchtijch.

open - op, op moake, opne, frie'effentlijch, frie on frajch.

openess - ne Openheit.

openhanded - friejäwrijch.

opening - ne Opninj, en Aunfank.

openly - frie'effentlijch.

operate - oppe'reare, wirkje, foare, be'haundle.

operative - wirkjsom.

opiate - een Be'teibungsmeddel.

opine - siene Meeninj saje.

opinion - ne fauste Meeninj; {in my opinion - no miena Meeninj}.

opium - Monesauft; Be'teibungsmeddel.

opponent - en Jäajna.

opportune - je'läajentlijch.

opportunely - opp Je'läajenheit.

opportunity - ne Je'läajenheit.

oppose - jäajenstale, wadastone.

opposite - jäajen'äwa.

opposition - en Wadaspruch, en Wadastaunt, en Jäajensauts, en Jäajenstaunt.

oppress - doldrekje, be'drekje, unjadrekje.

oppression - en Unjadrekje.

opprobrious - schentlijch.

opprobrium - ne Schaund.

optical - waut mett'm seene too doone haft.

optician - en Brellehendla.

optimism - en Opti'mismus, de scheene, bätre Sied fonn ne Sach.

option - wäle.

optional - ütwälent.

opulence - en Rikjdom, ne Rikjlijchkeit.

or - ooda, sest.

orally - mintlijch.

orange - ne Aupelssien; rootjäl.

oration - ne Räd.

orator - en Rädna.

oratory - ne Rädenskonnst.

orb - en Baul, ne Kügel; en Üagaupel.

orbit - ne Pla'neetbon.

orchard - en Oftgoade.

orchestra - ne Or'kjestra.

orchid - ne Bloom, ne Or'kjied.

ordain - ennweie, be'städje, soo aus en Prädja.

ordeal - en Schwoaret Unja'näme, ne Klo'pott.

order - en Be'fäl, ne Be'stallung; ne Ordninj; fe'schriewe, be'stalle; fäasaje.

orderly - räajelmässijch; en Helpa em Krankenhüss.

ordinary - je'weenlijch, je'meen.

ordure - Mest.

ore - reiwet Stoff üte Mien; Mienestoff.

organ - ne Orjel; en poat fonn en Mensch daut am deent aum läwe too bliewe.

organ keyboard - Orjel Finjaspläte.

organdie - sea fienet, derjchsejchtjet Kor'tün.

organization - ne E(nn)rejchtung.

organize - e(nn)rejchte, jrinde.

orgy - ne wille Süpa'rie.

oriel - en Bloomefensta.

orient - de oostelje Welt.

oriental - oostlijch.

orifice - ne Opninj, en kjleenet Loch em Lief.

origin - ne Häakunft, en Au(n)fank.

original - aunfenkjlijch, äjenoatijch.

originate - häakome, häanäme, aunfange.

ornament - en Schmuck, en Ütputsdinkj.

ornithology - ne Foagelkonnst.

orphan - ne Weis.

orphanage - en Weisenheim.

oscillate - han onn trigj schweife.

osculate - kusse.

osprey - ne Seehofkje.

ossify - fe'knoake.

ostensibly - schienboa.

ostentatious - sikj waut ennbille; aufwiese.

osteology - ne Knoakekonnst, ne Knoakelea.

ostler - en Peatskjnajcht.

ostracise - fe'baune.

ostrich - en Strauss.

other - aundra, aundre.

otherwise - aundasch.

ottoman - ne Rübenkj, en Sche'balkje.

ought - sull, must.

ounce - en Unts.

our - ons, onsa, onse.

ours - onst, onsaje.

ourselves - wieselfst, onsselfst.

oust - e'rüt steete, e'rüt sate, e'rüt drenje.

out - üt, e'rüt, büte.

outbid - äwabeede.

outbreak , outburst - en Ütbruch.

outcome - Ütkunft.

outdoors - büte.

outer - büta, bütaschte.

outer edge - bütakaunt.

outgrow - e'rüt wausse.

outhouse - en Sse'kjreet, ne Auftrett, en Hieskje, en Bekjhüss.

outlaw - en fe'baunda Fe'bräakja.

outlive - lenja läwe.

outlook - ne Ütsejcht.

outrage - waut fe'schemptet.

outrageous - äwadriewent fe'schempt.

outrun - fe'bie rane.

outset - en Aunfank.

outside - soo aus outdoors.

outsider - en Framda, en Bütaschta.

outspoken - nijch bleed, kjeen Blaut feret Mül.

outstanding - ütje'täkjent, op'poat goot.

outstanding debt - ne rikjstendje Schult.

outvote - äwastemme.

outwardly - fonn büte.

oval - Eirunt, lenkjlijch runt.

ovary - en Eia Stock, en Fruchtknoppe.

ovation - ne wundafolle Oppnom met Henjklautsche.

oven - ne Oweback.

ovepay - äwa'tole.

over - äwa, doaräwa, omm, fe'bie.

over estimate - äwa'schatse.

over expose - toofäl Lijcht jäwe.

overact - äwa'driewe.

overall - äwer'aul, lengd'han.

overalls - Schlaubbekjse.

overawe - Ferjcht enndriewe.

overbid - äwa'beede.

overboard - äwa'buat.

overburden - äwa'lode; de Ead bowre Mien.

overcast - met Wolkje be'dunkelt.

overcharge - too fäl Jelt foddre.

overcloud - met Wolkje be'trakje.

overcoat - en Äwarock, Pol'too, Bur'nuss.

overcome - äwakome, äwa'stone, je'wenne.

overconfident - äwa'driest.

overcook - äwagoa.

overdo - äwa'doone.

overdraught - mea üte Bank näme aus eena e'nenn lajt.

overdue - rikjstallijch, hinjastallijch; äwrem Tiet.

overgrow - unjawausse.

overgrowth - en Je'dalj, äwajewossnet Krüt.

overhaul - trajcht moake, derjch oabeide, enn Ordinj brinje.

overhead - äwrem Kopp; Onnkoste.

overhear - toofallijch heare, oppfesche.

overheat - äwa'hette.

overlap - äwren'aunda laje.

overload - äwa'lode.

overlook - äwaseene.

overpower - äwa'waultje.

overrate - äwa'schatse.

overreach - too wiet äwalange.

overripe - mäa.

overrule - äwa'stemme.

overseas - äwrem Mäa.

oversee - Oppsejcht hoole.

overseer - en Oppsejchta.

overshoes - Äwaschoo, Ga'losche.

oversight - Fe'jätnet, Fe'siemdet.

oversleep - fe'schlope.

overstate - ne Fe'tal äwa'driewe.

overstep - äwa'träde, äwa'staupe.

overstock - toofäl Woa ennkjeepe.

overstrain - äwa aunstrenje, äwa'rackre.

overt - openboa, open.

overtake - nokome, ennhole.

overtax - äwatackse.

overthrow - fe'steete, ommsteete, äwa'steete.

overtime - tootalende Oabeitsstunde.

overtired - äwameet.

overture - en Fäaschlach.

overturn - ommstelpe, ommschmiete.

overview - ne Äwasejcht.

overweight - äwa'schwoa, äwawijcht, fat.

owe - schuldijch senne.

owing - schuldijch.

owl - ne Ül.

own - äjne, be'sette, habe.

owner - en Äjendeema.

ownership - Äjendomm.

ox - en Oss.

oyster - ne Muzhel.

pablum - ne Kjinjabrie, Kjinjanoarinj.

pace - en Schrett, en Trett, en Gank; schräde.

pacemaker - en Schrett Tala.

pacer - en Ranpeat.

pacific - stell, frädlijch.

Pacific Ocean - det Stelle Mäa, det groote Mäa.

pacification - ne Be'frädjung.

pacifier - en Frädmoake, ne Lutsch.

pacifist (conscientious objector) - en Wäaloosa.

pacify - be'tuttre.

pack - en Pack; ennpacke.

package - en Pack, en Pack'eet, en Pinjel; ennpacke, fe'packe.

packer - en Packa; ne Waults.

packet - en Pack'eet.

packmule - en Packäsel.

pad - en Büakje Schriewpa'pia; en kjleenet Kjesse; en Footstijch.

paddle - ne Roodel, en Reaholt; roodle, padle.

paddlewheel - en Scheffelraut.

paddock - en Feehock.

padlock - en Henjschlott.

pagan - en Heid.

paganism - Heidentüm.

page - en Blaut; blädre; eene Sied fomm Blaut; en junga Deena.

pageant - en straumet Fast.

pail - en Ama.

pain - Weedoag; ne Sorj; ne Stäakj, Schmoate, en Je'piesak.

painful - wee doone.

painless - one Weedoag.

painstaking - ütem Grund; krakjte Oabeit langsom fe'rejchte.

paint - Foaw; mole, foawe.

paintbrush - en Foawpensel.

painter - en Foawa, en Mola.

painting - en je'forwnet Bilt.

pair - en Poa.

pal - en Frint, en Kom'rod.

palace - en Paulaust.

palatable - schmackhauft, scheenschmakjent.

palate - en Mülbän.

palatial - paulaustoatijch.

palaver - n Je'schwauts.

pale - blauss, blauss woare.

paleness - ne Blaussheit.

palfrey - en Riedpeat fe Früess.

paling - Stach'eete.

pall - ne Dakj toom äwa en Soakj spreede; ne diestre Wolkj; Rüak ooda Näwel; ennoolent woare.

pallet - en Stroopäl, en Stroosack.

palliative - en Lindrungsmeddel.

pallid - soo aus pale.

pallor - soo aus paleness.

palm - de Bennahaunt; en Paulmeboom.

palmistry - ne Hauntwoasaja'rie.

palpable - feelboa; leijcht too seene ooda too heare.

palpitation - en stoakjet Hoatkloppe.

palsied - je'lämt.

palsy - ne Lämung.

paltry - weinijch weat, je'rinj.

pamper - goot be'haundle, fe'doawe.

pamphlet - en Norejchtsadel.

pan - ne Paun, ne Plot.

panacea - ne Medit'sien dee aules heele saul.

pancakes - Panküake.

pancreas - de Plüts.

pandemonium - en furjchtboaret Je'toob.

pander - sikj sea no eenem kjeare onn aules tookome lote.

pane - ne Fenstarüt.

panel - en ennjeschwonrne List; ne groote Tofel Büholt dee je'brukt woat toom ütnoagle.

paneling - Ütstäwinj, Wauntbe'kjleed.

pang - ne haustje Stäakj, en Schrakj, en Hekjsenschoss.

panic - met Schrakj fe'willat.

pannier - en groota Korf.

panoply - en iesanet Kriejchskleet.

panorama - ne Runtsejcht.

pansy - ne Steefmurrakje, en Schwaulmüagkje.

pant - jaupe, sea jesche.

pantry - ne Äteskoma.

pants - Bekjse.

pap - Kjinjabrie, Kjinjanoarinj.

papa - pape, Pau, Tate.

paper - pa'pia; ütbacke.

paper carton - ne Pa'piadoos.

paperbag - ne Lusch, ne Tüt.

paperhanger - en Ütbacka.

papoose - en junget Indi'auna Kjint.

parable - en Jlikjness.

parachute - en Faulschorm.

parade - en Sol'dote Marsch.

paradigm - en Biespell, en Mosta ne Sproaklea.

paradise - en Para'diess.

Parafin - ne sort Wauss.

paragon - en Mosta, en Fäabilt.

paragraph - en Aufschnett.

parallel - en Fe'jlikj, ne Änlijchkjeit; para'llel; wan twee lienjes Sied bie Sied rane soo aus ne Schlädjleis.

paralysis - ne Lämung.

paralyze - läme.

paramount - aum hejchste.

paramour - ne Je'leewde (en heemeljet Fe'heltnes.).

paraphrase - ommschriewe.

parasite - aunhenjendet O(nn)jesseffa; en aunhenjenda Schma'rottsa.

parasol - en Sonneschorm.

parboil - haulf koake.

parcel - ne Pack, en Packje.

parch - fe'darschte, fe'schmachte, fe'dräje.

parchment - oolet, dennet Schopfal je'brukt toom wijchtje Dokumente schriewe.

pardon - fe'sseie, fe'jäwe.

pare - aufschalle, be'schniede.

parentage - Fäaellre, Staumellre.

parents - Ellre, Onse.

parents in law - Schwiaellre.

pariah - en Fe'stada.

parish - ne Je'meent.

parity - ne Jlikjheit.

park - en Park, en groota, jreena Goade; met de Koa aunhoole.

parlance - ne Rädensoat.

parley - Unjaräd, met Räd be'haundle.

parlor - ne Settstow, ne Fäastow.

parlsey - Peetaselj.

parody - noje'opte Schreft, parod'iere.

parole - en Fe'bräakja opp sien Earenwuat loosslote; ferre Tiet loosslote ütem Je'fenkjniss aus Loon fe en goodet Benäme.

parrot - en Papa'jei; noplaupre.

parry - aufwäare.

parse - ütlaje.

parsimonious - spoasaum bott aum jietse.

parsnips - Postanack.

parson - en Prädja.

part - en Poat, en Aundeel, en Aufdeel; üten'een.

partake - deelnäme.

partaker - en Deelnäma.

partial - deelwiess; eenkjanijch.

partiality - part'eiisch.

participant - en Deelnäma.

participate - deelnäme, be'deelje, metmoake.

participle - en Meddelwuat.

particle - en sea kjleenet Bietje.

particular - opp'poat, be'sondasch, sondaboa, je'neiw.

particularize - ommstendijch be'schriewe ooda fe'tale.

particularly - äwa'rüt, uzhent.

parting - en Scheide, en Hoastrijch.

partition - en Schetsel, ne Waunt; derjchschetsle, aufschetsle.

partly - toom Deel, deelwiess.

partner - en Poatna, en Deelhaba.

partnership - ne Haundelsje'salschoft fonn twee Poatnasch.

partridge - ne sort Rauphan ooda Boakjhan.

party - ne Je'salschoft; ne Par'tei; Prazhnikj hoole; en Je'bott.

party dress - en Fastkjleet.

pass - fe'bie foare, fe'bie gone; pas'seare; wieda hendje; en enja Wajch derjche Boaj; en Derjchgank.

pass key - en Hauptschlätel.

passable - meddelmässijch, ssimlijch, 'daut jeit'.

passage - ne Derjchfoat; en Gank.

passenger - en Passe'zhea.

passion - ne Leidenschoft; en deepet Je'feel.

passionately - hetsijch.

Passover - en Jüdschet Oostafast.

passport - en Reisepauss, en Pauss; en Ütwiess.

past - ne Fe'gangenheit; fe'bie; äwa.

pastime - ne Fe'wielniss; en Tietfe'drief.

pastor - en Prädja.

pastry - Pastje; seetet, feijchtet je'backniss.

pasture - ne Weid, ne Wäs.

pasty - däjijch.

pat - hauje, be'kloppre, stroakle, be'strikje.

patch - en Flekj; flekje.

patched together - toop je'bausselt.

patchwork - stekje.

pate - en Schädel; en Bowakopp; Glauts.

patent - ne Schreft dee eenem Fäarajcht jeft.

pater - pautsche.

paternal - fodalijch.

paternity - ne fodaschoft.

path - en Stijch.

pathetic - trüarijch.

pathos - deepet Je'feel.

pathway - en Footstijch.

patience - Je'dult.

patient - je'duldijch; saunftmütijch; en Gaust em Krankenhüss.

patriarch - de hejchste onn de ellste Foda.

patricide - Fodamort.

patrimony - en Oawgoot, en Oawdeel.

patriotism - Leew fe daut Fodalaunt.

patronage - en Ennfluss, en Schuts.

patronize - be'ennflusse, be'haundle; jenne'.

patten - ne Heltschlorr.

pattern - en Mosta, en Moddel, en Tooschnett.

paucity - ne Oamheit, ne Weinijchkjeit.

paunch - en Panss.

paunchy - dikjbuckijch, dikjpanssijch.

pauper - en Oama.

pause - ne Paus; en bät wachte, schlüre, lüre, reiwe.

pave - en Wajch met Täa onn Kjiess be'laje.

paw - ne Poot, ne Pauj; be'pauje, be'grauje.

pay - be'tole, tole, be'loone.

pay attention - kjeare, acht jäwe, Oobacht jäwe.

pay back - trigj tole.

payable - too be'tole.

payment - ne Tolinj.

pea - ne Oaft.

peace - ne Fräd, ne Rü.

peaceable , peaceful - frädlijch, rüijch.

peach - ne Firs.

peacock - en Peihon.

peahen - ne Peihan.

peak - ne Spets.

pear - ne Bäa.

pearl - ne Parl.

pearl barley - joaschtne Jrett.

peartree - en Bäareboom.

peasant - en Büa.

peasantry - Laundesfolkj.

peashooter - ne Oafteflint.

peat - Torf, Sood.

pebble - en Steenkje.

pebbly - steenrijch.

peck - hackse.

pecker - en Holthacka.

peculiar - sondaboa, äjen, opp'poat, kjniffijch, schnoopijch, äjenoatijch.

peculiarity - ne Äjenschoft, Graupe, Nekje.

pecuniary - waut met Jelt too doone haft.

pecussion - en Schlach, en Knaul.

pedagogue - en Leara.

pedal - en Trettbrat, ne Trett.

pedant - en Ütjebilda dee sikj bloos aun Bäkja helt.

peddlar - en Peddla, en Haundelsmaun dee fonn Hüss too Hüss Woa fe'kjaft.

peddle - weppe.

pedestrian - en Footjenja.

pedigree - en Aufstaum.

pediment - en Däarejäwel.

peel - ne Schal; aufschale; aufplostre.

peep - derjch en kjleenet Loch ssiele.

peephole - en Kjikjloch.

peeping Tom - en Glottstopp.

peer - fonn dijchtbie waut be'seene; niescheare.

peers - siensjlikje; ssielt.

peevish - fe'drisslijch, kurrijch.

peevishness - ne Fe'drisslijchkjeit.

peg - ne Steft, en Stekjel; en Knage.

pegtop - en Brommkjriesel.

pell mell - derjchen'aunda.

pellet - en kjleenet Kügelkje.

pellucid - derjchsejchtijch; kloa onn dietlijch.

pelt - en Fal; sea räajne, schmiete.

pemmican block - en Pitschkjeklots.

pen - ne Stolfada; en Hock, en Klotje.

pen nib - ne Tintfada.

penal - Strof aunbelangent.

penalty - ne Strof.

penance - ne Schult aufoabeide omm daut Je'wesse too stelle.

pencil - ne Bliesteft, en Jreffel.

pencilbox - ne Fadadoos.

pendant - ne Haulskjäd, ne Haulsschnua; en Aunhenja.

pendent - henjent.

pending - wut noch woare saul, em dreie.

pendulum - en Paupeldikja.

penetrable - derjchdrinjlijch.

penetrate - derjchschüwe, derjchdrinje.

penholder - ne Stolfada.

peninsula - ne Haulfinsel.

penis - en Pietsa.

penitent - Schult feele onn welle bäta woare.

penitentiary - ne Fe'bätrungsaunstault.

penman - en Schriewa.

penmanship - ne Schriewkonnst.

penniless - one en Ssent Jelt.

pennywise - domm spoasaum.

pension - ne Pens'joon.

pensive - en Je'danke.

pentagon - en Fiefakj.

Pentecost - Pinjste.

penumbra - en Haulfschaute.

penury - ne Noot, en Mangel.

people - Lied, Mensche, Folkj; be'felkljre.

pepper - Päpa.

pepperbox - ne Päpadoos, Päpadinjs.

peppermint - ne Dreppekend, en Grusnikj.

peppernuts - Päpanät.

pepperschaker - en Päpadinjs.

perambulate - waundre, wanke.

perambulator - en Kjinjawoagkje.

perceive - aunseene, be'moakje, erkjane.

percent - prot'sent.

perceptible - moakjboa.

perception - soo aus daut fe'stone woat.

perch - ne Floak; ne sort kjleene Fesch.

perchance - fleijcht.

percolate - derjchsiee.

percolator - en Sietrejchta toom Koffe koake.

percussion cap - ne Ssinjkaup.

perdition - ne Fe'doawniss.

peregrination - ne Reis; fonn eene Städ no de aundre foare.

perennial - dürhauft, ne dürhauftje Plaunt.

perfect - follkome; follbrinje.

perfection - ne Follkomenheit.

perfidious - onntrü.

perforate - derjchboare; lajchrijch moake.

perforation - en derjchjeboadet Loch.

perform - ne Roll späle, fe'rejchte.

performer - en Rollspäla.

perfume - Par'fün.

perfunctory - opp fer'eascht; äwaflejchlijch.

perhaps - fleijcht.

peril - Je'foa.

perilous - je'fäadlijch.

period - en Punkt; ne Tietlank; de Räajle.

peripatetic - e'romm waundre ooda reise.

perish - ommkome.

perishable - fe'jenkjlijch.

peritonitis - Blintdoarmfe'jeftung.

periwig - ne Pruck.

periwinkle - ne sort Schnigj.

perjure - faulsch schweare; ferrem Je'rejcht läje.

perky - koasch; spetsuarijch.

permanance - ne Düa.

permanent - oppe Düa, dürhauft, be'stendijch.

permeate - derjchdrinje.

permissible - er'laubt; Frieheit too doone.

permission - Frieheit, Er'laubniss.

permit - lote, er'laube, Frieheit jäwe; en Er'laubniss Schien ooda Ssadel.

peroration - ne Schlussräd.

perpendicular - ssenkjrajcht, jlikj fonn bowe no unje.

perpetrate - aunste'jeare.

perpetration - ne Aunste'jearinj.

perpetual - eewijch, emma wäarent.

perpetuity - eewijchlijch, emma.

perplexed - fe'wundat. fe'wert.

persecute - fe'follje.

persevere - aunhoole, biehoole.

perseverence - ne Dürhauft.

persist - biehoole, aunhoole.

persistent - aunhoolent, biehoolent.

person - ne Per'soon, en Mensch.

personality - ne Per'seenlijchkjeit.

personally - per'seenlijch.

perspective - ne Ütsejcht.

perspiration - Schweet.

perspire - schweete.

persuade - be'räde, ennräde, enndietsche, biebrinje, be'teewre.

persuasion - ne Äwa'sseiung.

pert - nijch bleed, frajch.

pertain - aunbe'lange, be'trafe.

pertinent - paussent, tooje'mäte.

perturb - steare.

peruke - ne Pruck.

peruse - läse.

pervade - derjchdrinje.

perverse - fe'kjeat, fe'dreit.

pessimist - Pessimist.

pessimistic - dunkelsiedijch.

pest - ne Ploag, en Past, en O(nn)jenäjch.

pester - be'laustje, ploage, aunligje, schüaräajle.

pestiferous - aunstekjent.

pestilence - ne aunstekjende Krankheit.

pet - en Hüsstia, en Lieblinjstia.

pet name - en Äkjenome.

petal - en Bloomeblaut.

Peter - Peeta.

peter out - fe'saje, ütjeare.

petition - ne Aunfroag; aunhoole.

petrel - en Seefoagel.

petrify - fe'steenre.

petroeum - Steeneelj.

petrol - Gauss, (Gause'lien).

petticoat - en Unjarock.

petty - je'rinj.

petulance - ne Nekjschheit, ne Fe'drisslijchkjeit.

petulant - nekjsch, fe'drisslijch.

pew - ne Kjoakjebenkj.

pewter - blajchoatjet Stoff.

phantom - en Je'spanst.

Pharisee - en Fari'sea.

pharmacy - ne Opp'täkj.

pheasant - en Jachtfoagel, Fe'saun.

phenomenon - en grootet, nieet, bütajeweeneljet Er'äjniss.

philanthropist - en Menschefrint dee aundre methalpt, Aulmaunsfrint.

philatelist - en Postmoakjsaumla.

philology - ne Sproakkonnst, ne Sproakwissenschoft.

philosophy - Weltwissenschoft; en Läweswaundel.

phlebitis - ne Odaentsindung.

phlegm - dikja Kjwiel, Kwaulsta, Kwelsta.

phonograph - en Gramafoon.

phooey - fuj!.

phosphorescent glow (ignis fatuus) - en Mieskjefia, en Woselijcht.

photograph - en Pe'trett; aufnäme.

photographer - eena dee Bilda aufnemmt.

phrase - en Poat fonn'n Sauts.

phraseology - ne Rädensoat.

physically - kjarpalijch.

physician - en Dokta, en Oatst.

piano - piano.

piano keyboard - piano Finjaspläte.

pick - plekje; oppläse; ütläse; ütwol; püle.

pickaxe - ne Spetsakjs.

pickerel - en Fesch.

picket - Stach'eete; en Spetsa Stock; en Streikjwajchta.

pickle - ne e(nn)jelajde Gurkj; ennlaje, ennpäakjle, ennsolte.

picnic - en Picknick, ne Ütflucht.

picnic hamper - en Äteskauste.

picture - en Bilt; schilre.

picture postcard - ne Postkoat.

picturesque - sea straum.

pie - Pei, Pisch'kjrie.

piece - en Stekj, en Biet; ne Flint.

piecemeal , piece by piece - stekjwiess, kwaunswiess.

piecework - Stekjoabeit.

pier - en Steendaum; en Aufscheetsplauts.

pierce - derjchspekje, oppspekje; derjchstäakje.

piety - ne Fromheit, kjintelje Leew.

pig - en Schwien, en Pukja.

pigbarn - en Schwienstaul.

pigeon - ne Düw.

piggyback - huppanack.

pigheaded - stoakoppijch, stekjsennijch, baulstierijch.

pigiron - reiwet Iesa.

piglets - Foakjel.

pigment - Foawstoff.

pigpen - en Schwienhock.

pigskilling bee - Schwienschlachtsdach, ne Schienskjast.

pigsty - en Schwienstün.

pigtail - (Schwienssoagel) ne Ssopp.

pigweed - Schwienskrüt, Brennkrüt.

pike - en Stachel; en Häakj.

pile - en Klompe, en Hüpe, en Stopsel; opphiepe; oppfliee; oppschijchte.

piles - Hemariede, Ma'riede.

pilfer - stäle.

pilgrim - en Pilja.

pilgrimage - ne Piljareis.

pill - ne Pell.

pillage - plindre.

pillar - en dikja, runda Stenda.

pillarbox - en Breefkauste.

pillow - en Kjesse, en Koppkjesse.

pillowcase - ne Kjessebia.

pilot - en Schepp ooda Loftschepfuamaun.

pimento - ne sort Päpa, kjämeloatijch.

pimple - en Pekjel.

pimpled - pekjlijch.

pin - ne Spald, en Stekjel, ne Steft, en Bolte.

pinafore - en Schaldüak.

pinch - kjniepe.

pinchers - ne Tang.

pincushion - en Notelkjesse.

pine - en Dauneboom; bange.

pineapple - Aunanas.

pinfeathers - Spiele.

pinion - en Winkjeljedriew; ne Foagelflijcht.

pink - fleeschfoawijch.

pinnacle - de hejchste Spets.

pioneer - en Bonbräakja.

pious - from.

piously - aundajchtijch.

pip - en Oftkuarn.

pipe - ne Piep; en Rua; en Näswoama.

pipeline - ne Rualeidinj.

pipewrench - en Ruaschlätel.

pipkin - en Toppkje.

pique - enbät ennoajre.

pirates - Seereiba, Scheppreiba.

pistol - ne Hauntflint, ne Pis'tool.

piston - en Kommkje enn en Koa Mo'tua.

pit - ne Gruft, ne Kül; en Kjoaschesteen; toophitse.

pitch - Pekj; ne Stoop ooda Grod; en Sselt oppstale.

pitch sheaves - Goawe stoake.

pitchblack - pekjschwoat.

pitchdark - stockdiesta.

pitcher - ne Jeetkaun, ne Kruk, ne Malkkaun.

pitchforkj - ne Forkj toom stoake; ne Stemmgaufel.

pitchy - pekjijch.

piteous - jaumafoll, jaumalijch.

pitiless - grausom, kjeen Jauma.

pitman - ne Kurbel, ne Tekjastang.

pittance - ne Näj. en misajet Bät, en Kwoakjs.

pity - be'düare, be'jaumre; Metliet, en Jaumahoat.

pivot - en Dreipunkt, ne Steft.

placard - en groota Ssadel toom waut be'kaunt moake.

place - en Plauts, ne Städ (aun Stal onn Uat) en Uat; hansate, hanstale.

placid - saunft onn rüijch.

plagiarism - en aundren sien Schreft stäle.

plague - ne aunstekjende Krankheit, ne Ploag; ploage.

plaid - hockjet Sseijch fonn Woll.

plain - je'meen; ne Openheit, ne Kloaheit.

plaint - ne Kloag.

plaintiff - en Aunkloaga.

plait - folde, flajchte; Folde, ne Ssopp.

plan - en Plon, ne Äwa'laj; äwalaje, plone, ütkol'lendre, waut fäanäme.

plane - en Häwel; en Loftschepp; häwle, schelpe.

planet - en Pla'neet.

plank - ne Bol; {plank for barn floor - Ütbolinj}.

plant - ne Plaunt; ne Stüd; plaunte; ne Fa'brikj.

plantain - ne sort Krüt.

planter - en Plaunta.

plaque - ne Plot dee too en Schmuck deent.

plaster - en Plosta, met Miasse'ment ütschmäare.

plate - ne Schiew, en Tala, ne Plot; be'laje.

platescraper - en Jietsläpel.

platform - en Plautform.

platter - ne groote Schiew, ne Plot.

plausible - jleeflijch, schienboa, waut schient rajcht too senne.

play - späle, en Spell.

player - en Späla.

playful - spälrijch.

playground - en Spälplauts.

playmate - en Spälkom'rod.

playroom - ne Spälstow.

plaything(toy) - Spältijch.

plead - praunsl'leare, dreesle, prachre.

pleasant - au(n)jenäm.

please - bitscheen, en Je'faule doone.

pleasure - en Ple'zhea, en Fe'jnäje.

pleat - ne Fold; tooplaje.

plebiscite - wua det Laundesfolkj de Entscheidung moakt.

pledge - birje.

plenary - foll, follstendijch.

plenopotentiary - en Follmajchtja.

plenteous , plentiful - rikjlijch, je'nüach.

plenty - je'hearijch, je'nüach.

pleurisy - ne sort Lungenentsindung.

pliable - schmiedijch. lädwäkj.

pliant - waut sikj bäje lat.

pliers - ne Drottang, ne Knieptang.

plight - en Toostaunt; de Trü fe'spräakje.

plod - kloffe, knooje, duje, socke, schwoafallijch gone.

plot - en Plon; en kjleenet Stekjskje Launt.

plow (plough) - en Plüach; pläje.

plow (two way) - en Schrotsplüach.

plowed field - Plüachlaunt.

plowshare - en Plüachschoa.

pluck - plekje; Moot.

plug - en Stoppsel, en Proppsel; toostoppe.

plum - ne Plüm.

plumage - straume Foagelfadre.

plumb - too Lood.

plumber - en Kjlampna.

plummet - met Schwunk fonn sea hüach faule.

plump - fleeschijch, be'fleescht, druglijch.

plumpness - ne Druglijchkjeit.

plumtree - en Plümeboom.

plunder - plindre.

plunge - unjaducke.

plural - enne Meatsol.

plurality - enne Mearheit.

plush - Plisch; rikjlijch.

ply - ne Schijcht; ferrwoats driewe.

pneumatic - Loft unja Druck.

pneumonia - ne Lungenentsindung.

poach - Eia üte Schall koake; oppe Jacht gone wan daut jäajen'm Je'sats es.

pocket - ne Fup.

pocketbook - ne Breeftausch; Fuppjebüak.

pockmarks - pockenoawe.

pocks - Pocke.

pod - ne Schoot.

poem - en Je'dijcht, en Riemsel.

poesy - ne Dijchtkonnst.

poet - en Dijchta.

poignancy - ne Schoapheit em Je'feel.

poignant - schoap, bietent, drinjent, schoap feele.

point - en Punkt, ne Spets.

pointed - aunjespetst.

pointer - en Wiesa.

pointless - one Sswakj.

poise - en straumet Be'näme; Jlikjwijcht.

poison - Jeft; fe'jefte, fe'jäwe.

poisonous - jeftijch.

poke - poakre, püakse, püle; en Biedel met Jelt; püe.

poker - en Poaka, ne Owekjrekj; en Koatespell.

polaris - de Nuadstearn.

pole - en Pol, en Post, en Diestel.

polestar - de Nuadstearn.

police - Po'liess.

policy - ne Rajchtschnua wua ne Re'jiarung sikj no rejchte kaun; irjent ne Rajchtschnua.

polish - Wikjs, wikjse, shiare schliepe.

polite - heeflijch.

politeness - ne Heeflijchkjeit.

politic - Weltklüak.

political - po'lietisch.

politician - en Laundeskaunsla.

poll - en Wolre'jista, stemme, ennschriewe.

pollen - Bloomestoff.

pollute - ennschwiene, ennsüdle.

pollution - ne O(nn)rennlijchkjeit.

polygamy - Wiewa'rie.

polyglot - fonn fäl Sproake kjanne.

polygon - fäl akjijch.

polysyllabic - fälsilbijch.

pommel - en Sodelknoop.

pomp - Pracht onn Stoltheit.

pompous , pomposity - ne Prola'rie.

pond - ne Drenkj, en Wotaloch.

ponder - jrebble.

ponderous - schwoafallijch.

poniard - en kjleenet Schweat, en Doljch.

pontiff - de Pop.

pontoon - ne Brigj fonn Lomme toopjstalt; ne Wotakuff aun en Loftschepp.

pony - en Poonkje, en kjleenet Peat.

poodle - en Püdelhunt.

pool - en Puddel; toopschmiete; en Spell met steenane Bauls oppem Desch.

poor - oam, knoakoam, nootoam, moaga; muckrijch; prost; je'rinj; miesaum.

poor advice - prosta Rot.

poor house - Oamenaunstault.

poorly - oamlijch, kjrenkjlijch, schaubijch.

pop - en Knaul.

pope - en Pop.

popgun - ne Knaulflint.

poplar - en Pappelboom.

poppyseed - Monesot.

populace , population - det Folkj.

popular - wiet onn breet be'kaunt; hüach aunjeschräwe.

populate - be'felkjre.

porcelain - Poosleina.

porch - en Fäatüss, ne Fe'raunda, ne Fäaleew.

porcupine - en Schwiennäajel.

pore - en Hütloftloch; sea fe'tieft beseene.

porpoise - en Mäaschwien.

porridge - Howajrett.

port - en Howe; ne sort seeta Wien; en Puat, en Tooschlach.

portable - waut too droage es.

portal - ne groote Däa, en grottet Puat.

portent - ne Be'diedinj.

porter - en Däarewajchta; en Aunstaultswajchta; en Deena toom Pa'kozh droage.

porthole - en Fensta em Schepp.

portion - ne Säd, en Poat, en Aufdeel, en Aundeel; ütdeele.

portly - fellijch.

portly woman - ne Staunskje.

Portmanteau - ne ladane Schemme'daun.

portrait - en Pe'trett.

portray - schilre, be'mole, be'schriewe.

portulacca - fate Han.

pose - ne Froag stale; hanstale; sikj fe'stale.

position - ne Städ, ne Enstalinj.

positive - sejcha, be'stemmt, posi'tiew.

possess - äjne, habe, be'sette.

possessed - be'säte.

possessions - Jeeda, Habgoot, en Be'sits.

possibility - ne Mäajlijchkjeit.

possible - mäajlijch.

possibly - woo'mäajlijch.

post - de Post.

post - en Post, ne Städ, en Stenda; aunschlone.

post mortem - ne Leijch no'm Doot unjasäkje.

postagestamp - en Breefmoakj, en Postmoakj.

poste haste - en groota Iel.

poster - en Wauntssadel.

posterior - det Hinjarenj, ne Huck.

posterity - ne Nokomenschoft.

postern - ne Hinjadäa.

posthumous - no'm Doot; hinjalote.

postmark - Poststampel.

postmaster - Postmeista.

postoffice - en Postaumt.

postoffice box - en Breefkauste.

postpaid - Postjelt em fe'rüt betole.

postpone - oppschüwe.

postscript - ne Noschreft, ne Bieschreft.

posture - ne Stalung, en Toostaunt; Pos'tüa.

postwar - no'm kjrijch.

posy - en Kjrietje Bloome.

pot - en Grope, en Topp, ne Kruk.

pot barley - Joaschtne Jrett.

potable - drinkjboa.

potato - ne Eadschock; (early Russian potatoes) Schnüfheana.

potato chips - Eadschocke Speena.

potency - Krauft.

potent - kjraftijch.

potential - ne Mäajlijchkjeit.

potion - en stoakjet, jeftjet je'drenkj.

potladle - en Schleef, en Reaschleef.

pouch - ne Tausch, en Biedel.

poultice - en Plosta.

poultry - Fadafee.

pounce - haustijch aunfaule; ne sort fienet Pulwa; ne Kleiw.

pound - en Punt; en Enjlescha Jeltssadel; en Pounjstaul, staumpe.

pour - jeete, poasche; plenjre; kjietre.

pour (not liquid) - schedde.

pout - fe'drisslijch kjikje.

poverty - ne Oarmoot, en Mangel.

pow wow - ne Indi'auna fe'saumlung.

powder - Pulwa.

powdery - pulwrijch.

power - Krauft, Macht.

power takeoff - en Ommgank, Krauft Fe'sata.

powerful - stoakj, kjraftijch.

powerfully - je'waultijch.

powerless - one Krauft ooda Macht.

pox - Pocke.

practical - praktisch, wirkjsaum, moakhauftijch.

practice - eewe; ne Je'wanheit; aunwende.

prairie - ne Stap.

prairie chickens - Raupheena.

praise - Loff; lowe, rieme.

praiseworthy - lowesweat.

pram - en Kjinjawoage.

prance - en Peatsdauns.

prank - en kjleenet Spos; en bät Schowanack.

prate - schwautse.

prattle - schwautse, plüdre.

prawn - ne sort Schalfesch.

pray - bäde.

prayer - en Je'bäd.

pre emption - wan eeena en Rajcht haft waut too kjeepe ea enaundra de Je'läajenheit haft.

pre engage - fer'häa ennstale.

pre order - fer'häa be'stale.

preach - prädje.

preacher - en Prädja.

preamble - ne Ennleidung.

precarious - en bät sea oppe Kaunt onn o(nn)sejcha.

precaution - ne Fäasejcht.

precede - fäa'ropp gone, em fer'üt.

precedence - de Fäarhaunt.

precedent - en Biespell.

precentor - en Fäasenja.

precept - ne Fäaschreft, ne Räajel.

preceptor - en Leara.

prechew - fäakeiwe; Keifkje.

precinct - en Kjreiss, ne Dis'trikjt.

precious - kjestlijch, fäl weat.

precipice - en Aufgrunt.

precipitation - Nauts enne Loft, Räajen, Feijchtijchkjeit.

precise - hoaschje'neiw, be'stemmt.

preclude - ütschlüte.

precocious - tiedijch riep, junk klüak.

predator - en Rauptia.

predatory - rietent, rauptiaoatijch.

predecessor - ne Fäajenja.

predestine - fer'häa be'stemme.

predicament - ne froagboare Loag.

predict - woasaje.

predilection - sikj en dee Rejchtung läne.

predisposed - je'neijcht.

predominance - ne Äwahaunt.

preen - de Fadre putse.

preface - ne Fäaräd; ne Fäaschreft.

prefect - en Launtrot.

prefer - fäatrakje.

preferably - leewa, det leewste, fäatrakjent.

preference - en Fäatrakje.

prefix - de easchte Silb, Fäasilb.

pregnant - schwoafallijch, schwanga, enne aundre Tiet, drajchtijch.

prehensile - Ssäajel dee toom aunfote deene soo aus bie fäl Ope; waut toom aunfote deent.

prejudge - em Fer'üt uadeele.

prejudice - en Fäauadeel.

prejudiced - par'teiisch.

prejudicial - schätlijch.

preliminary - opp fer'eascht.

prelude - ne Fäaspell ooda Fäaräd.

premature - too tiedijch riep.

premeditate - sikj em fer'üt be'senne.

premier - de easchta enne Rejiarung. de easchta ooda det baste.

premise - en Fe'stone; ne Städ.

premium - en Ssadel dee aus ne Auntoling deent.

premonition - ne Oninj.

preoccupation - sikj met ne Drockijchkjeit too doone moake, ne Fe'tieftheit.

preoccupied - fe'tieft.

preparation - en Reedje'moak.

prepare - tooreede, reedmoake, ütreede, Aunstaulte moake.

prepay - auntole.

preposterous - onnjleeflijch, jäajen Fe'nunft.

prerogative - en Fäarajcht.

presage - fäabediede.

prescribe - fäaschriewe.

prescription - ne Fäaschreft, en Je'bruckssadel.

presence - en Doasenne, ne Toojäajenheit.

present - toowäaj senne; fäastale; be'schenkje; fäabrinje; schenkje; en Je'schenkj; be'schäare.

presentation - ne Fäastalung; en Fäadrach.

presentiment - ne Oninj.

presently - bool(t).

preservation - ne Oppbewoarinj.

preservative - Ennmoakstoff, soo aus Solt, Ädikj osw.

preserve - oppbewoare; ennlaje, ennmoake, ennkoake; Pe'zhul.

preside - ne Fe'saumlung äwaseene.

president - en Presi'dent.

press - ne Prass, en Druck; prasse, drekje.

pressing - drinjent.

pressing iron - en Prassiesa.

pressure - en Druck, en Drank.

pressure cooker - en Daumpgrope.

prestige - en häaget Aunseene.

presumably - schienboa.

presume - mootmose.

presumptious - driest, fäadrenjlijch.

pretence - en Heijchel, en Schien, nijch ajcht.

pretend - fäastale.

pretentious - stolt, ooltnäsijch.

pretsel - en Kjrinjel, ne Wrungel.

pretty - schmock, nietlijch.

prevail - de Äwahaunt habe.

prevalent - riew; waut foake fäakjemmt.

prevaricate - nijch bie de Woarheit bliewe, de Woarheit fe'dreie, läje.

prevent - fäabäje.

prevention - ne Fäabaäjung.

previous - ferhäa, ferdäm.

prey - Raup.

price - en Priess, en Weat.

priceless - nijch too schatse.

prick - en Stachel, en Hachel; spekje, präakjle.

prickle - kreiwle.

prickly - spekjrijch.

pride - ne Pracht, ne Stoltheit, ne Stot.

priest - en Pop, en Priesta.

prim - krakjt no de Mood, formlijch äwa'driewent schekjlijch, nietlijch, je'scheit, na'tiadlijch.

primarily - aunfenkjlijch.

primary - eascht, aum easchten.

prime - eascht, em basten Staunt; bie ne Pomp Wota oppjeete.

primer - ne Fiebel.

primrose - ne kjleenee Roos.

prince - en Ferscht, en Kjeenijchsän.

princess - ne Kjeenijchdochta.

principal - ne Hauptper'soon, en Hauptleara; en Heefstol.

principle - en Prin'tsiep.

print - drekje; Kor'tün; en Pe'trett.

printer - en Drekja.

printery - ne Drekja'rie.

printing press - ne Drekjprass.

prior - ea, fer, ferhäa.

priority - ne fäajetrockne Sach.

prison - en Je'fenkjniss, en Kjarkja.

prison guard - en Je'fenkjnisswajchta.

prisoner - en Je'fangna.

prisoners - Re'staunte.

privacy - ne Fe'borjenheit, ne Heemlijchkjeit.

private - pri'waut, nijch openboa; en je'meena Sol'dot.

private School - ne Pri'wautschool.

privilege - en Fäarajcht, en Fäadeel.

prize - ne Be'looninj.

probability - ne Mäajlijchkjeit.

probable - mäajlijch.

probably - opplengd, woll, woarschienlijch.

probation - ne Proowtiet.

probationer - en Proowlinkj; eena dee oppe Proow je'stalt woat.

probe - ne Unjasäkjung.

probity - ne Rädlijchkjeit.

problem - ne Oppgow, en Pro'bleem.

problematic - twiewelhauft.

proboscis - en Rissel, ne lange Schmiedje Näs, ne groote Schnüts.

procedure - en Fe'foare, en Aungone.

proceed - ferwots wanke, fe'foare.

proceeds - en Je'wenst.

procession - en Gaunsemarsch, en Je'bottsmarsch.

proclaim - wiet on breet be'kaunt moake.

proclamation - ne Fe'kjindjung, en Be'kauntmoake.

procrastinate - oppschüwe, fe'schloffe, fe'schlüare.

procreate - det läwendje fe'meare.

proctor - ne Aunwault, en Off'kot.

procurable - waut too fe'schaufe es, too habe.

procure - be'sorje, fe'schaufe.

prod - noporre, nopuckre, nojoage; en Stock toom nojoage.

prodigal - äwa'driewent mildjäwrijch; en Fe'mäje ruchloos fe'brinje, soo aus dee Fe'loarne Soon.

prodigious - onnje'heia, too er'staune.

prodigy - en Wundalinkj, en Junkklüaka.

produce - moake, äwa'däl brinje; ne Arnt; waut enn Werkjlijchkjeit brinje.

product - ne Frucht; ne Folj fonn Oabeit.

productive - fruchtboa.

profane - ruchlooss, gottloos; weltlijch.

profanity - ne Gottloosijchkjeit.

profess - wäa welle senne.

profession - en ütjeleadet Je'hault.

professional - Aumtfäijch, Be'roopsmässijch.

professor - en Profe'ssua.

professorship - en Lea Aumt enne Uniwersität.

proffer - aunbeede.

proficiency - ne Fäijchkjeit.

proficient - fäijch, be'waundat.

profile - ne Ütsejcht fonne Sied.

profit - en Je'wennst, en Fe'deenst, en Pro'fit, Je'notte, en Je'nuss, en Reinje'wennst, äwabüare.

profitable - fe'deenstlijch.

profligate - en ruchloosa, niedatrajchtja Mensch.

profound - ütem Grund wijchtijch; deep onn dunkel.

profuse - rikjlijch.

profusion - en Äwafluss.

progenitor - en Fäafoda.

progeny - Nokomeschoft.

prognosis - en Fäatäkjen.

prognosticate - em Fer'üt saje.

program - en Pro'graum, en Fe'saumlungsplon.

progress - ferwoats kome, be'schekje.

prohibit - fe'beede, baune.

project - en Oabeitsplon; plone; ferwoats schmiete.

projectile - en Schoss.

projector - en Biltschmieta.

proletarian - en je'weenelja Doagesleena.

prolific - fruchtboa.

prolixity - ne lankwielijchkjeit em läse ooda schriewe.

prologue - ne Ennleidungsräd.

prolong - fe'lenjre.

promenade - en Spat'sseagank.

prominent - fäastonent.

promise - en Fe'spräakje, fe'spräakje.

promissory - fe'spräakjent.

promontory - en Aumboajch.

promote - fäastone, unjastette.

prompt - fäasaje; fuat(s).

prompter - en Fäasaja.

promptness - ne Pinkjlijchkjeit.

promulgate - fe'breede, be'kaunt moake.

prone - hanjestrakjt, ütjestrakjt; jeneijt waut too doone.

prong - ne tinj.

pronoun - en Fäawuat.

pronounce - ütspräakje.

pronunciation - ne Ütsproak.

proof - Be'wiess, en Ütwiess, en Proowbilt.

prop - ne Stett, en Stiepa.

propaganda - ne Woawung omm Unjastettung.

propagate - Plaunte proppe, wieda plaunte, Plaunte fe'breede, läwendjet fe'meare.

propel - ferwoats driewe.

propellor - ne Wota ooda ne Loft Schrüw.

propensity - ne Neijung.

proper - äjen, schekjlijch, sittlijch, au(n)stendijch, je'scheit.

property - Äjendom, en Fe'mäje.

property owner - en Äjendeema, en Goothaba.

prophecy - ne Woasajung.

prophesy - woasaje, profet'seie.

prophet - en Pro'feet.

propitiation - en Äwa'reeen moake.

proportion - en wesset Poat, en wesset Deel.

proposal - en Fäaschlach, en Plon.

proposition - en Fäaschlach.

proprietor - en Weat, en Äjendeema.

propriety - ne Schekjlijchkjeit, ne Sittlijchkjeit.

propulsion - en Drief.

prorogue - wan ne Re'jiarung Pause moakt.

prosaic - ne oame, je'weenelje Dijchtkonnst; eefeltijch.

prose - ne Schriewkonnst.

prosecute - fe'kloage.

prosecution - ne Aunkloag.

prosecutor - en Aunkloagsfeträda.

proselyte - en Wadabekjeada.

prospect - ne Ütsejcht.

prosperity - en Woolstaunt, en Jlekj.

prosperous - rikj, woolhabent.

prosthesis - Pro'teese.

prostitute - ne o(nn)sittelje Frü; ne Sselj.

prostrate - lank ütjestrakjt.

protect - be'schutse.

protection - en Schuts.

protend - be'diede, fäabe'diede.

protest - stiepre, sikj wäare, jäajen stiepre, jäajen räde.

prototype - en Mosta, en Fäabilt.

protract - fe'lenjre, lenja moake.

protractor - en Grodboage.

protrude - büte stäakje, e'rüt stäakje.

protrusion - en Aunsauts.

protuberance - waut e'rüt stakjt, soo aus en Knubbel ooda ne Näs.

proud - stolt, prautsijch.

prove - be'wiese, ütwiese, oppwiese.

provender - en Toobehea, Noarinj, Fooda, en Fäarot, en Toorot.

proverb - en Sprejchwuat.

proverbially - sprejchwuatlijch.

provide - fe'seene, fe'sorje, fe'schaufe, hanschaufe, fäastrakje.

provided - em Faul, wan mau, wan.

providence - ne Fäasorj, Fäasejcht.

province - ne Pro'winss.

provision - Läwesmeddel, en Fäarot, Noarinj.

provisional - opp fer'eascht.

provocative - oppreitsent, nerkjent.

provoke - ennoajre, be'leidje, ennhitse, fe'üasoake.

prow - det fäaschte Enj fomm Schepp.

prowl - heemlijch e'romm krüpe, aus ne Kaut, schlikje.

prowler - en e'romm Schlikja.

proximity - enne Noheit, enne Ommjäajent.

proxy - ne Follmacht, en Stalfeträda.

prude - en Mensch dee sikj äwadriewent be'scheide stalt.

prudent - fäasejchtijch, fäabedocht, klüak.

prune - ne je'dräjede Plüm; Beem be'schniede.

pruning hook - en Boom Massa.

pry - ducke; ne Duck; niescheare, ütforsche.

psalm - Psalm.

pseudonym - en au(n)jenomna Nome.

psoriasis - ne scheepje Flajcht.

psychology - ne Seelelea.

ptarmigan - ne Schneehan, ne Boakjhan.

ptomaine - ne Fe'jeftung fonn aunjekomnet Äte.

pub - ne Schenkj, en Drinkjsol.

puberty - de aunwaussende Tiet wan en Jung en Maun woat.

public - open'boa, effentlijch, kuntboa, aulje'meen.

public appearance - en Opptrett.

publication - en Be'kauntmoake, ne Ütgow.

publichouse - en Weatshüss.

publicity - ne Effentlijchkjeit; ne Be'kauntschoft.

publicize - be; kaunt moake; Norejcht fe'spreede.

publicly - effentlijch, frie'effentlijch.

publish - e'rüt jäwe.

publisher - en E'rütjäwa; Kuntboa moaka.

puce - rootbrün.

pudding - ne sort dikje Mooss dee aus Läpelkost deent.

puddle - en Puddel; en kjleenet Wotaloch.

puerile - kjindish, näbensachlijch.

puffiness - oppjepüst.

pugilism - en Füststriet.

pugnacious - opp striede hoole.

pugnose - ne stompe Näs.

puke - bräakje, oppbrinje, kolkje.

pule - jauma'reare, so aus en Kjint.

pull - trakje, tose, riete, plekje.

pullet - ne junge Han.

pulley - ne Reemschiew.

pullover - ne Wolljack toom äwrem Kopp streepe.

pulmonary - waut Lunge aunbelangt.

pulp - ne Brie; Oftfleesch.

pulpit - ne Kaunsel.

pulsation - pulsoatijch.

pulse - en Pulss; schrinje.

pulsthrob - en Pulsschlach.

pulverize - too Pulwa moake.

pumice - ne sort Schiapulwa.

pummel - fe'gnufe, fe'kjiele, schlone.

pummeling block - en Pitschkjeklotts.

pump - ne Pomp, pompe.

pumpkin - en Kjarps.

pun - en Wuatspell.

punch - schlone, gnufe; en toopjereadet Je'drenkj; en Iesadorn, ne Heiwpiep.

punctilious - äwa'driewent neiw.

punctual - pinkjlijch.

punctuality - ne Pinkjlijchkjeit.

punctuate - Punkte sate.

puncture - derjchspekje, derjchstäake.

pungent - en stoakjet Je'roch ooda Je'schmack.

punish - strofe, be'strofe.

punishable - stroffalijch.

punishment - ne Strof, ne Rass.

punt - ne flacke Lomm; en Baul mett'm Foot steete.

puny - schwack onn hinje je'bläwe.

pup - en junget Huntje.

pupil - en Schiela; en Kjikja.

puppet - en Aumpelmaun, ne Spälpopp.

puppet show - en Poppespell.

purblind - haulf blint.

purchase - kjeepe, ennkjeepe, ennhaundle; en Ennkoop.

purchaser - en Koopmaun.

pure - rein, ajcht, iedel, schia, lüta.

purgative - Auffeameddel.

purge - auffeare, reinje.

purification - en Je'reinj.

purify - reinje, ajcht moake.

purity - ne Reinheit.

purl - Äwaschlone biem kjnette ooda häakjle.

purloin - heemlijch näme, ennfupre, stäle.

purple - rootbleiw, purpur.

purport - be'diede.

purpose - en Sswakj, en Stiel, en Senn, ne Aufsejcht.

purr - bromme, somme soo aus ne Kaut.

purse - ne Haunttausch, Jelttausch, en Kjnippsbiedel; de Leppe spetse.

purslane - fate Han.

pursue - hinja'raun joage.

pursuit - en Je'schaft; en hinjaraun rane.

pursy - kortloftijch.

pus - Me'täj.

push - schüwe, driewe, drenje, schupse; en Schups, en Stooss.

pussy - ne Miets, ne Kaut.

pussy willow - en Pelskota.

put - hanstale, hansate, hanlaje, laje.

putrid - stenkjrijch, fe'fült.

putrify - fe'füle.

puttees - Schajchte.

putter - puckre.

putty - kjitt, Fenstakjitt, fe'kjitte.

puzzle - en Rotsel.

puzzle over - doaräwa Jrebble.

pygmy - en Staum kjleene Näaja enn Afrika.

pyjamas - Nachtkjleeda.

quack - kwack.

quack grass (couch grass) - Kjwäakj.

quadrangle - en Feakaunt.

quadrilateral - feasiedijch.

quadruped - met fea Feet.

quadruple - feafachijch.

quaff - doldrinkje met en Fe'jnäje.

quaggy - sompijch.

quagmire - en Somp.

quail - en Jachtfoagel.

quaint - seltsaum.

quake - bäbe, bebbre, ssetre.

qualification - ne Äjenschoft.

qualified - fäijch, je'äjent.

qualify - be'stemme, be'schrenkje.

qualitative - no'm Weat no.

quality - en Weat; ne Äjenschoft.

qualm - en Je'twiewel em Je'wesse.

quandary - em Twiewel stone.

quantitative - de Menj no.

quantity - ne Menj, ne Somm.

quarantine - aufspoare, aufsondre.

quarrel - en Ssank, en Striet, ne Jacht; sanke, striede, jachte.

quarreler - en Ssenka.

quarrelsome - ssenkjisch.

quarry - ne Steengruft; waut je'jäajat woat.

quart - en Kwoat.

quart sealer - en Kwoatglauss.

quarter - en Feadel; Kwa'tea jäwe; {living quarters - wua Mensche wone}.

quarter section - en Feadel Launt, ne Städ.

quarterly - aule feadel.

quartet - en feastemmjet Je'sank.

quash - doldrekje, kjwatsche.

quaver - ne Achtel Noot; ssettre.

quay - wua en Schepp opplode deit.

queen - ne Kjeene'jin.

queer - fe'dajchtijch, framd.

quell - unjadrekje.

quench - den Darscht stelle.

quern - ne Hauntmäl.

querulous - froagent, kloaglijch.

query - froage; ne Froag.

quest - en Je'forsch; en Je'säkj.

question - ne Froag; froage.

questionable - froaglijch.

queue - ne lange Räj Mensche.

quibble - kjibble.

quick - fekjs, haustijch, schwind, pienijch, rausch, schneidijch, jnietsch, staunte'pee.

quicker - fekjsa, haustja, schwinda, pienja, rauscha, schneidja, jnietscha.

quicklime - reiwa Kaulkj.

quickly - flucks, fuats, fuats oppestäd.

quickness - ne Schwindijchkjeit.

quicksand - en Fluchsaunt, en Sauntloch.

quicksighted - schoapsejchtijch.

quicksilver - Kwäakjselwa.

quickwitted - schloagfoadijch.

quid - en Preemkje; en Punt enjleschet Jelt.

quiet - stell, reastell, rüijch.

quiet as a mouse - müsstell, muckstell.

quieten - be'tuttre, be'rüje, stelle, be'schwijchte.

quietly - stell onn one Mülwoakjs.

quill - ne Poos, ne Gaunsefada je'bruckt aus ne Tintfada.

quilt - ne je'stekjde Dakj; Flekjadakj; stekje.

quinine - Je'nien; je'bruckt toom Saumpfeba lindre.

quinsy - ne Haulskrankheit.

quintet - ne Grupp fonn fiew.

quintuple - fief Fach.

quintuplets - fief Kjinje toojlikj je'buare; fieflinja.

quip - ne haustje Auntwuat, en schoapa Spott.

quire - Bläda Schriewpa'pia.

quirk - Be'jäwenheit.

quit - oppheare, tochlote, toojäwe.

quite - gaunss.

quiver - ssettre, schrinje; en Boagehaulta.

quorum - nüach enne Fe'saumlung omm too rotschlusse; Be'schlussfäijch.

quota - en tooje'deeldet Poat.

quotation - ne Priess Aungow.

quote - wuatlijch nofe'tale; en Priess aunjäwe.

quoth - säd.

quotient - en Bruchdeel Wiesa.

rabbet - ennhalpe, ennje'holpne Akje.

rabbi - en Jüdscha Prädja.

rabbit - en Hos.

rabble - Peebel, Toakel.

rabid - wuttent, rosent, en Tia daut de Rusche Hunjskrankheit metdrajcht.

rabies - de Rusche Hunjskrankheit.

race - en Je'schlajcht; enne Wad rane.

racer - en Rana; en Ranpeat.

rack - ne Reep; en Je'stal.

racket - lüdet Je'toob.

racoon - en Wauschboa.

radiance - en blanka Schien, en Glauns.

radiant - strolent.

radiate - no aule Siede e'rüt strole; strole fe'spreede.

radiator - en Strol ooda Hett fe'spreeda, en Kjeela.

radical - ütem Grund; fonne Wartel; jrintlijch fe'endre; radi'kal.

radio - Radio.

radishes - Ra'dieskje.

radius - ne Kulla Mot fonne Med bott de Kaunt.

raffle - ütlosse.

raft - ne Lautelomm.

rafters - Kjikjelhelta, Spoa, Üakje.

rag - en Kodda, en Lump, en Luns.

rage - ne Wut, en groota Oaja.

ragged - fe'lumpt, fe'räte, schon'nieslijch, koddrijch.

rags - Lumpe, lunse, Pluche, Ssübe.

raid - en Aunfaul; Äwafaule.

rail - en Wolm, ne Iesabons Schän; ne Laut; en Räajel; lüd loame, spotte.

railing - Sta'cheete.

raillery - en lüde Je'schell.

railroad , railway - ne Iesabon.

railway siding - ne Siedbon.

raiment - Kjleeda.

rain - Räajen; räajne, plaudre.

raincoat - en Räajarock; en Räajenrock.

raingauge - en Räajenmäta.

rainproof - räajendijcht.

raise - opphäwe, aunrejchte, opptrakje, oppbrinje.

raised spots - Tippels.

raisin - ne Ra'sien.

raisin pastry - Stretsel.

rake - ne Hoakj; hoakje.

rally - sikj toopfote; wada fe'saumle.

rally - werkjlijch, soo'rajcht, schoons, äwent, äwajens, eantlijch, auledinjs, hejchstens.

ram - en Bock; hoat jäajen steete.

ramble - e'romm schweife one Enj onn one Stiel; lang schwautse.

rambler - en E'rommschweifa, en Schwautsa.

ramification - ne Fe'astung.

ramp - en Plautform; oppe hinjebeen stone.

rampant - dijchtwaussent; toobent.

rampant growth - en Je'dalj.

rampart - ne hüage oppjemiade Waunt dee aus Schuts deent.

rampion - ne Bloom (Ra'punsel).

ramshackle - waglijch, reed toom toopfaule.

ranch - ne groote Fee Wirtschoft.

rancid - stenkjrijch; boasch, gaulstrijch, ronstijch.

rancor - ne Fe'bettaniss; en Groll.

rancorous - fe'bettat.

random - toofallijch.

range - ne Räj; en Koakowe; en Ommkjreiss; Spälrüm.

range of hills - en Hüachrigje.

ranger - en Park Oppsejchta.

rank - en Plauts enne Räj; stenkjrijch.

rankle - oajre.

ransack - plindre; derjchweele.

rant - biesta räde.

rap - aunputtre, kloppre.

rape - ne Frü äwawaultje; fe'schaunde; ne sort Eeljkuarn.

rapid - fekjs, bosijch.

rapids - wan en Stroom stoakj boajauf rant.

rapier - en Säbel, en langa Doljch.

rapper - en Klaupa.

rapture - hüage, be'jeistade Freid.

rare - knaup, selde, denn, kostboa.

rascal - en Bauljch, en Schlinjel, en Hol'lunk.

rash - waut doone one be'sonne; Hütütschlach; de Wulf (wan daut Schlemms jeft teschene Been derjch Schweet on Riewe.).

rasp - ne Rausp.

raspberry - ne Himmbäa.

rat - ne Raut.

rat poisonratsbane - Rautejeft.

rat trap - ne Rautefaul.

ratchet - ne Tankestett.

rate - ne be'stemmde Mot, en be'stemmda Taks.

rate payer - en Takstola.

rather - leewa; ssimlijch.

ratify - be'städje.

ratio - en Aundeelfe'jlikj.

ration - en tooje'deeldet Poat; be'knaupe.

rational - fe'ninftijch.

rationalization - E(nn)wendinj.

rattle - klaupre, baulre, rätre; re'baussle, knoare; rochle.

rattlesnake - ne Klaupaschlang.

ravaged - toojerejcht, fe'woaloost.

rave - rose, biesta räde.

ravel - wrable.

raven - en Rowe, ne Krauw.

ravenous - ütjehungat.

ravine - ne Krutsch, ne Kluft, ne Schlucht.

ravish - ne Frü fe'waultje, tooreede; be'jeistre.

raw - reiw.

ray - ne Lijchtstrol.

razor - en Putsmassa.

razor strop - en Putsreeme.

re - ne Fäasilb; aunbelangent.

reach - lange, räkje, er'lange; hankome; no'm Ssiel kome.

react - jäajenwirke, be'auntwuade.

read - läse.

reader - en Läsbüak; en Läsa.

readily - gotlijch; jeare.

reading room - ne Lässtow.

readjust - sikj wada doano ennstale.

readmit - wada en'enn lote.

ready - reed.

real - ajcht, rajcht, werkjlijch.

reality - ne Werkjlijchkjeit.

realization - ne Werkjlijchkjeit woare.

realm - en Rikjdom.

ream - ütboare; Bläda Schriewpa'pia.

reap - eiwste, arnte.

reaper - en Binja.

reaping hook - en Säakjel.

reappear - wada feren Dach kome.

rear - hinje, en Hinjarenj; opptrakje, oppbrinje; wan en Tia sikj oppe Hinjabeen opprejcht.

rear seat - de Hinjasett.

rearrange - trajcht rieme, ommrieme.

reason - ne Üasoak; Fe'nunft.

reasonable - fe'ninftijch.

reasoner - en Denkja.

reassemble - wada toopstale, wada toopsate; wada fe'saumle.

reassert - wada be'haupte.

reassure - be'tuttre, be'rüje.

rebel - en Jäajna, jäajen'aun oabeide.

rebellion - en Opprua, en Oppstaunt, en Jäajenstaunt; en O(nn)rü, en Onnheil.

rebellious - oppsternootsch.

reborn - wada jebuare, nie jebuare.

rebound - trigj sprinje.

rebuff - be'schnütse.

rebuild - wada büe; ommbüe.

rebuke - en Dodel; dodle, en Schälwuat.

rebut - trigjaunstriede.

recall - trigj roope, schilre, erinnre.

recant - trigjnäme waut eena haft je'sajt.

recapitulate - kort wadahole, kort wadafote.

recapitulation - ne'korte Wada'holung.

recapture - wada je'fange näme.

recede - langsom fe'schwinje.

receipt - ne Kjwittung, en Tolingbe'wiess, en Oppwiess (Oppbewiess).

receive - kjriee, em'fange.

recent - korts, nie, fresch.

recently - kjirtslijch, onnlangs.

receptacle - en Je'fäss.

reception - ne Oppnom; ne Nokjast.

recess - ne Paus, ne Spälstund.

recipe - en Re'ssapt.

recipient - en Empfanga.

reciprocate - trigjtole, wan Siede ommwajksle.

recitation - en Je'dijcht, en Spruch.

recite - oppsaje.

reckless - Onnbe'kjemmat.

reckon - räakjne.

reckoning - ne Räakjninj.

reclaim - trigjfoddre.

recline - äwa'rigj läne, haulf ligjent.

recluse - en Eensiedla; eena dee sikj fonne Je'salschoft trigjtrakjt.

recognize - aunerkjanne, er'kjanne, be'loone.

recoil - fe'feare; trigjsteete.

recollect - er'innre, biefaule, be'senne.

recollection - ne Er'innerung.

recommence - wada aunfange.

recommend - fäastone, unja'stette; fäastale.

recommendation - ne goode Fäastallung.

recompense - ne Be'looninj.

recompose - sikj fe'hole, sikj toopfote; wada toopstale.

reconcilable - waut äwa'reen too moake ess.

reconcile - wada äwa'reen moake.

recondite - fe'borje, wua Kjantniss fält.

reconnaisance - en Plon kjanne leare onn ütkundje, soo aus enne Mili'täa.

reconnoitre - ütkundje, soo aus ne Launtschoft.

reconsider - wada be'senne.

reconstruct - wada büe, wada oppbüe.

record - aunschriewe, em Au(n)jedenkj hoole; en Be'rejcht; ne Grammafoonschiew; ne Schaulplot; oppschnacke.

recorder - en Schriewa, en Oppschnacka.

recount - nofetale.

recourse - ne Tooflucht.

recover - je'sunt woare; trigj kjriee; wada be'trakje.

recoverable - waut trigj too kjriee ess; waut wada too be'trakje ess.

recreant - ne Schietstremp, en Beesewijcht.

recreate - fe'hole, fe'püste, fresch Moot fote.

recreation - ne Fe'holinj.

recriminate - Schult fäaschmiete.

recrimination - ne Be'schuldjung.

recruit - nieee Jlieda woawe; en nieet Jliet.

rectangle - en Rajchtwinkel.

rectify - wada rajcht moake.

recumbent - äwa'rigj läne, ligjent.

recuperate - je'sunt woare; sikj fe'hole, koasch woare, ütküare.

recur - wada pa'sseare.

recurrence - ne Wadaholinj.

red - root; {bright red - knaulroot}.

red cheeked - rootbackijch.

red haired - roode Hoa.

red hot - jläjendijch heet.

redbeard - Rootboat.

redbreast - Rootbrost.

redcoat - en Enjlischa Sol'dot.

redden - root woare, root moake.

reddish - roddlijch.

reddish brown - rootbrün.

redirect - wieda adra'sseare, wieda wiese.

redolent - scheenrikjent.

redouble - fe'dobble.

redoubt - ne Fastinj.

redoubtable - furjchtboa.

redress - äwa'reen moake; aufhalpe.

reduce - fe'kjlandre, kjlanda moake.

redundant - nijch mea wijchtijch; Äwaflissijch.

redwinged blackbird - en Rootflijcht.

reecho - wada schaule.

reed - Schelprua.

reefrope - en Säajelstrank.

reek - stinkje.

reel - ne Hauspel, en Spoolkje; en Dauns.

reelection - ne wadaholende Wol.

reembark - wada ennstiee.

reengage - wada em Je'driew stale; wada aunnäme aus Oabeida.

reenter - wada en'enn gone.

reeve - en Minisi'paul Schult.

refectory - ne Ätstow enn en Kloosta ooda enn ne Learaunstault.

refer - hanschekje; aunwiese; meene.

referee - en Späl Fe'meddla.

reference - ne Meenung; Aunwiess.

refine - bäta moake, reinje, ajchta moake.

refinery - ne Ssockafa'brikj.

reflect - nodenkje, be'senne, äwa'laje; en Wadaschien.

reflection - en Wadaschien; Nojedanke; ne Äwa'laj.

reflective - nodenkjent.

reform - endre, fe'bätre.

reformation - ne Endrung toom Basten.

reformatory - ne Fe'bätrungsaunstault.

refract - Lijchtstrole bräakje.

refractory - wadaspanstijch.

refrain - sikj toopfote, sikj trigjtrakje; daut Poat fonn'n Leet daut Äwajesunge woat.

refresh - oppfresche.

refrigerate - kjeele.

refrigeration - jeeelinj.

refrigerator - en Kjeelschrank.

refuge - ne Tooflucht fonn Je'foa; en Fe'blief, en Oppenthault.

refugee - en Flijchtlinkj.

refund - trigjtole, ne Trigjtolinj.

refusal - ne Aufsoag.

refute - fe'striede.

regain - wada je'wenne.

regal - kjeenijchlijch.

regale - trak'teare.

regalia - Kjeenijchschmuck; Harschofts Rajchte.

regard - Acht, Re'spakjt; aunseene; be'obachte, be'trachte.

regardless - one enn Be'tracht näme.

regatta - ne Bootwad Foat.

regenerate - ne niee Be'jeistrung; nie moake.

regime - ne Re'jiarung.

region - ne Jäajent, en Ommkjreiss.

register - en Re'jista; rejist'reare; ennschriewe, en Hettross.

regret - be'düare; leet doone, schod senne.

regrettable - trüarijch, schod.

regularity - ne Räajelmässijchkjeit.

regularly - räajelmässijch, eendrajchtijch.

regulate - räajle, ordne, ennstale.

regulation - ne Räajel, en Je'sats, ne Ennrejchtung.

regulator - en Ordna, en Räajla.

rehabilitate - trigj brinje no'm fäajen Toostaunt.

rehearse - eewe.

rehire - wada meede, trigj meede.

reign - re'jiare, ne Re'jiarungstiet.

rein - en Täajel, ne Lien, en Schmietreeme.

reindeer - en Hersch.

reinforce - fe'stoakje, Iesa betoone.

reinsert - wada en'enn stäakje.

reintroduce - wada fäastale, oppfresche.

reiterate - wadahole.

reject - aufsaje, fe'schmiete, nijch bott aune kolde Kjleede kome lote.

rejects - Sache dee too'sied je'schmäte senn.

rejoice - freie.

rejoin - wada fer'eenje, wada toopkome; be'auntwuade.

relapse - trigjfaule no ne fäaje Krankheit.

relate - fe'tale, be'rejchte, erwäne, tooppausse.

related - fe'waunt.

relation - Frintschoft.

relationship - ne Fe'wantschoft, en Frintschoft, ne Sippschoft.

relative - en Fe'waunta, en Au(n)jeheaja.

relax - nolote, fe'püste, fe'hole, reiwe.

relaxation - ne Je'mietlijchkjeit.

relaxed - je'troost.

relay - wiedastale, wieda droage; en je'spaun Wakjsel.

release - looss lote, frie lote.

relent - nojäwe, leet woare.

relentlessly - one oppheare ooda nojäwe; eendrajchtijch.

relevant - waut sikj too Sach je'heat.

reliable - opp too fe'lote.

reliance - en toofe'trü.

relief - ne Nootlindrung; ne Noot Unja'stettung.

relieve - leijchta moake.

religion - Reli'joon.

religious - from.

relinquish - looss lote, oppjäwe.

relish - er'jatse, goot schmakje.

reload - wada lode, wada opplode.

reluctance - ne O(nn)wellijchkjeit, ne Bleedheit.

reluctant - onnood, onnjeare, bleed, o(nn)wellijch.

rely - sikj doaropp fe'lote.

remain - bliewe, äwabliewe.

remainder - det Äwaje; det Äwabliefsel.

remains - blift; en Doodeskjarpa.

remand - trigj schekje toom wieda unjasäkje.

remark - waut saje; ne Be'moakjung.

remarkable - toom wundre.

remeasure - no mäte.

remedy - en Heelmeddel.

remember - em Je'denkj hoole, be'hoole, sikj er'innre; biefaule; jreesse.

remembrance - en Je'dajchniss, en Au(n)jedenkj, ne Er'innrung.

remind - denkje halpe.

reminder - en Denkjssadel.

reminisce - semmle, er'innre; aune oole Doag denkje.

remiss - wan doa waut looss ess; schloff.

remissible - waut too fe'jäwe ess.

remission - Sindefejäwung; ne Fe'sseiung.

remit - schekje; fe'jäwe.

remnants - kjleene, äwajebläwne Flekja Sseijch; äwajebläwne Sache.

remodel - ommbüe.

remonstrate - fe'mone, jäajen räde.

remorse - en kjwälendet Je'wesse.

remorseless - Hoatlooss.

remote - wietauf.

remount - wada oppsette.

remove - üt'm Wäaj schaufe; ütem Stijch rieme.

remunerate - be'lonne.

remuneration - ne Be'looninj.

rend - too'riete.

render - Schmolt ütbrode.

rendering cauldron - en Miagrope.

rendezvous - wua toopkome, wua tooptrafe; en Tooptrafe.

renew - wada nie moake.

renounce - nijch mea aunerkjanne; gaunss aufsaje.

renovate - derjchbüe.

renown - wiet onn breet be'kaunt.

renowned - be'riemt.

rent - Pacht; pachte, fe'pachte, fe'meede; heare, fe'heare.

rental - Pachtkost.

renter - Pajchta.

reopen - wada op moake.

repair - trajcht moake, derjch oabeide.

reparable - waut noch trajcht too moake ess.

repartee - ne haustje, je'witste Auntwuat.

repast - ne Moltiet.

repatriate - wada trigj no hüss brinje.

repay - trigjtole.

repeal - strikje; trigj roope.

repeat - wadahole, wada doone, nosaje.

repel - aufschüwe, trigjsteete, trigjschüwe.

repent - leet senne.

repentance - Büsse.

repentant - leet feelent.

repesentative - en Stalfe'träda.

repetition - ne Wadaholinj.

repine - sikj jräme.

replace - wada hanstale, wada em Plauts sate.

replica - en Nobilt, en Aufbilt.

reply - ne Auntwuat; auntwuade.

report - en Be'rejcht; be'rejchte; fe'kloage; aunmalde; en Fäadrach, ne Norejcht.

repose - ne Rü; reiwe.

repossess - wada trigj aus Äjendom näme.

reprehend - dodle.

represent - ne Städ fe'träde.

representation - ne Fäastalinj.

repress - be'drekje.

reprieve - ne Be'sennungstiet; ne Jnod.

reprimand - en Dodel; schelle, dodle.

reprint - mea drekje, wada drekje.

reprisal - trigjtole met Strof, soo aus em Kjrijch.

reprise - waut wadahole, soo aus enne Mü'sikj.

reproach - fäaschmiete.

reprobate - en ennjewartelda Sinda.

reproduce - wada ferren Dach brinje; det Je'schlajcht fe'meare.

reproduction - en Nobilt.

reproof - en Dodel.

reprove - schelle.

reptile - en koltbloodjet Tia.

republic - ne Folkjsrejiarung; en Frieet Launt.

repudiate - fe'striede, nijch aunnäme, nijch aunseene.

repugnant - too'wadre, jäajen'aun.

repulse - trigj driewe.

repulsive - too'wadre, jäajen'aun.

reputable - en gooda Nome habe; au(n)jenäm.

reputation - woo en Mensch sien Nome onn Be'näme woat au(n)jenome.

request - ne Aunfroag, ne Nofroag; froage.

require - fäle, fe'lange.

requirement - en Be'doaf; ne Needijchkjeit.

rescind - strikje, nijch jeltijch moake.

rescue - rade, frie moake; ne Radung.

rescuer - en Rada.

resemblance - ne Änlijchkjeit.

resemble - änle, likjne, handiede.

resent - fe schlemm aunnäme.

resentment - en Oaja, en Groll.

reservation - ne Bestalinj em Fer'üt je'moakt; en Stekj Launt too'sied je'sat; ne Re'sarf.

reserve - ne Re'sarf; Fäarot; too'sied sate aus Fäarot.

reservoir - Wotafäarot; en Wotabeila.

reset - wada ennstale.

reside - wone.

residence - ne Woninj, en Wonhüss, ne Oppenthault.

resident - en Ennwona, en Be'wona.

residual - waut Gruntsopp aunbelangt.

residue - Gruntsopp.

resign - en Aumtauflaje, en Aumt oppjäwe.

resignation - en E'raufstiee.

resilience - ne trigjsprinjende Krauft.

resin - Kjeen, Ko'fundje.

resist - wadastone, stiepre, stribble, wäare, weije.

resistance - en Wadastaunt; en Jäajenstaunt.

resole - fe'sole.

resolute - staunthauft; be'docht, entschlote, stammijch.

resolution - ne Entschlotenheit, en Be'schluss; en Rotschluss.

resolve - leese, be'schlüte, resel'weare; en Äwanäme, en Fäanäme; rotschlusse.

resonance - en Wadaschaul.

resonate - schaule.

resort - en Küaort; ne Tooflucht.

resound - wadaschaule.

resourceful - fäarätijch, fäabedocht.

resources - Fäarot.

respect - Re'spakjt, ne Hüachact, ne Eaforjcht, Acht; achte.

respectable - aunstendijch.

respectful - heeflijch.

respiration - Odem.

respire - odme, Odem hole.

respite - en Stellstaunt, ne Reiwtiet.

resplendent - straum onn blank.

respond - be'auntwuade, auntwuade.

response - ne Auntwuat.

responsibility - ne Fer'auntwuatlijchkjeit, ne Flijcht, ne Opploag.

responsive - metfeelent.

rest - ne Rü; en Je'reiw; reiwe, fe'püste.

restaurant - Restaurant.

restitute - trigjtole.

restitution - ne Trigjtoling fe waut eena fe'schuljt haft.

restive - wadaspanstijch; sea O(nn)jeduldijch.

restless - o(nn)rüijch.

restore - heele, gaunss moake, soo hanstale aus daut emol wea.

restrain - den Täajel stiew hoole; sikj be'näme.

restraint - ne Be'schrenkjung.

restrict - benna Jrensse hoole; be'jrensse.

result - ne Nofolj, en Ütfaul, ne Ütkunft; ütkome.

resume - wada aunfange.

resurrection - de Opparstoninj.

resuscitate - wada aum läwe brinje.

retail - eenselwiess fe'kjeepe.

retailer - en Haundelsmaun dee eenselne Sache fe'kjaft.

retain - be'hoole, trigjhoole.

retake - wada näme, trigj näme.

retaliate - Rach eewe; trigj tole met Rach.

retaliation - en Racheewe.

retard - aunhoole, nolote, langsomma moake.

retarded - langsomm, schwack, Koppschwack.

retch - kolkje, oppbrinje, bräakje.

retention - en Trigjhoole.

reticence - ne Bleedheit.

reticule - ne kjleene Tausch.

retina - en Nat hinjrem Üagaupel.

retire - sikj trigjtrakje; too Bad gone; em Rüstaunt gone.

retirement - em Rüstaunt; de Oabeit too'sied laje.

retort - trigj auntwuade.

retract - trigj näme waut je'sajt ooda je'schräwe es.

retreat - ne Tooflucht; trigjtrakje.

retrench - Koste be'schrenkje.

retribution - trigjtole fe ne Be'leidjung; ne Trigjtolinj.

retrieve - trigj hole.

retriever - ne sort Hunt (Steewahunt).

retroactive - trigjtalent.

retrograde - trigjfaule; trigjfaule fonne ne hejchre Stoop.

retrospect - ne Hinjasejcht.

return - trigj kome, ommwenje, trigjschekje, trigjbrinje.

return trip - ne Trigjfoat.

reunion - wada toopkome; en Toopkome.

revaluate - den Weat wada schot'teare.

reveal - open'boare, feren Dach brinje; ütjäwe.

revelation - ne Open'boarinj.

revelry - schwalje onn fräte.

revenge - ne Rach.

revengeful - Racheewent.

revenue - Ennkom.

reverberate - han onn trigj schaule.

revere - eare, met Forjcht eare.

reverence - hüaga Re'spakjt.

reverend - Oom, Prädja.

reverie - en Droom; deep enn Je'danke; dreemnäse.

revert - ommdreie, trigjschlone.

review - wada derjchseene; mostre; ne Äwasejcht.

revile - ütschempe.

revise - ommendre, wada be'seene.

revision - ne Endrung.

revisit - wada besäkje.

revival - en Oppwakje, ne Oppheitrung.

revive - wada aum läwe brinje, oppläwe, oppwakje.

revocable - waut trigj too roope es.

revoke - trigjroope.

revolt - en Opprua; jäajen'aun stale.

revolution - en Opprua jäajen ne Re'jiarung; er'omm dreie.

revolve - dreie.

revulsion - en Äakjel, en Grusel.

reward - en Loon; be'loone.

reweigh - wada wäaje, nowäaje.

rhetoric - ne Rädkonnst; mau Räd.

rheumatism - Rietinj.

rhododendrum - en Aulpenroos.

rhubarb - Ru'boaba.

rhyme - rieme; en Farschkje, en Riemsel.

rhythm - ne räajelmäsje Be'wäajung; Mu'sikjtiet.

rib - ne Rebb.

ribaldry - growet Spos, growe Räd.

ribbed - rebbijch.

ribbon - en Eesebaunt, ne Ees, en breeda Baunt.

rice - Riess.

rich - rikj, goot auf.

riches - Rikjdom.

richly - rikjlijch.

rickets - de Enjlische Krankheit.

rickety - waglijch.

rickrack - Jimpje.

rid - looss fonn, frie fonn.

riddle - en Rotsel.

ride - riede, foare; ne Foat.

rider - en Ritta.

ridge - en Launtrigje, en Opprigj.

ridicule - spotte, ütlache.

riding - en Wol Kjreiss; riede.

rife - reed, riep; foll.

riffraff - Peebel.

rifle - ne Flint; derjchkrome.

rift - ne Rets; ne Onneenijchkjeit.

rig - en Foatijch, ne Stei'lozh; oppstale onn ütputse.

right - rajcht, rajchsch; trajcht.

rightangle - en Rajchtwinkjel, too winkjel; de'dwäa.

righteous - je'rajcht.

righteousness - ne Je'rajchtijchkjeit.

rightful - en Rajchta, ne Rajchte.

rightly - rejchtijch.

rigid - stiew, stoa.

rigmarole - onnette, domme Fe'tal.

rigor - ne Strenjheit, ne Krauft.

rigorous - strenj, fe'langent.

rill - en kjleena Stroom.

rim - en Raunt, ne Kaunt, en Buat; en Räme.

rime - Riep (Schnee).

rind - ne Schwiensschwoat, ne Aupelssiene Schall.

ring - en Rinkj; kjlinjre, aunroope.

ring finger - de Goltrinja.

ringleader - en Aunste'jeara.

ringlet - en Krolkje.

ringworm - Hüt Ütschlach; Flajchtänlijch.

rink - ne Schlietschoo Bon.

rinse - speele.

riot - en Opprua.

riot act - de La'fitte.

rip - trane, riete, schelpe.

ripe - riep.

ripen - riepe.

ripping noise - flerre.

ripple - kjleene Walkjes opp'm Wota; speele.

rippled - krüss.

rise - oppstone, sikj häwe; en Aunboaj.

risk - woage, sikj enne Je'foa jäwe.

risky - je'fäadlijch.

rite - ne aunjewande Mood; ne fäajeschräwne Formlijchkjeit.

rival - en Jäajna.

river - en Fluss, en Riefa.

rivet - neede, ne Need.

rivulet - en kjleena Fluss.

road - en Wajch; ne Gauss.

roam - e'rommstrikje, e'rommdriewe.

roan - en Rootschemmel, en Schemmelfoss.

roar - brelle, lüd lache, roare; en Je'brell.

roast - en Brode; brode.

roast chicken - Heenabrode.

roast duck - Entebrode.

roast pork - Schwiensbrode.

roastbeef - en Rintsbrode.

roaster - ne Brodkomm.

rob - be'roowe.

robber - en Reiba.

robe - en langa Rock.

robin - en Rootbrost, en Rootkjälkje.

robust - stoakj onn Je'sunt.

rock - jenjle, wäje, schockle, duckre; en groota Steen; {hard as a rock - steenhoat, knostahoat}.

rock quarry - ne Steenagruft.

rocker - en Jenjelstool; Schockelstool.

rockery , rock garden - en Steengoade.

rocking chair - soo aus rocker.

rocking horse - en Jenjelpeat, en Schockelpeat, en Hiescha.

rocksalt - Steensolt, en Soltsteen.

rocky - steenrijch.

rod - ne Stang; ne Mot Fiew onne haulf Schräd'.

rodent - en Gnoagtia.

roe - ne sort kjleene Ree; Fescheia.

rogue - en Goaschthaumel.

roisterous - en E'rommjetoob, en Je'läw moake.

roll - ne Roll, en Tweeback; kullre, rolle, oppwekjle; säle.

roller - ne Waults, ne Roll.

roller blind - ne Rollger'dien.

rollick - lostijch e'romm sprinje.

rolling pin - en Rollholt.

roly poly - runtlijch dikj.

romance - ro'maun Je'schijchte; ro'mauntische Leew.

Romans - Reema.

romantic - ro'mauntisch.

romp - soo aus rollick.

roof - en Dack.

roof of the mouth - en Mülbän.

roof ridge - ne Foasch.

rook - en Rowe, ne Krauj.

room - Rüm, ne Stow.

room and board - Kwa'tea.

roomy - rümijch.

roost - ne Floak.

rooster - en Hon.

root - ne Wartel; weele, ütrode; ennwartle.

root spices - Je'werts.

rooted - ennjewartelt.

rope - en Strank, ne Knaut.

rope ladder - ne Stranklada.

rosary - en Roosekraunss; ne Räj Je'bäda; Je'bätskralle.

rose - ne Roos.

rosebud - en Rooseknoppe.

rosebush - en Roosebosch.

rosehips - Roosebäare, Mälbäare.

rosin - soo aus resin.

rosy - roosijch.

rot - fe'füle, füle, fe'kome; en O(nn)senn.

rotate - dreie.

rotation - en Je'drei, en Wakjsel.

rote - en Eewung; ütwendijch.

rotten - fe'fült, fül.

rotten egg - en fe'füldet Ei.

rotund - runtlijch.

rouge - roddlijch; Leppefoaw.

rough - ruch, groff, bol'boarijch, schroff, hunjsch, strüf.

roughen - ruch moake.

roughhousing - turbausse.

roughneck - en Turbauss.

roughrider - en Peadbandja.

roughshod - turbaussijch, met schoape Hoofiesa.

round - runt; en Schoss.

round hand - ne Hauntschreft.

roundabout - met en Ommtoch; runt'omm.

roundness - ne Rund.

roundsong - en Runtje'sank.

roundup - toophole, soo aus Fee oppe Stap.

rouse - oppwakje, oppräaje.

rout - oppjoage; ne wille Flucht; en Opprua.

rout out - e'rüt weele.

route - en Wajch.

routine - ne äwadreessje Oabeit; ne Dachdäajelje Be'jäwenheit.

rove - e'rommwaundre.

rover - soo aus rambler.

row - en Je'stried.

row - ne Räj; roodle.

rowdy - liedalijch.

rower - en Roodla.

rowing match - enne Wad roodle.

royal - kjeenijchlijch.

rub - rubble, riewe, schiare.

rubber - Gumm.

rubber boot - ne Gummschoo.

rubber tire - ne Gummreif.

rubberband - en Gummbaunt.

rubbish - Aufgank, Schunt; en O(nn)senn.

rubble - en Klompe je'broakne Steena.

rubicund - roddlijch.

rudder - ne Stiaroodel, ne Scheproodel.

ruddy - roddlijch.

rude - onnheeflijch.

rudeness - ne Groffheit, ne Onnheeflijchkjeit.

rue - leet senne.

rueful - trüarijch, leet.

ruffian - en Gauseschlinjel.

ruffle - enoajre; en Meiwekruzhel.

rug - ne Fluadakj.

rugged - ruch onn stoakj je'büt.

ruin - ferinj'neare, fe'machle; en Je'bied daut too Grunt je'gone es.

ruined - ka'put.

rule - en Motstock; ne Ordninj. en Je'sats, ne Räajel; rejiare, räajle.

rule book - en Je'satsbüak.

ruler - en Harscha, en Rejiara; en Lienkjebrat.

rum - ne sort Schnaups fonn Mol'assijch je'koakt.

rumble - ro'muare, rummle.

rumble seat - ne Hinjaset.

ruminate - wada keiwe.

rumination - en Wadakeiwe; ne Be'sennung.

rummage - derjchkrome, derjchkleiwe, derjchweele, ommweele, e'rommschermetsle.

rumour - en Je'räd, ne Fe'tal, ne Plüda'rie, ne Räd, em Je'räd brinje.

rumour monger - ne Kjwint, en Plüdaenj.

rump - Hinjarenj.

rumple - fe'knutsche.

rumpus - en Spikj'toakel.

run - rane, iele, loope, schäse, steewle.

runaway - en Flijchtlinkj; en Ütretsa.

rung - ne Rung, ne Spoak, ne Spross.

runner - en Rana; ne Kuff.

runt - ne Kuts.

rupture - en Bruch, ne Rät.

ruptured - brakjlijch.

rural - bütastauts, nijch enne Staut, opp'm Laund.

rush - en Bos habe, fe'bost; spoode.

rush headlong - re'säakjle.

rusks - Reeschkje.

russet - rootbrün.

rust - Rosta; fe'rostre; Je'träajdbraunt.

rustic - foarmrijch, fomm Laund.

rustle - en J'rüzh, en Je'reisch; rüzhe; Fee stäle.

rusty - rostsrijch.

rut - ne Rets, ne Rät; ne deepe Jleis; be'rane.

rutting season - de Rantiet.

rye - Rogg.

rye bread - Roggebroot.

rye flour - Roggemäl.

sabbath - en Saubat.

sabre - en Säbel.

sack - en Sack; ennsacke; aufleene; plindre.

sacrament - en Owentmol.

sacred - heilijch.

sacrifice - en Opfa; opp opfre.

sacrilege - ne Gotteslestrung.

sacrosanct - heilijch.

sad - trüarijch, fe'läaje.

sadden - be'triebt moake.

saddle - en Sodel.

saddleblanket - ne Sodeldakj.

saddlegirth - en Sodelgort.

saddlehorn - en Sodleknoop.

saddlehorse - en Sodelpeat.

sadness - en Trüa, ne Trüarijchkjeit.

safe - sejcha; ne Schatskoma, en iesana Jeltschrank.

safeguard - be'schutse, be'woare.

safety - ne Sejchaheit.

safety pin - ne Schlütspald.

sag - sacke, toopsacke, derjch henje; toopschorre; no eene Sied läne.

sagacious - schoapsennijch.

sagacity - en Schoapsenn.

sage - en oola, klüaka Greiwhoa; ne sort Je'wauss.

said - säd.

sail - en Säajel; säajle; ne Wintmälfuchtel.

sailor - en Seemaun.

sailrope - en Säajelstrank.

saint - en Heilje.

Saint John's Bread - Wulfschoote.

saintly - heilijch, from.

sake - wäaje, haulwe' mienshaulwe, mienswäaje.

sal ammoniac - Solmon'joak.

sal volatile - Solt met en sea stoakjet Je'roch.

salacious - o(nn)rein, soo aus Je'danke ooda ne Schreft.

salamander - en Äselmaunda, ne Kjrät, en Äajdakjsel.

salary - en Oabeitsloon.

sale - en Fe'koop, en Haundel.

salesman - en Haundelsmaun, en Haundeldriewa, en Fe'kjeepa.

saline - soltijch.

saliva - Kjwiel, Kwaulsta.

sallow - blauss.

sally - ferwoats gone.

salt - Solt, solte.

salt dispenser - en Soltpüdel.

saltpetre - Soltpeeta.

saltshaker - Soltstreia, Soltdinjs.

salty - soltijch.

salubrious - koasch onn je'sunt.

salute - en Gruss, be'jreesse.

salvage - waut üt'm Fia ooda Wota rade.

salve - Saulw, saulwe.

same - sel(w)ja, sel(w)je, äwa'reen.

sample - en Mosta, ne Proow, en Biespell.

sanatorioum - ne Heelaunstault.

sanctify - heilijch moake, säajne.

sanctimonious - scheinheilijch.

sanctimony - ne Scheinheilijchkjeit.

sanction - be'städje, goot heete.

sanctity - en Heilijchtüm.

sanctuary - en Fe'krüp, en sejchra Plauts.

sand - Saunt.

sandals - schlorre.

sandpaper - Schiapa'pia.

sandwich - ne Sandwich; Noarinj t(w)eschen twee Schnäd Broot.

sandy - saundijch.

sane - je'sunt em Fe'staunt.

sang - sunk, sunge.

sanguinary - bloodrijch.

sanguine - schaftijch fonn Na'tüa.

sanitary - rennlijch.

sanitation - ne Rennlijchkjeit.

sanity - Fe'nunft, en je'sundet Fe'staunt.

Santa Claus - de Nätklos.

sap - sauft; en Eefeltspensel.

sapid - schmackhauft.

sapience - ne Weisheit.

sapling - en junga Boom.

sarcasm - en schoapa Spott.

sarcastic - heiwtänijch.

sarcophagus - en steenanet Soak.

sartorial - en Kjleedaschnett.

sash - en Fenstaräme; ne Binj.

saskatoons - Jünebäare.

sassy - o(nn)fe'schämt, frajch, opp mül senne.

Satan - de Soton, en Diewel, en Beesewijcht, de Beesefient.

satanic - diewlisch.

satchel - ne Schemme'daun; Tausch.

sate - follfräte, sädje.

sated - saut.

sateen - Sseijch, Sa'tienoatijch.

satellite - en Biehutscha, en Aunhenja.

satin - sa'tien.

satire - ne Spottschreft omm Fäla, Dommheit onn O(nn)sittlijchkjeit äwadäl too brinje.

satisfaction - ne Too'frädenheit, ne Be'frädjung.

satisfactory - be'frädenheit.

satisfied - too'fräd; be'jnäje.

satisfy - too'fräd stale, be'frädje.

saturate - follssoppe, derjchtrakje.

Saturday - Sinowent.

saturnine - ne diestre Ütsejcht onn one Moot senne.

sauce - Menjsel.

saucy - frajch onn opp Mül senne.

sauerkraut - Süakommst.

saunter - schlentre.

sausage - Worscht.

save - spoare, schoone; rade; büta.

save up - toopspoare.

savings - Toopjespoadet Jelt.

savings bank - ne Jeltbank.

Saviour - Rada, Heilaunt, Ar'leesa.

savor - rikje onn schmakje; Je'schmakj; Je'roch.

savory - Päpakrüt.

saw - ne Saj; sach, en Spruch.

saw - ne Soag; soage; {hand saw - ne Hauntsoag}; {keyhole saw - ne Spuntsoag, en Fuchsschwauns}; {power saw - ne Lakjtrischesoag}.

sawdust - Soagespoon.

sawhorse - en Soagbock.

sawmill - ne Soagmäl, ne Schniedmäl.

say - saj.

saying - en Sprejchwuat, ne Saj, ne Räd.

scab - Schorf, Jrint, Borkj, Jness, Roof; en Streikjbräakja.

scabbard - en Schweatschüwsel.

scaffold - en Je'reft, ne Stei'lozh, en Je'stal.

scald - bräje, be'bräje, fe'bräje.

scalding hot - bräjheet; ne Bräjhett.

scalding trough - en Bräjtroch.

scalding water - bräjwota.

scale - ne Schol, ne Wijchtschol; ne Scheep.

scaled - scheepijch.

scallion - ne sort Ssippellüak.

scalp - Kopphüt.

scalpel - en Dokta sien schoapet Massa.

scaly - scheepijch, schorwijch.

scamp - en Schuft.

scan - be'seene.

scandal - en Schkon'daul.

scandalize - ennoajre, aunsteete.

scandalous - schentlijch.

scant - spoasaum, knaup.

scantling - en Stenda, en Twee bie fea.

scapegoat - en Sindebock; en Nootnoagel.

scapegrace - en Daugnikjs.

scar - ne Noaw, ne Kjoaw, ne Schmoa, ne Floa; schraume.

scarce - knaup; miesaum.

scarcity - ne Knaupheit, ne Seldenheit, ne Weinijchkjeit.

scare - ennschrakje, schrakje.

scarecrow - en Heazhgrül, en Schooteschiesel, enn Stroomaun.

scarf - ne Binj, en Haulsdüak, en Be'schlikj.

scarify - opplockre.

scarlet - knaulroot; schoarlock.

scarlet fever - Schoarlock Feeba.

scat - Stu'kats!.

scathe - schwoa fe'latse; hoat kjriti'seare.

scatter - fe'streie, ütstreie.

scavenger - en Gaussefäaja; en Tia daut fonn Os läft; en Raubtia.

scene - ne Äwasejcht; en Oppseene; en Spikj'toakel.

scenery - ne Launtschoft; ne Aunsejcht, ne Ommsejcht.

scent - en Je'roch.

scentless - one Je'roch.

sceptic - n Twiewla.

sceptical - twiewelhauft.

schedule - en Tietplon, en Tietre'jista.

scheme - en Plon; en Plon moake; jrebble.

schemer - en Jrebbla.

schism - ne Spooling, soo aus enne Kjoakj ooda em Gloowe.

schism - ne Spoolinj.

scholar - en je'leada Stu'dent.

scholarship - en Schiela Loon.

school - School, en Schoolhüss; en Schwoarm Fesch.

school boy - en Schooljung.

school discipline - Schoolordninj.

school instruction - Schoolunjarejcht.

schoolteacher - en Schoolleara, ne Schoolleararin.

schooner - en Schepp met Säajle.

sciatica - de Flät, en Hekjsenschuss.

science - Wissenschoft; Na'tüakjantniss.

scientific - wissentschoftlijch.

scientist - en Kjinstla.

scimitar - en Turkjscha Säbel.

scintillate - hal funkle.

sciolist - en Haulfje'leada.

scissors - ne Schea.

scoff - spotte, jnerre, jniesre.

scoffer - en Spetta.

scold - schelle, loame, schempe, schon'deare, ütdäwre, bübaunse, saka'reare; en Schälwuat.

scone - ne runde Schnettje.

scoop - ne Schoop, ne Scheffel; ütscheffle, ütholkjse.

scooter - en Spälwoagkje met twee räda.

scope - en Ommfank, en Spälrüm.

scorch - fe'senje, senje, fe'schräje, be'brenne.

score - aunschriewe, auntäkjne; derjchschraume, derjchkrautse; twintijch; en Stekj Mü'sikj.

scorn - fe'achte, spotte, gnoare; Spott, Hot.

scornful - fer'achtlijch.

scoundrel - en Ütbunt, en Schuft, en Bädel, en Hol'lunk, en Ruppat.

scour - schiera.

scourge - met ne Pitsch strofe, de Rass.

scout - en Wajchwiesa; e'romm säkje toom ütfinje.

scow - en grootet, flacket Frachtboot.

scowl - diesta kjikje, en dunklet Je'sjcht.

scowling face - en prünschet Je'sejcht.

scrag - en dennet, moagret stekj Knoake.

scraggly - fe'woaloost.

scraggy - moaga.

scramble - schwind klautre; fe'mische.

scrambled - fe'häakjat.

scrambled eggs - Rearei.

scrap - en Stekj waut toosied je'schmäte es; en Äwabliefsel; oolet Iesa; rautse.

scrape - schrope, krautse, schraume.

scraper - en Schropa, en Krautsa, en Jietsläpel.

scrapings - Toopschropsel.

scrawl - kjritsle.

scream , screech - kjriesche, schriee; en Je'schrejch.

screen - ne Drotdäa; en Drotfensta; ne Ger'dien toom Bilda e'naun späle.

screw - ne Schrüw; schräwe.

screw driver - en Schrüwendreia.

screw propellor - ne Scheppschrüw.

scribble - soo aus scrawl.

scribble over - be'kjritsle.

scribbler - en Skribbla, en Schriewbüak.

scribe - en Schriewa.

scrip - en Jeltssadel.

script - ne Schreft, ne Hauntschreft.

scriptural - schreftlijch.

scripture - de Hellje Schreft.

scrub - goot wausche, schiare; läaje Beem ooda Struck.

scruff - det Hinjajnekj.

scrumptious - scheenschmakjent; scheen onn prachtfoll.

scrunch - fe'knutsche, fe'kjnirsche, fe'kjneddre, fe'rubble.

scruple - det Je'wesse.

scrupulous - met Je'wessheit.

scrutineer - en Oppsejchta wan ne Wol je'hoole woat.

scrutinize - fonn dijchtbie be'seene.

scuffle - en bät rautse, soo aus scrap.

scull - ne leijchte Lomm; ne lange Roodel.

scullion - en Kjäakje Jung, ne Kjäakjsche.

sculptor - en Steenbilda Heiwa.

sculpture - Steenbildakonnst.

scum - Schlekj, Schliem, Schüm.

scurrilous - groff, aunsteetent.

scurry - soo aus scamper.

scurvy - ne Krankheit dee fonn schlajchte Kost kjemmt.

scut - en Tia met en korta Ssoagel soo aus en Peat.

scuttle - en Kole Ama; en stoakja Gank; en Schepp met fliet lote unja gone.

scythe - ne Sans.

sea - en Mäa, en See, en Ootsjan.

sea chart - en Seekoat.

seacoast - det Mäaeewa.

seagull - ne Meew.

seal - en Seehunt; en Säajel, fe'säajle; fe'dijchte; toobacke; met Säajel be'städje.

sealevel - Mäarespäjel.

sealskin - Seehuntfal.

seam - ne Not, en Soom.

seaman , tar , sailor - en Seemaun.

seamy - met Note; de schaute Sied.

sear - be'schräje, be'senje, be'brenne.

search - säkje, forsche, unjasäkje; en Je'säkj.

seasickness - ne Seekrankheit.

season - ne Joarestie; Je'schmack biebrinje.

seasonable - too rajchta Tiet em Joa.

seasoning - Je'werts waut en Schmack fe'bätat.

seat - ne Set, ne Huck, en Hinjarenj; en Je'säss.

sebacious glands - Hoagdreese.

secede - sikj trane fonn.

seclude - aufsondre, aufschlüte.

second - ne Se'kund; tweede, tweeda, tweedet.

second hand - de Se'kunde Wiesa; tweedahaunt, je'brucktet.

secondary - waut nofoljt, näakjst aune Räj.

secondary school - ne Hüach School.

seconder - en Unja'stetta.

secondly - tweedens.

secrecy - ne Heemlijchkjeit.

secret - heemlijch; ne Heemlijchkjeit.

secretary - Schriewa.

secrete - fe'stäakje; flissendet e'rüt kjwale.

secretly - heemelja'wies.

sect - Sakjt.

section - en Aufdeel.

secular - weltlijch.

secure - sejcha, sorjlooss, one Sorj, fe'sejchre, faust fe'räajle.

security - ne Sejchaheit, Schuts, Fe'sejchrinj.

sedan - ne straume Koa.

sedate - rüijch, settent.

sedative - en Schlopmeddel, en Meddel daut den Kjarpa be'rüijcht.

sedentary - fäl settent.

sedge - Schelprua.

sediment - Gruntsopp.

sedition - en Opprua ooda Jäajenstaunt jäajen ne Re'jiarung.

seduce - fe'feare, fe'leide, fe'waultje, fe'fange.

see - see, seene, be'oobachte.

seed - Sot, Some, Nokomeschoft; seie.

seeding time - Sodeltiet.

seedy - älendijch, fe'ssultat, fe'kome, fe'süsenjelt, fe'traubt.

seek - säkje.

seekest - säkjst.

seem - soo schiene, soo lote.

seemly - sittlijch, au(n)stendijch.

seer - en Woasaja, en Pro'feet.

seesaw - ne Duckadeia.

seethe - met Wutt koake.

segment - en Aufschnett.

segregate - aufsondre, üten'een brinje; aufschetsle; üten'aunda läse.

seine - en Schlapnat.

seize - aunjriepe, faustnäme, toojriepe.

seizure - Krankheitsaunfaul; Au(n)stoot, Hoatschlach.

seldom - selde.

select - ütwäle, ütläse.

selection - ne Ütwol, en Aufschnett.

self - selfst, sikj selfst.

self abandon - sikj toch lote.

self confidence - Selfstfe'trü.

self control - en Selfstbe'näme; sikj selfst trigjhoole.

self denial - selfst Aufsoag.

self evident - selfst fe'stentlijch.

self indulgent - ne Selfstleistung.

selfish - nosikj.

selfreliance - Selfstfe'trü.

selfreliant - selfststendijch.

selfrespect - Selfstacht.

selfsame - dee'sel(w)ja.

selfwill - Äjensenn.

selfwilled - en Äjenkopp, äjensennijch.

sell - fe'kjeepe.

selvage - ne Agj.

semblance - ne Änlijchkjeit.

semicircle - en Haulfkulla.

semicolon - en Strijchpunk.

semitone - en Haulftoon.

semolina - growa Kjlie.

senator - en Rotsharschoft.

send - schekje.

sender - en Schekja.

senile - ellaschwack.

senility - ne Ellaschwackheit.

senior - wäa doa manke ellerachtje je'heat.

sensation - en Enndruck, en Je'feel.

sensation - oppfaulent.

sense - Fe'nunft, en Senn, en Je'feel, Pe'dumkje, Fe'staunt; feele, späare.

senseless - one Je'feel; o(nn)feninftijch.

senses - Wits, Be'senninj, Senne.

sensible - fe'ninftijch.

sensitive - empfintlijch, neiw.

sensitivity - ne Emp'fintlijchkjeit.

sensuous - Sennungsfroo.

sentence - en Sauts, ne Stroof; fe'uadeele; en Uadeel.

sentiment - en Je'feel; ne Meeninj.

sentinel , sentry - en Wajchta.

separable - tranboa.

separate - op'poat, trane, üten'een brinje, deele, aufsondre, scheede.

separation - ne Scheedinj, ne Tranung.

September - Sep'tamba.

septennial - säwenjoarijch.

septuagenarian - en Mensch tweschen onn Joa oolt.

sepulchre - en Grauf.

sequel - waut nofolljt.

sequence - de Räj no.

sequester - aufhocke, aufsondre, aufspoare.

sequins - plaute, blanke Kralle; jlensendet Ütstraumsel.

sere - sea dräjch.

serene - eaboa, eanst.

serf - en Schklow.

serge - ne sort schoapet Sseijch fe Maunskjleeda.

serial - ne Tietschreft.

serious - eanst, wijchtijch, eaboa, schwiarijch, schlemm, oajch, groff.

seriousness - ne Schwiarijchkjeit.

sermon - ne Prädj.

serpent - ne Schlang.

serpentine - schlangoatijch, kjrenjlijch.

serrated - tankijch soo aus ne Soag.

serried - toopjedrenjt.

serum - Blootwota.

servant - en Deena, ne Kjäakjsche, en Kjnajcht.

serve - be'deene.

serve a jail term - ennhucke, ennsette.

service - Deenst, ne Be'deeninj.

servitude - ne Schklowa'rie.

session - en Sits; en Schooljoa.

set - (en Desch) oppsate; (sonn) unjagone, stale, ennstale, trajchtstale.

set back - scheef gone wan doa waut em Stijch kjemmt.

set down - hansate.

set screw - ne Satschrew.

set straight - trajcht sate, trajcht stale.

setter - en Hunt toom Fäajel opp joage.

settle - be'siedle, aunsiedle, kolline'seare; faust stale; fe'räakjne; be'stemme.

settlement - ne Aunsiedlung, ne Koll'nie.

settler - en Aunsiedla, en Koll'nia.

seven - säwe(n).

sevenfold - säwenfach.

seventeen - säwentian.

seventeenth - säwentiandel, säwentianda, säwentiande.

seventh - säwendel, säwenda, säwende.

seventieth - ssäwendijchstel, ssäwendijchsta, ssäwendijchste.

seventy - ssäwentijch.

sever - aufschniede.

several - meare, atleje, eenje; ne Auntol.

severance - ne Auftranung.

severe - strenj, eansthauft, eanst.

severity - ne Strenjheit.

sew - neie.

sewing basket - ne Neidoos.

sewing machine - ne Neima'schien.

sewing needle - ne Neinotel.

sewing thread - Twearm, Twearmsdrot.

sewing wax - Schustapekj.

sex - Je'schlajcht, Je'schlajchts fe, kjea.

sexton - en Kjoakjedeena.

shabby - fe'woaloost, süsenjlijch, jremlijch, lumpijch, fe'traubt.

shack - ne Klo'butje (Butje).

shackle - en Kjädeje'lenkj, en Spaunsel.

shad - en Fesch Hearinkj änlijch.

shade - Schaute.

shadow - en Schaute; heemlijch hinja'raun gone.

shady - dunkel, fe'dajchtijch.

shaft - ne Ma'schienewal, en Spiess, en Staum, ne (Flitsboage) Fiel, en Stekjel; ne Feebastang.

shaft cross support - Kropphollt.

shaggy - fe'ssoddat, fe'ssultat.

shake - scheddre, schelkjre, bebbre, schlakse.

shake hands - haunt'reare.

shakedown - en Nootloaga.

shaky - flautrijch.

shall - sing. saul; pl. selle.

shallot - Ssippeloatijch.

shallow - flack, schwack.

shallowness - ne Flackheit.

sham - ne Faulschheit, nijch ajcht.

shambles - ne Fe'nijchtung; en Schlachthüss.

shame - ne Schaund, ne Schentlijchkjeit.

shame faced - schaunthauft.

shameful - schentlijch, schauntboa, fe'schämt.

shameless - o(nn)fe'schämt.

shampoo - Scham'poo.

shamrock - witta Kjlee fonn Irlaunt.

shank - en Unjabeen.

shank's mare - too'foot.

shanty - ne kjleene Kot, ne Schend.

shape - en Je'schekj, ne Je'stault en Mosta.

shapeless - one Je'schekj, one Je'stault.

shapely - ne scheene Je'stault, en scheenet Je'schekj.

shards - Schelwasch, Schoawels, Schelstasch.

share - en Aundeel; metdeele, tookome lote; en (Plüach) schoa.

shark - en Heifesch.

sharp - schoap, spets, schneiw; hetsijch; en haulwa Toon hejcha.

sharpen - aunschoape, aunspetse, schliepe.

sharply - hetsijch.

sharpsighted - schoapsejchtijch.

sharpwitted - schloagfoadijch.

shatter - fe'schmattre, enn gre'nautsje Bieta bräakje, tweischlone.

shave - putse; {close shave - een Hepkjeshoa}.

shaver - en Putsmassa; en kjleena Bitsijch.

shaving brush - en Putspensel.

shavings - Spoon; Häwelspeena.

shawl - en Düak, en Koppdüak.

she - see, dee.

sheaf - ne Goaw.

shear - ne Schea; schäare; aufschniede.

shearer - en Schopschäara.

sheath - en Schüwsel.

sheathe - em Schüwsel stäakje.

shed - ne Schend; en Ma'schieneschaup; fadre ooda Hoa fe'leare.

sheen - en Glauns, en Schien.

sheep - Schop.

sheep pasture - ne Schopsweid.

sheep pen - en Schopshock.

sheep sorrel - Shopschoawel.

sheepish - bleed onn schopijch.

sheepskin - en Schopsfal, en Schopspels.

sheepswool - Schopwoll.

sheer - derjchsejchtijch, schia, iedel, rein.

sheer nonsense - reina O(nn)senn.

sheet - en Loake, en Blaut Pa'pia, en Boage Pa'pia.

sheet iron - Blajchiesa.

sheeting - Loakesseijch.

shelf - Malkjbenkj, ne Schatelbenkj, ne Benkj aune Waunt toom waut e'nopp sate.

shell - ne Schlüw; ne Pa'troon, ne Kügel.

shellac - Lack, Farnits; lacke, farnitse.

shelter - ne Schülinj, en Oppdach, ne Krüpunja; boaje.

shelve - oppschüwe, oppe Schatelbenkj sate.

shemozzle - ne Häakja'rie, en E'rommjeriet.

shepherd - en Hoad.

sherbet - ne je'froarne Läpelkost.

sherry - ne Sort Wien.

shield - en Schilt; be'schutse.

shift - en Unjaspaun; fe'schüwe; wakjsle; wrunsche.

shifty - hinjarikjs senne.

shilling - Schilling.

shilly shally - han onn trigj.

shimmer - schaum'reare.

shin - det Schänebeen.

shindy - en Je'rauts, en Opprua.

shine - schiene, funkle, en Glaunss, en Schien.

shingle - ne Schindel, schindle.

shingled - en Hoaschnett.

shingles - de Roos.

shiny - blank, schienent.

ship - en Schepp, schäpe.

shipment - ne Fua, ne Lod.

ship's crew - Oabeida opp'm Schepp.

ship's log - en Schepp Doagesbüak.

ship's rail - en Schepp Wollm.

ship's screw - ne Wotaschrüw.

shipwreck - en Scheppbruch.

shipwright - en Schepp Bümeista.

shirk - Oabeit ooda Fer'auntwuatlijchkjeit üt'm Wäaj gone.

shirt - en Hamd.

shirtfront - Fäahamd.

shirtsleeve - ne Hamsmeiw.

shiver - hubbre; ne Ferjcht.

shivery - hubbrijch.

shoats - Foakjel.

shock - en Stooss; sikj haustijch fe'feare.

shock absorber - en Stucks Oppsoppa.

shocking - schrakjlijch, schentlijch.

shoddy - lumpijch, oolet Sseijch.

shoe - en Peat be'schlone; en Hoofiesa.

shoe hook - en Schoo Hoake.

shoe polish - Schoowikjs.

shoelace , shoe string - en Schoobaunt.

shoelast - ne Schooleest.

shoemaker - en Schusta.

shoe(s) - Schoo.

shoetack - ne Schoopligj.

shoot - ne Schoot, en Auflaja, en Knoppe aune Plaunt; scheete.

shop - ne Laufkje.

shopkeeper - en Je'schaftsmaun; en Stuamaun.

shore - en Eewa.

short - kort.

short distance - en kortet Enjskje.

shortbread - ne Sort Bottaküake.

shortcoming - wua noch waut aun eenem fält, en Fäla.

shortcut - rejcht'too, äwaschrots.

shorten - aufkjarte.

shorthand - ne Kortschreft.

shorthanded - kort aun Oabeida.

shortsighted - kortsejchtijch.

shortwinded - kortloftijch.

shot - en Schoss, ne Kügel; je'schote.

shotgun - ne Schrootflint.

shoulder - ne Schulla.

shoulderblade - en Schullablaut.

shout - belkje, bloare, en Je'belkj, en Je'bloa; schriee, lüd roope.

shove - schüwe, schupse.

shovel - ne Scheffel; ne Schoop, scheffle.

show - wiese, seene lote; en Ssinemaspell.

show concern - be'kjemmat senne.

show off - peasche.

shower - en Räajenstorm, ne Blies, en korta Räajen; düzhe.

shred - ne Fets, ne Frens; fien schroode, fe'flerre.

shrew - en Moltworm; ne spetsnäsje Müss; en ssenkjaschet Wief.

shrewd - schoapsennijch.

shrewish - ssenkjisch.

shriek - schriee, kjriesche; en Je'schrejch.

shrill - kjrieschent.

shrimp - en kjleena Schalfesch; en Kjnirps.

shrine - en helljet Denkjmol.

shrink - ennsprinje.

shrivel - toopschrumple.

shroud - en Doodesloake; be'spreede.

shrub - Struck.

shrubbery - Bescha.

shrug off - aufschobbe.

shudder - scheddre, wan en Kjarpa scheddat derjch en Grusel.

shuffle - scheedle, schloffe, schlurre, schibble.

shun - baune, meide, schüe.

shunt - fonn eene Jleis no ne aundre leide, aufleide.

shut - too moake.

shutter - ne Fenstalod.

shuttle - han onn trigj schekje; en Neima'schiene Scheppkje.

shy - bleed, schuchta.

shyness - ne Bleedheit.

siblings - Je'schwista.

sick - krank; enn'oolent; äwadreessijch.

sick report - en Krankheitsbe'rejcht.

sickbed - en Krankenbad.

sicken - äakjle, krank moake.

sickly - kjrenkjlijch.

sickness - ne Krankheit.

side - ne Sied.

side of bacon - ne Sied Spakj.

sideboard - en Schaup, ne Schattelbenkj.

sideburns - en Backeboat.

sidelong - siedlinjs.

sidesaddle - en Früess Sodel.

sidewalk - en Footstijch.

sideways - no de Sied.

siding - ne Siedbon; Hüssbe'kjleed.

sidle - siedlinjs gone.

sieve - en Säw, ne Sie, en Derjchschlach.

sift - siee, säwe.

sigh - sefte, fe'sefte, muchse; en Mucks.

sight - en Aunseene, en Je'sejcht, Seene.

sightless - one Seene, blint.

sightseeing - ne Jäajent be'seene.

sign - en Täkjen, en Fäatakjen; unjaschriewe.

sign language - Finjasproak.

signal - en Täkjen, be'täkjne; ütje'takjent.

signature - ne Unjaschreft.

significance - ne Be'diedinj.

significant - be'diedent, je'hearijch, däaj.

signify - be'diede, be'täkjne.

signpost - en Wajchwiesa.

silence - ne stelle Tiet.

silencer - en Lüdbe'schrenkja.

silent - stell, stomm, schwieje.

silently - stellschwiejes, stella Wies.

silk - Sied.

silk ribbon - en siedna Baunt.

silken - fonn Sied, siednet.

silkworm - ne Siedrüp.

sill - ne Schwall, en Fenstakopp.

silliness - ne Eefeltijchkjeit.

silly - eefeltijch, dwoarausslijch.

silo - en Spikja.

silt - Schlaum.

silve - Selwa.

silvery - selwrijch.

similar - änlijch.

similarity - ne Änlijchkjeit.

simile - en Bilt.

simmer - langsom koake.

simper - en eefeltjet Je'schmüsta.

simple - eefach, eefeltijch, enkjelt, leijcht.

simple minded - eefach je'sonne.

simpleton - en Eefelt, en Eefeltspensel, en Duzhnak, en Schaps, en Enkjelda.

simplicity - ne Eefelt, ne Eefeltijchkjeit.

simplify - fe'eefache.

simulate - no ope; en Schien moake.

simultaneous - too'jlikj, too selja Tiet.

sin - Sinde; sindje.

since - seitdäm, fonn donn aun, fer.

sincere - trühoatijch, trü, opprajcht, fonn Hoate.

sincerity - ne Opprajchtijchkjeit.

sinew - ne Sän.

sinewy - sänijch, strälijch, Stoakj.

sinful - sintlijch.

sing - sinj, sinje.

sing song - en Je'sank.

singe - senje, fe'senje, schräje, fe'shräje.

singer(s) - Senja.

single - au'leen, nijch be'friet; eenselja, eenselje; ee(n)letsijch, eena, eene, een eenselja.

single file - en Gaunsemarsch.

single tree - ne Uatscheed, ne Kobbelwrang.

singleminded - stekjsennijch.

singly - eenselwiess.

singular - eenseloatijch, äjen, enkjelt, sondaboa, ütbenome.

singularly - ütbenäment, ütbenome.

sinister - ne diestre Oninj, dreiwent.

sink - en Wausch Je'fäss; senkje, fe'senkje, unjagone.

sinless - one Sind, o(nn)schuldijch; sindelooss.

sinner - en Sinda.

sinus - ne Hollinj; en empfintelje Hollinj hinjre Äage.

sip - en Schluckskje; langsom drinkje, lebbre.

siphon - en Süschlauch.

sir - Oom, Onkel.

sire - de Foda.

sirloin - Lenjefleesch fonn'n Rint.

sister - ne Sesta.

sister in law - ne Schwäajasche.

sisterly - sestalijch.

sit - sette, hucke, dolsate; sat die dol!.

site - ne Städ, en Plauts.

situation - ne Loag, en Toostaunt, en Faul, en Fe'heltniss.

six - sass.

six kinds - sassat'lei.

six time - sass mol.

sixteen - sass'tian.

sixteenth - sass'tiandel, sass'tianda, sass'tiande.

sixth - sasstel, sassta, sasste.

sixtieth - ssasstijchstel, ssasstijchta, ssasstijchste.

sixty - ssasstijch.

size - de Mot.

skate - schlietschoo rane.

skater - en Schlietschoorana.

skate(s) - Schlietschoo.

skating rink - ne Schlietschoobon.

skedaddle - wajch gone, wajch rane.

skein - ne Roll, ne Kull (Twearm, Baunt, Strank, osw).

skeleton - en Je'reft.

skeptic - soo aus sceptic.

sketch - en aufjeemoldet Bilt; met de Bliesteft aufmole.

skewer - en Spella.

skid - rutsche, schwäakje.

skiff - en Boot, ne Lomm.

skill - ne Fäijchkjeit, en Je'schekj.

skillet - ne Brodpaun, en Grope met Feet.

skim - aufschüme; äwrem Wota Jlitsche.

skim milk - bleiwe Malkj, derjch jedreide Malkj.

skimmer - en Schümläpel.

skimp - aufknaupe, spoasaum senne.

skin - ne Hüt, det Lada; aufladre.

skinny - älendijch, moaga, denn, muckrijch.

skip - Stranksprinje, sprinje.

skirt - en Rock.

skit - en Korta Lostspell.

skittish - schuchta.

skulk - schüloarijch schlikje.

skull - en Schädel.

skunk - ne Stinkjkaut.

sky - de Himmel.

sky blue - Himmelbleiw.

sky high - Himmelhüach.

skyscraper - en Wolkjekrautsa.

slack - schlaup.

slacken - no lote.

slake - den Darscht stelle.

slam - schlone, knaule.

slander - eenem en schwoata Nome moake, schlajchtet noräde.

slanderous - lestalijch.

slang - kütawonschoatijch räde; en Ommgangsdialekjt.

slanting - schrots, scheef.

slap - en Klaups, en Heiw, en Backs, en Plints, en Drusch, plintse.

slash - oppschlertse, oppschniede; en schrotsa Sträakj.

slate - Schäl, ne Tofel.

slate pencil - en Jreffel, tn Tofelsteen.

slats - Stäw.

slaughter - schlachte; ne Schlacht; en Je'schlacht.

slaughter house - en Schlachthüss, nee Schlachta'rie.

slaughterer - en Schlachta.

slave - en Sklow; schklowe.

slaver - en Schklow Schepp.

slavery - ne Schklowa'rie, en Menschehaundel.

slay - dootschlone, aunt'sied brinje.

sled - en Schläde, en Schlätje.

sled runner - ne Kuff.

sledge - soo aus sled; Pa'ssäkjel; en Schläaja.

sleek - jlei, glaut, schlank.

sleep - schlope; en Schlop.

sleepest - schlapst.

sleepless - schloplooss, one Schlop.

sleeps - schlapt.

sleepwalker - en Schlopwaundla.

sleepy - schleeprijch.

sleepyhead - en Dusel, en Fülens.

sleet - Glodies; haulf jefroarne Räajen.

sleeve - ne Meiw.

sleeveless - one Meiwe.

sleigh - so aus sled.

sleighide - ne Schlädfoat; Hotsbonkje.

sleightracks - ne Schlädejleis, ne Schlädbon.

slender - schlank onn denn, moaga.

slice - ne Schnäd, en Schnet, en Schelwa; aufschniede.

slide - rutsche, jlitsche; schorre; ne Rutsch.

slight - je'rinj, kjleen, nijch wijchtijch; fer'achte, be'leidje.

slim - soo aus slender.

slime - Schlaum.

slimy - jlebbrijch, schliemijch.

sling - ne Schlenj, en Schliesa; schliesre.

slink - schlikje.

slip - en Unjarock; jleppe, derjchwutsche; en Ssadel; en Auflaja.

slip cover - ne Bia.

slip on - aunschlüwe.

slipknot - en Schlenjknoppe.

slippers - schlorre; Morjeschoo.

slippery - jlipsijch, jlitschijch, glaut.

slipshod - nachlässijch.

slit - en Schlerts; opschlertse; oppschlertse, opschniede.

slither - läajch krüpe, soo aus ne Schlang.

sliver - en Spella, en Spletta, en Spekja.

slobber - jeiwre, be'jeiwre, schlaubre, be'schlaubre; Jeiwa.

sloe - Schlee; ne sort wille Plüm.

slogan - ne Saj; en Täkjenwuat.

slop - Drank, Kjietwota, Jucks.

slop pail - en Drankama, en Kjietama.

slope - Boajauf, steil.

sloppy - süsenjlijch, pukjrijch, schlopmetsijch, Schlo'donnsijch.

slosh - schulpse.

slot - ne Rets.

slothful - fül, molsch.

slouch - den Kopp henje lote, schlentre.

slovenly - pukjriijch, schloff.

slow - langsom, sacht, lankwielijch.

slow down - torne, nojäwe.

slower - langsomma.

slowly - mässijch, sachelkjes.

sludge - en Moarauss.

slug - ne Goadeschnigj; eent heiwe.

sluggard - en Fülens.

sluggish - langsom onn one Moot.

sluice - ne Aufran.

slumber - leijcht schlope.

slump - äwaschorre, toopschorre, toopsacke, läaja rutsche.

slur - met ne schwoare Tung räde; met Räd eenem aunsteeete.

slurp - schlurpse.

slush - Schmauts.

sly - po'lietsch, schüloarijch.

smack - schmackse, lekjmüle; en Schmacks; en Klautsch, en Plints.

small - kjleen, je'rinj.

small bundles - Bunj.

small of the back - det Kjriets.

small ones - Kjleene, Nate.

small pox - schwoate Pocke.

small talk - en Je'plüda.

smaller - kjlanda.

smallish - en bät aune kjleene Sied.

smart - klüak, schoapsennijch; schekjlijch; schrinje; ne schoape Weedoag.

smart aleck - en Schnoddanäs, en Schnäakjat.

smash - fe'schmattre, tweischlone.

smatterer - eena dee mau weinijch kjant.

smear - be'schmäare; ne Schmurtsplack.

smell - rikje; en Je'roch.

smelt - schmelte.

smelter - en Schmeltowe.

smile - frintle, en Frintel; schmüstre, schmunsle.

smirk - en enkjelda Schmunsel.

smite - hoat schlone.

smithereens - gre'nautsje Bieta.

smithy - en Schmett; ne Schmäd.

smock - en Früesshamd, en Rock.

smoke - Rüak; räkjre, kwaulme; schmäkje, taubre.

smoked meat - je'räkjadet Fleesch, Rüakfleesch.

smoked sausage - Räakworscht, je'räkjade Worscht.

smokehouse - ne Räkjakoma.

smoker - en Schmäkja.

smoky - räkjrijch, rüakijch.

smolder - jläje, schwäle.

smooth - jlei, glaut, jlikj, schmeissijch.

smother - stekje.

smudgepot - en Rüakfaut.

smuggle - schmuggle.

smut - O(nn)reins; Je'träajdbraunt.

smutty - o(nn)rein.

snack - een Fe'bietsel; fe'biete, schmenje; en Faspa.

snacker - en Fielfros.

snail - ne Schnigj.

snake - ne Schlang.

snakepoison - Schlangejeft.

snap - ne Schnall; en Knaul; kjnipse; haustijch biete.

snapshot - en Pe'trett.

snare - ne Schlenj, ne Schnea; schlenje, schneare.

snarl - gnorre, Täne spiele.

snatch - haustijch wajch tekje.

sneak - heemlijch schlikje.

sneer - jniesre, heenisch lache.

sneeringly - heenisch.

sneeze - prüste.

sniff - schneffle, be'rikje, schnurkjse.

snifter - en Schluckskje Schnaups; en kjleenet Glauss toom Schnaups drinkje.

snigger - kjijchre.

snip - en kjleena Schnett mette Schea.

snivel - hiele onn schnucke.

snob - en Hüachnäs.

snobbish - hüachnäsijch.

snood - en Hoabaunt.

snoop - schneppre, noschneppre.

snooze - dusle.

snore - schnoakje.

snort - schnurkjse, rottse.

snot - Rotts, Schnodda.

snout - ne Schnüts.

snow - Schnee; schniee.

snow white - schneewitt.

snowbank - ne Schneedien.

snowbound - e(nn)jestiemt.

snowcovered - be'schniet.

snowdrift - ne Schneedien.

snowshoes - Schneeschoo.

snowstorm - en Stiem.

snowy - schneeijch.

snub - be'schnütse, aufschnütse.

snub nosed - stompnäsijch.

snuff - Schnüfkje.

snuffbox - ne Schnüfkjedoos.

snug - macklijch, je'mietlijch.

snuggle - enn nuzhle, enn naste, kuzhle.

so - soo, aulsoo.

so called - soojenant.

so named - sooje'nant.

soak - derjchnate, derjchtrakje.

soak up - opp soppe.

soap - Seep.

soap bubbles - Seepblose.

soap suds - Seepwota, Lüag; Seepschüm.

soap up - ennseepe.

soapy - seepijch.

soar - schwäwe, friefläje.

sob - hiele onn schluckse.

sober - eaboa, nijchta.

sober up - ütnijchtre.

sociability - Je'salschoftoatijch.

sociable - je'salschoftlijch, be'deenent, oppnäment.

social - en Gaustje'bott.

society - en Fer'ein, ne Je'salschoft.

sock - ne Sock, ne Stremp; eent drasche.

socket - ne Hollinj; ne Üagaupel; ne Tänewartel Holling.

sod - ne Sood, ne Wäs.

sod cutter - en Soodeschnieda, en Stoppeldiesla.

soda - Sooda.

sodden - derjchjenat.

sofa - en Soofa.

soft - wäkj, mollijch, saunft, leis, lind, mild.

soften - oppwäkje.

softhearted - wäkj hoatijch.

softly - leis, saunft, sacht.

softness - ne Wäkjheit, n ne Saunfheit.

softspoken - saunft met Räd.

soggy - soo aus sodden.

soil - Ead, loose Ead; ennsüdle, be'muzhre.

sojourn - sikj opphoole, ne Oppenthault.

solace - Troost.

solar - fonne Sonn.

sold out - ütfekoft.

solder - leede; Leedstoff, Tenn.

soldering iron - en Leedhoma en Leediesa.

soldier - en Sol'dot.

sole - ne Sol; fe'sole; blooss, de Eensja.

solecism - ne O(nn)schekjlijchkjeit; en prosta Sproakfäla.

solemn - eansthauft.

solemnity - en Eanst.

solicit - woawe, aunligje.

solicitor - en Aunwualt.

solicitous - be'kjemmat.

solid - faust, hoat.

solidify - dikj woare, hoat woare.

soliloquy - en Selfstjesprejch.

solitary - eensiedlijch, eensaum.

solitude - ne Eensaumkjeit.

solo - en Soolo, au'leen.

soloist - een Senja.

solstice - Juni, Det'samba.

soluble - waut opptooleese es.

solution - en Je'speets, ne Speetskje, ne Plefkje; ne Auntwuat fer en Pro'bleem.

solve - leese, er'kjläare.

sombre - dunkel, diesta, eaboa.

some - eensje, eenje, atleje, meare.

somebody - irjentwäa.

somehow - irjentwoo.

someone - en wessa, eena, wäa, irjentwäa.

someone else - sestwäa.

somersault - heistakopp.

something - irjentwaut.

something else - waut aundat.

somewhat - en bät.

somewhere - irjentwua.

somewhere else - aundawäajes; aundatswäaje.

somnambulist - en Schlopwaundla.

son - en Sän.

son in law - Schwiasän.

song - en Leet.

sonny - en kjleena Sän, Sänkje.

soon - bool(t), easchtens, straks, em korten.

sooner - ea, leewa.

soonest - det easchte, det leewste.

soot - Room.

soothe - be'tuttre, be'schwijchte.

soother - ne Lutsch.

soothsayer - en Woasaja.

sooty - roomijch.

sop up - oppssoppe.

sorcerer - en Hakjsemeista.

sorceress - ne Hakjs.

sordid - o(nn)rein, je'meen, schmutsijch.

sore - wee, doll, schlemm, schlemms.

sorrel - en Foss (Peat) , roddlijch; Süaromp.

sorrow - Trüa, Sorj, en schwoaret Hoat, trüare, ne Trüarijchkjeit.

sorrowful - trüarijch, be'triebt.

sorry - be'triebt, leet; {I am sorry - daut deit mie leet}.

sort - ne Sort, ne Oat, ne Wies; derjchläse.

sot - en Süpa, en Süpknüst.

sough - en leiset Je'rüzh; ne Socht.

sought - socht (säkje).

soul - ne Seel.

sound - en Je'lüd, en Schaul, en Toon; je'sunt, kjoanijch.

soundbox - ne Schauldoos.

sounding board - en Schaulbrat.

soundless - one en Je'lüd, one Schaul, one Toon.

soundness - ne Je'suntheit, ne Stoakjheit.

soup - ne Sup.

sour - süa, boasch, süa woare.

sour milk - süare Malkj.

source - ne Häakunft.

sourdock - Loddikj, Säajelkrüt.

sourdough - Süadäjch.

souse - ennducke, ennpäakjle; en Süpknüst.

south - siede.

southerly - siedlijch.

southernmost - det wietste siede.

southwest - siedwast.

southwesterly - siedwast Wint.

sovereign - en Harscha, en Re'jiara; en enjleschet Jeltstekj, (shillings).

sow - ne Säaj.

sow - seie.

sower - en Seia, en Drill.

sowthistle - Säajenkool.

spa - en Bodplauts, en Je'suntheitsuat.

space - Rüm, en Ommkjreiss.

spacious - rümijch.

spade - en Spodem.

span - en Tweschenrüm.

spaniel - en kjleena, lankhoaja Hunt.

Spanish - Spaunisch.

spank - schachte, strofe, fe'sole, waumse, schmäare, derjchwikjse.

spanner - en Schrüwschlätel.

spare - toom äwajen, too bowen'enn, äwaflissijch; fe'schoone.

spare ribs - Rebspäa.

spark - ne Funk; funkle; Fia spretse.

spark plug - en Fiastoppsel, en Funkestoppsel.

sparkle - funkle, blenkjre, jlitsre.

sparkling wine - Schüm Wien.

sparrow - en Spoalinkj, en Spauts.

sparse - wietleftijch, denn fe'streit.

spasm - ne Kraump, ne Stäakj, en Hekjsenschuss.

spat - en kortet Je'jacht.

spats - Schajchte.

spatter - be'spretse, be'schmatre.

spatula - en plauta Schleef.

spavin - ne Peatskrankheit, de Schol.

spawn - wan en Fesch Eia lajcht.

speak - räde, fe'tale.

speak out of turn - fe'müle.

speaker - en Rädna.

speaking horn - en Spräakjrua.

spear - en Spiess.

specatcles - ne Brell.

special - be'sonda, opp'poat.

specialist - dee be'sondre Fäijchkjeite be'set.

specialize - be'sondre Oabeit doone.

specialty - ne Be'sondakonnst.

species - en Je'schlajcht.

specific - be'stemmt, äjenoatijch.

specifications - ne ommstentelje Be'schriewung.

specify - eenslewiess aunjäwe.

specimen - en Proowstekj, en Mosta, ne Proow.

speck - ne Plack, en Plackje.

speckled - plackijch, scheepijch.

spectacle - en Spikj'toakel.

spectacle case - en Brellefooda.

spectator - en Tookjikja.

spectre - en Je'spanst.

speculate - äwa'laje, be'senne, jrebble, be'denkje, spikju'leare.

speculation - ne Äwa'laj, en Be'denkje.

speech - ne Räd.

speech impediment - mülfül, ne schwoare Tung.

speed - ne Je'schwindijchkjeit; aulkje, päkje, pralle, en Schwunk, ne Rauschheit, schmooje.

speeding ticket - en Schwunkssadel, en Päkjssadel, en Prallssadel.

speedometer - en Mielentala.

speedy - ielent.

spell - büaksta'weare; ne korte Tiet.

spell off - aufleese.

spelts - Spelts, ne sort growa Weit je'bruckt aus Fooda.

spend - fe'brucke, fe'schwende.

spend wildly - fe'donnre.

spendthrift - en Spindowel, en Fe'schwenda.

sperm - Some, Sot.

spew - ütspiee.

sphere - en Ommkjreiss; en Kjreiss; ne Kügel, en Baul.

spherical - runt aus en Baul.

spic and span - blits blank.

spice - Je'werts, Kjrieda'rie.

spider - ne Spand.

spiderweb - Spandwäw.

spigot - en Kron.

spike - en groota Noagel; ne Korn ooda Weitoa; en Stachel.

spill - fe'jeete, fe'plenjre, fe'kjlakjre, äwakjietre, äwaplenschre, fe'kjwidre.

spin - spenne, kjriesle, stoakj dreie; ne korte Foat. (go for a spin).

spinach - Spi'nat.

spinalcolumn , spine - en Rigjstrank.

spindly legged - spoakbeenijch.

spinning wheel - en Spennraut.

spinster - ne oole Me'jal.

spiracle - en Loftloch.

spiral - je'dreit, soo aus ne je'dreide Fada.

spire - de Spets opp'm Kjoakjetorm.

spirit - Jeist; Seel; Je'spanst.

spirited - läwenddijch.

spiritedness - ne Läweslost, Moot.

spiritless - one Moot, Mootlooss.

spirits - Spiatess.

spiritual - jeistlijch.

spit - Kjwiel, kjwiele, spiee.

spite - en Groll, en Trotts, en Oaja.

spiteful - trottsijch, oajalijch.

spittle - kjwiel.

spittoon - en Spietopp.

splash - spretse, schulpse, plenschre, schelpre.

splashboard - en Spretsbrat.

splay - üten'een spreede, üten'een sploare.

spleen - Milts.

splendid - prachtfoll, sea scheen.

splendor - ne Pracht.

splice - spleesse, toopflajchte.

splint - en Splint.

splinter - en Spella, en Spekja, en Spletta; spellre.

split - spoole.

spoil - fe'doawe, fe'kome, schlajcht woare.

spoke - ne Späkj; (p. t. of speak räde).

sponge - ne Schwam; oppsoppe.

sponsor - en Gootsaja, ne Birj; goot saje, birje.

spontaneous - waut doone one lang be'senne.

spook - en Spüak.

spool - en Spoolkje.

spoon - en Läpel; schmunje.

spoonerism - en Wuatspell; en Latawakjsel (ne lange Benkj, ne bange Lenkj).

spoor - ne Spoa, ne Spüa.

sport - en Spell, en Sport, en Tietfe'drief.

spot - ne Plack; en Plauts, ne Städ; en Tipps, en Tucks.

spotless - one Placke, gauns rein.

spotted , spotty - plackijch.

spotted fever - Flakjfeeba.

spouse - en Poatna em be'frieden Toostaunt.

spout - en Kron, ne Wotapiep.

sprained - fe'wrekjt.

sprawl - breet fe'spreede; pe'däwlijch sette ooda ligje.

spray - en Kjrietkje, en Weschkje; en fiena Wotastroom; be'spretse.

spread - ne Spreed; en groota Foarm; en oppjesada Desch met Äte; sploare, fe'spreede, fe'breede.

spree - en Spikj'toakel, opp ne Süpa'rie gone.

sprig - en Spross, en Bonnsel, en Kjrietje, en Strauch.

sprightly - läwendijch, munta, hottsijch.

sprint - stüse, sea rane.

sprinter - en Rana.

sprite - en Je'spanst.

sprout - en Kjiensel; kjiene.

spruce - en Dauneboom; ütputse.

spry - läwendijch, munta.

spryness - ne Läwenslost.

spume - Schüm.

spunky - foll Lost onn Moot.

spurn - fe'achte, aufschüwe, be'schnütse, gnoare.

spurs - Spuare.

spurt - spretse, platslijch auntstrenje.

sputter - prettle.

spy - en Spie'joon; spie'joon driewe, be'lüre.

spy glass - en Farnrua.

squab - ne junge Düw; en korta, dikja Mensch; en Rükjesse.

squabble - kautsbaulje, ssanke; en Ssank.

squad - ne kjleene Grupp Sol'dote.

squadron - ne Schwa'droon.

squalid - schwiensch onn drakjijch.

squalor - ne Onnordninj onn ne Schwiena'rie.

squander - fe'schlentre, onneedijch fe'schwende.

square - en Feakaunt; feakauntijch; too Lood; en Winkjeliesa; {adjustable square - ne Schmiej}.

squash - fe'kjwatsche; en kjleena Kjarps.

squat - oppe Huck sette, hucke; aunsiedle.

squaw - ne Indi'auna Frü.

squeak - knoare, piepe, schriee.

squeamish - emp'fintlijch, wäm sea bool waut äakjelt.

squeeze - drekje, drenje, kjwatsche, kjlame, kjnelle.

squint - scheele.

squirrel - en Äkjekota, en Wooltkota.

squirt - stritse, ne schoape Wotastrol, spretse; en kjleena Benjel.

ssockrijch - sugary.

St Martin - Mar'tien; wan en Deena haud ütjedeent aum alwda No'wamba.

St Vitus dance - Feitsdauns.

stab - stäakje.

stability - ne Be'stendijchkjeit.

stable - en Staul; bestendijch, dürhauft.

stableboy - en Staulekjnajcht, en Peatskjnajcht.

stablepants (overalls) - Staulebekjse, Schlaubbekjse.

stack - en Hüpe; en Schorsteen, en Stopsel; oppfliee.

staff - en Gonstock.

stag - en Hersch; en Borjch.

stage - ne Bien, en Plautform.

stagecoach - en Postwoage.

stagger - torjchle, stolpre.

stagnant - stellet Wota, oolt onn fe'stockt.

stagnate - oolt onn stenkjrijch woare, fe'stocke.

staid - eansthauft.

stain - ne Lack; lacke; ennsüdle.

stainless - rostfrie.

stair - ne Stoop, ne Trap, ne Trett.

stair rail - en Trapewolm.

staircase - ne Bäntrap, trape.

stake - een schoapa Stock; aufschräde; en Poat äjne.

stale - oolt onn schemmlijch, stockijch, soo aus oolet Broot.

stalk - en Haulm, en Stenjel, en Strampel; hinja'raun schlikje.

stall - en Peatsrüm; opphoole fonn wiedakome, en Steen em Wäaj schmiete.

stallion - en Hinjst.

stalwart - kjraftijch, stoakj je'büt.

stammer - stomre, stottre.

stamp - en Stampel; en Breefmoakj; staumpe.

stampede - ne wille Flucht (Fee).

stanchion - ne Stoak.

stand - en Plautform; en Staunt; stone; üthoole; sto!.

stanza - en Farsch, ne Stroof.

staple - ne Hausp; ne Hauptwoa.

star - en Stearn, en Stearnkje.

star aniseed - Steananiess.

stare - lang aunkjikje, glottse.

stare - stoa aunkjikje.

stargazer - en Stearnkjikja.

stark (naked) - splinte noaktijch.

starling - en Foagel Spoalinkjänlijch.

start - aunfange; fe'feare, stutse; em Gank sate.

starter - en Loosslota.

startle - fe'feare, stutse.

starve - hungaliede, hungre, nootliede.

state - en Toostaunt; ne Staut, en Launt; waut saje.

stately - stotlijch.

statement - en Be'rejcht.

station - ne Stats'joon.

stationary - faust stone, em Sellstaunt.

stationery - Schriew Woa.

stature - ne Sta'tüa; en Stopel; en Je'reft.

staunch - trü onn staunthauft.

staves - Tonnebräda.

stay - bliewe, stellstone.

stay away - wajch bliewe, fuat bliewe.

stays - ne Schneaweest.

stead - ne Städ.

steadfast - staunthauft.

steadily - eendrajchtijch.

steady - be'stendijch; be'rüje.

steak - ne Schnäd Fleesch toom brode.

steal - stäle, schlikje, boowe.

stealth - ne Heemlijchkjeit.

stealthily - heemlijch, pol'luckijch, pol'lucksch.

steam - Daump, donnst; schmuare.

steam engine - en Daumpkjätel.

steam pressure - Daumpdruck.

steam threshing outfit - ne Daumpma'schien.

steambath - ne Banje.

steamboat - en Daumpschepp.

steamboiler - en Daumpgrope.

steamer - en Daumpa.

steamheat - Daumphett.

steed - en muntret Pet toom riede.

steel - Stol.

steel cable - en Stolstrank.

steel punch - en Dorn, ne Heiwpiep.

steel safe - en iesana Schrank.

steel square - en Winkjel iesa.

steel work - Stoloabeit.

steep - steil; ennwäkje.

steeple - en Kjoakjetorm.

steer - en junga Oss; en Lenkjraut; stiare, lenkje.

stellar - fonn Stearns.

stem - en Stenjel, en Haulm, en Staum, en Strampel.

stench - en Je'stank, osijch.

stentorian - sea lüd räde.

step - en Schrett, ne Stoop, ne Trap, ne Trett; ne Footstaup, ne Staup.

step by step - Staupwiess, Stoopwiess.

step parents - Steefellre.

stepbrother - en Stefbrooda.

stepchild - en Steefkjint.

stepfather - en Steeffoda.

stepmother - Steefmutta.

stepsister - ne Steefsesta.

sterile - onnfruchtboa.

sterility - ne Onnfruchtboakjeit; jiest.

sterilize - onnfruchtboa moake.

stern - stur, strenj, eansthauft, eaboa; det hinjaschte Enj fomm Schepp.

stew - je'schmuade stekja Fleesch; met Je'mies schmuare.

stick - en Stock; stäakje; aunbacke.

stick pin - ne Stäakjnotel.

sticking knife - en Stäakjmassa.

sticky - backrijch.

stiff - stiew; schwiarijch.

stiff necked - hoatnackijch.

stiffen - stiew woare.

stifle - stekje.

stifling - enj, be'drekjt.

stigma - ne Schaund jäajen eenem sien Nome.

stile - Tüntrape, en Dreipuat.

still - stell, rüijch, noch emma, noch; ne heemelje Schnaups Brenna'rie.

stillborn - doot je'buare.

stilts - Stolpe.

stimulant - Aunreitsmeddel.

stimulate - aunsporne, aunräaje, aunreitse, oppräaje.

sting - stäakje, brenne, biete; en Stachel.

stinginess - Jiets.

stingy - jietsijch, kjnieprijch.

stink - stinkje, en Je'stank.

stinkweed - Tauschkjekrüt.

stinky - stenkjrijch.

stipend - en Loon, ne räajelmasje Tolinj.

stipulate - be'dinje.

stipulation - ne Be'dinjung.

stir - ommreare, reare; be'wäaje, rooje; ne Be'wäajung; en Opprua, en Oppseene.

stirring paddle - en Reaholt.

stirring spoon - en Realäpel.

stirrup - en Stijchbäajel.

stitch - ne Stäakj, ne Mausch.

stocking - ne Stremp, ne Sock.

stocky - ne stüdje Je'stault.

stoker - en Owe, en Hetta.

stole - en Pelskolla; haft je'stole.

stomach - ne Moag.

stomachache - ne Buckweedoag, Liefschniedinj.

stone - en Steen.

stone dead - Steendoot.

stonecutter - en Steenschnieda.

stonewall - ne Steenwaunt.

stoneware - Steenwoa.

stony - steenrijch.

stood - stunt.

stook - ne Hock; Goawe oppsate.

stool - en Stool; Stoolgank.

stoop - ne Stoop; bekje, äwabäje.

stop - stellstone, stellhoole, oppheare, aunhoole, stone bliewe; en Punkt; en Stellstaunt; hault!.

stop up - too stoppe.

stopcock - en Kron.

stoppage - ne Fe'stoppinj.

stopper - en Stoppsel, en Proppsel, en Proppe.

storage - ne Oppbewoarinj.

store - oppbewoare, ennspikjre; en Stua, Laufkje; en Fäarot.

storey - ne Flua, en Stock enn en fälstockjet Je'bied.

stork - de Otboa.

storm - en Storm, en Wint, en Je'witta; sea windijch.

stormwindows - Fäasautsfenstre, Dobbelfenstre.

stormy - stormijch.

story - ne Je'schijcht.

storywriter - en Fobledijchta, en Je'schijchte Schriewa.

stout - je'stuckt, druglijch.

stove - en Owe.

stove poker - ne Owekjrekj.

stovelid handle - ne Owejräp.

stovepipe - ne Owetrubb.

stovepipe elbow - ne Trubbekjnee.

stowaway - en blinja Reisenda, en Reisendoop, en heemelja Passa'zhea.

straddle - rittaoatijch sette, breetbeensch stone; beid Siede näme.

straggle - hinje bliewe, nijch opp'm Wajch bliewe.

straight - jlikj, schnuajlikj.

straight ahead - rejcht'üt.

straight away - fuats, nü.

straight forward - jlikj too.

straight razor - en Putsmassa.

straighten - jlikj moake.

straightness - ne jlikjheit.

strain - aunstrenje, äwadreiwe; siee; säwe.

strainer - ne Sie, en Säw, en Derjchschlach.

straitjacket - ne Spaunjack.

strange - framd, onnbekaunt, sondaboa, wundaboa, äjenoatijch, schnorrijch.

stranger - en Framda, ne Framde.

strangle - warje, aufwarje.

strap - en Reeme, en Gort; faust schnalle; schachte.

strapping - stamijch; Priejel.

straw - Stroo.

strawberry - ne Eadbäa.

strawcutter - ne Hacksellod, ne Hackselma'schien.

strawflower - ne Stroobloom.

strawmattress , strawpallet - en Stroopäl.

strawroof - en Stroodack.

strawstack - en Stroohüpe, ne Stroodäl.

stray - fe'biestre, fe'loare gone.

streak - ne Striep.

streaker - en Noakschieta.

streaky - striepijch.

stream - en Stroom; streeme.

streamer - en Strämel.

street - ne Gauss, ne Strot.

street urchin - en Gausse Benjel.

streetcar - ne Gaussebon.

strength - ne Krauft.

strengthen - stoakje.

strenuous - aunstrenjent, schwoa.

stress - betoone; en Druck, ne Wijcht; en Nodruck.

stretch - ütrakje, rakje; ne Strakj; en Sträakj.

stretcher - en Droagbad.

strew - streie, fe'streie.

strewest - streist.

strict - strenj, je'neiw, pinkjlijch.

strictness - ne Strenjheit.

stride - en langa Schrett; stoakj gone.

strident - schrieent.

strife - Striet.

strike - schlone, heiwe; aunstrikje; en Streikj.

strike out - en Opprigj.

striking - oppfaulent.

string - en Baunt, en Schnua; en Drosel; Laufkjebaunt; ne Seid; ne Räj.

stringent - strüf, strenj, wreet.

stringy - frensijch.

strip - ne Striep, en Sträakj, en Strämel; aufstreepe, streepe; Kjleeda auftrakje.

strip metal - Bauntiesa.

strip the thread of a bolt - det Je'winj äwawarje.

stripe - ne Striep.

striped - striepijch.

stripped bare to the bone - rauts onn kol.

strive - sträwe, no trachte, stribble, lange.

stroke - en Sträakj; en Aunfaul, en Schlach; strikje, hauje, stroakle.

stroll - langsom e'romm schlentre; ne Sträakj gone.

stroller - en Kjinjawoagkje.

strong - stoakj, kjraftijch, stamijch, strenj.

stronghold - ne Fastinj.

strop - en Putsreeme.

structure - en Bü, en Je'reft, en Je'bied.

struggle - sträwe, aunstrenje, strep'seare, kjampfe, rackre.

strum - kjlinkjre, kjlimpre, kjwirkjse.

strut - peasche, stolt'seare.

strychnine - Rautejeft, Strijch'nien.

stub - steete, soo aus ne Tee aum Stool.

stubble - Stoppel.

stubborn - stekjsennijch, hoatnackijch, stoakoppijch, baulstiarijch, eentäajlijch, fe'pekjt.

stuck up - hüachnäsijch, fiestnäsijch.

stud - en Hamsmeiwe Knoop; en Stenda; en Hinjst.

student - en Stu'dent, en Schiela, en Lealinkj.

study - stu'deare, forsche, unjasäkje, leare.

stuff - Sseijch; ütstoppe, follstoppe, follprommle.

stuffy - enje Loft; äwadressijch.

stumble - ster'nekjsle, kjremple, torjchle, stolpre.

stumblebum - en Schlenkjafoot, en Pultafoot, en Pultafuss, ne Sockenhass.

stump - en Stobbe.

stump nosed - stompnäsijch.

stun - be'teibe; be'dutse.

stunt - Je'waus fe'hindre; en Schowanack.

stupid - duslijch, domm, dwoarausslijch, wonsennijch.

stupidity - en Wonsenn, ne Dommheit, Dommtijch.

stupify - be'teibe.

sturdy - stoakj onn dürhauft, forsch, kjoanijch, stüdijch, sträwijch.

stutter - stomre, stottre.

sty - en Joaschtkuarn em Üag, en Stoa.

sty - en Schwienstaul.

style - ne Mood.

stylish - no de Mood, niemootsch, schekjlijch.

suave - schmeisijch, heeflijch, schekjlijch.

subconscious - haulf be'sennungslooss, nijch gaunss em Fe'stentniss.

subcutaneous - unjre Hüt.

subdivide - wieda enndeele.

subdue - bandje.

subject - en Takjs; en Jäajenstaunt; unjadone.

subjugated - unjadone.

sublime - hüch enn Ea, ne Wunda Ea.

submerge - unjaducke.

submit - toojäwe, nojäwe, hanhoole.

subract - auftrakje.

subscribe - unjaschriewe.

subsequent - foljende.

subserve - unjadon senne, deene.

subside - stellwoare, nojäwe, dole.

subsist - en misajet Wiedakome.

substance - en Fe'mäje, en Ennhault.

substitute - en Stalfe'träda; aundret enne Städ stale.

subterranean - unjre Ead.

subtle - en Je'schmeiss, schmeissijch.

suburban - bütakaunt Staut.

subvert - Unjastettung ferinj'neare.

subway - en Gank ooda Wajch unjre Ead.

succeed - je'linje, jlekje, flausche, follbrinje.

success - Arfoljch, ne Follbrinjenheit, en Jlekj.

successive - eent no det aundre.

successor - en Nofolja.

succinct - met weinijch Wead, kort onn dietlijch.

succor - ne Help, en Troost, en Biestaunt.

succulent - sauftijch.

succumb - stoawe, hanjäwe.

such - soon, soone, soona, soont.

suck - süe.

sudden - platslijch, haustijch.

suddenly - o(nn)ferhoffs, met ee(n)mol.

suds - Seepschüm, Seepwota, Lüag.

sue - fe'kloage.

suet - Tauljch.

suffer - liede, üthoole, hanhoole, nootliede.

sufferance - ne Duldung.

suffets - Üacke.

suffice - nüach senne, hanlenkjlijch, tooräkje.

suffocate - stekje, fe'stekje.

suffrage - en Wolrajcht.

suffragette - ne Frü de no äa Wolrajcht striede deit.

sugar - Ssocka.

sugar cubes , sugar lumps - Ssockastekja.

sugar refinery , sugar works - ne Ssocka Fa'brikj.

sugarcane - Ssockarua.

suggest - fäaschlone, rode.

suggestion - en Fäaschlach.

suggestive - aundiedent.

suicide - Selfstmort.

suit - en Aunssüch; je'faule, pausse.

suitable - paussent.

suitcase - en Koffa, ne Schemme'daun.

suite - ne Räj Stowe.

suitor - en Fria.

sulfurous - Schwäweljäl.

sulky - en Tweeroda, en Krota, en Seelenducka; fe'drisslijch.

sullen - fe'drisslijch.

sully - ennschwiene, be'südle.

sulphate - Schwäwelstoff.

sulphur - Schwäwelblit.

sultana - ne sort Re'siene.

sultry - schwool.

sum - ne Somm.

summarize - kortfote.

summary - en Ennhault dee aufje'kjart es; en Hauptpunkt.

summer - Somma.

summerfallow - Broak, Sommabroak.

summerhouse - en Sommahüss, ne Kjäakj.

summit - de hejchste Punkt ooda Spets.

summon - toopkroage, oppfoddre.

summons - ne Ennlodinj fomm Je'rejcht.

sumptuous - grootpraschrijch onn kostboa.

sun - de Sonn; sonne.

sunburnt - e(nn)jebrennt; Sonnebraunt.

Sunday - Sindach.

Sunday like - sindoagsch.

sundial - ne Sonneüa, en Sonnewiesa.

sundogs - Biesonne.

sundry - fe'schiednet, fe'schiednatlei; fe'schiedenstet.

sunflower - ne Sonnebloom.

sunflower seeds - Knacksot.

sunny - sonnijch.

sunrays - Sonnestrole.

sunrise - Sonnoppgank.

sunset - Sonnunjagank.

sunshade - en Sonneschorm.

sunshine - Sonneschien.

sunstroke - en Sonnstrijch.

sup - Owentkost äte.

superabundant - äwaflissijch, äwarikjlijch.

superannuate - met Loon aufleene; en Oabeide met Pens'joon aufleene.

superficial - äwaflejchlijch.

superfluous - mea aus needijch, äwaflissijch.

superintend - Oppsejcht hoole.

superintendent - en Oppsejchta.

superior - bäta, hejcha me Weat; en Fäaschta, ne Fäaschte.

superlative - de hejchste Stoop ooda Grod.

supersede - waut fäajetrocke woat.

superstition - en Äwagloowe, en Biegloowe.

superstitious - äwagloowsch.

supervise - Oppsejcht hoole.

supervision - Oppsejcht.

supervisor - en Oppsejchta.

supper - Owentkost.

supplant - fe'drenje.

supple - schmiedijch.

supplement - bielaje, toosate, en Toosauts.

supplicate - deemütijch aunbäde.

supply - en Füarot, Toorot; Fäasorj, Toofluss; met fe'sorje.

support - ne Stett, en Stiepa, en Biestaunt, ne Unjastettung, feede; fäastone, unjastette, biestone; opp proppe.

supporter - en Unjastetta.

suppose - mootmose, denkje.

suppress - be'drekje, unja'drekje.

suppression - ne Unjadrekjun.

supremacy - ne Äwajewault, ne Äwahaunt.

supreme - aum hejchsten onn wijchtijchsten.

sure - sejcha, je'wess, selfstfe'stentlijch.

sureness - ne Sejchaheit.

surface - de Wotaspäjel, de Bowakaunt.

surge - wan Wotawalle met Schwunk schäle.

surgeon - en Dokta dee oppe'reat.

surgery - wan en Doktasch oppe'reare.

surly - brumsch.

surmise - mootmose.

surmount - äwakome.

surname - de Hinjanome.

surpass - wieda räkje aus jedocht.

surplus - Äwaschoss; äwalei.

surprise - äwarausche; be'rausche; erstaune, tiare; ne Äwa'rauschung.

surrender - oppjäwe, toojäwe.

surreptitiously - heemlijch.

surround - ommjäwe, ommfange.

surroundings - de Ommjäajent, en Ommkjreiss, ne Ommwelt; runtommen'domm.

survey - be'seene, be'kjikje, ütmäte, be'mäte.

surveyor - en Launtmäta.

surveyor's mark - en Moakjsteen.

surveyor's reference - en Klompe.

survive - afens aum läwe bliewe.

susceptible - emp'fintlijch.

suspect - fe'dajchtijch, messtrüsch senne, fe'denkje.

suspend - oppschüwe, ennstale; henje lote.

suspenders - Droagbenja.

suspense - opp Notle sette' nijch weete waut de Tookunft helt.

suspension bridge - ne Henjbrigj.

suspicion - en Fe'docht, en Messtrü.

suspicious - faulschdenkjent, fe'dajchtijch, messtrüsch.

sustain - halpe, Moot toospräakje, unjastette.

sustenance - en Fe'mäje, en Unjahault.

suture - ne Wund tooneie; Twearm toom Wunde tooneie.

swab - en Wundekodda, en Kodda toom Wunde aufwesche.

swaddle - enn Winjle wekjle.

swaddling clothes - Winjle.

swagger - prole, grootpraschrijch senne, stolt e'romm gone.

swallow - oppschlucke, schlucke; en Schlucks; en Schwaulm.

swamp - ne Ke'ronje, en Kunkel, ne Le'maun, ne Pre'selje, ne Pre'seepkje.

swamplight - en Woselijcht.

swamps - Woada.

swampy - sompijch.

swan - ne Schwon.

swap - tüsche.

swarm - en Schwoarm.

swarthy - dunkel em Je'sejcht.

swath - en Schwaut.

swathe - ennwekjle soo aus en kjleenet Kjint.

sway - schwäakje, schwanke, lenkje; be'ennflusse; schwiare; schwiemschloage.

swear - schweare, fläkje.

sweat - Schweet; schweete.

sweater - ne Wolljack.

sweatpad - en Schweetkolla, en Schweetkjesse.

sweep - fäaje, ütfäaje; en Schorsteenfäaja.

sweepings - Jnell, Gnoakj, Mell, Ütfäajsel.

sweet - seet, frintlijch.

sweet tooth - ne seete Tän.

sweet williams - Peetakjes.

sweeten - seet moake, ennssockre.

sweetheart - de Leefste, de Leefsta.

sweetmeats - Seets, Nauschwoakj.

sweetpeas - Ssockaschoote.

sweets - Seets, Kende.

sweetsmelling - seetrikjent.

swell - oppkjwalle, oppdanse.

swelling - schwolst.

swelter - fonne Hett liede.

swerve - schwäakje, schwiare.

swift - met Je'schwindijchkjeit, sea schwind, sea stoakj onn rausch.

swifter - schwinda, rauscha.

swiftness - ne Schwindijchkjeit, ne Rauschheit.

swill - Drank, Kjietwota, Jucks; haustijch dolschwalje.

swim - schwame.

swimming hole - ne Plauwinj.

swindle - be'schumle, be'schwindle, en Schwindel.

swindler - en Schwindla.

swine - Schwien.

swing - ne Schockel; schockle; bommle, schlenkjre.

swingle - en Fläajelenj.

swingletree - ne Uatscheed.

swipe - stäle; en Backeschlach, en Heiw.

swirl - äajdwinje, wirble; en Je'wirbel.

switch - ne Wäd; aundreie oode aufdreie.

switchboard - en Schaulbrat.

swivel - ne Woawel.

swivelbolster - en Wenjschwenjel.

swivelpin - en Tochnoagel.

swollen - je'schwolle.

swoon - be'schwieme.

sword - en Schweat.

sycamore - en Mülbäare ooda en Fiejeboom.

syllable - ne Silb.

syllabus - en Leaplon.

symbol - ne Sim'bool, en Sennbilt.

symbolize - be'diede.

symmetry - beid Siede äwa'reen soo daut't en scheenet Bilt jeft.

sympathetic - metfeelent, sim'patisch.

sympathize - metfeele; äwa'reen stemme.

sympathy - en Metliet.

symptom - en Täkjen.

synchronize - twee Üare ennstale daut dee stemme.

syndicate - en Fe'rein toom Je'schaft driewe.

synonyms - Wead dee äwa'reene Meeninj habe.

synopsis - en korta Aufschnett.

syphilus - Ssifilus, ne Je'schlajchts Krankheit.

syringe - ne Sprets.

syrup - Ssiaropp.

system - en Sis'teem.

tab - en Ssadel; ne Lets.

tabby - ne striepje Kaut.

table - en Desch.

table fork - ne Gaufel.

tablecloth - en Deschloake, ne Deschdakj.

tablespoon - en Ätläpel.

tablet - ne Pell; en kjleenet Schriewbüak.

tabulate - tooptale, oppschriewe, aunschriewe.

tacit - stell met e(nn)festone.

taciturn - en bät trigjtrakjent.

tack - ne Pligj, ne Rejchtung.

tack on - aunhafte.

tackle - äwanäme; Toobehea toom fesche.

tact - en be'hutsaumet Metjefeel, be'hutsaum met eenem ommgone; schlijchtfoll.

tactful - met Fienheit ommgone, be'hutsaum.

tadpole - ne Kjielpogg.

taffeta - Lista Sseijch, Saunft Sseijch.

tag - Jriepa; en Ssadel.

tail - en Ssoagel, en Schwauns.

tailor - en Schnieda.

tailpiece - en Ssoagelreeme.

tailwagging - weifssoagle.

taint - ennsüdle.

take - näme.

take advantage of - woanäme.

tale - ne Je'schijcht, ne Fe'tal.

tale bearer - en Klotjedroaga.

talent - ta'lent, ne Gow, en Be'jreff.

talented - be'goft.

talk - en Je'räd, en Mülwoakjs; ne Räd; fe'tale, räde, nobre.

talkative - fonn Räd.

tall - groot, hüach (fonn Je'wauss).

tall tales - Schnette, Bejcht; {tell tall tales - Schnette riete, Bejcht riete}.

tallow - Tauljch.

tally - tooptale, soo aus tabulate.

talon - ne Kleiw.

tame - tom, mack, mootlooss; ennbandje, ennbräakje.

tan - lijchtbrün; joawe.

tandem - twee ferr'opp je'spaunt.

tang - en schoapa Schmack, en Noschmack.

tangible - be'jrieplijch, waut too feele es; waut werkjlijch es.

tangle - en Ssodda, en Ssulta; fe'soddre, fe'plisre.

tank - ne Tank, en grootet Wotaje'fäss.

tankard - en grootet Drinkjglauss.

tanner - en Ladajoawa, en Schinda.

tannery - ne Joawa'rie.

tantalize - kjräajle, ennjankre; kjwäle.

tantamount - en Fe'jlikj; soo fäl aus.

tap - en Kron; leis kloppre.

tap root - ne Hauptwartel.

tape - en breeda Baunt, en Pa'piabaunt; en Oppschnacka Baunt.

tape measure - en Motbaunt.

tape recorder - en Oppschnacka.

taper - en Tauljchlijcht.

tapestry - en ütjestraumdet Teppijch.

tapeworm - en Bauntworm.

tapioca - Tapioka.

tar - Täa, Pekj; täare.

tardiness - ne Langsommkjeit.

tardy - langsomm, lot, fe'spode.

target - en Ssiel.

tariff - Ssoll.

tarnish - den Glauns fe'leare, met Drakj be'schone; Beschlach.

tarpaulin - ne groote Leiwentdakj ooda Loake, en grootet Plon.

tarry - lüare, wachte, sieme, schlüare.

tart - süa, strüf, wreet, kjrasch, soap; ne Fruchtküak.

task - ne Oppgow.

tassle - ne Toll.

taste - schmakje, en Schmack, en Je'schmack.

tasteful - schmackhauft.

tasteless - one Schmack, fleiw.

taster - en Schmakja.

tasty - scheen schmakjent, en gooda Schmack.

tatters - Lumpe, Ssübe.

tattle - kloage.

tattler , tattle tale - en Klotjedroaga, ne Plüdadoos, en Plüdasack.

taunt - nerkje, spotte, kjräajle.

taut - stiew jetrocke aus en Strank.

tavern - ne Schenkj, ne Trak'tea.

tawdry - bunt, schla'donnsijch.

tawny - jälbrün.

tax - Tacks.

tea - Tee; Faspa.

teach - leare, unjarejchte.

teacher - en Leara, ne Leara'rin.

teakettle - ne Teekaun.

teal - ne wille Ent.

team - en Je'spaun; eene fonn twee Gruppe dee jäajenaunda späle.

tear - ne Tron.

tear - riete, tweiriete, too'riete.

tear down - en'dol riete.

tear loose - looss riete.

tease - kjräajle, nerkje.

teaspoon - en Teeläpel.

teat - ne Tett.

teatime - Faspatiet.

teatray - en Teebrat.

technical - konnstmässijch.

technicality - ne Konnstmässijchkjeit.

technically - konnstoatijch.

technique - en Hauntjreff.

tedious - lankwielijch.

teem - ragendijch foll.

teeter totter - ne Duckadeia.

teeth - Täne; Tanke; {false teeth - en Je'biss}.

teethe - Täne kjriee.

teetotaler - eena dee fonn stoakjet Je'drenkj wajch blift, en Selfstaufsaja.

telegram - Drot Norejcht, en Tiligraum.

telephone - en Tilifoon.

telescope - en Farnrua.

teller - en Tala, en Banktala; en Stemmetala.

temerity - ne Driestheit.

temper - ne Wutt; Iesa hoat moake.

temperament - eenem siene Per'seenlijchkjeit, woo eena je'launt es.

temperance - ne Mässijchkjeit; aules met Mote.

temperature - de Woam ooda Kold.

tempest - en Storm; O(nn)wada, Je'witta.

tempestuous - stormijch.

template - ne Schmied.

temple - Tempel.

temporal - weltlijch; waut Tiet aunbelangt.

temporary - opp fer'eascht.

temporize - de Tiet auflüare.

tempt - fe'leide, fe'locke, fe'säkje.

tempter - en Fe'leida, Fe'säkja.

ten - tian.

tenacious - toag, fausthoolent.

tenant - en Pajchta.

tend - fläaje; neije.

tendency - sikj enne je'weese Rejchtung läne, ne Neijung.

tender - wäkj, wäkjlijch, sea empfinlijch.

tenderly - be'hutsaum.

tenderness - ne Empfintlijchkjeit.

tendon - ne Sän.

tendril - ne Rank.

tenement - ne Pachtwoninj.

tenet - ne Lea, en Gruntsauts.

tenfold - tianfach.

tennis - Tennis.

tennon - ne Füag, en Taupe.

tenor - en Tenorsenja.

tense - unja Druck, stiew onn aunjeholt.

tension - ne Stiewheit.

tent - en Sselt.

tentacle - en Feela.

tentative - opp fer'eascht.

tenterhooks - O(nn)rü, O(nn)je'dult.

tenth - tiandel, tianda, tiande.

tenure - Äjenrajcht.

tepid - leiwoam.

term - Ütdruck, ne Be'dinjung; ne Tietlank.

terminal - det Enj, det latste Stats'joon.

terminate - en Enj moake, be'endje.

terminus - det latste Stats'joon.

terrace - ne Räj Hiesa; ne oppjebüde Wäs ooda Launtstriep.

terrestrial - irdisch.

terrible - schrakjlijch, morschijch, ferjchtalijch, schaudahauft.

terrify - enjste.

territory - ne Launtschoft, Dist'rikjt.

terror - Angst, Schrakj.

terse - aufjeknaupt met Wead.

tertian - en dreedoagschet Feeba.

test - ne Proow; proowe.

test tube - en Proowglauss.

testament - en Testament.

testicles - Maunschoftsneare.

testifier - ne Sseij.

testify - en Be'wiess aufjäwe.

testimony - en Be'wiess.

testiness - leijcht aunjestat; ne Neiwheit.

tetanus - ne Mülkraump.

tether - en Spaunsel; aunbinje.

text - n Takjst.

textbook - en Leabüak.

textile - je'worwne Woa.

than - aus.

thank - Dank, be'danke.

thankful - dankboa.

thankfulness - ne Dankboakjeit.

thankless - onndankboa.

Thanksgiving - en Dankfast.

that - daut, jant, dee.

that one - jana, jane, jant.

thatch - en Stroodack.

thaw - deiwe, fe'deiwe, oppdeiwe.

the - de, dän, dee.

theatre - Tee'auta, Ssinema.

thee - jü, die.

theft - Deepstol.

their(s) - äa, äat, äare.

them - an, jane.

theme - en Teema, Gruntjedanke.

themselves - sikj'selfst.

then - dan (fut.) , donn (past) too däa Tiet.

thence - fonn doa, doahäa, han.

thenceforth - fonn donn aun.

theocracy - ne Priesta Rejiarung.

theologian - en Gottesje'leada.

theory - ne Lea, en Gruntsauts.

therapeutics - ne Heelkonnst.

therapy - ne Heelung.

there - doa, dort, doahan, han.

thermal - waut Hett ooda Grode aunbelangt.

thermometer - en Grodglauss.

these - dis, dise, disse.

thesis - ne je'schräwna Fäadrach, en je'schräwna Fäasauts; ne fäaje'schloagne Lea.

they - dee, deejanje.

they are - see senn.

they can - see kjenne.

they could - see kunne.

they eat - see äte.

they have - see habe.

they hear - see heare.

they help - see halpe.

they know - see weete.

they lose - see fe'leare.

they make - see moake.

they may - see mäaje.

they must - see motte.

they need - see brucke.

they said - see säde.

they say - see saje.

they see - see seene.

they shall - see selle.

they sleep - see schlope.

they strew - see streie.

they will - see woare.

they would - see wudde.

thick - dikj, dijcht.

thicken - dikj woare.

thicket - dijchtet Struck.

thickheaded - dikjkoppijch.

thief - en Doop, en Reiba, en Spetspüb, en Fe'bräakja.

thigh - ne Lenj, en Schinkje.

thill - ne Feebastang.

thimble - en Neirinkj, en Neiroot.

thin - denn, moaga; ütdenne.

thin out - ütdenne.

thine - dien, jün.

thing - en Dinkj, ne Sach.

think - denkje, jrebble; jleew.

thinker - en Denkja, en Jrebbla.

third - dreddel, dredda, dredde.

thirst - en Darscht, darschte, schmachte.

thirsty - darschtijch.

thirteen - dre'tian.

thirteenth - dre'tiandel, dre'tianda, dre'tiande.

thirtieth - dartijchstel, dartijchsta, dartijchste.

thirty - dartiijch.

this - dit, diss, dise.

this one - disa, dise.

this time - ditmol.

thistle - Distel.

thistledown - Distelje'daun.

thither - dort, dorthan, doahan.

thong - en ladana Reeme.

thorax - de Brostkauste.

thorn - en Stachel, en Hachel, en Spekja.

thorny - stachlijch.

thorough - üt'm Grund.

thoroughbred - derjch onn derjch ajcht.

thoroughfare - ne Hauptgauss.

thoroughly - jrintlijch, no'droat; däaj, dijchtijch, follstendijch.

those - jane, dee, deejanje.

thou - dü.

though - oba, doch, dannoch, wanuck.

thought - Meeninj, Je'danke; docht.

thoughtful - enn Je'danke, be'kjemmat.

thoughtless - leijchtfoadijch, one be'kjemmat.

thousand - düsent.

thousandfold - düsentfach.

thousandth - düsentsta, düsentste, düsentstel.

thrall - en Schklow.

thrash - drasche, priejle, schmäare, f'heiwe, fe'drasche, fe'knuje.

thrasher (thresher) - en Drascha.

thread - en Drot, Twearm; en Je'winj aum Bolte; ennfädme.

threadbare - be'schiade Kjleeda.

threat - en Dreiwe.

threaten - dreiwe.

three - dree.

three flowered avon - en Jüdeboat.

threefold - dreefach.

threescore - dreemol twintijch.

threshing machine - en Draschkauste.

threshing stone - en Ütfoasteen.

threshold - en Schaf'fott, ne Schwal, en Bieschlach.

thrice - dreemol.

thrift - Spoasaumkjeit.

thrill - en Derjchdrinjendet Je'feel.

thrive - je'deie.

throat - en Hauls, en Schlunk, en Gorjel, en Schlunt.

throat rattle - en Je'rochel, rochle.

throb - schrinje; pul'seare; schlone.

throes - ne Doodesstäakj.

throne - en Troon.

throng - ne groote Fe'saumlung; ne Menj; drenje, en Je'drenj.

throstle - en Foagel.

throttle - aufwaje; en Loftrua.

throttle valve - ne Loftklaup.

through - derjch.

throughout - derjch'üt; derjch'han.

throw - schmiete.

throw back - trigj schloage.

thrust - en Schubback, en Stooss; steete.

thud - en Bumps; bumpse.

thuderstorm - en Jewitta Storm.

thunder - Rummel, Je'witta, donnre, bullre, däwre.

thunderbolt - en Blitsschlach.

Thursday - Donnadach.

thus - soo, soo's dit.

thwart - hinjre.

thy - dien, diene, jün, jüne.

thyme - Päpakrüt.

thyself - die'selfst, jü'selfst.

tiara - den Pop siene Kroon; ne ütjeschmuckte Früesskroon.

tibia - en Schänebeen.

tic , tick - en Je'tekj.

ticket - en Ssadel.

ticking - Scheddinj.

tickle - kjittle, kjnelle, wuckle.

ticklish - kjittlijch, emp'fintlijch.

ticklish feeling - kreiwle.

tidbit - en Lakjabeskje.

tide - ebb onn Flott.

tidiness - ne Ordninj.

tidings - Niess, Norejcht, Nieijchkjeite, Tiedinj.

tidy - krakjt, aules enn ordninj onn oppjeriemt hoole.

tie - en Eesebaunt, en Haulsbaunt, en Schlips; binje, fe'kjneppe, schneare.

tier - ne Schijcht.

tiff - en korta Ssank; en kjleena Schlucks.

tiffany - ne sort Fluadakj.

tiger - en Tieja.

tight - faust, enj; be'sope.

tighten - faust schneare, faust trakje, faust binje, enja moake, aunhole.

tights - fauste Bekjse.

tilbury - en leijchta Tweeroda.

tile - ne Täjel.

tile oven , tyler - en Täjelbrenna.

tiled roof - en Täjeldack.

till - ne Jeltkauss; ackre; bott.

tiller - en Plüach, en Koltewäta; en Scheppstia.

tilt - schef äwabäje.

timber - Büholt, Runtholt.

time - Tiet, en Stoot.

time immemorial - tiets Tiede.

time table - en Tietplon.

timekeeper - ne Üa; en Tiet Oppsejchta.

timepiece - ne Üa ooda ne Klock.

times - mol, Tiede, Rekjs.

timeworn - aufjenutst.

timid - bleed, schuchta, feij.

timidity - ne Bleedheit.

timorous - enjstlijch, scha'lü, Shis habe, Schnett habe.

timothy - Ti'mootje.

tin - Blajch; blajche.

tin basin - ne Blajchkomm.

tincan - ne Blajchdoos.

tincture - Foaw.

tine - ne Tinj.

tinfoil - Selwaschüm.

tinge - mau en bät Kol'lea.

tingle - ssinjre.

tinker - puckre, kloare.

tinkle - leis kjlinjre.

tinsel - en jlensenda Strank je'bruckt toom ütputse.

tint - en Foawtoon.

tiny - sea kjleen.

tiny pieces - gre'nautsje Bieta.

tip - ne Spets; ommstelpe; en bät Drunkjelt.

tip over - ommstelpe.

tippet - en Haulskroage ooda en Pelskroage.

tipple - süpe, en bätje drinkje.

tippler - en Süpa.

tipsy - be'drunke, be'näwelt, be'dieselt.

tiptoe - opp Tee es.

tiptop - fe'traflijch, ütjetäkjent.

tirade - en lüdet Je'schell.

tire - ne Reif; meed woare.

tired - meed, kjnirr, mack, enn'oolent.

tiresome - lankwielijch.

tissue - dennet Pa'pia ooda Sseijch.

tit - ne Tett.

tithe - een tiandel auflaje.

titlark - en Foagel.

title - en Tietel, Nome, Äjendeema Be'wiess.

title deed - Äjendema Pa'pia.

titmouse - en Foagel.

titter - kjijchre.

tittilate - kjittle, oppreitse.

titular - no'm Tietel no.

to - no, noo, aun, too, met.

to be sure - freilijch.

toad - ne Pogg.

toadstool - ne jeftje Pilskje.

toady - ennschmeijchle.

toast - en Je'suntheits Drunk; ne sort Reeschkje; reesche.

toaster - en Reeschiesa.

tobacco - Tobback, Hupje, Me'chottje.

tobacco pouch - Tobbacksbiedel.

toboggan - en Brat Schlätje.

today - fonn'doag.

today's terms - fonndoag den Dach.

toddle - bielangs gone, afens gone.

toddler - en Bitsijch.

toddy - en heeta Schnaups.

toe - ne Tee.

toenail - en Tee enoagel.

toffee - brünet, je'koaktet Ssockaseets.

together - toop, je'meensaum.

toggle switch - en Tugganucks.

toil - racka Oabeit; rackre, schklowe; schaufe, re'tauje, piljre, wurache, moarache.

toilet - en Sse'kjreet.

token - en Aunjedenkj, en Täkjen, en Je'schenkj.

tolerable - meddelmässijch, waut too fe'droage es, ssimlijch.

tolerably - haulwäaj, haulwäajes.

tolerance - Je'dult met aundre.

tolerant - duldsaum.

tolerate - dulde, bilje, fe'droage, liede, fe'knüse, ennseene.

toll - Ssoll; kjlinjre.

Tom Thumb - Kjleendümkje.

tomahawk - en Indi'auna Biel.

tomato - ne Bockel'zhonn.

tomcat - en Kota.

tome - en grootet Büak.

tomorrow - morje.

tomorrow morning - morje sse'morjest.

ton - Punt.

tone - en Toon, en Klank.

tongs - ne Tang, ne Drottang, ne Kjnieptang.

tongue - ne Tung; en Diestel; ne Sproak.

tonic - ne Medit'sien.

tonight - fonn'doag Sse'owest, fe'nowent.

tonsils - Haulsdreese.

too - uck.

tool - en Je'rät.

tools - Je'rätschoft (Jreetschoft) , schlätels.

tooth - ne Tän.

toothache - Tänerietinj.

toothless - one Täne.

toothpick - en Tänepüla, Tänepoaka, Tänestoaka.

top - bowe, oppe Spets; en Be'toch; en Brommkjriesel.

top boots - Steewle.

top hat (folding) - en Klauphoot.

top heavy - ne Äwawijcht.

topic - en Teema.

topical - paussent.

topmost - det hejchste, det bowaschte.

topple - ommfaule, äwafaule, ommstelpe.

topsy-turvy - fe'kjeat, Hauls äwa kopp.

torch - ne Flaum aun en Stock, en Fiastock, ne Fachel.

torment - kjwäle, tüaleide, ploage, moatre; ne Kjwal, ne Ploag.

torn - en'twei je'räte.

tornado - en Kjrieselstorm, en Wirbelstorm, en Urkaun.

torpedo - en unjawota Schoss.

torpid - haulf be'teibt, O(nn)lostijch, haulf be'sennungslooss.

torpor - en haulf be'sennungsloosa Toostaunt.

torrent - en stoakja, folla Stroom.

torrential - jeetent.

torrid - brennent heet.

tortoise - ne Schiltkjrät.

torture - soo aus torment.

toss - kjlietre, schmiete.

total - de folle Somm, aules, gauns.

toth - de Woarheit; ne Trüheit.

totter - wagle, stolpre.

touch - aunfote, aunschiare, aunreare, be'feele, be'fote, aunsteete.

touch and go - mau afens, neiw biegone.

touchiness - ne empfintlijchkjeit.

touchy - empfintlijch.

tough - hoatlijch; toag.

toughen - aufhoatle, toag woare.

tour - ne Runtreis, ne Fe'jnäjungsreis, be'reise.

tourist - en Fe'jnäjungsreisenda.

tourniquet - en Aufbinjsel, en Ommbinjsel; ne Brams.

tousled - buzhrijch.

tout - Kunde locke.

tow - schlape.

towards - opp'too, no.

towel - en Haundüak.

tower - en Torm; hüach stone.

town - ne Staut.

town clerk - Stauatsshriewa.

town councillor - en Stautsrot.

townhall - en Rotshüss, en Stautshüss.

toys - Spältijch.

trace - ne Spüa; en Sälestrank; noschriewe; nofädme.

trachea - en Hauls Loftrua.

track - ne Jleis, ne Bon, en Stijch.

tract - ne Strakj, ne Jäajent; en Be'learungsblautje.

traction - Trett, trakje.

tractor - en Kjätel.

trade - Haundel, en Tüsch, en je'schaft, en Schacha; tüsche, schachre, haundle; en Haundel driewe.

trade mark - en Je'schaftstäkjen.

trade union - en Oabeits Fer'ein.

trader - en Haundelsmaun, en Koopmaun, en Je'schaftsmaun.

tradesman - en Hauntoabeida.

tradition - ne fräjoasche Mood, woo daut Fräjoa wea.

traditional - häakjinftijch.

traffic - Fe'kjea, en Haundel, en Je'wank.

tragedy - en grootet O(nn)jlekj; en Trüaspell.

tragic - trüarijch.

trail - en Stijch, ne Spoa, ne Spüa; nossoagle.

train - en Ssüach; be'leare; ennbräakje.

trained - je'grommt, be'leat.

trainer - en Unjarejchta, en Leara.

trait - en Ka'rakta.

traitor - en Fe'roda, en Launtfe'roda.

trajectory - en Boageschoss.

tram - ne Gaussebon.

tramp - en Waundra dee kjeen Heim haft, en E'rommstrikja, en Süsenjel; klunje, traumpe.

trample - traumple.

trance - en be'teibda Toostaunt.

tranquil - rüijch.

tranquility - ne Rü.

transact - be'haundle.

transaction - en Haundel.

transcend - äwa aules.

transcendent - äwa aules fäajetrocke.

transcribe - aufschriewe.

transcript - ne Aufschreft, ne Ommschreft.

transfer - ommsate, ommfeare.

transferable - waut ommtookauntre es.

transfiguration , transformation - ne Fe'waundlung, ne Fe'endaniss.

transfix - stiew onn fe'steenat moake, derjchboare.

transgress - sindje, äwa'staupe.

transgression - ne Sind; ne Äwa'trädung.

transient - opp korte Düa.

transit - derjchgank.

transitory - fe'jenkjlijch.

translatable - waut too äwasate es.

translate - äwasate, fe'dolmatsche.

translation - ne Äwasatung.

translator - en Dolmatscha, en Äwasata.

translucent - derjchsejchtijch.

transmission - en Fe'satungsjedriew, en Je'driewfe'sata.

transmission housing - Je'driewfesatungskauste.

transmit - schekje, wieda schekje.

transmitter - en Strolschekja.

transmute - ommendre.

transom - en Fensta bowre Däa.

transparency - derjchsejchtjet Pa'pia.

transpire - fäafaule.

transplant - fe'plaunte.

transport - fuawoakje, feare, transpo'teare.

transportable - waut too fuawoakje ooda too feare es.

transportation - Woa ommkauntre, en Fuawoakj, en Foatijch.

transpose - ommstale.

tranverse - schrots, äwa'kjriets.

trap - ne Faul; met Faule jäajre.

trapdoor - ne Luck.

trapper - en Falltia Jäaja.

trappings - Sälejescherr; Kjleeda.

trash - Aufgank, Schunt.

trashy - one Weat.

travail - ne Laust, schwoare Oabeit.

travel - reise, fe'reise, waundre.

travel report - en Reise Be'rejcht.

traveller - en Reisenda, ne Reisende.

traverse - de kjriets onn de dwäa bereise.

travesty - waut sea fe'acht onn je'noat woat.

trawl - met en Schlapnat fesche.

trawler - en Schlapnatboot.

tray - en Brootbrat, en Teebrat; en Auschkommkje.

treacherous - nijch too träe, je'fäadlijch.

treachery - ne Je'foa; ne Onntrüheit.

treacle - ne sort dikja Ssieropp ooda Mo'lassijch.

tread - ne Trett; be'klunje.

treadle - en Trettbrat.

treadmill - ne Trettmäl, Rosswoakj.

treason - en Launt fe'rode.

treasure - en Schats; schatse.

treasurer - en Schatsmeista; en Kaussefeara.

treasury - ne Schatskoma, ne Kauss.

treat - be'haundle, leiste, trak'teare.

treatment - ne Be'haundlung.

treble - dreefachijch, de hejchste Stemm.

tree - en Boom.

treetop - ne Wepp, en Weppelenj.

trefoil - kjlee, kjleewa.

trellis - en Bloometün fonn Spläte.

tremble - ssettre, flautre.

tremendous - schrakjlijch, furjchtboa, onnjeheia groot, heidnische groot.

tremor - en Je'schedda, en Je'ssetta, en Bäben.

tremulous - tekjrijch, ssettrent.

trench - en groota Growe.

trenchant - schoap, schniedent.

trencher - en Growa, ne feakauntje Stu'dente Mets.

trend - ne je'wesse Rejchtung.

trepan - en Schädelboa daut en Dokta bruckt.

trepidation - en Auafschü, en Angst.

trespass - opp fe'bodenen Boddem gone, äwaträde.

tress - ne Hoaflajcht.

tresses - lange Locke.

trestle - en Je'stal, ne Steil'ozh.

trial - ne Proow, ne Fe'hea ferem Je'rejcht.

trial period - ne Proowtiet.

triangle - en Dreekaunt, en Dreeakj.

tribe - en Menschestaum.

tribulation - ne Triebsaul.

tribunal - en Je'rejcht, en Rejchtastool.

tributary - en Näbenfluss, en Toofluss.

tribute - nee Ea.

trice - enn een Na'nü; en Üagenblekj.

trick - en Spos, en Fuschkje, en bät Schowanack, Fakse.

trickle - drepple.

tricycle - enkjleena Dreeroda fe en Kjint.

trident - ne Dreetinje Forkj.

triennial - aule dree Joa.

trifle - ne Kjleenijchkjeit; met en aundren siene je'feele späle.

trigger - en Aufdrekja aune Flint.

trilateral - fonn dree Siede.

trill - en Foagel Je'sank.

trim - be'heiwe, be'schniede, nietlijch; ne Ordninj.

trinity - ne Dree'eenijchkjeit.

trinket - en Schmuck, en Aunhenjsel.

trip - ne Foat, ne Reis.

tripe - ne Ossemoag, Kol'dün; one Weat.

triple - dreefach.

triplets - Dreelinja.

tripod - en Dreefoot.

tripping - ferwoats hupse, soo aus en Kjint no School hupst.

trisect - enn dree äwa'reene bieta schniede.

trite - je'meen, sea je'weenlijch.

triumph - en Siejch; je'wenne.

triumphant - ne Freid derjch en Siejch.

trivet - en Dreefoot.

trivial - sea soo aus trite.

troll - en Runtje'sank; e'rommfreie.

trolley - ne lakjtrische Gaussebon.

trollop - no loose Frü.

trombone - ne Po'saun.

troop - ne Grupp Sol'dote.

trooper - en Sol'dot, en Ritta.

trophy - en Je'wennst Täkjen.

tropic - dee heete Weltkjreiss omme Welt.

trott - en Drebbel, en Drauf; drebble.

trotter - en Drowa, en Drebbla.

trouble - Trubbel, Sorj, Ploag, Klo'pott; steare, baudre.

troublesome - lestijch, fe'drisslijch, liedrijch, klo'pottijch.

trough - en Troch.

trounce - ütheiwe, derjchpriejle.

trouser fly - ne Lauts.

trouser leg - ne Lemp.

trouser waist - ne Bekjselint.

trousers - Bekjse.

trout - ne sort Fesch.

trowel - ne Kjall.

troy weight - ne Sondawijcht woo Golt onn Selwa woat je'woage.

truce - en Kjrijch Stellstaunt.

truck - en Laustwoage, en Trock.

truculent - fe'drisslijch, fe'oajat.

trudge - ferwoats knooje.

true - woa, soo, ajcht, rajcht opprejchtijch, trü.

truffle - ne sort Pilskje dee unjre Ead waust onn hüach je'schatst woat aus en Lakjabeskje.

truism - ne selfstfestendje Woarheit.

trump - en Trumpf.

trumpet - en Trum'peet.

truncheon - ne Knutt, en Kjneppel.

trundle bed - en Bad daut ütjetrocke woat; ne Schlopbenkj.

trunion - en Taupe.

trunk - ne kjist; enRissel.

trunkline - ne Hauptlienje.

truss - en Bruchbaunt.

trust - trüe, fe'trüe; en Fe'trüe, en Toofe'trüe, en Aunfe'trüe.

trustee - en Fäaminda.

trustiness - en Toofe'trüe.

trustworthy - fe'trüensweat.

truth - de Woarheit, ne Werkjlijchkjeit.

truthful - opprajcht, woarhauft.

truthfully - woarhauftijch.

truy - werkjlijch, woarhauftijch.

try - proowe, fe'säkje.

trying - schwiarijch, schwoa.

tryst - ne heemelje Spat'sea tweschen twee Fe'leefte.

tub - ne Bett, ne Bodwaun; {tin tub - ne Blajchbaulj}.

tube - en Rua, en Schlauch.

tuberculosis - Schwindsucht, Üttäarinj, Fe'täaring.

tubular - Schlauchoatijch, Ruaoatijch.

tuck - unjafolje, toodakje, ennwekjle.

Tuesday - Dinjsdach.

tuft - en Scholm, en Weschkje, en Scha'briem.

tug - trakje, riete, schlape.

tuition - Unjarejcht, Unjarechtspriess.

tulip - ne Tulp.

tumble - kjremple, ommfaule, hanfaule; en Faul.

tumbler - en Drinkj Glauss.

tumbleweed - Bur'jaun, Kurrei.

tumid - je'schwolle.

tummy - de Buck.

tumour - en Je'wauss, en je'schwolst, en Schwäa.

tumult - en Opprua, en Je'lüd, en Je'läw, en Rummeldeiss; re'bausle.

tune - en Toon, ne Melo'die, ne Wies, en Je'sank.

tune an instrument - ennstemme.

tunic - en Waums, en Waninkj.

tuning fork - ne Stemmgaufel.

tunnel - en Gank unjre Ead.

turban - en Wekjeldüak.

turbid - dikj onn schmautsijch.

turbine - en Kjrieselraut.

turbulence - seastromijch, O(nn)rü, Opprua.

tureen - ne Supkomm.

turf - Torf, Sood.

turgid - oppjeschwolle.

turkey gobbler - en Künhon.

turkey hen - ne Künhan.

turmoil - Onnheil, O(nn)rü, Opprua.

turn - dreie, wenje, ommdreie; {turn! - wenj!}; {turn around - ommwenje, ommdreie}.

turn off - aufdreie, too dreie.

turncock - en Kron.

turning lathe - ne Dreibenkj.

turning point - en Wakjselpunkt.

turnip - ne Wruck.

turnkey - en Je'fenkjnisswajchta.

turnstile - en Dreipuat.

turntable - ne Dreischiew.

turpentine - Kjeeneelj.

turpitude - ne Schentlijchkjeit, ne Groffheit.

turquoise - bleiwjreen.

turret - en kjleena Torm, en Tormkje.

turtle - ne Schiltkjrät.

tusk - ne Fangtän.

tussle - en Striet, en Je'rauts.

tut - och waut!.

tutor - en pri'waut Leara, en Hüssleara.

twaddle - en onnettet Je'schwauts.

twain - twee.

tweak - kjniepe.

tweed - knoppje Woll.

tweezers - ne Hoatang.

twelfth - twalftel, twalfta, twalfte.

twelve - twalw, twalf.

twentieth - twintijchstel, twintijchsta, twintijchste.

twenty - twintijch.

twice - tweemol.

twiddle - den Düme dreie.

twig - en kjleena Aust.

twilight - Tweediesta, Owentroot, t(w)eschen Tweediesta.

twill - knoppjet Sseijch.

twine - Baunt, Twearm, Schnua, Moalinkj.

twinge - schoape Weedoag, en Hekjsenschuss.

twinkle - blitsre, blenkjre, schaum'reare; en Üagenblekj.

twins - en Poakje.

twirl - e'romm kjriesle.

twirp - en Kjnirps.

twist - fe'dreie; Preemtobback.

twitch - tekje; ne Brams.

twitter - kjijchre.

two - twee.

two by four - en we bie Fea; en Stenda.

twofold - tweefach.

type - ne Sort, en Fäabilt, en Täkjen; ne Drucklata.

typewriter - ne Schriewma'schien.

typhoid - tiefusoatijch.

typhoon - en Wirbelstorm.

typhus - Tiefus.

typical - fäabiltlijch.

typist - ne Ma'schieneschriewa.

tyrannical - tia'raunisch.

tyrant - en Tia'raun, en grausomma, dolla Rejiara.

udder - en Ieda.

ugly - hasslijch lote, äakjelhauft.

ugly face - ne Frauts.

ulcer - en Je'schwäa.

ulcerate - schwäare.

ulcerous - foll Schwäare.

ulster - en langa, loosa Rock.

ulterior - wieda auf; enne Tookunft; wieda enne Tookunft aus eena seene kaun.

ultimate - too'latst, entlijch.

ultimatum - ne latste Je'läajenheit.

umbrage - be'leidijcht, au(n)jestat feele, Oaja; en Schaute.

umbrella - een Räajen ooda Sonne Schorm.

umpire - en Spell Fe'meddla, en Spellrejchta.

un - ne Fäasilb dee opp Plautdietsch je'weenlijch woat 'on', 'onn', 'one', 'nijch', 'looss', 'o(nn)' je'schräwe.

unabashed - o(nn)fe'schämt.

unabated - one nolote.

unable - nijch fäijch.

unaccented - one be'toont.

unacceptable - nijch auntoonäme.

unaccompanied - one be'jleit.

unaccomplished - o(nn)jeleat, o(nn)je'bilt; nijch foadijch je'brocht.

unaccountable - nijch fer'auntwuatlijch.

unaccustomed - o(nn)jewant.

unacknowledged - nijch aunerkjant.

unacquainted - onnbekaunt.

unadorned - one Schmuck.

unadulterated - ajcht.

unadvised - one be'docht.

unaffected - one be'ennflust.

unaided - one je'holpe.

unalterable - onnfe'endalijch.

unaltered - one fe'endat.

unanimous - eenstemmijch.

unanswered - one be'auntwuat.

unappalled - one Angst.

unappreciated - one je'schatst.

unapprehensive - one Angst.

unapproachable - nijch toojenkjlijch.

unarmed - wäalooss.

unasked - one je'froagt.

unassisted - one je'holpe.

unattached - noanijch faust.

unattainable - nijch too habe.

unattempted - one je'prooft, one fe'socht.

unattended - one be'jleit.

unattractive - nijch auntrakjent.

unauthenticated - one be'städijcht.

unauthorized - nijch be'follmajchtijcht.

unavailable - nijch too habe.

unavailing - fe'jäfs.

unavoidable - nijch fäatoobäje.

unaware - onnbewust.

unawed - one Angst.

unbalanced - nijch oppe Jlikjwijcht; errsennijch, en bät en Drän.

unbaptized - nijch je'deept.

unbearable - nijch üttoohoole.

unbecoming - nijch sittlijch.

unbelief - one Gloowe, Onngloowe.

unbiassed - one uadeele.

unbidden - one je'kroagt.

unbleached - one je'bläkjt.

unblemished - gauns one Dodel.

unblest - one Säajen.

unblighted - one aunjefräte.

unblushing - one Schaund.

unbolt - de Räajel fonne Däa näme.

unbolted - nijch fe'räajelt.

unborn - noch nijch je'buare.

unbosom - Laust auflaje, sikj ütschedde.

unbotton - opkjneepe.

unbound - nijch je'bunge.

unbounded - one Jrense.

unbridle - aufteeme.

unbroken - gauns je'bläwe, nijch twei.

unbrotherly - nijch breedalijch.

unbuckle - looss schnale.

unburden - soo aus unbosom.

unburied - nijch be'groft.

uncancelled - nijch ütjestrikjt.

uncared for - fe'nachlässijcht.

uncaring - eendoontijch.

unceasing - one oppheare.

uncertain - o(nn)sejcha, onnbe'stemmt, onnent'schlote.

uncertainty - ne O(nn)je'wessheit.

unchangeable - onnfe'endalijch.

uncharitable - one Leew.

uncivil - onn'heeflijch.

unclarified - nijch kloa je'moakt.

unclasp - looshoake.

uncle - en Onkel, en Oom.

unclean - o(nn)rein, onnkrakjt.

uncleanliness - ne O(nn)rennlijchkjeit.

unclear - onndietlijch.

uncomfortable - nijch macklijch; o(nn)je'mietlijch.

uncommon - bütaje'weenlijch.

uncommunicative - nijch nobalijch.

uncomplaining - one kloage.

uncompromising - sien Stekj fausthoole, nijch toojäwe.

unconcern - sondasorj, sondaschwia, jlikjjeltijchkjeit.

unconditional - one Be'dinjunge.

unconfirmed - one be'städijcht.

unconnected - nijch fe'bunge.

unconscionable - one Je'wesse, äwadräwe.

unconstitutional - jäajen de Grunträajle.

unconstrained - one je'dwunge.

unconverted - one be'kjeat.

unconvinced - nijch äwasseijcht.

uncooked - reiw, one je'koakt.

uncorrected - one fe'bätat.

uncorrupted - one fe'dorwe.

uncouple - loosshoake.

uncouth - groff, onnbe'schläpe, plomp, bollboarijch, klottsijch.

uncover - aufdakje, opdakje.

unction - en Be'saulwe.

unctuous - fattijch, schmäarijch.

undamaged - one fe'latst, one be'schädijcht.

undated - one Dotum.

undauted - one Forjcht.

undecided - wankelmütijch, one ent'schlote, one entschiede.

undecipherable - rotselhauft.

undefined - onnbe'stemmt.

undeniable - nijch too fe'striede.

undenominational - waut too keene Par'tei ooda Kjoakj je'heat.

under - unja, en'unja.

underbrush - struck.

underdone - nijch goa.

underfed - unja'näat.

underfoot - unjre feet.

undergo - wuat derjch moake.

undergraduate - en Stu'dent.

undergrowth - Struck.

underlay - ne Pischdakj, ne Unjadakj.

underline - unja'strikje.

undermost - unjaschta.

undernourished - unjanäat, fe'muckat.

underpaid - unjatolt.

underpin - unjastette, unjabüe.

underscore - unja'strikje.

understand - fe'stone, be'jriepe, fe'näme, ennseene, ka'peare.

understanding - Fe'staunt.

understate - too weinijch aunjäwe.

undertake - unjanäme, äwanäme.

undertaker - en Doodesbe'sorja.

undertaking - en Äwanäme, en Ünjanäme.

undertone - leis onn stell räde, haulf em stelles räde.

undervalue - unja'schatse.

underwear - Unjakjleeda.

underwrite - goot saje.

undeserved - nijch fe'deent.

undesirable - nijch je'wenscht.

undetermined - nijch be'schlote, nijch be'sonne.

undeveloped - nijch ent'wekjelt.

undigested - nijch fe'deiwt.

undismayed - nijch fe'ssoagt.

undisturbed - one fe'steat.

undivided - one ennjedeelt, one fe'deelt.

undo - opleese.

undoubtedly - one je'twiewelt.

undress - de Kjleeda üttrakje.

unearth - oppgrowe.

uneasiness - Sorj.

uneasy - o(nn)rüijch, be'klomme.

uneducated - o(nn)jeleat, nijch je'bilt.

unemphasized - one be'toont.

unemployed - oabeitslooss.

unemployment - oabeitsloosijchkjeit.

unemployment benefits - Oabeitsloose Unjastettung.

unencumbered - one Be'laustjung.

unending - one Enj.

unerneath - unja, doarunja, unjrem.

uneven - ruch, nijch jlikj.

unexpectedly - o(nn)fer'hoffs.

unfaithful - onntrü, nijch trü.

unfamiliar - onnbe'kaunt, framd, o(nn)je'want.

unfertilized - jiest.

unfinished - nijch foadijch.

unflavoured - fleiw.

unfortunate - o(nn)jlekjlijch.

unfortunately - leida.

unfriendly - o(nn)frintlijch.

unfruitful - nijch fruchtboa.

ungainly - o(nn)je'schekjt.

ungodly - gottlooss.

ungovernable - nijch too bandje.

ungrateful - onndankboa.

unhalter - aufhaultre.

unharness - Säle aufnäme, aufscherre.

unhealthy - o(nn)je'sunt.

unhinged - ütjehoakt, wonsennijch.

unhook - loosshoake.

uniform - een Sol'dote Aunssüch; äwa'reenformijch, äwareenkollearijch.

unify - fer'eenje.

unilateral - eensiedijch.

unimportant - nijch wijchtijch.

uninfluenced - one be'ennflust.

uninhabitable - nijch wonboa.

uninhabited - nijch be'wont.

uninspired - one be'jeistat.

uninsured - one fe'sejchat.

unintelligible - nijch too fe'stone.

uninviting - nijch auntrakjent.

union - en Fer'ein, ne Fer'eenjung.

unite - fer'eenje.

unity - ne Eenheit.

universal - aulje'meen.

universal joint - en Wrigjla.

universe - det Weltaul, Weltommfank.

university - ne Uniwersi'tät, ne hejchre Learaunstault.

unjust - o(nn)je'rajcht.

unkempt - fe'woaloost, onejekjamt.

unkind - o(nn)frintlijch, one Leew.

unknot - opleese.

unknowing - o(nn)weetiss, onnbe'wust, o(nn)wissent.

unknown - onnbekaunt.

unlace - opschneare.

unlatch - opkjlinkje.

unlawful - jäajen'm Je'sats.

unlearned - o(nn)je'leat.

unless - büta däm, wan nijch.

unlimited - one Jrense, onnbeschrenkjt, onnbejrenst.

unlined - nijch ütje'foodat.

unlock - opschlüte.

unloving - leewladijch.

unmarried - nijch be'friet, ee(n)letsijch.

unmask - de Loaw aufnäme.

unmotivated - een'doontijch.

unmoved - nijch be'wäajt.

unnatural - nijch na'tüamässijch.

unnecessary - onneedijch.

unpaid - one be'tolt.

unpleasant - onn'au(n)jenäm.

unprepared - nijch reed.

unpublished - nijch be'kaunt je'moakt.

unravel - oppwrable.

unreal - nijch werkjlijch.

unreasonable - o(nn)fe'ninftijch.

unrefined - onnbe'schläpe; nijch ajcht je'moakt.

unreliable - nijch opp too fe'lote; onnbestendijch.

unrest - O(nn)rü.

unrighteous - o(nn)je'rajcht.

unruly - wrisplijch.

unruly child - en Brejch.

unsaddle - den Sodel aufnäme.

unsafe - o(nn)sejcha.

unsavory - fe'traubt.

unscrew - looss schrüwe.

unshaven - one je'putst.

unsociable - nijch je'salschoftlijch.

unsteady - onnbe'stendijch, wankelmütijch.

unsuccessful - nijch foadijch je'brocht.

unsuitable - onnpaussent.

unswayed - stammijch.

untidy - kjeene Ordninj, nijch rennlijch, o(nn)riemsch, onnkrakjt, pukjrijch.

untie - opleese, loossleese.

until - bott.

untouched - one fe'reat.

untrained - nijch bandijch, o(nn)je'bilt.

untrue - o(nn)woa, faulsch, nijch soo, onntrü.

untruth - O(nn)woarheit.

unusual - bütaje'weenlijch.

unveil - den Schleia aufnäme; openboare.

unwholesome - o(nn)je'sunt.

unwieldy - schwoa too haun'teare; schwoafallijch.

unwilling - o(nn)wellijch.

up - opp, oppwoats, no bowe, e'nopp, nopp, noppa, e'noppa.

upbraid - fäaschmiete, schelle, dodle.

upbringing - en Opptrakje.

upheaval - en Opprua.

upheave - enne Hejcht häwe.

uphill - Boaj'opp.

uphold - opprajcht hoole.

upholster - be'trakje, ütpulstre.

upholstery - ne Meebelpulsta'rie.

upland birds - Jacht Fäajel.

uplift - enne hejcht häwe; eenem Moot toospräakje.

upon - opp, aun, bie.

upper - bowa, hejchre.

upper class - de Harschoft.

upper edge - de bowa Kaunt.

upper room - de Bowa Stow.

upper village - det Bowa Darp.

upperhand - de Bowahaunt; Äwahaunt, Äwamacht.

uppermost - bowaschta, hejchsta.

uppish , uppity - en bät hüachnäsijch.

upright - äwar'enj, opprajcht, steil.

uproar - en Opprua, en Onnheil, en Je'toob, en Spikj'toakel.

uproarious - ütbenome schaftijch.

upset - ommstelpe; fuchtijch; fe'drisslijch.

upshot - Ütkunft.

upside down - äwakopp.

upstairs - opp'm Bän.

upwards - enne Hejcht, oppwoats, e'nopp, e'noppa.

urban - stautsch.

urbane - heeflijch; ütje'bilt.

urchin - en Mopps, en Gaussebenjel.

urge - rode, rot jäwe; en Drief; no porre; be'räde.

urgent - drinjent.

urinate - wota lote, seijchte, pesse, pische, strulle.

urine - Seijch, Pess, Ü'rien.

urn - ne Teekaun, en Topp.

us - onns.

usage - en Je'bruck.

use - brucke; en Je'bruck.

useable - bruckboa.

used - je'bruckt.

useful - nutsboa, toom Nutse.

useless - nutslooss, onneedijch.

usher - en Däarewajchta; en Helpa enne Kjoakj dee de Lied no de Sette wiest.

usual - je'weenlijch.

usually - je'weenlijch, derjchwajch, derjchen'tiet, derjch'schnettlijch.

usurer - en Wuchra.

usurp - met Je'wault äwanäme.

usury - n Wucha.

utensils - Je'fässa toom koake, Je'scherr.

utility - waut needijch onn nutsboa es toom läw.

utility harness - en Schlüwsäl.

utilize - brucke, fe'weate.

utmost - det ildameaschte; det baste. det hejchste.

utter - iedel, jenslijch; stäne, sefte.

utterance - en Je'lüd moake.

utterly - gaunsentgoa, derjch'üt.

uvula - en Haulstaupe.

vacancy - en ladja Plauts; Rüm.

vacant - ladijch.

vacate - Rüm moake; wajch trakje.

vacation - ne Ütfoat, Farian.

vaccinate - impfe, ennspretse, unjaspretse.

vaccination - ne Impfung.

vaccine - Impfstoff.

vacillate - han onn häa; wankelmütijch senne.

vacuum - ladja Rüm, wua nuscht benne es, nijch e'mol Loft.

vacuum cleaner - en Stoff Süa, en Jülbassem.

vagabond - en E'rommstrikja.

vagary - ne framde Ie'dee.

vagrant - soo aus vagabond.

vague - nijch kloa, onndietlijch.

vain - stolt; fe'jäfs.

vale - en Dol.

vale of tears - en Jaumadol.

valediction - ne Aufscheetsräd.

valet - en Deena; en Liefdeena.

valiant - brow.

valid - jeltijch.

validity - ne Jeltijchkjeit; en Weat.

valley - en Dol, en Tol, ne Schlucht.

valor - ne Moot, ne Koaschheit.

valuable - kostboa, Weatfoll, kjestlijch, groota Weat, bankwirdijch.

valuation - ne Schatsung.

value - en Weat, en Priess, Je'notte.

valueless - one Weat.

valve - ne Klaup.

van - en Meebelwoage, en Packwoage; aune Fäarhaunt.

vandal - en Ferinj'neara, en Schoddoona.

vandalize - üt Spott Sache ferinj'neare, fe'nijchte, Schod doone.

vane - en Wadahon.

vanilla - Wa'nilla.

vanish - fe'schwinje.

vanity - en ladjet ekj; en Früess Späjelschaup.

vanquish - äwakome.

vantage - en Fäadeel, ne goode Je'läajenheit.

vapid - fleiw, one Jeist.

vapor - Donst.

vaporize - fe'donste.

vaporous - donstijch.

variable - fe'endalijch, onnbestendijch.

variance - nijch stemme, ne Onneenijchkjeit.

variation - ne Fe'endrung; ne Fe'schiedenheit.

varicose veins - Kraumpodre.

variegated - bunt, scheepijch.

variety - ne Fe'schiedenheit; ne Ütwol.

various - fe'schiede, fe'schienatlei, fe'schiedne, unja'scheetlijch.

varnish - Farnits.

vary - endre, aufwakjsle.

vase - en straumet Bloomeglauss.

vassal - en kjnajcht, en Schklow.

vast - o(nn)jeheia groot onn wiet, wiet onn breet.

vastness - ne wiede Grootheit.

vat - en Faut, ne Bett.

vault - ne Gruft; hüach sprinje.

vaunt - lowe onn prole.

veal - Kaulfsfleesch.

vedder - en Haumel.

veer - schwäakje, dreie.

vegetables - Je'kjäakjs, Je'mies.

vegetarian - eena dee mearendeels fonn Je'kjäakjs läft.

vegetation - jreenet Je'wauss.

vehemence - ne Iewrijchkjeit.

vehicle - en Foatijch.

veil - en Schleia.

vein - ne Blootoda; ne Miene Striep.

veined - je'odat, odrijch, striepijch.

veinous - odrijch.

vellum - Pa'pia fonn Kaulfslada.

velocity - ne Schwindijchkjeit.

velvet - Saunft.

velveteen - Plisch, Ma'schosta.

venal - leijcht be'koft.

vend - fe'kjeepe.

vendor - en Haundelsmaun.

veneer - ne denne Be'kjleed.

venerable - Ea be'deenent.

venerate - eare.

venereal - ne Wa'nearekrankheit, ne Je'schlajchtskrankheit.

vengeance - ne Rach.

venial - ne Sind dee leijcht too fe'jäwe es.

venison - Reefleesch, en Reebrode.

venom - Schlangejeft.

venomous - jeftijch; fe'hast onn Boosshauft.

vent - en Loftloch, ne Opninj; ütlefte.

ventilate - ütlefte.

ventilation - ne Ütleftinj.

ventricle - en Hoatkommkje.

ventriloquism - üt'm Buck räde, soo räde aus wande Wead fonn wua aundatswäaje kome.

venture - woage, äwanäme.

veracity - ne Woarheit.

veranda - ne Fäa'raunda.

verb - en Tietwuat.

verbal - mintlijch, wuatlijch.

verbose - fonn Räd.

verdant - jreen, aus Je'wauss.

verdict - en Uadeel.

verdure - rikjet, jreenet Je'wauss.

verge - Raunt, Kaunt, Jrenss.

verger - soo aus usher.

verify - be'städje.

verily - werkjlijch.

verjuice - Sauft fonn Para'diess Apel.

vermicular - wormoatijch, wormfrosijch.

vermilion - ne kloa roode Foaw.

vermin - o(nn)mackeljet O(nn)jeseffa.

vernacular - ne tüsje Laundes Ütsproak.

vernal - waut Farjoa aunbelangt.

versatile - fälsiedijch.

verse - en Farsch, ne Stroof, en Spruch, ne Dijchtung.

versed - be'waundat.

version - ne Doastalinj, ne Äwa'satung.

verst - Werscht, ne Rusche Miel, Schoo.

versus - jäajen'äwa.

vertebra - en Rigjstrank.

vertebrate - aulet läwendje daut en Rigjstrank haft.

vertex - de hejchste Punkt, de Spets.

vertical - äwa'renj, fonn bowe no unje.

vertigo - en Diesel, en o(nn)mackeljet Je'feel.

very - sea, däaj, dijchtijch, morschijch, onn'bendijch, hartsoft, je'hearijch, jrintlijch, groossoatijch.

vespers - en Owent Gottesdeenst.

vessel - en Je'fäss; en Schepp.

vest - ne Wast.

vestibule - en Fäatüss.

vestige - ne Spüa, en Täkjen.

vestment - en Auntsüch.

vestry - en Stäfkje.

vetch - Wekj, rankjet Krüt met Oafte fe'waunt.

veteran - en oola Sol'dot.

veterinarian - en Feedockta.

veto - fe'nulle.

vex - ploage, oajre, schacken'eare.

vexation - en Fe'druss, en Oaja.

vexatious - oajalijch.

via - fe'lengd, äwa.

viaduct - ne Wotabrigj.

vial - en Medit'sien Buddelkje.

viand - Noarinj.

vibrate - ssettre, ssinjre, bromme, räse, dräne, schrinje, schnerre.

vibration - en Je'ssetta, en Je'ssinja, en Je'bromm, en Je'räs, en Je'drän, en Schrinje, en Je'schnerr.

vicar - en Prädja.

vicarage - ne Prädjawoninj.

vicarious - stalfeträdent.

vice - ne Laust, en Fäla.

vice versa - ommje'kjeat.

vicinity - ne Noheit, ne Nobaschoft, ne Ommjäajent.

vicious - lastalijch.

vicissitude - Läwes Endaniss, en Schikjsol Endaniss.

victim - en Opfa; eena dee en Fe'luss be'läft.

victimize - opp opfre; lastalijch woanäme.

victor - en Je'wenna.

victory - en Je'wennst.

victual - Noarinj, Läwesmeddel.

vie - sträwe.

view - ne Ütsejcht; be'seene, be'trachte.

vigil - ne Wacht, en Je'woak; ne Oppmoakjsomkjeit.

vigor - Krauft onn Läwe.

vigorous - kjraftijch, stoakj onn läwendijch.

vile - niedatrajchtijch hasslijch.

vilify - be'schempe.

village - en Darp.

village meeting - ne Schultebott.

village oaks - Darpsäkje.

villager - en Darps Ennwona.

villain - en opp'scheiselja Mensch.

villainy - ne Niedatrajchtijchkjeit.

vindicate - rajchtfoadje, fe'teidje.

vindictive - racheewent, rachsäkjent.

vine - ne Rank.

vinegar - Ätikj (Ädikj).

vinous - Wienoatijch.

vintage - en Wienjoa.

vintner - en Wienhendla.

viola - ne Fiddel toom tweede Stemm späle.

violate - fe'schende, äwaträde.

violence - Je'wault.

violently - je'waultsom.

violet - en Feiljche, en Stinkjnäajelkje.

violin - ne Fiddel.

violin bow - en Fiddelboage.

VIP - en Pre'kauzhnikj.

viper - ne jeftje Schlang.

virgin - ne Junkfrü; nie onn one fe'steat.

virile - kjraftijch onn maunlijch.

virtually - eantlijch, soo goot aus.

virtue - ne opprejchtje onn sittelje Äjenschoft.

virtuous - sittlijch.

virulent - jeftijch.

virus - or'ganischet Jeft daut kaun ne aunstekjende Krankheit jäwe.

visa - en Wisa, en je'stampelda Pauss dee en Reisenda ne je'wesse Sejchaheit jeft.

visage - en Je'sejcht.

viscera - det bennaschte fomm Lief Doarm, Hoat, Läwa osw.

viscid - backrijch.

viscosity - dikjflissendet.

viscous - dikjflissent.

vise - en Schrüwstock.

visible - sejchtboa, too'seeness.

vision - Sejcht; en Droom.

visit - ne Spat'sea; en Droom; spat'seare, be'säkje, gaust'reare.

visitor - en Gaust.

visor - en Schilt.

vista - ne Ütsejcht.

visual - waut too seene ess.

visualize - sikj fäastale. (sea soo aus imagine.).

vital - wijchtijch toom Läwe.

vitality - ne Läweskrauft.

vitamin - ne Wite'min.

vitrefy - too Glauss fe'endre.

vitreous - jläsrijch.

vituperate - schoap dodle, schoap schelle.

vivacious - munta onn läwendijch.

vivid - hal onn kloa, sea dietlijch.

vixen - en Fosskautje; en ssenkjaschet Wief.

vocabulary - en Weadschats.

vocal - stemmoatijch.

vocalist - en Senja.

vocalize - em Je'sank brinje.

vocation - en Je'hault, en Je'schaft.

vociferate - lüd schriee.

vociferation - een Je'brell, en Je'schrejch.

vociferous - schrieent, brellent.

vogue - Mood.

voice - ne Stemm.

voiceless - one Stemm.

void - wua nuscht es, ladijch; onnjeltijch.

volatile - waut leijcht fe'donst.

volcano - en Fiasspieenda Boajch.

volley - wan meare Flinte too'jlikj woare aufjedrekjt.

volleyball - en Baulspell met'n Nat.

voluble - fonn Räd.

volume - en Büak; ne Mauss.

voluminous - sea fäl.

voluntarily - frie'wellijch.

volunteer - en Frie'wellja.

voluptuous - follbrestijch.

vomit - Kolkj; kolkje, bräakje, oppbrinje, kotse.

voracious - ra'chullijch, be'jiarijch biem äte.

vortex - en Wirbel.

vote - wäle; ne Stemm, en Stemmssadel.

voter - en Wäla, ne Stemm.

vouch - birje.

voucher - en Ütwiess; en Birjschien.

vow - fe'spräakje, schweare.

vowels - opne Latre dee met'n opnet Mül woare ütjesproake one mearendeels one Leppe ooda Tung brucke a, e, i, o, u.

voyage - ne Scheppfoat.

vulgar - groff, je'meen, Peebelhauft.

vulnerable - fe'latsboa; wäa sikj nijch aufweare kaun.

vulture - en Osfoagle, en Osodla, en Oshacka.

wad - ne Waut.

waddle - wagle, duckre, schwauble, dreimoazhe.

waffle - ne Wofel.

waffle iron - en Wofeliesa.

waft - leis enne Loft schwäwe, soo aus ne Dün.

wag - weifle, wagle, scheddre.

wage - en Loon, ne Be'looninj.

wager - wade, ne Wad.

waggle - soo aus waddle.

wagon - en Woage.

wagon box - en Oppsauts.

wagon pole , wagon tongue - en Woagediestel.

wagon reach - en Lankboom.

wagon seat - ne Settlada.

wagoner - en Fuamaun.

waif - en Kjint one Oppdach.

wail - weegaulijch kloage.

wainscotting - Ütstäwinj, Wauntbekjleed.

waist - ne Lint, ne Kjnäp, Weest, Taulj.

waistcoat - ne Wast, ne Joop.

wait - wachte, lüare, schlüare, aufpausse.

waiter - en Moltietbe'deena.

waive - nijch en Be'tracht näme.

wake - oppwoake, woake; walle hinjrem Schepp.

waken - oppwoake, oppwakje.

wale - ne Pitsch Striep'.

walk - gone, schräde, kloffe; en Spat'seagank; en Stijch.

walker - en Gonstool.

walking cane - en Gonstock.

wall - ne Waunt, ne Mia, en Schetsel.

wall up - too büe, too miare.

wallet - ne Jelttausch.

wallow - e'romm weele.

wallpaper - Wauntpa'pia.

walnuts - Waulnät.

waltz - Waults, waultse.

wan - blauss.

wand - en Stock toom be'taubre.

wander - waundre, e'romm ssauble.

wane - kjlande woare, fe'walkje.

want - well, welle; Noot, needijch habe.

wanting - Mangel.

war - Kjrijch.

war whoop - en Jacht ooda Kjriejs Je'schrejch.

warble - wirble, en Foagelje'sank.

ward - en Gaust enne Aunstault; ne Hospitol Stow.

warden - en Fäamunt, en Oppsejchta.

wardrobe - en Kjleedaschaup.

wardship - Fäamindaschoft.

ware - Woa; Je'scherr.

warfare - Kjrijch.

warm - woa(r)m.

warn - woarne, mone, weete lote.

warning - ne Woarninj.

warp - fe'schmiete, kromm fe'bäje soo aus wan nautet Holt enne heete Sonn lijcht.

warrant - ne Follmacht.

warranty - ne Fe'sejchrung, ne follmacht.

warrior - en Sol'dot, en Kjrieja.

wart - ne Wraut.

wary - fäasejchtijch.

was - wea, je'wast.

wash - wausche; Wausch.

washbasin - ne Wauschkomm, ne Oppwauscchkomm.

washboard - en Wauschbrat, ne Riew.

washcloth - en Wauschkodda.

washer - ne Wauschma'schien; en Pet'klatje, Schiablajch.

washline - ne Wauschlien.

wasp - ne wille Bie.

waste - onneedijch fe'kwose, fe'brinje, fe'moarache, wracke, orte; Aufgank, Ort, Wrack.

waste away - aufnäme (moaga woare).

waste basket - en Pa'piakorf.

wasteful - ruchlooss met aules ommgone.

watch - oppausse, aunseene; ne Üa.

watchful - fäasejchtijch.

watchmaker - en Ü aremoaka.

watchman - en Aunstaultswajchta.

water - Wota; drenkje; jeete.

water level - Wotaspäjel, waterlevel.

water paint - Tusch.

waterbird - en Wotafoagel.

waterboiler - en Wotabeila, en Wotakjätel.

watercolors - Tusch.

waterfall - ne Wotafaul.

waterhen - ne Wotahan.

waterhole - en Wotaloch, ne Drenkj.

watering can - ne Jeetkaun.

waterlogged - derjchjenat; foll Wota je'trocke.

watermelon - ne Or'büs; Ra'büs.

waterpower - Wotakrauft.

waterproof - Wotadijcht.

waterspout - ne Dackran, ne Wotapiep.

watertight - Wotadijcht.

watery - wotrijch.

wattle - daut loose Fleesch unjr'm Hons Schnowel.

wave - ne Wotawal; weifle, fuchtle.

waver - schwanke, sikj nijch be'senne kjenne.

wavy - wallijch.

wax - Wauss, Schustapekj; wikjse, wausse.

wax thread - Pekjdrot.

waxy - waussoatijch.

way - en Wajch, ne Rejchtung, ne Bon; Oat onn Wies.

wayfarer - en Reisenda, en Waundra.

wayside - bie'sied Wajch, aune Kaunt Wajch.

wayward - äjensennijch.

we - wie.

we are - wie senn.

We became tired - wie worde meed.

we become tired - wie woare meed.

we can - wie kjenne.

we could - wie kunne.

we eat - wie äte.

we have - wie habe.

we hear - we heare.

we help - wie halpe.

we know - wie weete.

we lose - wie fe'leare.

we make - wie moake.

we may - wie mäaje.

we must - wie motte.

we need - wie brucke.

we said - wie säde.

we say - wie saje.

we see - wie seene.

we shall - wie selle.

we sleep - wie schlope.

we strew - wie streie.

we will - wie woare.

we would - wie wudde.

weak - schwack.

weaken - schwakje.

weaker - schwacka.

weakling - en Schacklinkj, en Pirkjs.

weakly - schwacklijch.

wealth - Rikjdom, fäl Jelt.

wealthy - rikj, woolhabent.

wean - fonne Tett aufwane.

weapon - en Je'wäa.

wear - brucke, Kjleeda Dracht; aun habe; aufnutse; de Rass jäwe.

wear out (like bearings) - ütbottre, ütschiare.

wearable - bruckboa.

wearing apparel - Mon'düa.

weary - meed; meed woare, kjnirr.

weasel - ne Elkj.

weather - Wada, Wittrung; derjch wadre.

weather forecast , weather report - en Wadabe'rejcht, en Wittrung Be'rejcht.

weatherbeaten - fomm Wint onn Wada aufje'nutst.

weathervane - en Wadahon.

weave - flajchte, spenne, wäwe; han onn häa schwäakje.

weazened - denn backijch.

web - Spandwäw.

webfooted - Schwamfeet.

wed - be'friet, Kjast habe.

wedding - ne Kjast.

wedding gift - en Pulta Je'schenkj.

wedding reception - ne Nokjast.

wedge - ne Kjiel.

wedlock - en Be'frieda Toostaunt.

Wednesday - Medwäakj.

wee - kjleen (kjlien).

wee one - en Kjleenakje.

weed - Krüt, Onnkrüt; weede.

weeder - en Weeda.

weedy - krüdijch.

week - ne Wäakj.

weekday - en Woakjeldach.

weekly - aule Wäakj.

weeks on end - Wäakjelank.

weep - hiele, ssipple, bimbre.

weeping willow - ne Trüawied.

weevil - en Kornworm.

weigh - wäaje.

weighing scale - ne Wijchtschol.

weight - ne Wijcht, en Je'wijcht.

weightiest - wijchtijchste.

weighty - wijchtijch, schwoa.

weird - aundasch, schnorrijch, op'poat.

welcome - wellkom.

weld - schweesse, breese.

welfare - en Je'suntheits Toostaunt; en Woolsenne; ne Methelp fe Oame.

well - en Borm; je'sunt, koasch; goot.

well behaved - onntlijch, be'scheide, schmock, je'scheit.

well being - eenem sien Woolsenne.

well bred - goot oppjebrocht, heeflijch, be'scheide, sittlijch.

well disposed - ne frintelje Mien.

well dressed - düs, straum aunjetrocke.

well fixed - goot auf, rikj.

well meaning - goot meenent.

well nigh - meist.

well now! - na nü!.

well off - soo aus well fixed.

well organized - goot je'plont.

well wisher - en Jlekjwenscha.

well? - na?.

welsh rabbit (rarebit) - Kjees onn je'reeschtet Broot toopjereat.

welt - en Knubbel, Schwolst fonn en Schlach.

wen - en Knubbel.

wench - ne Me'jal, en Lüda, en Strekj.

wend - derjch sserkjle.

went - jinkj; (p. t. of gone).

were - weare (p. t. pl of was).

west - waste, wast.

West Reserve - Wast Re'sarf.

west side - wastne Sied.

west wind - Wastwint.

westerly , western - wastlijch.

westerner - eena fomm waste.

westward - em waste en'enn, nom waste opp'too.

wet - naut, feijcht, aunnate.

wet nurse - ne Aume.

wet the bed - ennpische.

wether(vedder) - en Haumel.

wetness - ne Feijchtijchkjeit.

wettish - en bät naut, feijcht.

whack - en Priejel Schlach.

wharf - en Ankaplauts wua en Shepp aunbinjt.

what - waut.

what for - wua'romm.

what kind - waut ferre; waut fe ne Sort.

whatsoever - waut noch emma.

wheat - Weit.

wheedle - prachre, praunsle, prauns'leare, schmeijchle.

wheel - en Raut, en Flitsepee, wenj.

wheelbarrow - ne Mestkoa.

wheeler - en Roda; en Peat daut enne Feebastang rant.

wheelwright - en Woagebüa.

wheeze - rochle, goare, kjrejche, schnüwe.

whelp - wan ne Ssag junge kjrijcht; en junga Hunt.

when - wan'ea, wan, auss.

whence - fonn wua, wua'häa.

where - wua, wua'han, wäarent.

whereabouts - wua o(nn)je'fäa.

whereas - doch.

whereat - wuabie, wuaraun.

whereby - wuaderjch.

wherefore - wuaw'äaje.

whereof - wua'fonn, wua'rüt.

whereon - wua'raun.

wheresoever - wua noch emma.

whereto - wua'too; wua'han.

whereupon - doamet.

wherever - wuaemma.

wherewith - wua'met.

whet - wate, schoape, schliepe.

whether - auf.

whetstone - en Watsteen, ne Strikj.

whey - Waudikj.

which - woon, woont, dee, daut, woona, woon, woone.

which one - woona, woone.

which way - wuarent'han.

whiff - en kortet Je'roch.

while - wiel(s), wäarent, soo lang, Tiet fe'driewe.

while away - fe'wiele.

whimper - ka'jinkjre.

whims - Laune, Biefal.

whimsical - launisch, sposijch.

whine - wemmre, ka'jinkjre.

whinny - wiare.

whip - ne Wipp, ne Pitsch, en Schmietreeme; fe'pitsche, mette Pitsch schachte.

whiphand - de Äwahaunt, de Bowahaunt.

whiplash - en gooda Schwaups, schwaupse.

whippet - en Winthunt.

whipping - Schacht, Priejel.

whirl - schliesre, kjriesle, wirble.

whirlpool - en Wirbelstroom.

whirlwind - en Kjrieselwint, en Wirbelwint.

whisk - en kjleena Bassem; wajchwutsche.

whiskers - en Boat; Boathoa.

whiskey - Schnaups.

whisper - fuschle, brisle; en Je'fuschel, en Je'brisel.

whist - Koatespell.

whistle - piepe; en Piepdinkj.

whit - ne Kjleenijchkjeit.

white - witt; rein.

white hot - jläjendijch heet.

white one - de Witte, de Witta.

whiten - aunwitte, bläkje.

whiteness - wittet.

whitesmith - en Blajchschmett, en Kjlampna.

whitewash - witte Ead; aunwitte, ütwitte.

whither - wuahan.

whitish - en bät blauss.

whitlow - en Schwäa unjrem Finjanoagel.

Whitsunday - Pinjst Sindach.

Whitsuntide - Pinjste.

whittle - schneppre, schniede, kjoawe, gnüwle, kjniewle.

who - wäa, woont woona, woone, daut dee.

whoever - wäaemma.

whole - gaunss, heel, follkome.

wholesale - Groothaundel.

wholesome - je'sunt.

wholesomeness - ne Foll'komenheit.

wholly - jenslijch, follens.

whom - wäm.

whomever - wämemma.

whoop - en Jachtsje'schrejch, en Kriejchsje'schrejch.

whooping cough - de bleiwe Hoost.

whore - ne Hua.

whose - wäms.

whosoever - wäa uck emma, wäa mau emma.

why - wua'romm, na nü!.

wick - ne Dacht.

wicked - gottlooss, fe'rekjt.

wickedness - ne Gottloosijchkjeit.

wicker - fonn Schelprua je'flochtne Meeble.

wickerbasket - ne Kjiep.

wickerchair - en Korfstool.

wicket - en Je'schaftsfensta.

wide - breet, wiet.

wide awake - kloa wacka.

wide eyed - jrall.

widely separated - wietleftijch.

widen - breeda moake.

wider - breeda.

widow - ne Wätfrü.

widower - en Wätmaun.

width - de Breed, de Wied.

wield - met en Je'wäa gaufle.

wieless - Radio; one Drot.

wife - ne Frü, en Wief.

wifely - Früoatijch.

wig - ne Pruck.

wigwam - en Indie'auna Sselt.

wild - wilt.

wild bee - ne wille Bie.

wild buckwheat - Dreekaunt.

wild duck - ne wille Ent.

wild fire - ranendet Fia, willet Fia.

wild millet - Schwaun'sobel.

wild oats - willa Howa.

wilderness - ne Wiltness; ne Eed.

wile - List, en hinjalestjet Be'näme.

wilful - äjensennijch.

will - en Testament.

will - woa.

will o the wisp - en Woselijcht.

willing - wellijch, wellens.

willingly - jeare.

willow - ne Wied.

willy nilly - one be'docht, one je'froagt, goot ooda schlajcht; miernix diernix.

wilt - walkje.

wily - lestijch.

wimple - ne Nonnemets.

win - je'wenne.

wince - det Je'sejcht fetrakje wäaje Weedoag.

winch - ne Trits, ne Duj, ne Kurbel.

wind - oppwekjle; opptrakje, soo aus ne Klock; kjrenjle, soo aus en Wajch.

wind - Wint, Odem; ladje Wead.

wind instrument - en Püstspäldinkj.

windbag - en Puchhauls.

windblown - ütjepeesat.

windbroken - goare.

windfall - en Jlekjfaul; en Oftfaul.

winding - kromm, kruglijch, kjrenjle.

windlass - ne Trits, ne Duj, ne Hauspel.

windmill - ne Wintmäl.

window - en Fensta.

window blind - ne Fenstalod, ne Fensta Ger'dien.

window putty - Fensta Kjitt.

window sash - en Fensta Räme.

windowpane - ne Fenstarüt.

windowsill - en Fenstakopp.

windpipe - en Wintrua, en Loftrua.

windsail - ne Wintfuchtel.

windy - windijch.

wine - Wien.

wine bibber - en Wiensüpa.

winepress - ne Wienprass.

wing - ne Flijcht; fläje.

wing (of a windmill) - ne Fuchtel.

wink - plinkje, tooplinkje; en Winkj.

winner - de Je'wenna.

winnings - je'wennst.

winnow - Je'träajd putse, worfle.

winsome - auntrakjent.

winter - en Winta.

wintry - wintrijch.

wipe - wesche, aufwesche, aufdräje.

wire - Drot, Drot Norejcht, en Tiligraum; {fence wire - Iesadrot}.

wire mesh - Mauschdrot.

wire stretcher - en Drotaunhola, ne Trits.

wiry - sträwijch, sänijch.

wisdom - Weisheit, Klüakheit.

wisdom tooth - ne Weisheitstän.

wise - klüak, er'foare, be'waundat.

wish - ne Wensch, en Wunsch; wensche.

wishful - wenschent.

wishy washy - soo soo; kaun sikj o(nn)mäajlijch ent'schlüte ooda be'senne.

wisp - en Weschkje, en Strauch.

wist - wist.

wistful - en bät fe'läaje on nodenkjent.

wit - en Wits.

witch - ne Hakjs.

witchcraft - ne Hakjse'rie.

with - met, bie, opp, aun, derjch.

withal - äwajens.

withdraw - trigjtrakje.

withe - ne Wäd, en Wiedeaust.

wither - fe'walkje, walkje, fe'dräje.

withers - Peatsschullre, Fäaschofte, Wadaross.

withhold - trigjhoole.

within - benna.

without - büta.

withstand - fe'droage, wadastone.

witness - ne Sseij; biewone, seene.

witticism - Wits.

wittiness - ne Witsijchkjeit.

witty - je'witst.

wizard - en Hakjsemeista.

wizened - fe'schrumpelt, fe, dräjt.

woad - ne Bleifsplaunt.

wobble - wagle.

wobbly - waglijch.

woe - Wee, Weegaul.

woeful - weegaulijch, trüarijch.

wolf - en Wulf.

woman - ne Frü, en Wief.

womankind - Früesje'schlajcht.

womanly - Früesoatijch.

womb - en Muttalief.

wonder - en Wunda; sikj wundre.

wonderful - wundascheen, toom er'staune.

wondrous - wundafoll.

wont - ne Je'wanheit.

won't (will not) - woa nijch, woat nijch, woare nijch.

woo - friee.

wood - Holt.

wood drill - en Holtboa.

wood shavings - Holtspeena.

wood stripping - ne Leest.

woodcarver - en Holtschnieda.

woodcarving - ütjekjoawdet Holt, ütjeschneppadet Holt.

woodchips - Holtspeeena.

woodcutter - en Holtheiwa.

wooded - met Beem be'wosse.

wooden slippers - Heltschlorre.

woodpecker - en Holthacka, en Spejcht.

woods - en Woolt.

woodshed - ne Owesied, ne Holtschend.

woodtick - en Holtsjebock.

woodwork - Holtoabeit.

woof - Sseijch wäwe; de lengd woof de dwäa warp.

wool - Woll.

wool carder , wool comber - ne Kjamel.

wool gathering - fe'streide Je'danke habe; dreeme.

woolen - fonn Woll, wollnet.

wooly - woolijch.

word - en Wuat; Norejcht.

wordbook - en Weadbüak.

wording - en Wuatstiel.

work - Oabeit; Woakj; oabeide, schaufe, wirkje.

workaday clothes - Auldoagsche Kleeda.

workday - en Woakjeldach; {end of the workday - Fierowent}.

working day - en Oabeitsdach, en Woakjeldach.

workmanship - schekjelje Oabeit; ne Oabeitskonnst.

workship - ne Woakjstow, en Woakjschaup.

world - ne Welt, de Ead.

worldliness - en Weltsenn, ne Weltlijchkjeit.

worldly - weltlijch.

worldwide - üwre Welt fe'breet.

worm - en Worm, ne Rüp.

wormy - wormfrossijch.

wornout - fe'bruckt, ütjenutst. aufjebruckt, ütjeschiat, ütjegone.

worry - Sorj, Kopptoobräakjniss, Kumma; düre, be'düre, sorje, ploage, jräme.

worse - comp. of bad, oaja, schlajchta, schlemma.

worsen - oaja woare, schlajchta woare, schlemma woare.

worship - Aundacht, Gottesdeenst; aunbäde.

worshipper - en Aunbäda.

worst (super. of bad) - det schlajchste, det schlemmste.

worsted cloth - wollnet Sseijch.

worth - weat, dauge; Fe'deenst.

worthless - one Weat, nikjswirdijch.

worthsome - bankwirdijch.

worthy - en Weat; fe'deenstfoll.

would - wud.

wouldst - wurscht.

wound - ne Wund; fe'wunde, fe'latse, aunscheete.

wraith - en Je'spanst.

wrangle - striede, ssanke; Striet onn Ssank.

wrap - ennwekjle.

wrapping paper - Packpa'pia, Stuapa'pia.

wrath - Oaja.

wrathful - doll, oajalijch.

wreak - Rach eewe.

wreath - en Bloomekrauns; en Bloomestrauch; flajchte.

wreck - en Scheppbruch.

wrench - en Schlätel; fe'wrekje; too'nijcht moake.

wrest - met Je'wault wajchnäme.

wrestle - fote, rautse, raussle.

wrestle down - unjanäme.

wretch - en älendja Schuft.

wretched - jaumalijch, o(nn)jlekjlijch; en älendja Toostaunt.

wretchedness - en Älend, en O(nn)jlekj.

wriggle - wrigjle.

wriggler - en Wrigjla.

wring - wrinje, ütwrinje.

wrinkle - ne Runsel; fe'knutsche, fe'kjneddrre.

wrinkled - runslijch, fe'schrumpelt.

wrist - en Hauntje'lenkj.

write - schriewe.

writer - en Schriewa, en Schreftstala.

writhe - met Weedoag wrunsche ooda kjrelle.

writing - ne Schreft; ne Dijchtkonnst.

writing desk - en Schriewdesch.

wrong - o(nn)rajcht, faulsch, fe'kjeat.

wrought - ütjewirkjt; Iesa trajcht je'boage.

wry - scheef, fe'kjeat.

yacht - en Ple'zhea Schepp, en Fe'jnäjungs Schepp.

yak - en groota, lankhoaja, willa Oss.

yam - ne Brootwartel.

yard - en Schrett; ne Mot (dree Schoo lank) ; Jard; en Hoff.

yarn - Twearm; ne Fe'tal.

yarrow - ne Plaunt.

yawl - ne Lomm, en Boot.

yawn - hoojone.

ye - jie.

yea - jo.

year - en Joa.

yearbook - en Joabüak.

yearling - en Joalinkj.

yearly - aule Joa.

yearn - bange, en Fe'lange.

yeast - Häw.

yeasty - häwijch.

yell - belkje, bloare, kjriesche, schriee.

yellow - jäl.

yellowish - jalbijch.

yelp - ka'jinkjre; balle soo aus junge Hunj.

yes - jo.

yes man - en Jo brooda.

yesterday - jistre.

yet - noch, doch, dannoch, oba, soo'goa, aul bott nü; {not yet - noch nijch}.

yew tree - en Boom enn Enjlaunt dee fräjoa wort je'bruckt toom Flitsboages moake.

yiddish - jütsch.

yield - toojäwe. nojäwe, hanjäwe, hanhoole; droage.

yodel - jodle.

yoke - en Joch, en poa Osse, ne Peegj.

yokel - en o(nn)schuldja Büa.

yolk - Eiajälet.

yon(der) - dort, doa.

yore - Fräjoa.

you - dü, jie (sing. this is often used as an address of respect for an older person) ; die; jü, jünt.

you - pl. jie.

you are - dü best.

you are - jie senn.

You became tired - dü worscht meed.

you become tired - dü woascht meed.

you can - dü kau(n)st.

you can - jie kjenne.

you could - dü ku(n)st.

you could - jie kunne.

you eat - dü atst.

you eat - jie äte.

you have - dü hast.

you have - jie habe.

you hear - dü heascht.

you hear - jie heare.

you help - dü halpst.

you help - jie halpe.

you know - dü weetst.

you know - jie weete.

you lose - dü fe'list.

you lose - jie fe'leare.

you make - dü moakst.

you make - jie moake.

you may - dü machst.

you may - jie mäaje.

you must - dü mottst.

you must - jie motte.

you need - dü bruckst.

you need - jie brucke.

you said - dü sädst.

you said - jie säde.

you say - dü sajst.

you say - jie saje.

you see - dü sitst.

you see - jie seene.

you shall - dü sau(l)st.

you shall - jie selle.

you sleep - dü schlapst.

you sleep - jie schlope.

you strew - dü streist.

you strew - jie streie.

you will - dü woascht.

you will - jie woare.

you would - dü wurscht.

you would - jie wudde.

young - junk.

younger - jinja.

youngster - en Junga.

your - dien, jün.

yours - dient, jünt.

yourself - die'selftst.

yourselves - jüselfst.

youth - de Jügent; en Jung.

youthful - junk.

youthfulness - ne Jungentheit.

yowling - en Kautejejauma.

yule - Wienachte.

zany - duslijch, sikj domm habe.

zeal - en Iewa.

zealous - iewrijch.

zebra - en Seebra.

zenith - en Strijchpunkt; en Hüachpunkt.

zephyr - en stella, woama Wint.

zero - null.

zest - en grootet Je'schmack; en groota Opp'tiet.

zigzag - han onn trigj.

zink - Sinkj.

zinnias - Ssinse.

zipper - en Rutschknoop, en Jlitschknoop.

zone - en Eadstrijch, en Kjreiss.

zoo - ne Tiabood.

zoology - Tiakonnst.

zoom - haustijch hüach enne Loft enopp fläje; haustijch jrata woare.


© Herman Rempel 1984,1995, and Mennonite Literary Society 1984,1995, and mennolink.org 1998-2006, and Eugene Reimer 2006-2007.  Released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.